Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om beskyttelse af havmiljøet og forskellige andre love

(Ophævelse af adgang til at overføre myndighedskompetence til kommunale fællesskaber og ændring af delegationsbestemmelser m.v. i en række love på natur- og miljøområdet)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001, som ændret bl.a. ved lov nr. 569 af 24. juni 2005 og senest ved § 2 i lov nr. 571 af 9. juni 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 80, stk. 1, ændres »styrelse eller tilsvarende institution« til: »statslig myndighed eller efter forhandling med vedkommende minister andre statslige myndigheder«.

2. I § 80, stk. 2, ændres »indbringes for ministeren« til: »påklages«.

3. I § 80 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om udøvelsen af de beføjelser, som en anden statslig myndighed efter forhandling med vedkommende minister bliver bemyndiget til at udøve efter stk. 1.«

4. § 86 ophæves.

5. § 91, stk. 1, affattes således:

»Medmindre andet fremgår af lovens bestemmelser, jf. dog § 92, kan kommunalbestyrelsens afgørelser og beslutninger efter loven eller regler, der er fastsat med hjemmel i loven, påklages til Miljøklagenævnet. Tilsvarende gælder for afgørelser truffet af miljøministeren efter lovens kapitel 4-6 og 8 og afgørelser truffet i medfør af §§ 25 eller 82 samt afgørelser efter §§ 70 a, 70 b og 72, når disse afgørelser vedrører sager efter lovens kapitel 4-6 og 8 og afgørelser truffet i medfør af §§ 25 eller 82.«

§ 2

I lov om beskyttelse af havmiljøet, jf. lovbekendtgørelse nr. 925 af 28. september 2005, som ændret senest ved § 3 i lov nr. 571 af 9. juni 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 48, stk. 1, ændres »styrelse eller tilsvarende institution eller andre statslige myndigheder« til: »statslig myndighed eller efter forhandling med vedkommende minister andre statslige myndigheder«.

2. I § 48, stk. 2, ændres »indbringes for ministeren« til: »påklages«.

3. I § 48 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om udøvelsen af de beføjelser, som en anden statslig myndighed efter forhandling med vedkommende minister bliver bemyndiget til at udøve efter stk. 1.«

§ 3

I lov om vandforsyning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 130 af 26. februar 1999, som ændret bl.a. ved lov nr. 1273 af 20. december 2000 og § 2 i lov nr. 570 af 24. juni 2005 og senest ved § 6 i lov nr. 571 af 9. juni 2006, foretages følgende ændringer:

1. § 5 affattes således:

»§ 5. Miljøministeren kan bemyndige en under ministeriet oprettet statslig myndighed eller efter forhandling med vedkommende minister andre statslige myndigheder til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder at afgørelser ikke skal kunne påklages.

Stk. 3. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om udøvelsen af de beføjelser, som en anden statslig myndighed efter forhandling med vedkommende minister bliver bemyndiget til at udøve efter stk. 1.«

2. § 71 a ophæves.

3. § 75, stk. 1, affattes således:

»Afgørelser truffet af kommunalbestyrelsen efter denne lov samt miljøministerens afgørelse efter § 29, stk. 2 og 4, og § 32, beslutninger efter §§ 37 og 38, jf. § 40, stk. 2, samt afgørelser i konkrete sager efter kapitel 8 kan påklages til det miljøklagenævn, der er nedsat i henhold til lov om miljøbeskyttelse, jf. dog § 76. § 102, § 104, stk. 1 og 2, og §§ 105, 106 og 109 i lov om miljøbeskyttelse finder tilsvarende anvendelse.«

§ 4

I lov nr. 1150 af 17. december 2003 om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (miljømålsloven), som ændret ved § 1 i lov nr. 570 af 24. juni 2005 og § 9 i lov nr. 571 af 9. juni 2006, foretages følgende ændringer:

1. § 29, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Miljøministeren fastsætter en frist på mindst 6 måneder for fremsættelse af indsigelser mod de i stk. 2 nævnte forslag. For de i § 28, stk. 1, nr. 1 og 2, nævnte forslag fastsættes en frist på 8 uger.«

2. I § 50, stk. 1, ændres »styrelse eller tilsvarende institution« til: »statslig myndighed eller efter forhandling med vedkommende minister andre statslige myndigheder«.

3. I § 50 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om udøvelsen af de beføjelser, som en anden statslig myndighed efter forhandling med vedkommende minister bliver bemyndiget til at udøve efter stk. 1.«

§ 5

I lov nr. 370 af 2. juni 1999 om forurenet jord, som ændret bl.a. ved lov nr. 568 af 24. juni 2005 og senest ved § 7 i lov nr. 571 af 9. juni 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 59, stk. 1, ændres »styrelse eller tilsvarende institution« til: »statslig myndighed eller efter forhandling med vedkommende minister andre statslige myndigheder«.

2. I § 59, stk. 2, ændres »indbringes for ministeren« til: »påklages«.

3. I § 59 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om udøvelsen af de beføjelser, som en anden statslig myndighed efter forhandling med vedkommende minister bliver bemyndiget til at udøve efter stk. 1.«

4. § 60 ophæves.

§ 6

I lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 716 af 23. juni 2001, som ændret senest ved § 11 i lov nr. 564 af 24. juni 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 9 a, stk. 1, ændres »styrelse eller tilsvarende institution« til: »statslig myndighed eller efter forhandling med vedkommende minister andre statslige myndigheder«.

2. I § 9 a, stk. 2, ændres »indbringes for ministeren« til: »påklages«.

3. I § 9 a indsættes som stk. 3 :

»Stk. 3. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om udøvelsen af de beføjelser, som en anden statslig myndighed efter forhandling med vedkommende minister bliver bemyndiget til at udøve efter stk. 1.«

§ 7

I lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 884 af 18. august 2004, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 571 af 9. juni 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 65, stk. 4, ændres »stk. 3« til: »stk. 1«.

2. I § 70, stk. 1, ændres »styrelse eller tilsvarende institution« til: »statslig myndighed eller efter forhandling med vedkommende minister andre statslige myndigheder«.

3. I § 70, stk. 2, ændres »indbringes for ministeren« til: »påklages«.

4. I § 70 indsættes som stk. 3 :

»Stk. 3. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om udøvelsen af de beføjelser, som en anden statslig myndighed efter forhandling med vedkommende minister bliver bemyndiget til at udøve efter stk. 1.«

§ 8

I lov om vandløb, jf. lovbekendtgørelse nr. 882 af 18. august 2004, som ændret ved § 2 i lov nr. 564 af 24. juni 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 78, stk. 1, ændres »styrelse eller tilsvarende institution« til: »statslig myndighed eller efter forhandling med vedkommende minister andre statslige myndigheder«.

2. I § 78 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om udøvelsen af de beføjelser, som en anden statslig myndighed efter forhandling med vedkommende minister bliver bemyndiget til at udøve efter stk. 1.«

3. § 84, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Ved klage efter stk. 2, nr. 2 og 3, kan Naturklagenævnet kræve, at foreningerne eller organisationerne dokumenterer deres klageberettigelse ved indsendelse af vedtægter eller på anden måde.«

§ 9

I lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004, som ændret bl.a. ved lov nr. 571 af 24. juni 2005 og senest ved § 12 i lov nr. 539 af 8. juni 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 52, stk. 3, ændres »styrelse eller tilsvarende institution« til: »statslig myndighed eller efter forhandling med vedkommende minister andre statslige myndigheder«.

2. I § 52, stk. 4, ændres »indbringes for ministeren« til: »påklages«.

3. I § 52 indsættes som stk. 5 :

»Stk. 5. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om udøvelsen af de beføjelser, som en anden statslig myndighed efter forhandling med vedkommende minister bliver bemyndiget til at udøve efter stk. 3.«

§ 10

I lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 886 af 18. august 2004, som ændret senest ved § 91 i lov nr. 538 af 8. juni 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 26, stk. 1, udgår »eller efter bemyndigelse af en styrelse, jf. § 38,«.

2. I § 38, stk. 1, ændres »styrelse eller tilsvarende institution« til: »statslig myndighed eller efter forhandling med vedkommende minister andre statslige myndigheder«.

3. I § 38, stk. 2, ændres »indbringes for ministeren« til: »påklages«.

4. I § 38 indsættes som stk. 3 :

»Stk. 3. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om udøvelsen af de beføjelser, som en anden statslig myndighed efter forhandling med vedkommende minister bliver bemyndiget til at udøve efter stk. 1.«

§ 11

I lov om sommerhuse og campering m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 920 af 22. december 1989, som ændret ved § 67, stk. 1, nr. 7, i lov nr. 388 af 6. juni 1991, § 12 i lov nr. 447 af 31. maj 2000, § 40 i lov nr. 145 af 25. marts 2002 og § 7 i lov nr. 564 af 24. juni 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 10 d, stk. 1, ændres »styrelse eller tilsvarende institution« til: »statslig myndighed eller efter forhandling med vedkommende minister andre statslige myndigheder«.

2. I § 10 d, stk. 2, ændres »indbringes for ministeren« til: »påklages«.

3. I § 10 d indsættes som stk. 3 :

»Stk. 3. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om udøvelsen af de beføjelser, som en anden statslig myndighed efter forhandling med vedkommende minister bliver bemyndiget til at udøve efter stk. 1.«

4. I § 10 e, stk. 1, udgår »eller efter bemyndigelse af en styrelse, jf. § 10 d,«.

5. § 11, stk. 1, affattes således:

»Kommunalbestyrelser, told- og skatteforvaltningen og tinglysningsmyndigheder skal afgive indberetning til miljøministeren, hvis de kommer til kundskab om virksomhed, der kan være omfattet af § 1. Kommunalbestyrelser skal tillige afgive indberetning til miljøministeren, når en ejendom ikke udnyttes efter et meddelt påbud.«

§ 12

I lov nr. 180 af 8. maj 1985 om okker, som ændret ved § 4 i lov nr. 466 af 7. juni 2001, § 18 i lov nr. 442 af 9. juni 2004 og § 6 i lov nr. 564 af 24. juni 2005, foretages følgende ændring:

1. § 14 a affattes således:

»§ 14 a. Miljøministeren kan bemyndige en under ministeriet oprettet statslig myndighed eller efter forhandling med vedkommende minister andre statslige myndigheder til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte regler om adgang til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder at afgørelserne ikke skal kunne påklages.

Stk. 3. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om udøvelsen af de beføjelser, som en anden statslig myndighed efter forhandling med vedkommende minister bliver bemyndiget til at udøve efter stk. 1. «

§ 13

I lov om beskyttelse af de ydre koge i Tøndermarsken, jf. lovbekendtgørelse nr. 885 af 18. august 2004, som ændret ved § 35 i lov nr. 535 af 24. juni 2005 og § 4 i lov nr. 564 af 24. juni 2005, foretages følgende ændringer:

1. § 45 affattes således:

»§ 45. Miljøministeren foretager i samarbejde med øvrige berørte myndigheder en løbende overvågning af områdets udvikling og benyttelse.«

2. § 48 affattes således:

»§ 48. Miljøministeren kan bemyndige en under ministeriet oprettet statslig myndighed eller efter forhandling med vedkommende minister andre statslige myndigheder til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder at afgørelserne ikke skal kunne påklages.

Stk. 3. Miljøministeren kan endvidere fastsætte regler om udøvelsen af de beføjelser, som en anden statslig myndighed efter forhandling med vedkommende minister bliver bemyndiget til at udøve efter stk. 1.«

§ 14

I lov nr. 453 af 9. juni 2004 om skove, som ændret ved § 22 i lov nr. 430 af 6. juni 2005, § 16 i lov nr. 431 af 6. juni 2005 og § 9 i lov nr. 564 af 24. juni 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 43 ændres »styrelse under ministeriet eller anden offentlig myndighed eller institution« til: »under ministeriet oprettet statslig myndighed eller efter forhandling med vedkommende minister andre statslige myndigheder«.

2. I § 43 indsættes som stk. 2 :

» Stk. 2. Miljøministeren kan endvidere fastsætte regler om udøvelsen af de beføjelser, som en anden statslig myndighed efter forhandling med vedkommende minister bliver bemyndiget til at udøve efter stk. 1.«

3. I § 61, stk. 1, ændres »indbringes for ministeren« til: »påklages«.

§ 15

I lov nr. 316 af 5. maj 2004 om miljøvurdering af planer og programmer foretages følgende ændringer:

1. I § 13, stk. 1, ændres »styrelse eller tilsvarende institution« til: »statslig myndighed«.

2. I § 13, stk. 2, ændres »fastlægge« til: »fastsætte«, og »indbringes for ministeren« ændres til: »påklages«.

3. I § 13 indsættes som stk. 3 :

»Stk. 3. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om udøvelsen af de beføjelser, som en anden statslig myndighed efter forhandling med vedkommende minister bliver bemyndiget til at udøve efter stk. 1.«

§ 16

I lov om miljø og genteknologi, jf. lovbekendtgørelse nr. 981 af 3. december 2002, som ændret bl.a. ved lov nr. 565 af 24. juni 2005 og senest ved § 5 i lov nr. 571 af 9. juni 2006, foretages følgende ændringer:

1. § 27 affattes således:

»§ 27. Miljøministeren kan bemyndige en under ministeriet oprettet statslig myndighed eller efter forhandling med vedkommende minister andre statslige myndigheder til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder at afgørelserne ikke skal kunne påklages.

Stk. 3. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om udøvelsen af de beføjelser, som en anden statslig myndighed efter forhandling med vedkommende minister bliver bemyndiget til at udøve efter stk. 1.

Stk. 4. Efter forhandling med den pågældende minister kan miljøministeren fastsætte regler om andre myndigheders eller institutioners medvirken ved varetagelsen af opgaver efter loven. Stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse.«

2. § 34, stk. 1, affattes således:

»Afgørelser efter § 8 truffet af miljøministeren og vilkår fastsat i medfør af regler udstedt i medfør af § 7, stk. 3, til sikring af det ydre miljø i Beskæftigelsesministeriets afgørelser om klassifikation af laboratorier, laboratorieområder og anlæg til storskalaforsøg kan påklages til det miljøklagenævn, der er nedsat i henhold til lov om miljøbeskyttelse. § 102, § 104, stk. 1 og 2, § 105, stk. 1 og stk. 2, 1. pkt., § 106, stk. 1-3, og § 109 i lov om miljøbeskyttelse finder tilsvarende anvendelse.«

§ 17

I lov nr. 493 af 1. juli 1998 om Skjern Å Naturprojekt, som ændret ved § 6 i lov nr. 466 af 7. juni 2001 og § 5 i lov nr. 564 af 24. juni 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 17, stk. 1, ændres »styrelse eller tilsvarende institution« til: »statslig myndighed eller efter forhandling med vedkommende minister andre statslige myndigheder«.

2. I § 17, stk. 2, ændres »indbringes for anden administrativ myndighed« til: »påklages«.

3. I § 17 indsættes som stk. 3 :

»Stk. 3. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om udøvelsen af de beføjelser, som en anden statslig myndighed efter forhandling med vedkommende minister bliver bemyndiget til at udøve efter stk. 1.«

§ 18

I lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 114 af 28. januar 1997, som ændret ved § 16 i lov nr. 442 af 9. juni 2004, § 19 i lov nr. 431 af 6. juni 2005 og § 10 i lov nr. 564 af 24. juni 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 49, stk. 1, ændres »styrelse eller tilsvarende institution« til: »statslig myndighed eller efter forhandling med vedkommende minister andre statslige myndigheder«.

2. I § 49, stk. 3, ændres »indbringes for ministeren« til: »påklages«.

3. I § 49 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om udøvelsen af de beføjelser, som en anden statslig myndighed efter forhandling med vedkommende minister bliver bemyndiget til at udøve efter stk. 1.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

§ 19

I lov om støtte til de små øsamfund, jf. lovbekendtgørelse nr. 612 af 5. juli 2002, som ændret ved § 23 i lov nr. 430 af 6. juni 2005 og § 17 i lov nr. 431 af 6. juni 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 5, stk. 1, ændres »styrelse eller tilsvarende institution« til: »statslig myndighed eller efter forhandling med vedkommende minister andre statslige myndigheder«.

2. I § 5, stk. 2, ændres »indbringes for ministeren« til: »påklages«.

3. I § 5 indsættes som stk. 3 :

»Stk. 3. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om udøvelsen af de beføjelser, som en anden statslig myndighed efter forhandling med vedkommende minister bliver bemyndiget til at udøve efter stk. 1.«

§ 20

I lov nr. 476 af 7. juni 2001 om kolonihaver foretages følgende ændringer:

1. Overskriften til kapitel 6 affattes således:

»Klage, søgsmål og administrative bestemmelser«.

2. Efter § 13 indsættes i kapitel 6 :

»§ 13 a. Miljøministeren kan bemyndige en under ministeriet oprettet statslig myndighed eller efter forhandling med vedkommende minister andre statslige myndigheder til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder at afgørelserne ikke skal kunne påklages.

Stk. 3. Miljøministeren kan endvidere fastsætte regler om udøvelsen af de beføjelser, som en anden statslig myndighed efter forhandling med vedkommende minister bliver bemyndiget til at udøve efter stk. 1.«

§ 21

I lov af 27. januar 1852 om Domaineeiendommes Afhændelse foretages følgende ændringer:

1. §§ 1-4 ophæves.

2. Efter § 5 indsættes:

»§ 6. Miljøministeren kan bemyndige en under ministeriet oprettet statslig myndighed eller efter forhandling med vedkommende minister andre statslige myndigheder til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder at afgørelserne ikke skal kunne påklages.

Stk. 3. Miljøministeren kan endvidere fastsætte regler om udøvelsen af de beføjelser, som en anden statslig myndighed efter forhandling med vedkommende minister bliver bemyndiget til at udøve efter stk. 1.«

§ 22

I lov nr. 410 af 14. juni 1995 om anvendelse af Frøstruplejren, som ændret ved § 8 i lov nr. 564 af 24. juni 2005, foretages følgende ændring:

1. Efter § 6 indsættes:

»§ 6 a. Miljøministeren kan bemyndige en under ministeriet oprettet statslig myndighed eller efter forhandling med vedkommende minister andre statslige myndigheder til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder at afgørelserne ikke skal kunne påklages.

Stk. 3. Miljøministeren kan endvidere fastsætte regler om udøvelsen af de beføjelser, som en anden statslig myndighed efter forhandling med vedkommende minister bliver bemyndiget til at udøve efter stk. 1.«

§ 23

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2007, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan indtil den 31. december 2007 fortsat overlade varetagelsen af opgaver efter lovens § 1, nr. 4, § 3, nr. 2, og § 5, nr. 4, som før den 1. januar 2007 hørte under kommunalbestyrelsen, til et kommunalt fællesskab i overensstemmelse med de hidtil gældende regler.

Givet på Christiansborg Slot, den 20. december 2006

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Connie Hedegaard