Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32000L0053
 
32008L0112
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Stoffer, materialer og komponenter, som skal udtages ved særskilt behandling, jf. §9, stk.1¿3, eller som frembringes ved reparation og vedligeholdelse, jf. §12:
Bilag 2 Stoffer, materialer og komponenter, som skal udtages, jf. §9 stk.1 og 4, eller som frembringes ved reparation og vedligeholdelse, jf. §12:
Bilag 3 Forskrifter for udtagning af stoffer, materialer og komponenter, jf. §9, stk.1.
Bilag 4 Affald, der frembringes i forbindelse med affaldsbehandling af udtjente køretøjer, jf. §9, eller i forbindelse med reparation og vedligeholdelse, jf. §12, skal håndteres på følgende måde:
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne
køretøjer og affaldsfraktioner herfra

I medfør af § 7, stk. 1, nr. 1 og 2, § 9 q, stk. 3, 4, og 6, § 9 r, § 9 s, § 9 t, § 9 u, stk. 1 og 4, § 44, stk. 1 og 2, § 45, stk. 2, § 45 a, § 67, § 73, § 80, stk. 1 og 2, § 92 og § 110, stk. 3 og 4, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001, som ændret ved lov nr. 475 af 7. juni 2001, lov nr. 260 af 8. maj 2002, lov nr. 385 af 25. maj 2005 og lov nr. 508 af 7. juni 2006, i medfør af § 7, stk. 2, i lov nr. 372 af 2. juni 1999 om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler, som ændret ved lov nr. 385 af 6. juni 2002, i medfør af § 1, stk. 2, i forvaltningsloven, jf. lov nr. 571 af 19. december 1985, som ændret ved lov nr. 552 af 24. juni 2005, og i medfør af § 1, stk. 3, i lov nr. 572 af 19. december 1985 om offentlighed i forvaltningen, som ændret ved lov nr. 552 af 24. juni 2005, samt efter forhandling med justitsministeren, fastsættes:

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Denne bekendtgørelse omfatter håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og håndtering af affaldsfraktioner fra motordrevne køretøjer, som er opstået ved:

1) Affaldsbehandling af motordrevne køretøjer, jf. dog § 2.

2) Reparation og vedligeholdelse af motordrevne køretøjer.

Stk. 2. Denne bekendtgørelse omfatter endvidere registrering af producenter og importører af person- og varebiler, samt informationspligt for person- og varebiler.

Stk. 3. Medmindre andet følger af denne bekendtgørelse, finder den øvrige lovgivning om håndtering af affald anvendelse.

Stk. 4. Ved import og eksport af affald af motordrevne køretøjer finder de til enhver tid gældende regler om import og eksport af affald anvendelse.

§ 2. Bekendtgørelsen omfatter ikke:

1) Knallerter.

2) Motorredskaber, der er bestemt til at føres af gående.

§ 3. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Motordrevet køretøj: Køretøj, der er forsynet med motor som drivkraft. Motordrevne køretøjer inddeles i motorkøretøj (bil og motorcykel), knallert, traktor og motorredskab.

2) Bil: Motorkøretøj, der er forsynet med 4 eller flere hjul eller med bælter, valser, meder eller lignende, samt motorkøretøj på 3 hjul, hvis egenvægt overstiger 400 kg.

3) Personbil: Bil indrettet til at benyttes til befordring af højst 9 personer, føreren medregnet.

4) Varebil: Bil indrettet til at benyttes til godsbefordring, og som har en tilladt totalvægt på ikke over 3500 kg.

5) Udtjent køretøj: Et køretøj, der er affald i henhold til reglerne i bekendtgørelse om affald.

6) Producenter og importører: Enhver, der fremstiller person- eller varebiler i Danmark eller erhvervsmæssigt indfører person- eller varebiler til Danmark.

7) Affaldsbehandling: Enhver aktivitet, der finder sted, efter at det udtjente køretøj er afleveret til et anlæg med henblik på rensning, adskillelse, opskæring, fragmentering, nyttiggørelse eller forberedelse til bortskaffelse af shredderaffald samt enhver anden proces, der foretages til nyttiggørelse eller bortskaffelse af det udtjente køretøj og dets komponenter.

8) Genbrug: Enhver proces hvorved stoffer, materialer og komponenter fra udtjente køretøjer anvendes til samme formål, som de oprindeligt er fremstillet til.

9) Nyttiggørelse: De former og metoder, som er anført i bilag 6 B i bekendtgørelse om affald, samt former og metoder som kan ligestilles hermed.

10) Genanvendelse: Nyttiggørelse, bortset fra de former og metoder, som er anført i R 1, R 12 og R 13 i bilag 6 B i bekendtgørelse om affald.

11) Shredderanlæg: Et anlæg, der benyttes til at neddele eller fragmentere udtjente køretøjer bl.a. med henblik på at opnå skrot, som kan genanvendes direkte.

12) Impermeabelt areal: Et område med en tæt belægning, der kan modstå olie- og benzinprodukter samt andre forurenende stoffer, der er bestanddele i udtjente køretøjer, uden fare for nedsivning til jord og grundvand.

13) Bilretur-System: Den af ministeren godkendte private organisation, jf. lovens § 9 u, stk. 1.

Afleveringspligt

§ 4. Borgere, virksomheder, offentlige og private institutioner skal aflevere udtjente køretøjer i form af person- og varebiler til virksomheder, som er registreret i henhold til § 6, til forhandlere, der opfylder de i § 8 nævnte betingelser, eller til udenlandske virksomheder, der opfylder tilsvarende krav.

Stk. 2. Borgere, virksomheder, offentlige og private institutioner skal aflevere andre udtjente køretøjer end de i stk. 1 nævnte til de af kommunalbestyrelsen anviste virksomheder, jf. bekendtgørelse om affald, § 39.

Miljø- eller kvalitetsstyring

§ 5. Den, der erhvervsmæssigt foretager særskilt behandling af person- eller varebiler, jf. § 9, skal have etableret et miljøstyringssystem i overensstemmelse med ISO 14001 eller et kvalitetsstyringssystem i overensstemmelse med ISO 9001, eller skal være registreret som deltager i den europæiske fællesskabsordning for miljøstyring og miljørevision (EMAS).

Stk. 2. Det efter stk. 1 etablerede miljø- eller kvalitetsstyringssystem skal omfatte alle aktiviteter, der er reguleret i denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Det i stk. 1 nævnte miljø- eller kvalitetsstyringssystem skal certificeres af en akkrediteret virksomhed.

Stk. 4. Hvis den certificerede virksomhed får inddraget sit certifikat, skal virksomheden inden otte dage sende meddelelse herom til Miljøstyrelsen og tilsynsmyndigheden.

Registrering af affaldsbehandlere m.v.

§ 6. Den, der erhvervsmæssigt foretager særskilt behandling af person- eller varebiler, er forpligtet til at lade sig registrere hos Miljøstyrelsen.

Stk. 2. Anmodning om registrering skal indeholde

1) oplysninger om virksomhedens navn, adresse, CVR-nummer og virksomhedens anslåede årlige kapacitet (angivet som antal biler),

2) en erklæring fra tilsynsmyndigheden om, at virksomheden har godkendelse til at foretage affaldsbehandling af biler i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33, og at virksomheden har efterlevet godkendelse og eventuelle påbud, og

3) dokumentation for, enten at virksomheden er certificeret, eller at virksomheden har etableret et kvalitets- eller miljøstyringssystem og har indgået kontrakt om certificering med et akkrediteret certificeringsselskab, jf. § 5.

Stk. 3. Anmodningen skal være underskrevet af virksomhedens ansvarlige ledelse.

Stk. 4. Miljøstyrelsen bekræfter registreringen over for virksomheden senest tre uger efter modtagelsen af en anmodning, der opfylder betingelserne i stk. 2.

Stk. 5. Såfremt anmodningen ikke er vedlagt dokumentation for, at virksomheden er certificeret, meddeler Miljøstyrelsen en tidsbegrænset registrering af virksomheden på højst fire måneder, såfremt de øvrige betingelser for registrering er opfyldt.

Stk. 6. Hvis der sker ændringer af de forhold, som er nævnt i stk. 2, skal den registrerede virksomhed inden fjorten dage sende meddelelse herom til Miljøstyrelsen.

Stk. 7. Såfremt tilsynsmyndigheden nedlægger forbud mod virksomhedens fortsatte drift, eller såfremt certifikatet inddrages, træffer Miljøstyrelsen afgørelse om at ophæve registreringen.

Skrotningsattest

§ 7. Den, der erhvervsmæssigt foretager særskilt behandling af en person- eller varebil, skal ved modtagelsen af det udtjente køretøj udstede en skrotningsattest til den, der afleverer køretøjet til affaldsbehandling.

Stk. 2. Den, der erhvervsmæssigt forhandler person- eller varebiler, skal ved modtagelsen af et udtjent køretøj i form af en personbil eller en varebil i henhold til § 8, stk. 1, udstede en skrotningsattest til den, der afleverer køretøjet til affaldsbehandling.

Stk. 3. Skrotningsattester må kun udstedes af virksomheder omfattet af stk. 1 og 2.

Stk. 4. Skrotningsattester skal udstedes på en af Miljøstyrelsen godkendt standardblanket.

Stk. 5. Skrotningsattesten skal være underskrevet af virksomhedens ansvarlige ledelse.

Forhandlere

§ 8. Den, der erhvervsmæssigt forhandler person- eller varebiler, kan modtage udtjente køretøjer i form af person- eller varebiler på vegne af en affaldsbehandlingsvirksomhed registreret efter § 6, såfremt der er indgået aftale om aflevering af de modtagne køretøjer til særskilt behandling på den registrerede virksomhed.

Stk. 2. Antallet af udtjente køretøjer omfattet af stk. 1, der opbevares hos forhandleren, må ikke overstige fem, og køretøjerne skal senest en måned efter modtagelsen afleveres til den registrerede affaldsbehandlingsvirksomhed.

Stk. 3. Udtjente køretøjer, der modtages i henhold til stk. 1, skal opbevares på et impermeabelt areal med afløb til sandfang og olieudskiller. Såfremt opbevaringen sker indendørs, kan dette ske på et impermeabelt areal uden afløb til kloak.

Stk. 4. Den, der modtager udtjente køretøjer i henhold til stk. 1, skal fremsende oplysning om virksomhedens navn og adresse samt dokumentation for, at der er indgået en aftale med en registreret affaldsbehandlingsvirksomhed til Miljøordning for Biler og til tilsynsmyndigheden.

Stk. 5. Såfremt den registrerede affaldsbehandlingsvirksomhed har sendt oplysning om navn og adresse på virksomheder omfattet af stk. 1 til Miljøordning for Biler, finder stk. 4 ikke anvendelse.

Særskilt behandling

§ 9. Den, der erhvervsmæssigt foretager særskilt behandling af person- eller varebiler, skal sikre, at de i bilag 1 og 2 nævnte stoffer, materialer og komponenter udtages af alle biler, der modtages til affaldsbehandling. Håndteringen af de udtagne stoffer, materialer og komponenter skal ske efter forskrifterne i bilag 3 og 4.

Stk. 2. Udtagning af de i bilag 1 nævnte stoffer, materialer og komponenter skal foregå på et impermeabelt areal.

Stk. 3. Udtagning af de i bilag 1 nævnte stoffer, materialer og komponenter skal foretages inden for de frister, der er fastsat i virksomhedens miljøgodkendelse, dog senest en måned efter modtagelsen af det udtjente køretøj.

Stk. 4. Udtagning af de i bilag 1 og 2 nævnte stoffer, materialer og komponenter skal ske inden køretøjet afleveres til en virksomhed med henblik på øget genbrug, jf. § 11, eller inden restaffaldsfraktionen afleveres til et shredderanlæg, jf. § 13.

Stk. 5. Den, der erhvervsmæssigt foretager særskilt behandling af person- eller varebiler, skal endvidere udtage tungmetalholdige komponenter og materialer i person- og varebiler, der er mærket eller på anden måde gjort identificerbare, jf. bekendtgørelse om import og salg af person- og varebiler m.v., der indeholder visse farlige stoffer og de farlige stoffer der er identificerede af producenterne og importørerne, jf. § 15, samt sikre genbrug eller genanvendelse af de udtagne dele.

Stk. 6. Såfremt et køretøj indgår som bevismateriale i en retssag eller i en forsikringssag, gælder fristerne i stk. 3 først fra det tidspunkt, hvor rådigheden over køretøjet overgår til affaldsbehandlingsvirksomheden.

Stk. 7. Opbevaring af udtjente køretøjer skal ske på et impermeabelt areal med afløb til sandfang og olieudskiller, indtil de i bilag 1 nævnte stoffer, materialer og komponenter er udtaget. Såfremt opbevaringen sker indendørs, kan dette ske på et impermeabelt areal uden afløb til kloak.

Register over modtagne og behandlede biler

§ 10. Den, der erhvervsmæssigt foretager særskilt behandling af person- eller varebiler, skal føre et register over følgende oplysninger:

1) Antallet af modtagne person- og varebiler.

2) Antallet af person- og varebiler, der er affaldshåndteret i overensstemmelse med § 9, og som er udleveret til et autoværksted eller til en godkendt ophugningsvirksomhed, jf. § 11, eller afleveret til et shredderanlæg, jf. § 13.

3) Fraktion, art, mængde og sammensætning af det producerede affald, jf. bekendtgørelse om affald.

4) Navne og adresser på virksomheder, hvortil de i bilag 1 nævnte stoffer, materialer og komponenter er leveret til videre håndtering (genanvendelse, forbrænding med energiudnyttelse eller bortskaffelse), jf. bilag 4.

5) antallet af person- og varebiler, som er afleveret til andre registrerede virksomheder til særskilt behandling.

Stk. 2. Den, der erhvervsmæssigt foretager særskilt behandling af udtjente køretøjer skal en gang årligt, senest den 15. april, indberette oplysninger for det forudgående år, jf. stk. 1, til Miljøstyrelsen. Indberetningen skal ske på edb-læsbart medie efter Miljøstyrelsens anvisninger. Der skal indberettes første gang den 15. april 2007.

Anden affaldshåndtering

§ 11. Efter særskilt behandling, af udtjente køretøjer, jf. § 9, kan andre stoffer, materialer og komponenter end de i bilag 1 og 2 nævnte udtages til genbrug.

Stk. 2. Efter særskilt behandling kan udtjente køretøjer med henblik på udtagning af stoffer, materialer og komponenter til genbrug afleveres til virksomheder, der uden at være registreret i henhold til § 6 er godkendt til autoophugning efter miljøbeskyttelseslovens § 33, til virksomheder, der er anmeldt som autoværksted efter reglerne i bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v., eller til udenlandske virksomheder, der opfylder tilsvarende lovgivning.

§ 12. Enhver virksomhed, der er anmeldepligtig efter reglerne i bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v., og som frembringer de i bilag 1 eller 2 nævnte stoffer, materialer og komponenter, skal sikre, at disse håndteres efter forskrifterne i bilag 4.

§ 13. Restaffaldsfraktionen (karosseri m.v.) skal med henblik på neddeling og størst mulig genanvendelse afleveres til et shredderanlæg, der er godkendt i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33 eller til udenlandske virksomheder, der opfylder tilsvarende lovgivning.

Stk. 2. Miljøstyrelsen kan meddele tilladelse til, at shredderanlæg, uanset § 9, stk. 4, kan modtage restaffaldsfraktionen uden at glasruder, plastkofangere og -spoilere er udtaget, såfremt virksomheden har fremlagt dokumentation for, at glas og plast adskilles i fragmenteringsprocessen på en sådan måde, at det kan genanvendes som materiale.

Krav til genanvendelse og nyttiggørelse

§ 14. Den, der erhvervsmæssigt foretager særskilt behandling af udtjente køretøjer i form af person- og varebiler, skal sikre, at mængden af stoffer, materialer og komponenter, der udtages til genbrug eller genanvendelse, udgør mindst 10 % af de behandlede bilers egenvægt beregnet pr. kalenderår.

Stk. 2. Shredderanlæg skal ved neddeling af udtjente køretøjer i form af person- og varebiler sikre, at mængden af genanvendelige materialer, der udsorteres og leveres til oparbejdning med henblik på genanvendelse, udgør mindst 80 % af vægten af den modtagne mængde bilaffald pr. kalenderår.

Stk. 3. Med virkning fra den 1. januar 2015 skal shredderanlæg ved neddeling af udtjente køretøjer i form af person- og varebiler sikre, at mængden af genanvendelige materialer, der udsorteres og leveres til oparbejdning med henblik på genanvendelse, udgør mindst 85 % af vægten af den modtagne mængde bilaffald pr. kalenderår, og at mindst 95 % af vægten af den modtagne mængde bilaffald nyttiggøres ved materialegenanvendelse eller ved forbrænding med energiudnyttelse.

Demonteringsoplysninger

§ 15. Enhver producent eller importør skal, senest 6 måneder efter at en ny type køretøj er markedsført, stille oplysninger om demontering af køretøjet til rådighed for virksomheder, der erhvervsmæssigt foretager særskilt behandling af person- og varebiler. Disse oplysninger skal identificere de forskellige komponenter og materialer samt placeringen af alle farlige stoffer i køretøjet, i det omfang sådanne oplysninger er nødvendige for, at registrerede virksomheder kan foretage særskilt behandling og opfylde kravene til genanvendelse i § 14, stk. 1.

Producentansvar

§ 16. Enhver producent eller importør, der ikke deltager i en kollektiv ordning, er forpligtet til at sikre, at den sidste ejer eller indehaver af en udtjent person- eller varebil kan aflevere køretøjet

1) til enhver virksomhed, der sælger person- eller varebiler fremstillet eller importeret af producenten eller importøren, eller

2) til en modtageplads højst 50 km fra salgsstedet.

Stk. 2. Miljøstyrelsen kan meddele midlertidig dispensation fra stk. 1.

§ 17. Producenters og importørers forpligtelse efter loven § 9 q, stk. 1 kan opfyldes gennem deltagelse i en kollektiv ordning, jf. lovens § 9 q, stk. 2.

Stk. 2. En kollektiv ordning skal sikre, at enhver producent eller importør på lige vilkår kan deltage i ordningen.

Stk. 3. En kollektiv ordning skal sikre, at virksomheder, der er registreret i henhold til § 6, og virksomheder, der opfylder betingelserne i § 11 for modtagelse af biler, der er særskilt behandlet, jf. § 9, får adgang til at affaldsbehandle biler på gennemsigtige og ikke-diskriminerende vilkår.

Stk. 4. En kollektiv ordning skal sikre, at

1) der er etableret modtagepladser højst 25 km fra centrum af byer med mere end 20.000 indbyggere, og

1) at alle ejere og indehavere af en udtjent person- eller varebil kan aflevere den til en modtageplads inden for en afstand på højst 50 km.

Stk. 5. Miljøstyrelsen kan i særlige tilfælde meddele dispensation fra stk. 4, nr. 1. Miljøstyrelsen kan endvidere meddele midlertidig dispensation fra stk. 4.

§ 18. Uanset lovens § 9 q, stk. 5 kan en producent eller importør beslutte at en ejer af en person- eller varebil, der afleverer en udtjent bil, der ikke indeholder motor, gearkasse eller katalysator skal betale for affaldshåndteringen. Beløbet, der opkræves af ejeren, må højst fastsættes til et beløb svarende til materialeværdien af de manglende komponenter, og må højest udgøre 300 kr. for en manglende motor, 100 kr. for en manglende gearkasse og 100 kr. for en manglende katalysator.

Informationspligt

§ 19. Producenter og importører skal ved markedsføring af nye biler informere om producentansvaret.

Stk. 2. Producenter og importører skal stille oplysninger til rådighed for sidste ejer eller indehaver af en person- eller varebil om de etablerede tilbagetagningsordninger med angivelse af navn og adresse på de virksomheder, hvor udtjente biler modtages uden omkostninger for den sidste ejer eller indehaver. Informationen skal som minimum ske på en hjemmeside oprettet ved producentens eller importørens foranstaltning.

Stk. 3. Producenter og importører skal fremsende oplysninger, jf. stk. 2, om hjemmeside m.v., hvoraf oplysninger om producentansvar, jf. stk. 1, og tilbagetagningsordninger, jf. stk. 2, fremgår, til Bilretur-System senest 6 måneder efter registrering, jf. § 20.

Register over producenter og importører

§ 20. Bilretur-System opretter og driver et register over producenter og importører af person- og varebiler.

Stk. 2. Enhver producent eller importør har pligt til at lade sig registrere hos Bilretur-System i det i stk. 1 nævnte register.

Stk. 3. Anmodningen om registrering skal fremsendes senest den 1. april 2007. Producenter og importører, der påbegynder salg af biler efter den 1. april 2007, skal anmode om registrering senest 14 dage før det første salg gennemføres.

Stk. 4. Anmodningen om registrering skal indeholde:

1) Virksomhedens navn, adresse og CVR-nummer.

2) Angivelse af det forventede antal biler, der fremstilles eller importeres med henblik på indregistrering i Danmark.

3) Oplysninger om, hvordan producentansvaret påtænkes opfyldt, herunder om virksomheden har etableret en individuel indsamlingsordning eller er tilsluttet en kollektiv ordning.

Stk. 5. Anmodningen om registrering skal være underskrevet af virksomhedens ansvarlige ledelse.

Stk. 6. Såfremt en producent eller importør er registreret som deltager i en kollektiv ordning jf. § 17, kan producenten eller importøren lade den kollektive ordning foretage registreringen på dennes vegne, jf. stk. 2-4.

Stk. 7. Bilretur-System bekræfter registreringen over for virksomheden senest 14 dage efter modtagelsen af anmodningen, hvis registreringen indeholder alle oplysningerne i stk. 3.

Stk. 8. En registreret virksomhed skal inden 14 dage oplyse om ændringer i de forhold, som er nævnt i stk. 3.

§ 21. Producenter og importører skal senest 20 dage efter udløbet af et kvartal, første gang den 20. april 2007, indberette oplysninger om antal af markedsførte person- og varebiler i det forudgående kvartal til Bilretur-System.

Stk. 2. Producenter og importører skal senest 20 dage efter udløbet af et kvartal, første gang den 20. april 2007 indberette oplysninger om antal tilbagetagne udtjente person- og varebiler i det forudgående kvartal til Bilretur-System.

Stk. 3. Indberetning, jf. stk. 1 og 2, skal ske elektronisk.

Stk. 4. Såfremt en producent eller importør er registreret som deltager i en kollektiv ordning, kan producenten eller importøren overdrage forpligtelsen efter stk. 1 og 2 til den kollektive ordning.

Stk. 5 Miljøstyrelsen kan dispensere fra stk. 1-3.

Gebyrer

§ 22. For registrering i det § 19 nævnte register betales et engangsgebyr pr. producent eller importør. Gebyret må ikke overstige 1000 kr. pr. producent eller importør.

Stk. 2. For administration af andre administrative opgaver betaler enhver producent og importør et gebyr pr. person- og varebil, der er solgt og indregistreret i Danmark. Gebyret fastsættes en gang årligt af Bilretur-System og må ikke overstige 10 kr. pr. produceret eller importeret bil, der er solgt. Det gebyrpligtige beløb udgør dog mindst 100 kr. pr. kalenderår.

Stk. 3. Gebyrperioden er kvartalet.

Stk. 4. Gebyrpligtige virksomheder skal opgøre det gebyrpligtige beløb på grundlag af det antal person- og varebiler, der er solgt og indregistreret i gebyrperioden. Hvis en producent eller importør skal betale mindre end 100 kr. i gebyr i det pågældende kvartal, udskydes gebyrbetalingen til det kvartal, hvor gebyret samlet når op på 100 kr.

Stk. 5. Gebyrpligtige virksomheder skal efter udløbet af hver gebyrperiode og senest ved udgangen af den efterfølgende måned indbetale det gebyrpligtige beløb til Bilretur-System med angivelse af antallet af person- og varebiler, der er solgt og indregistreret i perioden.

Stk. 6. Gebyrerne, som opkræves af Bilretur-System, må ikke overstige de faktiske omkostninger i forbindelse med udførelsen af Bilretur-Systems opgaver efter denne bekendtgørelse. Bilretur-System fastsætter hvert år de nye gebyrsatser og offentliggør dem på deres hjemmeside.

Tilsyn og klage

§ 23. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Miljøstyrelsens fører dog tilsyn med §§ 15-21.

§ 24. Afgørelser truffet af Bilretur-System kan påklages til Miljøstyrelsen, jf. lovens § 9 u, stk. 3. Lovens kapitel 11 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Reglerne i forvaltningsloven og offentlighedsloven gælder for de sager, hvori der træffes afgørelser af Bilretur-System i medfør af denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Miljøstyrelsens afgørelser efter bekendtgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Straf

§ 25. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning straffes med bøde den, der

1) overtræder § 4,

2) undlader at orientere Miljøstyrelsen om, at virksomheden har fået sit certifikat inddraget, jf. § 5, stk. 4,

3) foretager særskilt behandling af person- eller varebiler uden at være registreret, jf. § 6,

4) foretager særskilt behandling af person- eller varebiler uden at betingelserne for at være registreret er til stede, jf. § 6,

5) undlader at udstede skrotningsattest, jf. § 7, stk. 1 eller 2,

6) udsteder skrotningsattest uden at opfylde betingelserne i § 7, stk. 3, 4 eller 5,

7) i strid med § 8, stk. 1, modtager udtjente køretøjer uden at have indgået en aftale med en registreret affaldsbehandlingsvirksomhed 1,

8) opbevarer køretøjer i strid med § 8, stk. 2 eller 3,

9) undlader at fremsende oplysninger, som nævnt i § 8, stk. 4,

10) undlader at føre register som foreskrevet i § 10, stk. 1,

11) undlader at foretage indberetning som foreskrevet i § 10, stk. 2,

12) undlader at håndtere udtjente køretøjer og affaldsfraktioner som foreskrevet i §§ 9 og 11-13,

13) undlader at opfylde genbrugs- genanvendelses eller nyttiggørelseskrav jf. § 14,

14) undlader at stille oplysninger til rådighed som foreskrevet i § § 15 og 19 ,

15) undlader at sikre, at den sidste ejer eller indehaver kan aflevere en udtjent person- eller varebil som foreskrevet i § 16, stk. 1, eller § 17, stk. 4,

16) undlader at give lige vilkår eller undlader at fungere på gennemsigtige og ikke diskriminerende vilkår som foreskrevet i § 17, stk. 2 og 3,

17) opkræver et beløb der er større end angivet i § 18, ved modtagelse af udtjent bil til affaldsbehandling,

18) undlader at lade sig registrere hos Bilretur-System, jf. § 20, stk. 2-5 eller at indberette ændringer, jf. 20, stk. 8 eller

19) undlader at indberette oplysninger til Bilretur-System, jf. § 21, stk. 1-3.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare derfor eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Overtrædelse omfattet af stk. 1, nr. 5 og 6 kan kun straffes med bøde, hvis overtrædelsen er forsætlig eller groft uagtsom. Stk. 2 gælder ikke for overtrædelser omfattet af stk. 1, nr. 5 og 6.

Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

§ 26. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 480 af 19. juni 2002 om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra ophæves.

Stk. 3. Ved indberetning af oplysninger, jf. § 10, stk. 3, i 2007 gælder bestemmelsen i § 10 stk. 1. nr. 2 og 5 ikke.

Miljøministeriet, den 20. december 2006

Connie HedegaardBilag 1

Stoffer, materialer og komponenter, som skal udtages ved særskilt behandling, jf. § 9, stk. 1–3, eller som frembringes ved reparation og vedligeholdelse, jf. § 12:

Olie.

Bremsevæske.

Koblingsvæske.

Frostsikringsvæske (kølervæske).

Sprinklervæske.

Kølemidler i airconditionanlæg samt køle- og fryseanlæg.

Motorbenzin.

Dieselolie.

Oliefiltre.

Blyakkumulatorer.

Nikkel-Cadmium akkumulatorer.

Blyholdige balanceklodser.

Kviksølvkontakter.

Trykbeholdere, brandslukkere og gasbeholdere.

Elektronisk udstyr: Audioapparater, videoapparater, navigationsudstyr, mobiltelefoner.Bilag 2

Stoffer, materialer og komponenter, som skal udtages, jf. § 9 stk. 1 og 4, eller som frembringes ved reparation og vedligeholdelse, jf. § 12:

Dæk.

Glasruder.

Plast-kofangere og –spoilere.

Katalysatorer.

Airbags.

Pyrotekniske selestrammere.

Udtagningen af glasruder, plastkofangere og plastspoilere kan dog undlades, såfremt restaffaldsfraktionen (karosseri m.v.) afleveres til et shredderanlæg, der af Miljøstyrelsen har fået tilladelse til at modtage restaffaldsfraktionen, uden at glasruder, plastkofangere og plastspoilere er udtaget, jf. § 13, stk. 2.Bilag 3

Forskrifter for udtagning af stoffer, materialer og komponenter, jf. § 9, stk. 1.

Olie:

Motorolie samt gear- og hydraulikolier fra gearkasse, bagtøj, servostyring samt pneumatiske systemer skal aftappes.

Aftapning af olie foretages ved fjernelse af eksisterende bundprop eller om nødvendigt ved gennemboring, der udføres således, at den mest effektive tømning opnås.

Såfremt køretøjet er udstyret med servostyring, tømmes væskebeholder. Rørtilgange på servocylinder afmonteres og tømmes effektivt. Tandstangsmanchetter tømmes effektivt for olie og fedt. Tømningen kan foretages ved anvendelse af sugesonder eller lignende.

Såfremt køretøjet er udstyret med oliekøler, afmonteres tilslutningsslanger for at sikre effektiv tømning.

Såfremt køretøjet er udstyret med hydropneumatiske systemer, foretages effektiv tømning ved afmontering af væskebeholder. Slanger, pumper m.v. tømmes effektivt ved gennemblæsning eller sugning.

Ved aftapningen af olie anvendes tragt, rør m.v., som sikrer effektivt mod spild. Aftapningen foretages i mindst 10 minutter, hvorefter huller tilproppes.

De nødvendige faciliteter for sugning eller blæsning af olie i slanger, pumper m.v. skal forefindes på virksomheden.

Den aftappede olie opbevares i en egnet beholder.

Bremsevæske og koblingsvæske:

Aftapning af bremse- og koblingsvæske foretages ved åbning af eksisterende udluftningsventiler.

Såfremt en effektiv aftapning ikke opnås herved, afskæres rør og slanger så tæt på kalibre/tromler som det er muligt, og der suppleres med sugning eller gennemblæsning af rørforbindelser m.v.

Bremse- og koblingsvæske i væskebeholder tømmes ved sugning.

Ved aftapningen anvendes tragt, rør m.v., som sikrer effektivt mod spild.

Udluftningsventiler m.v. lukkes efter fuldendt aftapning.

De nødvendige faciliteter for sugning eller blæsning af bremsevæske og koblingsvæske skal forefindes på virksomheden.

Den aftappede bremse- og koblingsvæske opbevares i en egnet beholder.

Frostsikringsvæske (kølervæske):

Aftapning af kølervæske foretages ved åbning af eksisterende aftapningsventiler i køler og motor, eller ved anvendelse af sugesonder, som indføres i bunden af de lavest placerede slanger.

Aftapning foretages i mindst 3 minutter.

Ved aftapningen anvendes tragt, rør m.v., som sikrer effektivt mod spild.

Den aftappede kølervæske opbevares i en egnet beholder.

Sprinklervæske:

Aftapning af sprinklervæske foretages ved anvendelse af sugeaggregat eller ved anden tilsvarende effektiv metode, som sikrer effektiv tømning.

Ved aftapningen anvendes tragt, rør m.v., som sikrer effektivt mod spild.

Den aftappede sprinklervæske opbevares i en egnet beholder.

Kølemidler:

Aftapning af kølemiddel foretages ved anvendelse af et hertil indrettet anlæg, hvorved kølemidlet overføres i et lukket system til godkendte trykbeholdere.

Kølemidler opbevares i trykbeholdere godkendt til opbevaring heraf.

Motorbenzin og dieselolie:

Brændstofbeholdere tømmes effektivt ved sugning eller ved gennemhulning af brændstofbeholderen. Såfremt brændstofbeholderen ikke kan tømmes effektivt ved ovennævnte metode, skal brændstofbeholderen afmonteres for at sikre effektiv tømning.

Studsen og hullet lukkes efter tømning.

Aftappet brændstof overføres til opbevaringstank eller beholder godkendt til opbevaring heraf.

Oliefiltre:

Oliefiltre afmonteres.

Studsen tilproppes efter afmontering. Oliefiltre opbevares i egnede lukkede beholdere.

Oliefiltre kan genmonteres på motorer, der udtages med henblik på genbrug.

Blyakkumulatorer:

Blyakkumulatorer afmonteres.

Blyakkumulatorer opbevares i syrefaste containere.

Ni-Cd akkumulatorer:

Nikkel-cadmium batterier afmonteres.

Nikkel-cadmium batterier opbevares i egnede beholdere.

Blyholdige balanceklodser:

Blyholdige balanceklodser på fælge afmonteres.

Kviksølvkontakter:

Såfremt der foreligger oplysninger fra producenten m.v. om at bilen kan indeholde kviksølvkontakter eller det i øvrigt konstateres, at bilen er udstyret med kviksølvkontakter afmonteres disse.

Trykbeholdere, brandslukkere og gasbeholdere:

Trykbeholdere, brandslukkere og gasbeholdere udtages.

Elektronisk udstyr:

Audioapparater, videoapparater, navigationsudstyr og mobiltelefoner udtages.

Dæk:

Dæk afmonteres med eller uden fælge.

Glasruder:

Glasruder afmonteres ved afskæring langs karme eller tilsvarende effektiv udtagning.

Plastkofangere og -spoilere:

Såfremt bilen indeholder genanvendelige plastkofangere og -spoilere, afmonteres disse.

Katalysatorer:

Katalysatorer afmonteres.

Airbags og selestrammere:

Airbags og selestrammere skal enten udløses eller udtages til genbrug efter godkendte forskrifter.

Ved håndtering af airbags og selestrammere anvendes forskrifterne i branchevejledningen; Airbags og selestrammere udgivet af Industriens Branchearbejdsmiljøråd.Bilag 4

Affald, der frembringes i forbindelse med affaldsbehandling af udtjente køretøjer, jf. § 9, eller i forbindelse med reparation og vedligeholdelse, jf. § 12, skal håndteres på følgende måde:

Olie:

Olie fra motor, gearkasse, bagtøj, oliekøler, servostyring samt pneumatiske systemer afleveres i en selvstændig fraktion til kommunale indsamlingsordninger for spildolie eller til virksomheder, hvortil affaldsproducenten lovligt kan aflevere affaldet i overensstemmelse med bekendtgørelse om affald.

Bremsevæske og koblingsvæske:

Bremsevæske og koblingsvæske afleveres i en selvstændig fraktion til kommunale indsamlingsordninger for farligt affald eller til virksomheder, hvortil affaldsproducenten lovligt kan aflevere affaldet i overensstemmelse med bekendtgørelse om affald.

Frostsikringsvæske (kølervæske):

Kølervæske afleveres i en selvstændig fraktion til kommunale indsamlingsordninger for farligt affald eller til virksomheder, hvortil affaldsproducenten lovligt kan aflevere affaldet i overensstemmelse med bekendtgørelse om affald.

Sprinklervæske:

Sprinklervæske kan genbruges i virksomheden. Sprinklervæske, som ikke genbruges i virksomheden, afleveres i en selvstændig fraktion til kommunale indsamlingsordninger for farligt affald eller til virksomheder, hvortil affaldsproducenten lovligt kan aflevere affaldet i overensstemmelse med bekendtgørelse om affald.

Kølemidler:

Kølemidler afleveres i en selvstændig fraktion til kommunale indsamlingsordninger for farligt affald eller til virksomheder, hvortil affaldsproducenten lovligt kan aflevere affaldet i overensstemmelse med bekendtgørelse om affald.

Motorbenzin og dieselolie:

Brændstof i form af benzin og dieselolie kan genbruges i virksomheden. Brændstof, som ikke genbruges i virksomheden, afleveres i en selvstændig fraktion til kommunale indsamlingsordninger for farligt affald eller til virksomheder, hvortil affaldsproducenten lovligt kan aflevere affaldet i overensstemmelse med bekendtgørelse om affald.

Oliefiltre:

Oliefiltre afleveres i en selvstændig fraktion til kommunale indsamlingsordninger for farligt affald eller til virksomheder, hvortil affaldsproducenten lovligt kan aflevere affaldet i overensstemmelse med bekendtgørelse om affald.

Blyakkumulatorer:

Blyakkumulatorer, der ikke genbruges, afleveres til virksomheder, der håndterer blyakkumulatorer med henblik på genanvendelse i henhold til de gældende regler om indsamling af blyakkumulatorer.

Ni-Cd akkumulatorer:

Lukkede nikkel-cadmium akkumulatorer afleveres til virksomheder, der håndterer nikkel-cadmium akkumulatorer med henblik på genanvendelse i overensstemmelse med de gældende regler om indsamling af nikkel-cadmium akkumulatorer.

Blyholdige balanceklodser:

Blyholdige balanceklodser afleveres til genvindingsvirksomheder, der håndterer blyholdigt affald med henblik på genanvendelse.

Kviksølvkontakter:

Kviksølvkontakter afleveres i en selvstændig fraktion til kommunale indsamlingsordninger for farligt affald eller til virksomheder, hvortil affaldsproducenten lovligt kan aflevere affaldet i overensstemmelse med bekendtgørelse om affald.

Dæk:

Dæk, der ikke genbruges, afleveres til virksomheder, der håndterer dæk med henblik på nyttiggørelse i henhold til de gældende regler om indsamling af dæk.

Glas:

Glas i form af bilruder, der ikke genbruges, afleveres til virksomheder, der håndterer glas med henblik på genanvendelse.

Plastkofangere og -spoilere:

Plastkofangere og -spoilere, der ikke genbruges, afleveres til virksomheder, der håndterer plast med henblik på genanvendelse.

Katalysatorer:

Katalysatorer, der ikke genbruges, afleveres til virksomheder, der håndterer katalysatorer med henblik på genanvendelse.

Airbags og selestrammere:

Airbags og selestrammere, der ikke genbruges, håndteres i overensstemmelse med forskrifterne i branchevejledningen; Airbags og selestrammere udgivet af Industriens Branchearbejdsmiljøråd. .

Trykbeholdere, brandslukkere og gasbeholdere:

Trykbeholdere, brandslukkere og gasbeholdere afleveres i overensstemmelse med kommunale regulativer eller anvisninger.

Elektronisk udstyr:

Elektronisk udstyr i form af audioapparater, videoapparater, navigationsudstyr og mobiltelefoner, der ikke genbruges, afleveres til virksomheder, hvortil affaldsproducenten lovligt kan aflevere affaldet i overensstemmelse med bekendtgørelse om affald i form af elektrisk og elektronisk udstyr.