Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1    Indledende bestemmelser

Kapitel 2   Registrerings- og regnskabsmæssige forhold

Kapitel 3   

Kapitel 4   Støtteberettigede udgifter

Kapitel 5   Betaling

Kapitel 6   Revision

Kapitel 7   Projektevaluering og information

Kapitel 8   Kontrol og tilsyn med projekter

Kapitel 9   Ikrafttræden

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond1)

I medfør af § 6, stk. 1, § 15, stk. 5, og § 16, stk. 7, i lov nr. 1599 af 20. december 2006 om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond og bekendtgørelse nr. 1132 af 24. november 2008 om henlæggelse af beføjelser til Erhvervs– og Byggestyrelsen efter førnævnte lov fastsættes:

Kapitel 1

Indledende bestemmelser

§ 1. Erhvervs- og Byggestyrelsen fastsætter regler om krav til projekter, budgetter, regnskaber, rapporter, støtteberettigelse, revision, kontrol og evaluering m.v. for projekter, der modtager tilskud fra Den Europæiske Regionalfond (Regionalfonden) og tilskud fra Den Europæiske Socialfond (Socialfonden). Reglerne fastsættes under hensyn til Det Europæiske Fællesskabs gældende forordninger2) og beslutninger truffet af Kommissionen herom.

Stk. 2. Reglerne gælder både for projekter under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse og for projekter eller dele af projekter, der gennemføres i Danmark under programmer under målet om europæisk territorialt samarbejde. De regionale vækstforasekretariater er ikke involveret i projekter, der gennemføres i Danmark med støtte fraprogrammer under målet om europæisk territorialt samarbejde, ligesom visse bestemmelser, som anført i de følgende bestemmelser, alene er gældende for projekter under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse.

Stk. 3. Bestemmelserne i denne bekendtgørelse finder også anvendelse på teknisk bistand til administration m.v. ved gennemførelse af programmer, med mindre Erhvervs- og Byggestyrelsen bestemmer andet.

Kapitel 2

Registrerings- og regnskabsmæssige forhold

§ 2. Støttemodtagere, der modtager tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden, skal efter nærmere anvisning fra tilsagnsgiver under projektets gennemførelse udarbejde statusrapporter og perioderegnskaber, jf. § 7 samt endeligt projektregnskab og projektrapport ved projektafslutningen, jf. § 8.

Stk. 2. Statusrapporter, opdaterede projektbudgetter, perioderegnskaber, endeligt projektregnskab og projektrapport skal omfatte de godkendte støtteberettigede aktiviteter. Den godkendte projektperiode fremgår af tilsagnet. De støtteberettigede aktiviteter skal ligge inden for den godkendte projektperiode.

Stk. 3. Projektbudgetter, perioderegnskaber og endeligt projektregnskab skal udarbejdes efter de til enhver tid gældende normer for god regnskabsskik. Perioderegnskaber og det endelige projektregnskaber skal indeholde det senest godkendte projektbudget og oplysning om finansieringen af projektet samt vedlagt tilhørende erklæringer fra revisor, jf. § 20.

Stk. 4. Afvigelser fra et godkendt projektbudget kan kun accepteres, hvis tilsagnsgiver skriftligt har accepteret afvigelserne, jf. dog § 8, stk. 4.

Stk. 5. Projektbudgetter, perioderegnskaber, statusrapporter, projektrapporter og endelige projektregnskaber skal underskrives af den projektansvarlige. Tilsagnsgiver kan forlange projektbudgetter, perioderegnskaber, statusrapporter, projektrapporter og endelige projektregnskaber underskrevet af både den projektansvarlige og den tegningsberettigede.

§ 3. Tilsagnsgiver vil efter nærmere anvisning kunne forlange, at ansøgninger, projektbudgetter, statusrapporter, perioderegnskaber, endeligt projektregnskab, projektrapporter, revisors erklæringer, regnskabsmateriale og evalueringsoplysninger m.v. overføres til tilsagnsgiver gennem it-systemer3), der muliggør elektronisk overførsel af data.

§ 4. Tilsagnsgiver, sekretariaterne for de regionale vækstfora, jf. § 8, stk. 7 i lov om erhvervsfremme4), offentlige eller private juridiske enheder, jf. § 8, stk. 1 og 2 og § 13, stk. 1 og 2 i lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond, relevante regionale myndigheder eller Rigsrevisionen kan fra projektet indkræve nærmere oplysninger af betydning for vurdering af projektet. I forhold til projektevaluering henvises til § 29.

§ 5. De projektrelaterede udgifter og indtægter skal enten bogføres på særskilte konti i en dimension i støttemodtagers regnskabssystem eller på særskilte konti i et separat regnskabssystem, der omfatter samtlige transaktioner, og som løbende giver mulighed for, at der kan redegøres for projektets økonomiske stade.

Stk. 2. Tilsagnsgiver kan fastsætte den kontoplan med udgiftstyper, som projektet som minimum skal anvende ved projektgennemførelsen.

Stk. 3. I forbindelse med udarbejdelse af perioderegnskaber og endeligt projektregnskab skal støttemodtager kunne fremlægge en kvantificeret opgørelse over anvendte produktionsfaktorer og de benyttede afregningssatser. Samtlige udgifter og indtægter skal kunne dokumenteres med godkendte bilag, som skal være projektrelaterede og bogførte i overensstemmelse med de bogføringsregler, som støttemodtager i øvrigt er underlagt, jf. dog stk. 10.

Stk. 4. Er støttemodtager ikke bogføringspligtig, anvendes bogføringslovens regler for projektet, jf. dog stk. 8.

Stk. 5. Til enhver transaktion skal der forefindes et fysisk eller elektronisk bilag, der dokumenterer registreringens rigtighed. Bilaget skal beskrive den vare eller den ydelse, som ligger bag udgifter og indtægter, herunder alle former for rabatter. Indeholder bilaget ikke-støtteberettigede udgifter, skal det afmærkes, hvilke poster der ikke anses som støtteberettigede. Bilagets samlede nettobeløb for støtteberettigede udgifter skal anføres. Udgifterne skal være afholdt inden for projektperioden, hvilket skal fremgå af bilaget. Bilaget skal påføres en godkendelse for korrekt modtagelse af vare eller levering af ydelse.

Stk. 6. Regnskabets tal skal kunne opløses i de registreringer, hvoraf de er sammensat (transaktionssporet). Registreringerne og tilhørende bilags- og dokumentationsmateriale skal indeholde de oplysninger, der er nødvendige til dokumentation af registreringens rigtighed (kontrolsporet).

Stk. 7. Som regnskabsmateriale og bilag anses bl.a.:

1) projektrelaterede registreringer, herunder transaktionssporet,

2) beskrivelse af bogføringen, herunder aftaler om elektronisk dataudveksling,

3) instruks for interne forretningsgangef.eks. vedrørende kontering, registrering, opgørelse af produktions- og lønudgifter samt godkendelse af disse,

4) beskrivelse af systemer, hjælpemidler og lignende vedrørende benyttelse af elektronisk databehandling m.v.,

5) beskrivelser af systemer til at opbevare og genfinde opbevaret regnskabsmateriale,

6) projektrelaterede bilag og anden projektrelateret dokumentation, herunder opgørelser over produktions- og lønudgifter,

7) støttemodtagers regnskaber samt perioderegnskaber, endeligt projektregnskab og lignende opstillinger m.v.,

8) revisionsprotokoller og revisorpåtegninger eller erklæringer,

9) dokumentation for opfyldelse at tilsagnets vilkår, herunder vilkårene om lige muligheder, udbud og informationsforanstaltninger, og

10) oplysninger i øvrigt, som er nødvendige for kontrolsporet.

Stk. 8. Projektets regnskabsmateriale skal, uanset bogføringslovens regler5), opbevares i mindst 3 år efter, at programmet, hvorunder projektet har opnået tilskud, er afrapporteret færdigt og afregnet over for Kommissionen. Projektets regnskabsmateriale skal derfor opbevares til udgangen af 2020. Såfremt bogføringsloven foreskriver en opbevaringspligt til efter 2020, er bogføringslovens regler gældende.

Stk. 9. Tilsagnsgiver kan stille krav om, at regnskabsmateriale indsendes til tilsagnsgiver eller andre. Tilsagnsgiver vil efter nærmere anvisning kunne forlange, at materialet overføres gennem it-systemer, der muliggør elektronisk overførsel af data, jf. § 3.

Stk. 10. Ved anmodning om udbetalinger skal de projektrelaterede og bogførte udgifter være støtteberettigede og betalt i overensstemmelse med § 10 for at kunne indgå i opgørelsen.

Projektbudget og finansieringsplaner

§ 6. Projektbudgettet skal indeholde alle projektrelaterede udgifter, tilskud fra fondene, indtægter og øvrig finansiering.

Stk. 2. Indtægter, herunder alle former for rabatter, i forbindelse med et projekt skal oplyses og fratrækkes i støttegrundlaget, da alene nettoudgifter er støtteberettigede.

Stk. 3. I projektbudgettet skal der redegøres for, hvorledes projektet forventes finansieret. Samtlige finansieringsposter skal indgå fuldt ud, herunder eventuelle projektindtægter. De samlede budgetterede udgifter skal svare til finansieringen, og finansieringskilderne skal være angivet. Tilskud fra fondene må derfor ikke bevirke, at støttemodtageren opnår overskud ved finansieringen af selve projektet.

Stk. 4. Tilsagnsgiver kan desuden forlange, at støttemodtager efter nærmere anvisning udarbejder et udbetalingsbudget for det bevilgede tilskud.

Statusrapporter og perioderegnskaber

§ 7. Støttemodtager skal opstille halvårsbudgetter på ansøgningstidspunktet. Disse skal være akkumulerede, således at sidste halvårsbudget svarer til det totale projektbudget. Halvårsbudgetterne skal omfatte både udgifter og finansiering. Støttemodtager skal 2 gange årligt sende en statusrapport og et perioderegnskab til tilsagnsgiver. Indsendelse skal ske på den af tilsagnsgiver anviste måde, herunder f.eks. i et it-system, jf. § 3. Statusrapporten og perioderegnskabet skal være opgjort ved udgangen af februar og august månedmed, mindre andet fastsættes af tilsagnsgiver. Statusrapport, perioderegnskab og budget skal indsendes senest 3 uger efter opgørelsesdagen, med mindre andet fastsættes af tilsagnsgiver. Tilsagnsgiver kan fastlægge en anden periodisering for budgetter, statusrapporter og perioderegnskaber end den anførte.

Stk. 2. Perioderegnskabet skal udvise en samlet akkumuleret opgørelse over de faktisk bogførte, godkendte, betalte og projektrelaterede udgifter og indtægter. Der skal ligeledes være en samlet opgørelse over finansieringen af de betalte udgifter. Perioden skal være fra start af den godkendte tilskudsperiode til opgørelsestidspunktet. Disse oplysninger skal sammenholdes med de budgetterede udgifter og indtægter samt andre relevante projektdata. Perioderegnskabet skal revideres og vedlægges en erklæring fra revisor, jf. § 21 og § 26.

Stk. 3. Statusrapporten skal indeholde:

1) en status for projektets gennemførelse, herunder ved socialfondsprojekter en status for deltagernes gennemførelse,

2) en redegørelse for gennemførte og planlagte informationsaktiviteter, samt

3) en særskilt kommentar vedrørende afvigelser i forhold til det oprindeligt planlagte og godkendte projekt, herunder tidsmæssige forsinkelser i gennemførelsen.

Stk. 4. Indeholder perioderegnskabet udgifts- eller indtægtsposter eller overskridelser af disse, der ikke på forhånd efter særskilt anmodning er godkendt af tilsagnsgiver, vil disse nye poster eller overskridelser ikke kunne påregnes medtaget i grundlaget for beregning af udbetalingen. Ved beregningen efter første punktum sammenlignes de godkendte samlede akkumulerede budgetposter for hele projektperioden med de realiserede akkumulerede omkostninger. Alle afvigelser i øvrigt i projektet, herunder tidsmæssige forsinkelser, er alene godkendt, hvis tilsagnsgiver har givet skriftlig meddelelse herom. Hvis der i projektet ikke afholdes og betales udgifter som budgetteret, vil tilsagnsgiver derfor kunne bestemme, at tilskuddet nedsættes.

Stk. 5. Tilsagnsgiver kan anmode om supplerende oplysninger om projektets forløb.

Endeligt projektregnskab og projektrapport

§ 8. Efter projektets afslutning skal det endelige projektregnskab indsendes til tilsagnsgiver inden for en af tilsagnsgiver fastsat frist.

Stk. 2. Det endelige projektregnskab skal indeholde en opgørelse over samtlige godkendte og bogførte bilag på projektrelaterede udgifter og indtægter. Endvidere skal udgifterne være betalt, jf. dog § 10, stk. 2.

Stk. 3. Regnskabet skal være sammenligneligt med og indeholde de samme udgifts- og indtægtsposter som det godkendte projektbudget. Der skal ligeledes være en samlet opgørelse over finansieringen af de betalte udgifter.

Stk. 4. Afvigelser på en godkendt budgetteret udgiftspost på mindre end 10 % af den pågældende udgiftspost, kræver ikke forhåndsgodkendelse, når afvigelsen ikke fører til, at projektets samlede godkendte budgetramme ændres.

Stk. 5. Afvigelser mellem endeligt projektregnskab og det godkendte projektbudget, eller forhåndsgodkendte ændringer af projektbudget skal kommenteres. Afvigelser, udover de i stk. 4 nævnte, vil ikke kunne påregnes godkendt som grundlag for tilskuddet.

Stk. 6. Til brug for en vurdering af aktiviteterne samt det økonomiske og samfundsmæssige udbytte af de støttede foranstaltninger, skal alle støttemodtagere ved afslutningen af projektet afgive en projektrapport til tilsagnsgiver om forløbet sammenholdt med de oprindelige målsætninger.

Stk. 7. I projektrapporten skal der samtidig redegøres for de iværksatte informationsaktiviteter.

Stk. 8. Projektrapporten skal indsendes samtidig med projektets afsluttende regnskab. Tilsagnsgiver kan i særlige tilfælde beslutte, at projektrapporten indsendes senere.

Kapitel 3

Generelle krav til støttemodtagere og projekter

§ 9. Støttemodtager skal have den fornødne tekniske, økonomiske og organisatoriske styrke til at gennemføre projektet.

Stk. 2. For projekter under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse, jf. § 1, stk. 2, ydes der, med mindre tilsagnsgiver bestemmer andet,kun tilskud til udgifter, som er afholdt og betalt, efter at det regionale vækstforumsekretariat har modtaget ansøgning om strukturfondsmidler. Det regionale vækstforumsekretariat fastsætter i sekretariatets bekræftelse af ansøgningens modtagelse nærmere den dato efter modtagelsen, hvor der kan medtages udgifter fra.

Stk. 3. Projekter skal være additionelle. Ved additionalitet forstås, at regionalfonds- og socialfondsstøttede aktiviteter skal være supplerende i forhold til den aktivitet, der ville kunne finde sted uden støtten. For projekter under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse skal ansøger som minimum erklære, at projektgennemførelsen ikke ville kunne ske i samme omfang, på samme tidspunkt eller inden for samme tidsramme uden støtten. Kravet om additionalitet betyder også, at der ikke kan ydes tilskud til projekter, hvor alene lovkrav har begrundet projekternes gennemførelse.

Stk. 4. For projekter under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse kan EU-tilskuddet i et projekt ikke overstige 50 % af de afholdte og betalte støtteberettigede udgifter, jf. § 10.

Stk. 5. I projekter skal gældende EU-regler og dansk lovgivning overholdes.

Kapitel 4

Støtteberettigede udgifter

§ 10. Der kan kun medtages støtteberettigede udgifter i perioderegnskaberne og det endelige projektregnskab. Det er en forudsætning for støtteberettigelse, at en given udgift er relevant for det projekt, hvortil der ydes tilskud. Alle udgifter skal være afholdt og betalt for at kunne danne grundlag for udbetaling af tilskud.

Stk. 2. Uanset stk. 1, kan bidrag, der er naturalydelser, afskrivningsomkostninger og indirekte omkostninger behandles som udgifter, som modtagerne har betalt i forbindelse med gennemførelsen af projekterne, såfremt udgifterne dokumenteres ved hjælp af regnskabsdokumenter med bevisværdi svarende til fakturaer. Medfinansieringen fra fondene, for så vidt angår naturalydelser, kan ikke overstige de samlede støtteberettigede udgifter med fradrag af den opgjorte værdi af naturalydelserne.

§ 11. Følgende udgifter er hverken støtteberettigede under Regionalfonden eller under Socialfonden:

1) udgifter til refundérbar moms og

2) udgifter til renter af gæld.

§ 12. Følgende udgifter er ikke støtteberettigede under Socialfonden, men kan støttes under Regionalfonden, som fastsat i det enkelte program:

1) udgifter til indkøb af inventar og udstyr,

2) udgifter til køretøjer,

3) udgifter til infrastruktur,

4) udgifter til fast ejendom og jord. For køb af jord kan udgifterne ikke overstige 10 % af de samlede støtteberettigede udgifter under projektet.

§ 13. Ved anvendelse af løn som støtteberettiget udgift kan der maksimalt medregnes den faktiske timeløn ganget med det antal timer, som anvendes på projektet. Timelønnen for månedslønnede beregnes efter retningslinjer udsendt af tilsagnsgiver. Den beregnede løn (den faktiske timeløn ganget med det antal timer der anvendes) kan ikke overstige den betalte løn.

For lønninger skal der etableres en særskilt skriftlig eller elektronisk opgørelsefordelt pr. medarbejder med oplysninger om arbejdets art, tidsforbrug pr. dag, løn, timesatser m.v. Opgørelsen af timer skal ske kontinuerligt og omhyggeligt, og opgørelsen skal være underskrevet af medarbejderen. Opgørelsen skal endvidere påføres en godkendelse af en overordnet. Godkendelsen fra den overordnede bør ske regelmæssigt dog senest på det tidspunkt, hvor lønomkostningen indgår i et regnskab, der danner grundlag for en udbetaling af tilskud. Medarbejderens underskrift og den overordnedes godkendelse kan ske elektronisk.

Stk. 2. For medarbejdere, der udelukkende er tilknyttet ét støttet projekt hos støttemodtager, og som i øvrigt ikke udfører andre opgaver hos den pågældende støttemodtager, kan dokumentation for den anvendte tid på projektet ske i form af en skriftlig ansættelsesaftale eller tillæg til en eksisterende ansættelsesaftale. I aftalen eller tillægget skal arbejdets art, tidsforbrug og løn være angivet. Aftalen eller tillægget skal være signeret af arbejdsgiveren og medarbejderen. Lønomkostningerne kan først medtages i projektregnskabet fra den dato, hvor aftalen eller tillægget er signeret.

Stk. 3. Ved enkeltmandsvirksomheder og virksomheder med maksimalt 5 ansatte vil der som støtteberettiget udgift kunne medregnes løn til ejeren, selvom lønnen henstår i virksomheden og ikke udbetales til ejeren. I disse tilfælde fastsættes timesatsen af tilsagnsgiver. Tilskuddet fra fondene kan i disse tilfælde ikke overstige de samlede støtteberettigede udgifter med fradrag af værdien af denne løn.

Stk. 4. Indirekte omkostninger kan medtages som støtteberettiget udgift, hvis udgifterne fordeles på projektet efter en behørigt velbegrundet og rimelig metode. De nærmere retningslinjer for medtagelse af indirekte omkostninger fastsættes af tilsagnsgiver.

§ 14. Udgifter til tilstedeværende deltageres underhold på kurser er støtteberettigede. Tilskuddet fra fondene i projektet må ikke overstige de samlede støtteberettigede udgifter med fradrag af værdien af deltagerunderholdet. De nærmere retningslinjer for medtagelse af deltagerunderhold fastsættes af tilsagnsgiver.

§ 15. Taxametertilskud fastsat af Undervisningsministeriet for deltagere i et projekt kan indgå i regnskabet som en udgift under projektet. Dette gælder ikke for bygningstaxametertilskud. Tilskuddet fra fondene må ikke overstige de samlede støtteberettigede udgifter med fradrag af værdien af taxametertilskuddet. De nærmere retningslinjer for opgørelse af taxametertilskud og dokumentation fastlægges af tilsagnsgiver.

§ 16. Løntilskud og godtgørelse, f.eks. VEU- og SVU-godtgørelse efter bekendtgørelse af lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse6), kan indgå i regnskabet som en udgift under projektet. Tilskuddet fra fondene må ikke overstige de samlede støtteberettigede udgifter med fradrag af værdien af løntilskuddet eller godtgørelsen. De nærmere retningslinjer for medtagelse af løntilskud og godtgørelse fastsættes af tilsagnsgiver.

§ 17. Afskrivninger kan medtages som støtteberettigede udgifter. For projekter under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse er afskrivninger på bygninger ikke støtteberettigede. De nærmere retningslinjer for opgørelse af afskrivninger og dokumentation fastlægges af tilsagnsgiver.

§ 18. Prisen for en given ydelse må ikke være bestemt af f.eks. sammenfald af interesser mellem sælger og køber. Afregning mellem parter, hvor der ikke er uafhængighed, skal ske til kostpriser.

Kapitel 5

Betaling

§ 19. Udbetaling af tilskud sker i overensstemmelse med vilkårene i tilsagnene.

§ 20. Tilskudsbeløbene udbetales, med mindre andet fremgår af tilsagnet, når tilsagnsgiver har taget stilling til og godkendt perioderegnskaber og statusrapporter eller det endelige projektregnskab og projektrapport samt revisors erklæringer, og har konstateret, at tilsagnsvilkårene er opfyldt. Tilsagnsgiver kan beslutte at udbetale tidligere end fastsat i tilsagnet.

Stk. 2. Såfremt det endelige projektregnskab med revisors erklæring og revisionsprotokol ikke er indsendt rettidigt, kan tilsagnsgiver efter påmindelse beslutte, at der skal ske tilbagebetaling med tillæg af morarenter eller bortfald af tilskuddene.

Kapitel 6

Revision

§ 21. Revisionen udføres af en uafhængig godkendt revisor7) eller af Rigsrevisionen. For projekter eller dele af projekter, der gennemføres i Danmark under målet om europæisk territorialt samarbejde, gennemføres revisionen af den tilsynsførende, jf. § 27 i bekendtgørelse nr. 358 af 18. april 2007om ansvar og kompetencefordeling m.v. i forbindelse med administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond med senere ændringer. Bestemmelserne i kapitel 6, bortset fra de anførte undtagelser, gælder tilsvarende for de tilsynsførende.

Stk. 2. Tilsagnsgiver kan pålægge projektet at anvende en af styrelsen udpeget revisor.

Stk. 3. Revisor skal:

1) afgive erklæring til tilsagnsgiver om, at støttemodtagers forretningsgange og registreringssystemer er tilrettelagt forsvarligt,

2) yde rådgivning og vejledning til støttemodtager, samt

3) revidere perioderegnskaber og det endelige projektregnskab efter nærmere retningslinjer fastlagt af tilsagnsgiver.

Stk. 4. Revisionen foretages i overensstemmelse med internationalt anerkendte revisionsstandarder og god offentlig revisionsskik.

§ 22. Ved revisionen skal revisor efterprøve:

1) om regnskaberne er rigtige, det vil sige uden væsentlige fejl og mangler,

2) om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love, forordninger og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis,

3) om tilskudsbetingelserne er opfyldt, herunder bestemmelserne i Erhvervs- og Byggestyrelsens bekendtgørelse om ansvar og kompetencefordeling m.v. i forbindelse med administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond8) og nærværende bekendtgørelse,

4) om tilskuddet er anvendt til det godkendte formål,

5) om støttemodtager har udvist sparsommelighed,

6) om de oplysninger, som støttemodtager har meddelt tilsagnsgiver om opfyldelsen af forventede mål og resultater, kan dokumenteres, og

7) om støttemodtagers ledelse har udarbejdet de produktivitets- og effektivitetsanalyser samt virksomhedsregnskaber, som tilsagnsgiver eventuelt har foreskrevet, og at de data, der ligger til grund herfor, er pålidelige.

Stk. 2. Revisionens omfang afhænger af støttemodtagers administrative struktur og forretningsgange, herunder den interne kontrol, og andre forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen. Projektrevisionen skal omfatte alle projektets tilsagnsmodtagere og projektpartnere. Revisor kan i forhold til flere tilsagnsmodtagere og projektpartnere basere sin revision på en risiko- og væsentlighedsvurdering. Revisor skal i sin revisionsprotokol oplyse om de udførte revisionshandlinger hos tilsagnsmodtagere og projektpartnerne. For projekter under målet om europæisk territorialt samarbejde fastsætter tilsagnsgiver nærmere regler for, hvorledes revisor skal afrapportere vedrørende de udførte revisionshandlinger.

Stk. 3. Revisionen kan udføres ved stikprøveundersøgelser.

§ 23. Som led i revisionen, jf. § 21, undersøger revisor de eksisterende forretningsgange, herunder forretningsgangene for registrering af de tilskudsudløsende faktorer, for at påse, om den interne kontrol er betryggende.

§ 24. Støttemodtager skal give revisor de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af perioderegnskaberne og det endelige projektregnskab.

Stk. 2. Støttemodtager skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, denne finder nødvendige, og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som revisor anser for nødvendig for udførelsen af sit hverv.

§ 25. Bliver revisor, inden for den periode hvor en kontrol kan finde sted, jf. § 5, stk. 8, opmærksom på uregelmæssigheder, lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter, herunder tilsidesættelse af tilsagnsvilkår af væsentlig betydning i forbindelse med midlernes forvaltning, herunder ejerskifte, er revisor forpligtet til straks at gøre støttemodtager opmærksom på dette samt påse, at støttemodtager inden tre uger meddeler tilsagnsgiver dette. Meddelelsen skal være ledsaget afen redegørelse fra revisor, der beskriver de konkrete forhold.

Stk. 2. Hvis støttemodtager ikke indenfor fristen, jf. stk. 1, underretter tilsagnsgiver, er det revisors pligt straks at give meddelelse til tilsagnsgiver. Revisors bemærkninger indsendes sammen med meddelelsen.

Stk. 3. Underretningspligten, som angivet i stk. 1 og 2, træder endvidere i kraft, hvis projektets gennemførelse er usikker af økonomiske eller andre grunde.

§ 26. Revisor afgiver erklæringer om de reviderede perioderegnskaber og det reviderede endelige projektregnskab. For projekter under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse fører revisor i forbindelse med det endelige projektregnskab samt efter anmodning fra tilsagnsgiver en revisionsprotokol.

Stk. 2. Kravene til erklæringer og revisionsprotokoller for projekter under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse er angivet i stk. 3-6. Under målet om europæisk territorialt samarbejde fastsættes anvisningerne for erklæringerne af tilsagnsgiver.

Stk. 3. Af erklæringen skal det fremgå, at regnskaberne er revideret i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse, samt at udgifterne er afholdt og betalt i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse. Alle udgifterne i regnskaberne skal være afholdt og betalt i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse og med de givne vilkår. Eventuelle forbehold skal fremgå af erklæringen. Indsendelse skal ske på den af tilsagnsgiver anviste måde, herunder f.eks. i et it-system, jf. § 3.

Stk. 4. Revisor skal føre en revisionsprotokol med revisors vurdering og konklusion vedrørende den udførte revision, jf. § 21. Protokollen skal indeholde en udtalelse om projektets forløb i relation til de oprindelige målsætninger, sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. Det skal endvidere fremgå, at udgifterne er behørigt bogført, at der for eventuelt støtteberettigede lønudgifter kontinuerligt er ført en fyldestgørende opgørelse, og at der er anvendt korrekte priser m.v. ved opgørelsen af disse udgifter, samt at der foreligger bogførte bilag og dokumentation for betaling og betalingsmåde for de opførte udgifter. Der skal indføres bemærkning om den udførte revision, herunder:

1) om revisor opfylder de i lovgivningen indeholdte habilitetsbetingelser,

2) om revisor under sin revision har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om,

3) om revisor anser det endelige projektregnskab for aflagt efter lovgivningens og nærværende bestemmelsers krav til regnskabsaflæggelse, samt

4) om udbetalt tilskud er anvendt i overensstemmelse med de givne vilkår, og om de støtteberettigede udgifter er opgjort i overensstemmelse med gældende regler.

Stk. 5. Projektrapport og endeligt projektregnskab skal underskrives af den projektansvarlige og den tegningsberettigede. Revisor skal påse ogudtale sig om, at projektrapport og endeligt projektregnskab er underskrevet af den tegningsberettigede.

Stk. 6. Genpart af revisionsprotokollen indsendes af støttemodtager til tilsagnsgiver sammen med revisors erklæring om det endelige projektregnskab. Tilsagnsgiver kan kræve kopi af støttemodtagers årsrapport eller årsregnskab fremsendt. Indsendelse skal ske på den af tilsagnsgiver anviste måde, herunder f.eks. i et it-system, jf. § 3.

§ 27. Tilsagnsgiver kan stille krav om, at revisor besvarer forespørgsler om den udførte revision m.v. I tilfælde af revisorskift i projektperioden skal revisor straks give meddelelse til tilsagnsgiver. I meddelelsen skal revisor begrunde sin fratræden. Revisor er forpligtet til på forespørgsel at videregive førnævnte oplysninger til en tiltrædende revisor.

Kapitel 7

Projektevaluering og information

§ 28. Støttemodtager skal informere om, at projektet er iværksat med tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond.9)

Stk. 2. Støttemodtager skal informere om projektets indhold og resultater.

§ 29. Til brug for en vurdering af aktiviteterne samt det økonomiske og samfundsmæssige udbytte af de støttede foranstaltninger skal støttemodtager, under gennemførelsen og efter afslutningen, afgive evalueringsoplysninger om forløbet, resultaterne m.v. af projektet sammenholdt med de oprindelige målsætninger og forventede resultater. Oplysningerne afgives til sekretariaterne for de regionale vækstfora, relevante regionale myndigheder, Erhvervs- og Byggestyrelsen eller Kommissionen. Tilsagnsgiver vil efter nærmere anvisning kunne forlange, at materialet overføres gennem it-systemer, der muliggør elektronisk overførsel af data, jf. § 3.

Kapitel 8

Kontrol og tilsyn med projekter

§ 30. Repræsentanter fra Kommissionen kan med deltagelse af repræsentanter fra Erhvervs- og Byggestyrelsen, eller den styrelsen bemyndiger dertil, på stedet kontrollere de projekter, der har opnået tilskud fra Den Europæiske Regionalfond eller Den Europæiske Socialfond. Disse kontrolbesøg kan finde sted fra projektstart og som minimum indtil 3 år efter, at programmet, hvorunder projektet har opnået tilskud, er afrapporteret færdigt og afregnet over for Kommissionen. Der vil derfor kunne foretages kontrolbesøg indtil udgangen af år 2020.

Stk. 2. Erhvervs- og Byggestyrelsen, eller den styrelsen bemyndiger dertil, kan på stedet kontrollere de projekter, der har opnået tilskud fra Den Europæiske Regionalfond eller Den Europæiske Socialfond. Disse kontrolbesøg kan finde sted fra projektstart og som minimum indtil 3 år efter, at programmet, hvorunder projektet har opnået tilskud, er afrapporteret færdigt og afregnet over for Kommissionen. Der vil derfor kunne foretages kontrolbesøg indtil udgangen af år 2020.

Stk. 3. Udover de i stk. 2 nævnte myndigheders kontrol af projekterne kan Den Europæiske Revisionsret, Rigsrevisionen, tjenestemænd eller andre repræsentanter fra Kommissionen (OLAF) eller andre enheder i centraladministrationen kontrollere projekterne.

Stk. 4. Til brug for kontrol kan Erhvervs- og Byggestyrelsen indhente fornødne oplysninger hos skatte- og afgiftsmyndighederne og andre offentlige myndigheder.

§ 31. Støttemodtager, sekretariaterne for de regionale vækstfora, de relevante regionale myndigheder eller kompetente institutioner skal efteranmodning stille alle relevante rapporter, herunder regnskabsmateriale, til rådighed for kontrol og revision. Rapporter, herunder regnskabsmateriale, skal opbevares, så længe en kontrol kan finde sted.

Kapitel 9

Ikrafttræden

§ 32. Bekendtgørelsen træder i kraft den 11. marts 2010. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 781 af 28. juni 2007 om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond.

Stk. 2. For projekter, der har modtaget tilsagn om tilskud inden denne bekendtgørelses ikrafttræden, gælder de hidtil gældende regler.

Erhvervs- og Byggestyrelsen, den 5. marts 2010

Finn Lauritzen

/ Henning Steensig

Officielle noter

1) I bekendtgørelsen er medtaget visse bestemmelser fra Rådets Forordning (EF) Nr. 1083/2006 af 11. juli 2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden og ophævelse af forordning (EF) nr. 1260/1999 med senere ændringer, Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 1080/2006 af 5. juli 2006 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1783/1999 med senere ændringer og Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 1081/2006 af 5. juli 2006 om Den Europæiske Socialfond og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1784/1999 med senere ændringer. Ifølge artikel 249 i EF-traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i loven er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke de nævnte forordningers umiddelbare gyldighed i Danmark.

2) Specielt Rådets Forordning (EF) Nr. 1083/2006 af 11. juli 2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden med senere ændringer, Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 1080/2006 af 5. juli 2006 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling med senere ændringer og Rådets Forordning (EF) Nr. 1081/2006 af 5. juli 2006 om Den Europæiske Socialfond med senere ændringer.

3) Jf. § 15, stk. 2, i lov nr. 1599 af 20. december 2006 om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond med senere ændringer.

4) Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme med senere ændringer.

5) Lovbekendtgørelse nr. 648 af 15. juni 2006, Bekendtgørelse af bogføringsloven med senere ændringer.

6) Lovbekendtgørelse nr. 555 af 8. juni 2009, Bekendtgørelse af lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

7) Jf. lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) med senere ændringer.

8) Bekendtgørelse nr. 358 af 18. april 2007 om ansvar og kompetencefordeling m.v. i forbindelse med administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond med senere ændringer.

9) Kommissionens Forordning (EF) nr. 1828/2006 af 8. december 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden og til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1080/2006 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling med senere ændringer.