Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31994L0063
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om begrænsning af udslip af dampe ved oplagring og distribution af benzin 1) 1)

 

I medfør af § 7, stk. 1, nr. 1 og 2, § 7a, stk. 1, § 14, stk. 2, § 35, stk. 2, § 80, stk. 1 og 2, § 92 og § 110, stk. 3 og 4, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001, som ændret ved lov nr. 475 af 7. juni 2001, lov nr. 220 af 31. marts 2004, lov nr. 385 af 25. maj 2005, lov nr. 569 af 24. juni 2005 og lov nr. 1571 af 20. december 2006, fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse gælder for arbejdsgange, installationer og køretøjer, som benyttes i forbindelse med oplagring, påfyldning og transport af benzin fra en terminal til en anden eller fra en terminal til en servicestation.

Stk. 2. Bekendtgørelsen supplerer bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed og b ekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. For anlæg, der er omfattet af bekendtgørelsen om godkendelse af listevirksomhed, fastsætter miljømyndigheden i miljøgodkendelse eller i påbud vilkår, som mindst svarer til kravene i §§ 3-6.

Definitioner

§ 2. De i bilag 1 anførte definitioner finder anvendelse.

Oplagringsanlæg på terminaler

§ 3. Oplagringsanlæg på terminaler skal konstrueres og benyttes i overensstemmelse med de tekniske forskrifter i bilag 2.

Stk. 2. Der kan anvendes andre tekniske foranstaltninger til reduktion af benzintab end dem, der er fastsat i bilag 2, hvis det godtgøres, at disse alternative foranstaltninger er mindst lige så effektive. Anvendelse af alternative foranstaltninger skal godkendes af Miljøstyrelsen.

Stk. 3. Anlæggets ejer skal over for tilsynsmyndigheden fremlægge dokumentation for, at bestemmelserne i stk. 1 er opfyldt.

Udstyr til påfyldning og tømning af mobile beholdere på terminaler

§ 4. Udstyr til påfyldning og tømning af mobile beholdere på terminaler skal konstrueres, benyttes og kontrolleres i overensstemmelse med de tekniske forskrifter i bilag 3.

Stk. 2. Der kan anvendes andre tekniske foranstaltninger til reduktion af benzintab end dem, der er fastsat i bilag 3, hvis det godtgøres, at disse alternative foranstaltninger er mindst lige så effektive. Anvendelse af alternative foranstaltninger skal godkendes af Miljøstyrelsen.

Stk. 3. Udstyr til påfyldning af tankbiler skal udstyres med en påfyldningsanordning, der opfylder specifikationerne for bundpåfyldningsudstyr i bilag 6.

Stk. 4. Anlæggets ejer skal over for tilsynsmyndigheden fremlægge dokumentation for, at bestemmelserne i stk. 1 og 3 er opfyldt.

Stk. 5. Stk. 1-4 gælder ikke for terminaler

1) der var i brug den 31. december 1995, og som har en gennemstrømningsmængde på under 10.000 tons om året, eller

2) terminaler med en gennemstrømningsmængde på under 5.000 tons om året, når disse ligger på en ø, med undtagelse af Bornholm, som ikke via en broforbindelse er forbundet med Jylland, Fyn, Sjælland, Lolland eller Falster.

Mobile beholdere

§ 5. Mobile beholdere skal konstrueres og benyttes i overensstemmelse med de tekniske forskrifter i bilag 4.

Stk. 2. For eksisterende tankbiler, der ombygges, så de kan påfyldes fra bunden i overensstemmelse med specifikationerne i bilag 6, finder stk. 1 ligeledes anvendelse.

Påfyldning af oplagringsanlæg på servicestationer

§ 6. Påfyldnings- og oplagringsanlæg på servicestationer skal konstrueres og benyttes i overensstemmelse med de tekniske forskrifter i bilag 5.

Stk. 2. Der kan anvendes andre tekniske foranstaltninger til reduktion af benzintab end dem, der er fastsat i bilag 5, hvis det godtgøres, at disse alternative foranstaltninger er mindst lige så effektive. Anvendelse af alternative foranstaltninger skal godkendes af Miljøstyrelsen.

Stk. 3. Anlæggets ejer skal over for tilsynsmyndigheden fremlægge dokumentation for, at bestemmelserne i stk. 1 er opfyldt.

Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 1-3 finder ikke anvendelse for servicestationer med en årlig gennemstrømningsmængde på mindre end 100 m3.

Tilsyn og håndhævelse

§ 7. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med, at bestemmelserne i §§ 3-6 overholdes, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Miljøcenter Roskilde, Miljøcenter Odense og Miljøcenter Århus fører tilsyn med, at bestemmelserne i §§ 3-6 overholdes for så vidt angår anlæg på virksomheder omfattet af lovens § 66, stk. 2. Miljøcentrene varetager deres beføjelser inden for de kommunegrænser, som fremgår af bilag 1, afsnit 1, i bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i miljøbeskyttelsesloven, beredskabsloven og konkurrenceloven til Miljøstyrelsen og de statslige miljøcentre under ministeriet.

Andre bestemmelser

§ 8. Miljøstyrelsen kan efter ansøgning, når særlige forhold foreligger, dispensere helt eller delvis fra reglerne i denne bekendtgørelse.

Administrative bestemmelser

§ 9. Miljøstyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke påklages til højere administrativ myndighed.

Straffebestemmelser

§ 10. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder §§ 3-6 i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare derfor, eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttrædelse

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 852 af 11. november 1995 om begrænsning af udslip af dampe ved oplagring og distribution af benzin ophæves.

Miljøministeriet, den 14. december 2006

Connie Hedegaard

/Karsten SkovBilag 1

Definitioner

1) Benzin: Ethvert mineraloliederivat, med eller uden tilsætningsstoffer, som har et Reid-damptryk (RVP) på 27,6 kPa eller derover, og som benyttes som brændstof i motorkøretøjer, bortset fra flaskegas (LPG).

2) Dampe: Enhver luftformig forbindelse som fordamper fra benzin.

3) VOC: Organisk forbindelse, hvis damptryk ved 293,15 K er mindst 0,01 kPa, eller som har en tilsvarende flygtighed under de særlige anvendelsesforhold. Den del af kreosot, hvis damptryk ved 293,15 K er mindst 0,01 kPa, anses for at være en flygtig organisk forbindelse.

4) Dampgenvindingsanlæg: Udstyr til genvinding af benzin fra dampe, herunder en terminals eventuelle regulerende tanksystemer.

5) Gennemstrømningsmængde: Den største samlede årlige benzinmængde, som i de tre foregående år er blevet overført fra et oplagringsanlæg på en terminal eller fra en servicestation til mobile beholdere.

6) Midlertidig oplagring af dampe: Oplagring af dampe i en tank med fast tag på en terminal med henblik på efterfølgende overførsel til og genvinding på en anden terminal. Overførsel af dampe fra et oplagringsanlæg til et andet på en terminal anses ikke som midlertidig oplagring af dampe efter denne bekendtgørelse.

7) Mobil beholder: Alle former for tanke, som transporteres ad vej eller jernbane med henblik på overførsel af benzin fra en terminal til en anden eller fra en terminal til en servicestation.

8) Målreferenceværdi: Den vejledende værdi, der er fastsat med henblik på helhedsvurderingen af, om de tekniske foranstaltninger i bilagene er tilstrækkelige. Målreferenceværdien er ikke en grænseværdi for de enkelte anlæg, terminaler og servicestationer.

9) Oplagringsanlæg: Enhver stationær tank på en terminal og på en servicestation, som benyttes til benzinoplagring.

10) Påfyldningsanlæg: Ethvert anlæg på en terminal, hvorfra benzin fyldes på mobile beholdere. Påfyldningsanlæg til tankbiler omfatter en eller flere påfyldningsanordninger.

11) Påfyldningsanordning: Enhver anordning på en terminal, hvorfra benzin kan fyldes på en tankbil ad gangen.

12) Servicestation: Ethvert anlæg, hvor motorkøretøjers brændstoftanke påfyldes benzin fra stationære tanke.

13) Terminal: Ethvert anlæg, der benyttes til benzinoplagring og benzinpåfyldning af tankbiler og jernbanetankvogne, herunder samtlige oplagringsfaciliteter på anlægget.Bilag 2

Forskrifter for oplagringsanlæg på terminaler

1. Formålet med de i punkt 2-6 anførte bestemmelser er at reducere det samlede årlige benzintab fra de enkelte oplagringsanlæg i forbindelse med benzinpåfyldning og benzinoplagring på terminaler til under målreferenceværdien 0,01 vægtprocent af gennemstrømningsmængden.

2. Den udvendige væg og taget på tanke, som er anbragt over jorden, skal være malet i en farve med en samlet strålevarmereflektionskoefficient på mindst 70 %.

Denne bestemmelse gælder ikke for tanke, der er forbundet med et dampgenvindingsanlæg, som opfylder kravene i bilag 3, punkt 3.

3. Tanke med udvendigt flydetag skal være forsynet med en primær tætning, som dækker det ringformede mellemrum mellem tankvæggen og flydetagets udvendige omkreds, og med en sekundær tætning oven over den primære. Tætningerne skal være udformet således, at der tilbageholdes i alt mindst 95 % af dampene i sammenligning med tilsvarende tanke med fast tag, som ikke er forsynet med udstyr til tilbageholdelse af dampe (dvs. en tank med fast tag, der kun er udstyret med én vakuum-/tryksikkerhedsventil).

4. Alle nye oplagringsanlæg på terminaler, hvor der skal ske dampgenvinding i henhold til bekendtgørelsens § 4, skal enten være tanke med fast tag forbundet med et dampgenvindingsanlæg i overensstemmelse med forskrifterne i bilag 3, eller være konstrueret med et udvendigt eller indvendigt flydetæppe med en primær og sekundær tætning, der opfylder kravene i punkt 3.

5. Eksisterende tanke med fast tag skal enten være forbundet med et dampgenvindingsanlæg i overensstemmelse med forskrifterne i bilag 3, eller være forsynet med et indvendigt flydetæppe med primær tætning, der skal være udformet således, at der tilbageholdes i alt mindst 90 % af dampene i sammenligning med tilsvarende tanke med fast tag, som ikke er forsynet med udstyr til tilbageholdelse af dampe.

6. Forskrifterne for udstyr til tilbageholdelse af dampe i punkt 4 og 5 gælder ikke for tanke med fast tag på terminaler, hvor midlertidig oplagring af dampe er tilladt i henhold til bilag 3, punkt 2.Bilag 3

Forskrifter for påfyldnings- og tømningsudstyr på terminaler

1. Den gennemsnitlige VOC-koncentration i emissioner fra dampgenvindingsanlæg må, iberegnet korrektion for fortynding under behandlingen, ikke overstige 0,15 g/normal 2)  m3 (eksklusive metan) 3)  for en time for anlæg med en gennemstrømningsmængde på over 25.000 tons pr år, og 35 g/normal m3 (inklusive metan) for en time for andre anlæg.

2. Formålet med de i punkt 3-4 anførte bestemmelser er at reducere det samlede årlige benzintab i forbindelse med påfyldning og tømning af mobile beholdere på terminaler til under målreferenceværdien på 0,005 vægtprocent af gennemstrømningsmængden.

3. Omladningsdampe fra mobile beholdere, som fyldes, skal gennem en damptæt forbindelsesledning returneres til et dampgenvindingsanlæg og regenereres på terminalen.

Denne bestemmelse gælder ikke for tankbiler, der påfyldes ovenfra.

På terminaler med en gennemstrømningsmængde på under 25.000 tons om året kan der anvendes midlertidig dampoplagring i stedet for umiddelbar dampgenvinding på terminalen.

4. Virksomheden skal mindst en gang om året lade et laboratorium, der er akkrediteret af akkrediteringsorganer, der er medunderskrivere af EA’s multilaterale aftale (MLA), gennemføre målinger 4)  med henblik på at kontrollere, at dampgenvindingsanlægget fungerer korrekt.

Målinger skal foretages i løbet af en hel arbejdsdag (mindst syv timer) med normal gennemstrømningsmængde.

Målingerne kan være kontinuerlige eller diskontinuerlige. Ved diskontinuerlige målinger skal der foretages mindst fire målinger i timen. Resultaterne skal fremgå af virksomhedens driftsjournal.

5. Forbindelsesledninger og rør skal regelmæssigt efterses for utætheder.

Påfyldningen skal afbrydes ved påfyldningsanordningen, hvis der sker udslip af dampe. Lukkeanordninger til dette formål skal være monteret på påfyldningsanordningen.

I de situationer, hvor der sker påfyldning af mobile beholdere fra oven, skal påfyldningsarmens munding holdes så nær den mobile beholders bund som muligt for at undgå stænk.


2) »Normal m³« betyder m³ ved referencetilstanden (0° C, 101,3 kPa og tør gas). I forbindelse med målinger på dampgenvindingsanlæg er det ikke nødvendigt at måle og korrigere for vandindhold, da vandindholdet på denne type anlæg i praksis er forsvindende.

3) Den fastsatte grænseværdi vil kunne tages op til revision, såfremt der over for Miljøstyrelsen fremlægges dokumentation for, at der er sket væsentlige ændringer i de forudsætninger, der ligger til grund for styrelsens afgørelse, f.eks. vedrørende benzenindholdet i benzin.

4) Miljøstyrelsens anbefalede metoder kan ses og downloades på www.ref-lab.dk.Bilag 4

Forskrifter for mobile beholdere

1. Mobile beholdere skal konstrueres og benyttes således, at resterende dampe tilbageholdes i beholderen, når benzinen aftappes.

2. Mobile beholdere, som leverer benzin til servicestationer og terminaler, skal konstrueres og benyttes således, at de kan modtage og tilbageholde returdampe fra servicestationer eller terminalernes oplagringsanlæg. For jernbanetankvogne kræves dette kun, hvis de leverer benzin til servicestationer eller til terminaler, hvor dampe oplagres midlertidigt.

3. Bortset fra udslip gennem sikkerhedsventilerne skal de i punkt 1 og 2 omhandlede dampe tilbageholdes i den mobile beholder, indtil ny påfyldning finder sted på en terminal.Bilag 5

Forskrifter for påfyldningsudstyr og oplagringsanlæg på servicestationer og terminaler, hvor dampe oplagres midlertidigt

1. Formålet med de i punkt 2 anførte bestemmelser er at reducere det samlede årlige benzintab i forbindelse med benzinpåfyldning på servicestationers oplagringsanlæg til under målreferenceværdien 0,01 vægtprocent af gennemstrømningsmængden.

2. Dampe, som fortrænges ved påfyldning af oplagringsanlæg på servicestationer og af beholdere med fast tag, der anvendes til midlertidig dampoplagring, skal gennem en damptæt forbindelsesledning returneres til den mobile beholder, der leverer benzinen. Påfyldning må ikke finde sted, medmindre disse anordninger forefindes og fungerer korrekt.Bilag 6

Forskrifter for bundpåfyldning, dampindsamling samt overløbsbeskyttelse for europæiske tankbiler

1. Koblinger

1.1. Væskekoblingsanordningen på påfyldningsarmen skal være en hunkobling svarende til en 4 tommers ( 101,6 mm ) A.P.I. hankobling anbragt på køretøjet, som defineret i:

– API RECOMMENDED PRACTICE 1004, SEVENTH EDITION, NOVEMBER 1988

Bottom loading and Vapour Recovery for MC-306 Tank Motor Vehicles (Section 2.1.1.1, Type of Adapter used for Bottom loading).

1.2. Dampindsamlingskoblingen på påfyldningsanordningens dampindsamlingsslange skal være en hunkobling med tap og not, svarende til en 4 tommers ( 101,6 mm ) hankobling med tap og not, anbragt på køretøjet, som defineret i:

– API RECOMMENDED PRACTICE 1004, SEVENTH EDITION, NOVEMBER 1988

Bottom loading and Vapour Recovery for MC-306 Tank Motor Vehicles (Section 4.1.1.2, Vapour Recovery Adapter).

2. Påfyldningsbetingelser

2.1. Den normale påfyldningshastighed skal pr. påfyldningsarm være 2.300 liter i minuttet (dog højst 2.500 liter i minuttet).

2.2. Når terminalen fungerer under spidsbelastning, må påfyldningsanordningens dampindsamlingssystem, herunder dampgenvindingsanlægget, højst frembringe et modtryk på 55 millibar på køretøjssiden af dampindsamlingskoblingen.

2.3. Alle godkendte køretøjer med bundpåfyldning skal være forsynet med en identifikationsplade med angivelse af det største tilladte antal påfyldningsarme, der må anvendes samtidig, således at det sikres, at ingen dampe slipper ud gennem sektionernes P- og V-ventiler ved et maksimalt modtryk i anlægget på 55 millibar, jf. punkt 2.2.

3. Tilslutning af køretøjers jordforbindelse og overløbskontrol

Påfyldningsanordningen skal være forsynet med en overløbskontrolenhed, som, når den er tilsluttet køretøjet, skal give et fejlsikkert tilladelsessignal, for at påfyldning kan finde sted, såfremt ingen af sektionsoverløbssensorerne registrerer et højt niveau.

3.1. Køretøjet skal tilsluttes kontrolenheden på påfyldningsanordningen via en industriel elektrisk standardforbindelsesdel med ti ben. Hanforbindelsesdelen skal være påmonteret køretøjet, og hunforbindelsesdelen skal være fastgjort til et bøjeligt kabel, der tilsluttes kontrolenheden på påfyldningsanordningen.

3.2. Højniveaudetektorerne på køretøjet skal være enten termistorsensorer med to ledere, optiske sensorer med to ledere, optiske sensorer med fem ledere eller et tilsvarende, kompatibelt system, der er fejlsikkert. Termistorerne skal have en negativ temperaturkoefficient.

3.3. Kontrolenheden på påfyldningsanordningen skal passe til køretøjssystemer med både to og fem ledere.

3.4. Køretøjet skal være forbundet med påfyldningsanordningen via den fælles tilbageledning for overløbssensorerne, der skal være tilsluttet stikben nr. 10 på hanforbindelsesdelen via køretøjets chassis. Stikben nr. 10 på hunforbindelsesdelen skal være tilsluttet kontrolenhedens indkapsling, som skal være tilsluttet påfyldningsanordningens jordforbindelse.

3.5. Alle godkendte køretøjer med bundpåfyldning skal være forsynet med en identifikationsplade (jf. punkt 2.3.) med angivelse af den anvendte type overløbskontrolsensorer (dvs. to eller fem ledere).

4. Tilslutningernes placering

4.1. Udformningen af påfyldningsanordningens påfyldnings- og dampindsamlingsudstyr skal opfylde følgende betingelser for køretøjstilslutningen.

4.1.1. Højden på væskekoblingsanordningernes midterakse skal være: højst 1,4 meter (tom), mindst 0,5 meter (læsset), med en foretrukken højde på mellem 0,7 og 1,0 meter.

4.1.2. Den horisontale afstand mellem koblingsanordningerne skal være mindst 0,25 meter (den foretrukne minimumsafstand er 0,3 meter ).

4.1.3. Samtlige væskekoblingsanordninger skal være placeret inden for et felt, som højst må være 2,5 meter langt.

4.1.4. Dampindsamlingskoblingsanordningen skal helst placeres til højre for væskekoblingsanordningerne i en højde på højst 1,5 meter (tom) og mindst 0,5 meter (læsset).

4.2. Jordforbindelses-/overløbstilslutningen skal placeres til højre for væske- og dampindsamlingskoblingsanordningerne i en højde på højst 1,5 meter (tom) og mindst 0,5 meter (læsset).

4.3. Ovennævnte tilslutninger må kun anbringes på den ene side af køretøjet.

5. Sikkerhedsblokeringsmekanismer

5.1. Jordforbindelses-/overløbskontrol

Påfyldning må ikke tillades, før den kombinerede jordforbindelses-/overløbskontrolenhed har givet et tilladelsessignal.

I tilfælde af overløb eller tab af køretøjets jordforbindelse skal kontrolenheden på påfyldningsanordningen lukke påfyldningsanordningens kontrolventil.

5.2. Dampindsamlingskontrol

Påfyldning må ikke tillades, før dampindsamlingsslangen er tilsluttet køretøjet, og der er fri passage for de fortrængte dampe, således at de kan flyde fra køretøjet ind i anlæggets dampindsamlingssystem.

Officielle noter

1) Denne bekendtgørelse indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/63/EF af 20. december 1994 om forebyggelse af emissioner af flygtige organiske forbindelse (VOC) ved benzinoplagring og benzindistribution fra terminaler til servicestationer (EF-Tidende 1994 nr. L 365, side 24).