Den fulde tekst
L 130
Forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, sundhedsloven og forskellige andre love. (Et nyt patientklagesystem, mulighed for at klage over sundhedsvæsenets sundhedsfaglige virksomhed, forenkling af regler om tilsynsforanstaltninger m.v.).
Af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder (V)).
Fremsat skr 3/3 10 Tillæg A
Lovf som fremsat 3/3 10 Tillæg A
1.beh 16/3 10 FF
Betænkning 26/5 10 Tillæg B
2.beh 1/6 10 FF
Lovf optrykt efter 2.beh 1/6 10 Tillæg H
3.beh 3/6 10 FF
Lovf som vedt 3/6 10 Tillæg C
Lov nr 706 af 25. juni 2010
Ordførere: (1.beh) Preben Rudiengaard (V), Sophie Hæstorp Andersen (S), Liselott Blixt (DF), Jonas Dahl (SF), Vivi Kier (KF), Lone Dybkjær (RV), Per Clausen (EL).
Ministre: (1.beh) indenrigs- og sundhedsministeren ( ).
Efter 1.beh henvist til Sundhedsudvalget(SUU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Med loven etableres en ny myndighed, Patientombuddet, der skal være den ene klageindgang på sundhedsområdet. Patienter vil få mulighed for at klage over manglende efterlevelse af en række patientrettigheder og over sundhedsvæsenets sundhedsfaglige virksomhed, uden at der samtidig kan klages over bestemte sundhedspersoner.
Klager over bestemte sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed vil fremover blive behandlet af den anden klageindgang, Disciplinærnævnet, der afløser Patientklagenævnet. I Disciplinærnævnet vil der være ligelig repræsentation af patientrepræsentanter og sundhedsfagligt uddannede medlemmer.
Der åbnes med loven mulighed for dialog med den lokale region, når der klages over en sundhedsperson eller sundhedsydelse, der helt eller delvis betales af en region.
Herudover etableres Psykiatrisk Ankenævn, der skal behandle klager over visse af de lokale psykiatriske patientklagenævns afgørelser.
Lovforslaget var en udmøntning af regeringens kvalitetsreform og finanslovaftalen for 2009 og 2010.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 108 stemmer.