Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31991L0676
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Ved beregning af dyreenheder, jf. §2, stk.1, nr. 11 anvendes følgende omregningsfaktorer:
Bilag 2 På en landbrugsbedrift må der udbringes en husdyrgødningsmængde svarende til 2,3 dyreenheder pr. ha pr. planperiode, jf. bekendtgørelsens §27, stk.3, på følgende betingelser:
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end
3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v. 1)

 

I medfør af §§ 7, 7a, 13, 16, 19, stk. 5, 67, 73, 80, 92 og 110, stk. 3 og 4, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001, som ændret ved lov nr. 569 af 24. juni 2005, og ved lov nr. 1571 af 20. december 2006 samt § 5, stk. 2 og 3, § 6, stk. 3, § 63, § 78, § 92 og § 93, stk. 1 i lov nr. 1572 af 20. december 2006 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, fastsættes:

Kapitel 1

Bekendtgørelsens område

§ 1. Reglerne i denne bekendtgørelse tilsigter at begrænse forurening og gener fra husdyrbrug for mere end 3 dyreenheder, herunder produktion, opbevaring og anvendelse af husdyrgødning og ensilage m.v.

Stk. 2. Reglerne finder endvidere anvendelse på dyrehold for mere end 3 dyreenheder, der drives uden tilknytning til faste staldanlæg og lignende indretninger til dyr.

Stk. 3. Reglerne finder anvendelse over for stalde og lignende indretninger til dyr, og alle former for opbevaring og anvendelse af gødning herfra. Reglerne finder endvidere anvendelse på ensilageoplag samt opbevaring og anvendelse af ensilagesaft og visse former for spildevand.

Stk. 4. Undtaget fra bekendtgørelsens regler er butikker med almindelig dyrehandel, zoologiske haver, dyreparker, dyrehospitaler, forsøgsstalde og eksportisolationsstalde.

Stk. 5. For virksomheder, der ved bekendtgørelsens ikrafttræden er godkendt i henhold til miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, gælder denne bekendtgørelses bestemmelser, jf. dog stk. 7 for pelsdyrfarme. Bestemmelserne erstatter:

1) Vilkår om gødningsopbevaring, herunder krav til opbevaringsanlæggenes tæthed, styrke og bestandighed samt til opbevaringskapacitet, medmindre der i godkendelsen er fastsat mere vidtgående krav.

2) Vilkår om udbringningstidspunkter.

3) Vilkår om udbringningsmængder, medmindre godkendelsen fastsætter mindre mængder end bekendtgørelsen.

Stk. 6. For pelsdyrfarme gælder reglerne i §§ 6-11, 15-18 og 20-32 om anvendelse af husdyrgødning og om anlæg til opbevaring m.v. heraf.

§ 2. Kommunalbestyrelsen kan ved godkendelser efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 og tilladelser og godkendelser efter §§ 10-12 eller §16 og revurderinger efter §§ 39-41 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug fastsætte vilkår, der er mere vidtgående end bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Medfører et husdyrbrug eller dyrehold over 3 dyreenheder uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening kan kommunalbestyrelsen uanset bestemmelserne i denne bekendtgørelse meddele påbud efter § 42 i lov om miljøbeskyttelse eller § 42 i lov om godkendelse m.v. af husdyrbrug.

Stk. 3. Reglerne finder ikke anvendelse i det omfang, de strider mod Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggenders bestemmelser om forebyggelse og bekæmpelse af smitsomme husdyrsygdomme.

§ 3. I bekendtgørelsen forstås ved:

1) Husdyrgødning: fast gødning, ajle, gylle og møddingsaft fra alle husdyr samt forarbejdet husdyrgødning.

2) Fast gødning: Faste ekskrementer og strøelse samt fraktioner fra forarbejdningsanlæg med en tørstofprocent over eller lig med 12.

3) Flydende husdyrgødning: Ajle, gylle og møddingsaft samt enhver sammenblanding af fast gødning med ajle, gylle og møddingsaft samt forarbejdet husdyrgødning med en tørstofprocent under 12 og et kvælstofindhold over 0,3 kg N/ton.

4) Ajle: Urin, separeret fra den faste gødning.

5) Gylle: Blanding af faste ekskrementer og urin samt eventuel strøelse.

6) Møddingsaft: Væske, der løber fra fast gødning under opbevaringen på møddingen samt det regnvand, der falder på møddingpladsen.

7) Ensilagesaft: Væske, der løber fra ensilage, herunder sukkerroeaffald og lignende, under opbevaringen.

8) Spildevand: I denne bekendtgørelse alene mælkerumsvand samt vand fra vask af produkter fra husdyrhold, foderrekvisitter og lignende fra almindelig landbrugsdrift. Spildevand omfatter desuden fraktioner fra forarbejdningsanlæg med en tørstofprocent under 12 og et kvælstofindhold under 0,3 kg N/ton.

9) Forarbejdet husdyrgødning: Husdyrgødning, der er forarbejdet i et forarbejdningsanlæg, hvorved der skabes produkter, der er forskellige fra udgangsmaterialet med hensyn til tørstofprocent, sammensætning og koncentrationen af gødningsstoffer.

10) Deltagelse i en produktionsmæssig sammenhæng: En landbrugsbedrift der har indgået en skriftlig aftale med en eller flere bedrifter med kvæg, får eller geder, der ikke er økologisk autoriseret, om at hovedparten af afgrøderne fra bedriftens arealer afsættes til disse bedrifter med kvæg, får eller geder.

11) Dyreenhed: En beregningsenhed, der for hver husdyrart beskriver antal dyr pr. dyreenhed ud fra gødningsproduktionen ab lager. Opgørelsen af landbrugsbedriftens samlede bestand af husdyr i dyreenheder sker på grundlag af bedriftens bestand af husdyr fordelt på husdyrarter og produktionsformer, jf. bilag 1.

12) En landbrugsbedrift: En driftsenhed, der anvendes til landbrug, skovbrug, gartneri, frugtplantage, planteskole eller lignende jordbrugsvirksomhed. Driftsenheden kan omfatte både ejede og forpagtede arealer. Driftsenhedens arealer kan være med eller uden landbrugspligt efter reglerne i lov om landbrugsejendomme.

13) Dybstrøelse: Fast gødning, hvor udskilt urin og vandspild opsuges af gødningen, ved at der løbende tilføres halm eller andet tørstof.

14) Kompost: Dybstrøelse, som er omsat i stalden eller på en møddingsplads. Dybstrøelse vurderes kompostlignende, hvis det har henligget i en stald 3-4 måneder i gennemsnit, dog 1-2 måneder for fjerkrægødning.

Kapitel 2

Indretning af stalde m.v., samt fritgående dyr

§ 4. Stalde og lignende indretninger til dyr skal være indrettet således, at forurening af grundvand og overfladevand ikke finder sted. De skal have gulve, udført af et for fugtighed vanskeligt gennemtrængeligt materiale. Gulve skal kunne modstå påvirkningerne fra dyrene og de i stalden anvendte redskaber. Der skal etableres et hensigtsmæssigt afløbssystem til opsamling af alle flydende affaldsstoffer i overensstemmelse med bestemmelserne i §§ 18 og 19.

§ 5. Etablering, udvidelse og ændring af dyrehold til afgræsning er ikke tilladt i de i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug i § 6, stk. 1, nr. 1 og 2 nævnte områder samt inden for de i nr. 3 og 4 nævnte afstande. Kommunalbestyrelsen kan dispensere herfra til naturplejeprojekter.

Stk. 2. Husdyrbrug for mere end 15 dyreenheder, som har folde til svin fra 35 kilo, og hvor der i folden er plads til mere end 15 svin, skal placeres mere end 50 meter fra skellet til en ejendom, hvor der er nabobeboelse. Hvis nabobeboelsen ligger mere end 50 meter fra skel, skal der mindst være en afstand på 100 meter mellem nabobeboelsen og folden, således at afstandskravet reduceres svarende til det antal meter, som ejendommen ligger længere væk fra skel end 50 meter.

Stk. 3. Afstandene jf. stk. 2 måles fra foldens kant til nærmeste punkt til skel eller nabobeboelse.

Stk. 4. Afstandskravet, jf. stk. 2 kan fraviges, hvis naboer beliggende inden for de i stk. 2 angivne afstande skriftlig tillader dette og fremsender erklæring herom til kommunalbestyrelsen.

Kapitel 3

Kapacitet af gødningsopbevaringsanlæg

§ 6. For husdyrbrug eller andre landbrugsbedrifter, der oplagrer husdyrgødning, skal opbevaringsanlæg for husdyrgødning have en kapacitet, der er tilstrækkelig til, at udbringningen kan ske i overensstemmelse med reglerne i kapitel 9 og 10 samt til, at udnyttelsen af husdyrgødningens næringsstofindhold opfylder kravene i bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække. Opbevaringsanlæg til husdyrgødning skal dog mindst have en kapacitet svarende til 6 måneders tilførsel, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Den tilstrækkelige opbevaringskapacitet efter stk. 1 vil normalt svare til mindst 9 måneders tilførsel, dog normalt mindst 7 måneders tilførsel for kvægbrug, hvor mindst 2/3 af dyreenhederne udgøres af kvæg, og hvor dyrene går ude i sommerhalvåret.

Stk. 3. Tilførslen opgøres som den mængde husdyrgødning, der produceres i det givne tidsrum, beregnet ud fra, at dyrene er på stald, samt hvad der i øvrigt tilledes anlægget, herunder vaskevand og ensilagesaft. Ved opgørelsen kan gødning opbevaret i overensstemmelse med § 9 dog fraregnes. Såfremt der foreligger specielle forhold, eksempelvis hvor kødkvæg går ude en stor del af året, skal opbevaringskapaciteten minimum svare til den periode, hvor dyrene er på stald.

Stk. 4. Anlæg, der udelukkende anvendes til opbevaring af ensilagesaft og spildevand, skal have tilstrækkelig opbevaringskapacitet til, at udbringning kan ske miljømæssigt forsvarligt.

Stk. 5. Kravet i stk. 1 om opbevaringskapacitet kan opfyldes ved, at der foreligger skriftlige aftaler om levering af husdyrgødning til opbevaring på anden ejendom eller levering til fælles biogasanlæg, gødningsbehandlingsanlæg eller gødningsopbevaringsanlæg. Sådanne opbevaringsaftaler skal have en varighed af mindst 5 år. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte nærmere krav til aftalernes udformning.

§ 7. Såfremt der foretages ændringer, som har indflydelse på kapaciteten, jf. § 6, skal der indsendes en ny opgørelse til kommunalbestyrelsen. Kopi af aftaler efter § 6, stk. 5, skal ligeledes indsendes til kommunalbestyrelsen.

Kapitel 4

Opbevaring af fast gødning

§ 8. Oplagring af fast gødning må kun ske på møddinger, der er indrettet efter bestemmelserne i §§ 10-11, eller i en lukket container, placeret på et befæstet areal med tæthed, som angivet i § 11, og afløb til en møddingsaftbeholder eller lignende, jf. dog § 9. Fast gødning kan også opbevares efter reglerne i kapitel 6.

§ 9. Kompost med et tørstofindhold på mindst 30 pct. må dog oplagres i marken, såfremt oplaget er overdækket med kompostdug eller lufttæt materiale. Oplaget skal opfylde afstandskravene i § 8, stk. 1 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, og må ikke medføre risiko for forurening af grund- eller overfladevand.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan, for landbrugsejendomme i landsbyer, i særlige tilfælde tillade opbevaring af fast gødning i markmødding, hvis det godtgøres, at det ikke er muligt at opnå en miljømæssig tilfredsstillende opbevaring i tilknytning til staldene.

Stk. 3. En tilladelse skal være ledsaget af sådanne vilkår for placering, indretning og drift af markmøddingen, at der ikke opstår risiko for forurening af grundvandet, og at der ikke kan ske afledning til vandløb (herunder dræn), søer og havet. For markmøddinger gælder i øvrigt afstandsbestemmelserne i § 8, stk. 1 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

§ 10. Møddinger skal indrettes således, at overfladevand fra omliggende arealer og tage ikke kan løbe ind på møddingarealet. Møddingsaft skal bortledes gennem dertil indrettede afløb, jf. kapitel 7.

Stk. 2. Lagre af fast gødning uden daglig tilførsel skal overdækkes med kompostdug eller lufttæt materiale straks efter udlægning.

§ 11. Møddingens sidebegrænsning skal som minimum bestå af en 1 m høj mur eller en 2 m bred randbelægning. Møddingbund og randbelægning samt belægning ved indkørsel i møddingen skal som minimum have 3 pct. fald mod afløb.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan tillade en anden form for begrænsning, der giver tilsvarende sikkerhed for opsamling af møddingsaften, jf. § 10.

Stk. 3. Møddingbund og sidebegrænsning skal være udført af et for fugtighed vanskeligt gennemtrængeligt materiale og skal udføres således, at de kan modstå påvirkningerne, dels fra køretøjer og redskaber ved fyldning og tømning, dels fra den oplagrede gødning.

Kapitel 5

Opbevaring af ensilage og ludning af halm

§ 12. Saftgivende ensilage, herunder ensilage af roetop, roeaffald og ikke-forvejret græs, skal opbevares på ensilageplads eller i ensilagesilo.

§ 13. Ensilagepladser skal opfylde krav, svarende til bestemmelserne for møddinger med randbelægning i §§ 10-11. Kravene gælder også for ensilagepladser til opbevaring af ikke-saftgivende ensilage.

Stk. 2. Ensilagesiloer skal have en bund, der er udført af et for fugtighed vanskeligt gennemtrængeligt materiale. De skal endvidere være udført af bestandige materialer og skal kunne modstå påvirkninger fra indholdet og fra indlægning og udtagning. De skal indrettes, så ensilagesaft kun kan afledes gennem dertil indrettede afløb, jf. kapitel 7.

§ 14. Der må ikke anvendes ammoniak til ludning af halm. Miljøministeren kan dog i tilfælde af ekstremt våde høstår meddele dispensation for hele landet eller for udvalgte landsdele.

Kapitel 6

Opbevaring af flydende husdyrgødning samt ensilagesaft og spildevand

§ 15. Beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft og spildevand skal være udført af bestandige og for fugtighed vanskeligt gennemtrængelige materialer. Beholderne skal dimensioneres i forhold til kapaciteten, således at de kan modstå påvirkning, herunder fra omrøring, overdækning og tømning.

Stk. 2. Konstaterer kommunalbestyrelsen nærliggende risiko for sprængning eller lignende af en beholder, skal kommunalbestyrelsen meddele påbud om afhjælpende foranstaltninger eller eventuelt nedlægge forbud mod drift af anlægget.

Stk. 3. Er en af de i stk. 1 nævnte beholdere anbragt således, at driftsforstyrrelser eller uheld kan medføre alvorlige skader på vandindvindingsanlæg, vandløb og søer, kan kommunalbestyrelsen påbyde særlige foranstaltninger.

§ 16. Beholdere for flydende husdyrgødning skal være forsynet med fast overdækning i form af flydedug, teltoverdækning eller lignende, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Den ansvarlige for landbrugsbedriften (driftsherren) kan undlade at opfylde kravet om fast overdækning, jf. stk. 1, såfremt der i stedet etableres tæt overdækning, f.eks. i form af naturligt flydelag, eller anden tæt overdækning på beholderen, og at driftsherren som led i en egenkontrolordning løbende og regelmæssigt mindst én gang om måneden fører optegnelser i en logbog, herunder om tilstanden og tætheden af flydelaget eller anden tæt overdækning på hver enkelt beholder til dokumentation af, at der er et tilstrækkeligt tæt flydelag eller anden tæt overdækning. Logbogen skal føres i overensstemmelse med Skov- og Naturstyrelsens anvisninger.

Stk. 3. Beholdere for flydende husdyrgødning, der etableres helt eller delvist inden for, eller der er mindre end 300 m fra anlægget til de i § 7 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug angivne beskyttede naturtyper, skal dog altid forsynes med fast overdækning i form af flydedug, teltoverdækning eller lignende. Undtaget er beholdere, hvis der til den flydende husdyrgødning er foretaget ammoniakreducerende tiltag (f.eks. tilsat syre).

Stk. 4. Beholdere for flydende husdyrgødning fra svin og kødædende pelsdyr, der etableres mindre end 300 m fra nabobeboelse skal dog altid forsynes med fast overdækning i form af flydedug, teltoverdækning eller lignende.

§ 17. Åbne gyllebeholdere, hvortil gylle pumpes, skal have dykket indløb, der er sikret mod tilbageløb. Andre fyldningssystemer skal udføres, således at flydelaget ikke brydes.

Stk. 2. Beholdere, der udelukkende anvendes til opbevaring af møddingsaft, ensilagesaft eller spildevand, kan dog være åbne.

Stk. 3. Beholdere opført efter den 1. november 1987 må ikke være udstyret med spjæld eller lignende forbindelse til fortank.

Kapitel 7

Indretning af afløb

§ 18. Afløb fra stalde, møddinger og ensilageoplag, samle- og pumpebrønde skal føres gennem tætte, lukkede ledninger. Afløb, der kommer under pumpetryk, skal udføres således, at de kan modstå påvirkninger fra pumpetrykket. Afløb med tilhørende brønde skal udføres af autoriserede kloakmestre i overensstemmelse med forskrifter for afløb, som er anført i bygningsreglementet.

§ 19. Afløb fra stalde skal føres til beholder for flydende husdyrgødning.

Stk. 2. Spildevand fra vask af produkter fra husdyrhold, malkemaskiner, foderrekvisitter og lignende kan føres til en beholder for flydende husdyrgødning eller til en separat beholder.

§ 20. Møddinger og ensilagepladser skal udføres således, at der er afløb fra laveste punkt og at tilstopning undgås. Afløbet dimensioneres og udføres ifølge DS 432 Norm for afløbsinstallationer. Afløbet skal føres til beholder, der opfylder bestemmelserne i kapitel 6.

Kapitel 8

Drift og vedligeholdelse

§ 21. Opbevaringsanlæg for husdyrgødning, ensilagesaft og spildevand skal tømmes så ofte, at de ikke løber over.

Stk. 2. Er møddingen begrænset af en randbelægning, må der ikke lægges gødning på denne. Møddingen skal i øvrigt benyttes på en sådan måde, at gødningen ikke flyder uden for møddingen, eller der er risiko herfor.

Stk. 3. På en ensilageplads må der ikke lægges ensilage på randbelægningen.

§ 22. De anlæg nævnt i kapitel 2-7 skal renholdes og vedligeholdes, herunder beskyttes mod tæring, så at de til enhver tid overholder bekendtgørelsens krav.

Kapitel 9

Anvendelse af husdyrgødning og ensilagesaft

§ 23. Næringsstofferne i husdyrgødning, ensilagesaft og spildevand må kun tilføres til afgrøder, jf. dog stk. 2. Afgrøderne skal indeholde en kvælstofnorm eller en retningsgivende norm for fosfor og kalium ifølge lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække og de i medfør heraf udstedte bekendtgørelser.

Stk. 2. Afbrænding af husdyrgødning kan dog ske på miljøgodkendte anlæg, der kan forbrænde affald i henhold til reglerne i Miljøministeriets bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald.

§ 24. Husdyrgødning må ikke udbringes på lørdage samt søn- og helligdage på arealer, der ligger nærmere end 200 m fra byzone, sommerhusområder samt områder i landzone, der ved lokalplan er udlagt til boligformål.

Stk. 2. Udbringning af flydende husdyrgødning må kun ske ved slangeudlægning, nedfældning eller lignende.

Stk. 3. Udbringning af flydende husdyrgødning på sort jord og græsmarker skal ske ved nedfældning.

Stk. 4. Udbringning af flydende husdyrgødning eller flydende husdyrgødning blandet med vand må ikke ske med vandingskanon.

Stk. 5. Udbringning af husdyrgødning, ensilagesaft og spildevand må ikke give anledning til unødige gener.

§ 25. I perioden fra høst til 1. februar må der ikke udbringes flydende husdyrgødning. Undtaget herfra er udbringning fra høst til 1. oktober på etablerede, overvintrende fodergræsarealer og på arealer, hvor der den følgende vinter skal være vinterraps. Undtaget er endvidere udbringning fra høst til 15. oktober på arealer med frøgræs, for hvilke der er indgået kontrakt med frøavlsfirma om levering af frø i den kommende sæson.

Stk. 2. I perioden fra høst til 20. oktober må der kun udbringes fast gødning til arealer, hvor der er afgrøder den følgende vinter.

Stk. 3. I perioden fra høst til 1. november må der ikke udbringes ensilagesaft, medmindre udbringningen sker på bevoksede arealer eller på arealer, hvor der er afgrøder den følgende vinter.

Stk. 4. I perioden fra 1. september til 1. marts må der ikke udbringes flydende husdyrgødning i flerårige afgrøder uden årlig høst.

§ 26. Flydende husdyrgødning og fast gødning, der udbringes på ubevoksede arealer, skal nedbringes hurtigst muligt og inden 6 timer. Kan dette, grundet uforudseelige omstændigheder, ikke lade sig gøre, skal nedbringningen finde sted, så snart det er muligt.

Stk. 2. Husdyrgødning, ensilagesaft og spildevand må ikke udbringes på en måde og på sådanne arealer, at der er fare for, at gødningen, ensilagesaften eller spildevandet strømmer til søer eller vandløb, herunder dræn, ved tøbrud eller regnskyl.

Kapitel 10

Harmoniregler

§ 27. På en landbrugsbedrift må der højest udbringes en husdyrgødningsmængde svarende til 1,4 dyreenheder pr. ha pr. planperiode (1. august - 31. juli).

Stk. 2. På en landbrugsbedrift med kvæg, får eller geder må husdyrgødningsmængden, fra disse dyr på egen bedrift, dog udbringes i en mængde svarende til 1,7 dyreenheder pr. ha pr. planperiode.

Stk. 3. På en landbrugsbedrift, hvor mindst 2/3 af husdyrholdet er kvæg, må der udbringes en husdyrgødningsmængde svarende til 2,3 dyreenheder pr. ha pr. planperiode. Betingelserne nævnt i bekendtgørelsens bilag 2 skal overholdes.

Stk. 4. Bedrifter, der deltager i en produktionsmæssig sammenhæng med de bedrifter, som er nævnt i stk. 2 og 3, er ligeledes omfattet af disse bestemmelser, jf. § 3, stk. 1, nr. 10. Økologisk autoriserede bedrifter er ikke omfattet af bestemmelserne i stk. 2 og 3.

§ 28. Mængden af udbragt husdyrgødning, jf. § 27 stk. 1-3, beregnes ud fra den producerede mængde korrigeret for lagerforskydninger primo og ultimo i den pågældende planperiode (1. august - 31. juli), jf. lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, samt den mængde der er afgivet og modtaget i løbet af planperioden, jf. § 29 stk. 1. Gødning afsat af græssende dyr medregnes som udbragt, såfremt det afsættes på arealer, der kan medregnes som harmoniarealer, jf. stk. 2. Korrektion for lagerforskydning skal beregnes ud fra 100 kg N per dyreenhed.

Stk. 2. Harmoniarealer, jf. § 27, opgøres for hver planperiode. Ved opgørelsen fraregnes de arealer med afgrøder, som ikke har gødskningsnorm, jf. § 23, samt arealer, hvor husdyrgødning ikke må anvendes eller under normale omstændigheder ikke kan udbringes.

§ 29. Hvis en bedrift har større mængde husdyrgødning til rådighed, herunder gødning modtaget fra andre bedrifter, end der må udbringes på bedriftens areal, jf. § 27 og § 28, skal der foreligge skriftlige aftaler, der sikrer, at overskydende husdyrgødning afsættes til

1) en registreret virksomhed, jf. § 2 i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække,

2) et biogasanlæg,

3) et fællesanlæg,

4) et forarbejdningsanlæg,

5) som forarbejdet husdyrgødning, jf. stk. 2,

6) et miljøgodkendt anlæg, der kan forbrænde affald i henhold til reglerne i Miljøministeriets bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald, eller

7) eksport.

Stk. 2. Forarbejdet husdyrgødning deklareret i henhold til gødningsloven kan afsættes, såfremt det indberettes i henhold til regler fastsat i medfør af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække.

Stk. 3. Afsætning af gødning fra biogasanlæg, fællesanlæg eller forarbejdningsanlæg forudsætter ligeledes indgåelse af skriftlig aftale. Ved afsætning af gødning til forbrændingsanlæg uden for bedriften, skal det pågældende forbrændingsanlæg, der modtager husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning, indberette, hvem anlægget har modtaget husdyrgødning m.v. fra, i henhold til regler fastsat i medfør af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække.

Stk. 4. Det afsatte antal dyreenheder, jf. stk. 1-3, beregnes ud fra den afsatte kvælstofmængde, jf. lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, således at forholdet mellem dyreenheder og kvælstofindholdet svarer til den pågældende gødningsproduktion.

§ 30. Driftsherren skal kunne dokumentere, at harmonikrav, jf. § 27 og § 28, er opfyldt.

Stk. 2. Dokumentation i form af forpagtningsaftale skal indeholde oplysninger om arealets størrelse, aftaleparternes navn, adresse, momsnummer (SE/CVR-nr.), gyldighedsperiodens startdato, slutdato eller opsigelsesvarsel og dato for aftalens indgåelse.

Stk. 3. Dokumentation i form af aftale, jf. § 29, stk.1 og stk. 3 skal indeholde oplysninger som angivet i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække.

Kapitel 11

Anmelderegler

§ 31. Inden etablering, udvidelse eller ændring af de i kapitel 2-7 omhandlede anlæg, skal der indgives anmeldelse af byggeriet til kommunalbestyrelsen. Det samme gælder for pelsdyrhaller til kødædende pelsdyr.

Stk. 2. Anmeldelsen skal indeholde konstruktionstegninger m.v., som anført i bygningsreglementet, dokumentation for, at de i kapitel 2-7 nævnte krav til styrke, tæthed og bestandighed opfyldes, samt angivelse af anlæggets placering i forhold til vandindvindingsanlæg, vandløb (herunder dræn), søer, omgivende ejendomme, bebyggelse, eksisterende eller ifølge kommuneplanen fremtidigt udlagt byzone- og sommerhusområde, samt områder, der i kommuneplanen og/eller lokalplan er udlagt til boligformål eller blandet bolig og erhverv eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner og lignende.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at anmeldelse skal ske på særlige skemaer.

Stk. 4. Har kommunalbestyrelsen ikke inden 2 uger fra modtagelsen af anmeldelsen gjort indsigelse, kan arbejdet bringes til udførelse.

Stk. 5. Hvis byggearbejdet kræver godkendelse efter § 11 eller § 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug anses anmeldelse, jf. stk. 1 for indeholdt i ansøgningen herom.

Stk. 6. Har kommunalbestyrelsen gjort indsigelse, må bygge- og anlægsarbejder ikke påbegyndes, før kommunalbestyrelsen har meddelt afgørelse herom.

§ 32. Inden etablering, udvidelse eller ændring af dyrehold inden for eksisterende anlæg omfattet af kapitel 2-7, eller dyrehold omfattet af § 1, stk. 2 skal der indgives anmeldelse heraf til kommunalbestyrelsen. Det samme gælder for pelsdyrhold inden for eksisterende pelsdyrhaller.

Stk. 2. Anmeldelsen skal angive anlæggets placering i forhold til vandindvindingsanlæg, vandløb (herunder dræn), søer, omgivende ejendomme, bebyggelse og eksisterende, eller ifølge kommuneplanen, fremtidigt udlagt byzone- og sommerhusområde, samt områder, der i kommuneplanen og/eller lokalplan er udlagt til boligformål eller blandet bolig og erhverv eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner og lignende.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at anmeldelse skal ske på særlige skemaer.

Stk. 4. Har kommunalbestyrelsen ikke inden 2 uger fra modtagelsen af anmeldelsen gjort indsigelse, kan etableringen, ændringen eller udvidelsen bringes til udførelse.

Stk. 5. Såfremt forholdet kræver, godkendelse efter § 11 eller § 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug anses anmeldelse, jf. stk. 1, for indeholdt i ansøgningen herom.

Stk. 6. Har kommunalbestyrelsen gjort indsigelse, må etablering, udvidelse eller ændring ikke påbegyndes, før kommunalbestyrelsen har meddelt afgørelse herom.

Kapitel 12

Administrative bestemmelser

§ 33. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

§ 34. For tilsyn, håndhævelse m.v. gælder reglerne i miljøbeskyttelseslovens kapitel 9, og reglerne i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug kapitel 5 dog således at Plantedirektoratet udfører tilsynet med, at reglerne i § 27 - § 30 overholdes.

§ 35. Skov- og Naturstyrelsen kan efter indstilling fra Danmarks JordbrugsForskning eller Dansk Landbrugsrådgivning godkende, at visse anlæg og staldsystemer, beskrevet i landbrugets byggeblade, ikke behøver at overholde kravene i bekendtgørelsens kapitel 2-7. Der kan stilles krav om, at nærmere angivne driftsforskrifter skal overholdes.

Stk. 2. Skov- og Naturstyrelsen kan som led i udarbejdelsen af landbrugets byggeblade, jf. stk. 1, godkende forudgående projekter, evt. på visse fastsatte betingelser.

§ 36. Skov- og Naturstyrelsen kan ændre bekendtgørelsens bilag.

Kapitel 13

Straffebestemmelser

§ 37. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der

1) overtræder bestemmelserne i § 4, § 5, § 6, § 8, stk. 1, § 10, § 11, stk. 1 og 3, § 12, § 13, § 14, første led, § 15, stk. 1 og §§ 16-30,

2) undlader at efterkomme påbud efter § 15, stk. 2 og 3,

3) påbegynder bygge- og anlægsarbejder ved et af de i kapitel 2-7 nævnte anlæg eller driver dette i strid med § 31, jf. § 91, stk. 1, nr. 5 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug,

4) etablerer, udvider, ændrer eller driver dyrehold i strid med § 32, jf. § 91, stk. 1, nr. 5 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug,

5) undlader i strid med § 6 og § 7 at indsende oplysninger eller regnskaber, hindrer tilsynsmyndighedens adgang til et ajourført regnskab over gødningsleverancer, eller tilsidesætter krav til aftalernes udformning, jf. § 6, stk. 5,

6) etablerer sådanne anlæg og staldsystemer, som efter § 35 er fritaget for at overholde kravene i kapitel 2-7, i strid med beskrivelserne i landbrugets byggeblade, eller overtræder fastsatte driftsforskrifter, eller

7) overtræder vilkår i tilladelser meddelt efter § 9, stk. 2 og 3 og § 1, stk. 2.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt skade eller fremkaldt fare for skade på natur, dyr, planter, landskaber eller mennesker, eller de øvrige interesser, som lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug tilsigter at beskytte, jf. lovens § 1, herunder luft, vand, jord og undergrund, eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 14

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelse

§ 38. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007, jf. dog stk. 2, 3 og 5 - 8.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 814. af 13. juli 2006 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. finder efter 1. januar 2007 alene anvendelse overfor hundehold m.v. og anlæg til hunde m.v. jf. § 5, stk. 1 og 2, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Anmeldelse efter § 29 i bekendtgørelse nr. 814 af 13. juli 2006 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. kan dog ske indtil den 1. marts 2007 af etableringer, udvidelser eller ændringer, som inden 1. januar 2007 har opnået de fornødne godkendelser, tilladelser m.v. efter lov om planlægning og lov om miljøbeskyttelse eller regler udstedt i medfør heraf, jf. § 104, stk. 4, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Stk. 4. § 13, stk. 1, 2. pkt. gælder for anlæg, der etableres efter den 1. august 2002.

Stk. 5. § 24, stk. 3, har virkning fra den 1. august 2007 for udbringning af husdyrgødning inden for 1000 m til de i § 7 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug beskyttede naturtyper.

Stk. 6. § 24, stk. 3, har virkning fra den 1. januar 2011 for al udbringning af husdyrgødning

Stk. 7. § 29, stk. 1 nr. 7, træder i kraft 1. januar 2007, dog således at eksport af husdyrgødning kan indgå i gødningsregnskabet for planåret 1. august 2006.

Stk. 8. Afgørelser, som er truffet i medfør af regler nævnt i stk. 2, samt tidligere bekendtgørelser bevarer deres gyldighed, indtil der efter denne bekendtgørelse eller lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug træffes nye afgørelser eller bestemmes andet. Overtrædelser af sådanne afgørelser straffes efter de hidtil gældende regler.

Miljøministeriet, den 19. december 2006

Connie Hedegaard

/Anne-Marie RasmussenBilag 1

Ved beregning af dyreenheder, jf. § 2, stk. 1, nr. 11 anvendes følgende omregningsfaktorer:

(Omregningsfaktorerne er fastsat ud fra normtal 2000, der er udarbejdet af Danmarks Jordbrugsforskning og offentliggjort i DJF-rapport nr. 36 (november, 2001). 1 dyreenhed (DE) er fastsat ud fra 100 kg N ab lager per DE i det staldsystem med mindst kvælstoftab. Dyreenheder for kvæg er dog fastholdt på samme niveau som i bekendtgørelse nr. 877 af 10. december 1998, hvor 1 dyreenhed blev fastsat som 100 kg N ab lager ud fra et gennemsnit af staldsystemer.)

Kvæg:

 

 

Dyretype

Enhed

Antal enheder
til 1 DE

 

 

 

Malkekøer tung race uden opdræt

1 årsko

0,85

Malkekøer Jersey uden opdræt

1 årsko

1,00

Småkalve kvier og stude 0-6 mdr. tung race

Småkalve kvier og stude 0-6 mdr. Jersey

1 årsdyr

1 årsdyr

4,9

6,4

Opdræt 6-28 mdr. tung race

Opdræt 6-25 mdr. Jersey

1 årsdyr

1 årsdyr

2,6

3,6

Ammekøer uden opdræt, under 400 kg

1 årsdyr

2,3

Ammekøer uden opdræt, 400- 600 kg

1 årsdyr

1,6

Ammekøer uden opdræt, over 600 kg

1 årsdyr

1,4

Tyrekalve 0-6 mdr. tung race

1 produceret dyr

8,9

Tyrekalve 6 mdr.-slagtning ( 440 kg ) tung race

1 produceret dyr

4,5

Tyrekalve 0-6 mdr. Jersey

1 produceret dyr

12,5

Tyrekalve 6 mdr.-slagtning ( 328 kg ) Jersey

1 produceret dyr

8,2

Avlstyre tung race

1 årstyr

2,15

Avlstyre Jersey

1 årstyr

2,9

1) Ved afvigende vægtgrænser for tyre skal der korrigeres på følgende måde:

Tung race:

a) Fra fødsel til 6 måneder: 1600 kg tilvækst beregnes som 1 DE

b) Fra 6 måneder til slagtning: 1000 kg tilvækst beregnes som 1 DE

Jersey:

a) Fra fødsel til slagtning: 1500 kg tilvækst beregnes som 1 DE

For ældre tyrekalve end 6 måneder beregnes korrektionen ud fra produktionen af tyrekalve fra 6 måneder til slagtning ligesom yngre tyrekalve end 6 måneder beregnes ud fra produktionen af tyrekalve fra 0-6 måneder.

Hvor den præcise vægt ikke kendes fastsættes vægten til og med 13 mdr. på følgende måde:

Tyre af tung race: Fødselsvægten er 40 kg, tilvæksten 30 kg pr. måned op til 6 måneder og herefter 33 kg pr. måned. Tyre af ammekøer beregnes som tung race.

Jerseytyre: Fødselsvægten er 25 kg, tilvæksten 20 kg pr. måned op til 6 måneder og herefter 28 kg pr. måned.

Avlstyre beregnes som tyre op til 440 kg for tyre af tung race og 328 kg for Jerseytyre.

2) På bedrifter, hvor opdrættet eller stude har en anden aldersmæssig sammensætning end ved normal forekomst af opdræt i en kvægbesætning, skal antallet af årsdyr pr. DE beregnes ud fra gennemsnitsalderen for opdrættet ud fra følgende formler:

a) Opdræt, tung race: Årsdyr per DE = 8,87/((gennemsnitsalder i mdr.*0,1124)+1,48)

b) Opdræt, Jersey: Årsdyr per DE = 8,90/((gennemsnitsalder i mdr*0,0866)+1,14)

Gennemsnitsalder i måneder skal angives som den gennemsnitlige alder i løbet af hele planperioden. Et årsdyr beregnes som 365 foderdage.

Svin:

 

 

Dyretype

Enhed

Antal enheder til 1 DE

 

 

 

Søer med grise til frav. (4 uger~7,2 kg)

1 årsso

4,3

Smågrise fra 7,2 til 30 kg

1 produceret dyr

175

Slagtesvin fra 30 til 102 kg

1 produceret dyr

35

3) Normalt opdræt af polte til erstatning af udsatte avlsdyr er indeholdt i »søer«, d.v.s. polte tæller som søer fra 1. løbning. Indtil 102 kg beregnes polte som slagtesvin.

4) Ved afvigende vægtgrænser for smågrise og slagtesvin skal korrigeres på følgende måde:

a) Fra 7,2 - 40 kg: 4000 kg tilvækst beregnes som 1 DE

b) Fra 40 - 87 kg: 2500 kg tilvækst beregnes som 1 DE

c) Fra vægte over 87 kg: 2000 kg tilvækst beregnes som 1 DE

5) Ved en højere fravænningsvægt end 7,2 kg ændres omregningsfaktoren for søer med grise til fravænning på samme måde som nævnt under note 4). Ændringen beregnes ud fra det aktuelle antal pattegrise.

Fjerkræ:

 

 

Dyretype

Enhed

Antal enheder til 1 DE

 

 

 

Høner til ægproduktion

1 årsdyr

167

Hønniker til konsumægproduktion

1 produceret

1360

Hønniker til HPR (Hvid Plymouth Rock)

1 produceret

1050

Slagtekyllinger 32 dage

1 produceret

4500

Slagtekyllinger 35 dage

1 produceret

3900

Slagtekyllinger 40 dage

1 produceret

2900

Slagtekyllinger 45 dage

1 produceret

2400

Skrabekyllinger 56 dage

1 produceret

2600

Økologiske slagtekyllinger 81 dage

1 produceret

1200

Kalkuner tunge, hunner

1 produceret

340

Kalkuner tunge, hanner

1 produceret

190

Ænder

1 produceret

900

Gæs

1 produceret

290

6) Ved afvigende slagtealdre for kyllinger i intervallet 30-46 dage beregnes antal produceret per DE på følgende måde:

– For slagtekyllinger under 40 dage korrigeres med 200 producerede kyllinger per DE per dag

– Slagtekyllinger over 40 dage korrigeres med 100 producerede kyllinger per DE per dag

– Skrabekyllinger korrigeres med 100 producerede kyllinger per DE per dag

– Økologiske slagtekyllinger korrigeres med 25 producerede kyllinger per DE per dag.

Andre husdyrarter:

 

 

Dyretype

Enhed

Antal enheder til 1 DE

 

 

 

Moderfår med lam

1 årsfår

7

Geder med kid

1 årsged

7

Heste under 300 kg

1 årshest

4,9

Heste 300 kg-under 500 kg

1 årshest

2,9

Heste 500 kg-under 700 kg

1 årshest

2,3

Heste 700 kg og derover

1 årshest

1,9

Mink, ildere o.l.

1 årstæve

44

Ræve, finnracon o.l.

1 årstæve

18

Struds, voksne

1 årsdyr

8

Struds, opdræt 14 mdr.

1 produceret dyr

10

Krondyr hind med kalv

1 årsdyr

5

Dådyr då med kalv

1 årsdyr

9

7) For andre dyretyper end de i bilaget nævnte omregnes til dyreenheder ud fra følgende beregningsmetoder (prioriteret rækkefølge):

– Den producerede gødnings indhold af kvælstof, idet 1 dyreenhed svarer til 100 kg N ab lager ved det staldsystem med mindst mulig kvælstoftab.

– Opgørelse af foderforbrug, idet der regnes med 5000 foderenheder per DE.

– Opgørelse af det faktiske indhold af næringsstoffer (analyse med tilhørende mængdeopgørelse), idet 100 kg N ab lager svarer til 1 DE.

8) For gødning fra fælles gødningsanlæg (fællesbiogasanlæg og lignende) kan der foretages omregning til dyreenheder ud fra en omregningsfaktor, hvor en dyreenhed svarer til 100 kg N ab lager.Bilag 2

På en landbrugsbedrift må der udbringes en husdyrgødningsmængde svarende til 2,3 dyreenheder pr. ha pr. planperiode, jf. bekendtgørelsens § 27, stk. 3, på følgende betingelser:

1) På kvægbruget skal 70 procent eller mere af arealet til rådighed for tilførsel af husdyrgødning dyrkes med roer, græs eller græsefterafgrøder. Opgørelsen af arealet til rådighed følger bekendtgørelsens § 28, stk. 2.

2) Ved roer forstås foderroer.

Ved græs forstås permanente græsarealer eller græs i omdrift.

Ved græsefterafgrøder forstås græs udlagt i vårbyg, helsæd, grønkorn eller silomajs.

Græsudlæg efter silomajs skal udlægges senest 1. august.

3) Husdyrgødning må ikke udbringes i perioden 31. august til 1. marts på et græsareal, som pløjes i samme planperiode. Der skal foreligge en dateret erklæring underskrevet af driftsherren til dokumentation heraf.

4) Pløjning skal efterfølges af en afgrøde med kvælstofbehov, jf. den til enhver tid gældende bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække.

Græsarealer i omdrift må kun pløjes om i perioden 1. marts til 1. juni.

5) Græsefterafgrøder må tidligst nedpløjes eller nedvisnes 1. marts.

6) Bælgsæd og andre kvælstoffikserende afgrøder, som f.eks. rød- og hvidkløver må ikke dyrkes på bedriftens arealer, dog undtaget herfra kløvergræs med under 50 pct. kløver.

7) Der skal foretages N- og P-analyser af jord i omdrift mindst hvert 3 år/5 ha. Der skal foreligge dateret dokumentation herfor f.eks. i form af N-min beregning og jordanalysekort.

8) Det skal angives på bedriftens mark- og gødningsplan, jf. lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, at bedriften i indeværende planperiode udbringer en husdyrgødningsmængde svarende til 2,3 dyreenheder pr. ha pr. planperiode, jf. bekendtgørelsens § 27, stk. 3. Der skal endvidere årligt indsendes et underskrevet gødningsregnskab for bedriften til Plantedirektoratet, jf. lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, hvor det angives, at bedriften i den afsluttede planperiode har forpligtet sig til at overholde bestemmelserne i bekendtgørelsens § 27, stk. 3.

Officielle noter

1) Denne bekendtgørelse indeholder bestemmelser som indeholder, der gennemfører dele af Rådets direktiv nr. 91/676/EØF af 12. december 1991 om beskyttelse af vand mod forurening forårsaget af nitrater, der stammer fra landbruget (EF - Tidende 1991 nr. L 375, side 1 ), som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning 1882/2003/EF af 29. september 2003 (EU-Tidende 2003 nr. L 284, side 1), samt Kommissionens beslutning af 5. april 2005 om anmodning om undtagelse i henhold til bilag III punkt 2, litra b) og artikel 9 i Rådets direktiv 91/676/EØF af 12. december 1991 om beskyttelse af vand mod forurening forårsaget af nitrater, der stammer fra landbruget (EU-Tidende 2005 nr. L 94, side 34).