Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om afvikling af mellemværender mellem kommuner og vandselskaber

I medfør af § 15, stk. 4, og § 30, stk. 2 og 3, i lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold og § 9 og § 10, stk. 2, i lov om kommuners afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 931 af 24. september 2009, fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for afvikling af mellemværender mellem kommuner og vandselskaber omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. Som et mellemværende forstås i denne bekendtgørelse alle tilgodehavender, som en kommune har på et vandselskab, eller som et vandselskab har på en kommune, og som ikke skyldes forsyningsleverancer.

Stk. 2. Bekendtgørelsen gælder ikke for tilgodehavender, der opstår som følge af en garanti, der er stillet af en kommune for et vandselskabs lån efter § 16 i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold.

Stk. 3. Bekendtgørelsen gælder ikke for vandselskaber, som er omfattet af § 32 i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold.

Stk. 4. Bekendtgørelsen gælder ikke forhold vedrørende kommunale tjenestemænd, som er omfattet af § 34 i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold.

Straksafvikling

§ 2. Mellemværender, der beløbsmæssigt udgør mindre end 10 pct. af et vandselskabs samlede omsætning i kalenderåret 2009, skal indfries af skyldneren senest den 1. december 2010, medmindre fordringen på anden måde bringes til ophør inden denne dato.

Stk. 2. Ved opgørelsen af vandselskabets samlede omsætning efter stk. 1 medregnes omsætningen i en vandforsyningsvirksomhed eller spildevandsforsyningsvirksomhed, der enten er indskudt i eller overdraget til selskabet i 2009.

Stiftertilgodehavender

§ 3. Den kommune, der ejer et vandselskab, som er stiftet før 1. juli 2009, sørger for, at stiftertilgodehavender konverteres til aktie- eller anpartskapital senest den 1. december 2010.

Stk. 2. Som stiftertilgodehavender forstås i denne bekendtgørelse alle kommunens tilgodehavender hos vandselskabet, der er opstået som led i overdragelsen af en vandforsyningsvirksomhed eller spildevandsforsyningsvirksomhed fra kommunen til selskabet.

Afvikling af øvrige mellemværender

§ 4. Mellemværender, der ikke er omfattet af enten § 2 eller § 3 skal, uanset hvad der er aftalt i det indbyrdes forhold, afvikles og være bragt til ophør senest den 1. januar 2020. Mellemværendet skal afvikles som et lån, der tilbagebetales med lige store ydelser i hele lånets løbetid (annuitetslån). Mellemværendet forrentes med markedsrenten.

Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1 kan skyldneren til enhver tid inden 1. januar 2020 vælge at bringe hele lånet til ophør.

Stk. 3. Afvikling af mellemværender efter stk. 1 og 2 påvirker ikke låneforholdets øvrige betingelser.

Uafviklede mellemværende

§ 5. Mellemværender, der ikke er afviklet senest den 1. januar 2020, bortfalder. Mellemværendet kan herefter ikke kræves betalt og kan ikke være genstand for modregning eller lignende. Afdrag og andre ydelser i anledning af mellemværendet, herunder renter, gebyrer m.v., kan ikke kræves betalt.

Stk. 2. Hvis et vandselskabs tilgodehavende hos en kommune bortfalder efter stk. 1, eller en kommunes tilgodehavende hos et vandselskab indfries efter, at fordringen er bortfaldet efter stk. 1, skal beløbet betragtes som en uddeling til kommunen efter lov om kommunernes afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger.

Indberetning

§ 6. Vandselskaber indberetter hvert år en status over selskabets udestående mellemværender med kommuner samt en oversigt over de mellemværender, der er afviklet helt eller delvist på tidspunktet for offentliggørelse af årsberetning, jf. bekendtgørelse om program for vandselskabers interne overvågning.

Straf og ikrafttræden

§ 7. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der undlader at medvirke til, at et stiftertilgodehavende konverteres efter reglerne i § 3.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2010.

Miljøministeriet, den 25. marts 2010

Karen Ellemann

/ Helle Pilsgaard