Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Bilag 2

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om etablering og drift af renserier

§ 1

I bekendtgørelse nr. 80 af 11. januar 2010 om etablering og drift af renserier foretages følgende ændringer:

1. Bilag 2 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

2. Bilag 4 affattes som bilag 2 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 22. marts 2010.

Miljøministeriet, den 2. marts 2010

Karen Ellemann

/ Anne-Marie Rasmussen


Bilag 1

»Bilag 2

Målemetoder, jf. § 4, stk. 3 og 4, og § 6, stk. 5.

A. Målinger af koncentrationen af henholdsvis tetrachlorethylen og kulbrinter i de rum, der ligger lige over renseri eller ind- og udleveringssted, skal udføres efter følgende metode:

Nedenfor er angivet kravene til målingernes udførelse, krav til udstyr og metoder, nødvendige registreringer samt krav til rapportering.

1. Målinger skal foretages som gennemsnitsmålinger for henholdsvis tetrachlorethylen og kulbrinter over en periode af 12-16 dage med normal drift.

2. Der skal måles i rum, der ligger direkte over renseriet på etagen over renseriet. Der skal måles i 2 rum, f.eks. soveværelse, stue eller køkken. Hvis der kun ligger 1 rum direkte over renseriet, skal der måles i 2 positioner i dette rum. Hvis der ligger flere lejligheder direkte over renseriet, skal der måles i hver lejlighed, i 2 rum i hver lejlighed. Hvis der i en lejlighed kun er 1 rum, der ligger direkte over renseriet, skal der måles i 2 positioner i dette rum. Gennemsnittet af målingerne må ikke overstige kravværdien. Hvis der måles i flere lejligheder, beregnes gennemsnittet for hver lejlighed for sig, og kravværdien må ikke overstiges for nogen af lejlighederne.

3. Måleudstyret placeres frit (mindst 0,5 meter fra flader) på hver position, ca. 1,7 meter over gulv. Måleudstyret skal placeres således, at det ikke udsættes for påvirkninger, som kan influere på måleresultatet (høje temperaturer, vanddamp, direkte sollys etc.).

4. Til målingerne anvendes selektivt måleudstyr, som tillader identifikation og kvantifikation af tetrachlorethylen h.h.v. relevante kulbrinter. Udstyret skal kunne bestemme koncentrationen med en præcision og nøjagtighed svarende til en detektionsgrænse på 1% eller lavere af kontrolkravene.

5. Metoden skal kunne adskille tetrachlorethylen h.h.v. kulbrinter entydigt fra andre rensevæsker og fra de anvendte hjælpe- og tilsætningsstoffer.

6. Måling (prøvetagning og analyse) foretages som akkrediteret teknisk prøvning.

7. Der udformes en akkrediteret målerapport, som omfatter:

Måleperiode
Anvendte metoder
Placering af målepositioner
Måleomstændigheder
Renseriets oplysninger om, hvor mange kg tøj der er renset i renseriet for hver dag i måleperioden
For ind- og udleveringssteders vedkommende skal det oplyses, hvor mange kg tøj, der er modtaget for hver dag i måleperioden
Eventuelle afvigelser fra normale driftsforhold i renseriet i måleperioden
Vurdering af, om der er interne kilder i lejligheden, der kan påvirke måleresultatet
Udtalelse fra beboerne i lejligheden om, at der ikke i måleperioden og mindst 14 dage forinden er opbevaret nyrenset tøj i lejligheden
Måleresultater (enkeltresultater og beregnede gennemsnit).

B. Målinger af renseriets bidrag til koncentrationen af henholdsvis tetrachlorethylen og kulbrinter i de rum, der ligger lige over renseri eller ind- og udleveringssted, skal udføres efter følgende metode (sporgasmetoden):

Nedenfor er angivet kravene til målingernes udførelse, krav til udstyr og metoder, nødvendige registreringer samt krav til rapportering.

1. Målinger skal foretages som gennemsnitsmålinger over en periode af 12-16 dage med normal drift.

2. Der skal måles i rum, der ligger direkte over renseriet på etagen over renseriet. Der skal måles i 2 rum, f.eks. soveværelse, stue eller køkken. Hvis der kun ligger 1 rum direkte over renseriet, skal der måles i 2 positioner i dette rum. Hvis der ligger flere lejligheder direkte over renseriet, skal der måles i hver lejlighed, i 2 rum i hver lejlighed. Hvis der i en lejlighed kun er 1 rum, der ligger direkte over renseriet, skal der måles i 2 positioner i dette rum. Gennemsnittet af målingerne må ikke overstige kravværdien. Hvis der måles i flere lejligheder, beregnes gennemsnittet for hver lejlighed for sig, og kravværdien må ikke overstiges for nogen af lejlighederne.

3. Måling af fluxen fra renseri til overliggende rum og beregning af renseriets bidrag til koncentrationen af henholdsvis tetrachlorethylen og kulbrinter foretages ved anvendelse af sporgasser i henhold til den metodebeskrivelse, der fremgår af Miljøprojekt nr. 816, 2003, Miljøstyrelsen: ”Feltafprøvning af sporgasmetode til brug for måling af transport af forureninger mellem renserier og tilstødende lejligheder”. Beregningerne foretages under antagelse af et luftskifte på 0,5 gang pr. time i lejligheder i etageejendomme. Målinger af koncentrationen af tetrachlorethylen eller kulbrinter, der indgår i beregningen, foretages som akkrediteret teknisk prøvning.

4. Der udformes en akkrediteret målerapport, som omfatter:

Måleperiode
Anvendte metoder
Placering af målepositioner og måleudstyr
Måleomstændigheder
Renseriets oplysninger om, hvor mange kg tøj der er renset i renseriet for hver dag i måleperioden
For ind- og udleveringssteders vedkommende skal det oplyses, hvor mange kg tøj, der er modtaget for hver dag i måleperioden
Eventuelle afvigelser fra normale driftsforhold i renseriet i måleperioden
Måleresultater (enkeltresultater og beregnede gennemsnit).«


Bilag 2

»Bilag 4

Indretnings- og driftskrav til renserier og ind- og udleveringssteder i fritliggende ejendomme, jf. § 5.

A. Krav til ventilation

1. Der skal etableres ventilation i arbejdslokalerne, f.eks. i form af punktudsug, så emissioner, der opstår

foran maskinerne,
bagved maskinerne,
ved oplagring af rensevæske og affald, der indeholder rensevæske,
ved renset tøj og
ved strygeborde og dampningsanlæg

opsuges på det sted, hvor de opstår.

2. Udsugningsanlægget skal være i kontinuerlig drift i renseriets åbningstid.

3. Ventilationsanlægget skal forsynes med kontinuerlig registrering af driftstid samt alarm for utilstrækkelig funktion.

B. Serviceeftersyn og vedligeholdelse

1. Ventilationssystem og aftrækskanal skal løbende vedligeholdes.

2. Der skal 1 gang årligt foretages serviceeftersyn af ventilationssystemet og aftrækskanalen for tilstrækkelig funktion og tæthed. Serviceeftersynet skal foretages af leverandøren eller anden ekstern sagkyndig.

3. Hvis der etableres kulfilter på ventilationssystem eller afkast, skal der foreligge en serviceaftale på kulfiltret.«