Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om program for vandselskabers interne overvågning

I medfør af § 19, stk. 8, og § 30, stk. 2 og 3, i lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold fastsættes:

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for vandselskaber omfattet af vandsektorlovens § 2, stk. 1.

§ 2. Vandselskabet skal opstille et program for intern overvågning, der skal beskrive

1) de tiltag, der skal sikre, at aftaler, som selskabet indgår, indgås på markedsvilkår, jf. lovens § 19, stk. 5, herunder foranstaltninger til afsøgning af markedet for de ydelser, som aftalen vedrører, eller sammenlignelige ydelser,

2) de tiltag, der skal sikre overholdelsen af kravet om, at aftaler, som selskabet indgår, skal foreligge skriftligt på aftaletidspunktet, jf. lovens § 19, stk. 6, og

3) de tiltag, der skal sikre, at prisfastsættelsen i selskabets aftaler med kommuner om varetagelse af administrative opgaver er i overensstemmelse med bekendtgørelsen om kommuners varetagelse af administrative opgaver for visse vandselskaber.

Stk. 2. Programmet skal beskrive de specifikke forpligtelser, som selskabets ansatte, rådgivere og øvrige personer, som udfører opgaver for selskabet, er underlagt som led i gennemførelsen af de tiltag, som er nævnt i stk. 1.

Stk. 3. Programmet skal beskrive, hvordan selskabet gennemfører en passende kontrol med overholdelsen af programmet.

§ 3. Selskabet skal offentliggøre en årsberetning for hvert kalenderår. Årsberetningen skal indeholde

1) en beskrivelse af programmet,

2) en beskrivelse af programmets gennemførelse, herunder den foretagne kontrol med overholdelsen af programmet,

3) en oversigt over selskabets udestående mellemværender med kommuner opgjort inkl. renter på tidspunktet for offentliggørelse af årsberetningen og

4) en oversigt over de mellemværender, der er afviklet helt eller delvis på tidspunktet for offentliggørelse af årsberetningen, jf. bekendtgørelse om afvikling af mellemværender mellem kommuner og vandselskaber.

Stk. 2. Årsberetningen for et kalenderår skal offentliggøres og indberettes til Forsyningssekretariatet senest den 1. maj i det efterfølgende kalenderår.

§ 4. Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, at programmet udformes i overensstemmelse med reglerne i § 2, og at årsberetning offentliggøres og indberettes efter reglerne i § 3.

Stk. 2. Vandselskabet skal sikre, at selskabets revisor påser, at programmet er etableret, og at der er foretaget den kontrol, der er beskrevet i programmet.

Stk. 3. Forsyningssekretariatet kan fastsætte en instruks med retningslinjer for revision af programmet.

§ 5. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

1) undlader at opstille et program for intern overvågning, jf. § 2, eller

2) undlader at offentliggøre årsberetning og indberette den til Forsyningssekretariatet, jf. § 3.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2010.

Stk. 2. Den årsberetning, der er nævnt i § 3, skal udarbejdes første gang for perioden 1. juli-31. december 2010, således at årsberetningen offentliggøres og indberettes til Forsyningssekretariatet senest den 1. maj 2011.

Miljøministeriet, den 25. marts 2010

Karen Ellemann

/ Helle Pilsgaard