Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Ordningens indhold

Kapitel 2   Definitioner

Kapitel 3   Administration

Kapitel 4   Tilskudsberettigede projekter

Kapitel 5   Betingelser for tilskud

Kapitel 6   Tilskudsberettigede projektudgifter

Kapitel 7   Beregning af tilskud

Kapitel 8   Ændring af projektet og indtræden i tilsagn

Kapitel 9   Udbetaling af tilskud

Kapitel 10   Underretningspligt

Kapitel 11   Bortfald og tilbagebetaling af tilskud

Kapitel 12   Force majeure

Kapitel 13   Klageadgang

Kapitel 14   Ikrafttræden

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilskud til etablering og modernisering af akvakulturanlæg

I medfør af § 3, jf. § 2, stk. 1, nr. 2, litra a, § 5, § 6, stk. 2, § 7, stk. 4, § 11, stk. 4, og § 13, stk. 1, i lov nr. 1552 af 20. december 2006 om udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren (fiskeriudviklingsloven) fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1

Ordningens indhold

§ 1. FødevareErhverv kan inden for de afsatte rammer give tilsagn om tilskud til projekter, der omfatter investeringer vedrørende etablering, udvidelse og modernisering af akvakulturanlæg.

Stk. 2. Tilsagn om tilskud kan gives til virksomheder, der ejer eller forpagter akvakulturanlæg, og som gennemfører projekter omfattet af stk. 1, der har til formål at fremme virksomhedens udvikling i miljømæssig og økonomisk bæredygtig retning samt at bidrage til en forøgelse af den danske akvakulturproduktions mængde og værditilvækst.

Stk. 3. Af den årlige bevillingsramme afsættes en særlig pulje til projekter, som vedrører anlæg, der

1) som minimum opfylder de i bilag 2 til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1327 af 20. november 2006 om modeldambrug beskrevne krav til drift og indretning af modeldambrug af typen Model III, eller

2) som minimum indebærer den samme renseeffekt samt en tilsvarende eller yderligere reduceret udledning af organisk stof og kvælstof og fosfor, som opnås ved anvendelse af anlæg omfattet af nr. 1.

Stk. 4. Projekter vedrørende anlæg, der normalt i akvakulturproduktion kun anvendes til klækkeri eller til produktion af yngel med henblik på videresalg til sættefiskproduktion, er dog ikke omfattet af puljen i stk. 3.

Stk. 5. Det påhviler ansøger at sandsynliggøre, at anlæg, der søges omfattet af stk. 3, nr. 2, opfylder kravene i stk. 3, nr. 2, om renseeffekt og reduceret udledning af organisk stof og kvælstof og fosfor. FødevareErhverv definerer nærmere forud for ansøgningsperiodens start, hvordan renseeffekten skal opgøres.

Kapitel 2

Definitioner

§ 2. Mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder defineres i overensstemmelse med Kommissionens henstilling (EF) nr. 361/2003 af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder.

Kapitel 3

Administration

Myndigheder og kontrol

§ 3. FødevareErhverv træffer afgørelse efter denne bekendtgørelse.

§ 4. FødevareErhverv foretager kontrol i forbindelse med administrationen efter denne bekendtgørelse.

Stk. 2. FødevareErhverv forestår den fysiske kontrol og den efterfølgende regnskabskontrol.

Stk. 3. Fødevarestyrelsen kan efter bemyndigelse forestå den fysiske kontrol og den efterfølgende regnskabskontrol.

Stk. 4. Kontrolmyndigheden i henhold til stk. 1, 2 og 3 kan til brug for kontrollen indhente oplysninger fra andre myndigheder i fornødent omfang i overensstemmelse med fiskeriudviklingslovens § 12.

Ansøgning om tilskud

§ 5. Ansøgning skal udfærdiges på et særligt ansøgningsskema, der fås ved henvendelse til FødevareErhverv eller via FødevareErhvervs hjemmeside.

Stk. 2 . Ansøgninger kan indgives fra den 15. marts og skal være modtaget i FødevareErhverv senest d. 1. maj i ansøgningsåret. FødevareErhverv kan fastsætte yderligere ansøgningsperioder, der offentliggøres på FødevareErhvervs hjemmeside senest 4 uger før ansøgningsperiodens udløb.

Stk. 3. I tilfælde, hvor sidste dag af ansøgningsfristen i medfør af stk. 2 er en lørdag, søndag, mandag eller en helligdag, udløber ansøgningsfristen den anden hverdag (lørdag ikke medregnet), der følger herefter.

Stk. 4. FødevareErhverv kvitterer for ansøgningens modtagelse og kan i forbindelse hermed give tilladelse til at iværksætte projektet.

Udskiftning af eksisterende tilsagn om tilskud

§ 6 . Virksomheder, der i 2008 eller 2009 har modtaget tilsagn om tilskud i henhold til FødevareErhvervs tidligere bekendtgørelser om tilskud til etablering og modernisering af akvakulturanlæg, kan søge tilsagn om tilskud for det samme projekt efter denne bekendtgørelse, hvis

1) projektet ikke er påbegyndt inden den 16. juni 2009, og

2) projektet vedrører anlæg, der kan opnå tilskud under den i § 1, stk. 3, anførte pulje.

Stk. 2. Hvis ansøgningen, jf. stk. 1, imødekommes, bortfalder tilsagnet udstedt i henhold til Fødevareministeriets tidligere bekendtgørelser om tilskud til etablering og modernisering af akvakulturanlæg samtidig med, at FødevareErhverv udsteder tilsagn som tilskud til projektet efter denne bekendtgørelse.

Stk. 3. FødevareErhverv kræver tilskud, der er udbetalt i henhold til tilsagn om tilskud, der er bortfaldet, jf. stk. 2, tilbagebetalt efter de regler, der gælder for det pågældende tilsagn.

Prioritering og afgørelse

§ 7. Ansøgninger, som er modtaget inden ansøgningsfristens udløb, og som opfylder betingelserne for tilskud, jf. kapitel 1, 4 og 5, meddeles tilsagn efter en prioritering på grundlag af projekternes indsatsområder og effekter, idet følgende forhold tages i betragtning:

1) Mængde kvælstof, der udledes pr. produceret vægtenhed.

2) Mængde organisk stof, der udledes pr. produceret vægtenhed.

3) Mængde fosfor, der udledes pr. produceret vægtenhed.

4) Indtag af vand fra vandløb pr. produceret vægtenhed.

5) Forøgelse af den producerede mængde.

6) Forbedring af produkternes kvalitet.

7) Højere værditilvækst.

8) Produktion af nye arter og anden innovativ produktion.

9) Projekter, der gennemføres af mikro- og små virksomheder.

10) Forbedring af arbejds- og sikkerhedsforhold for personerne beskæftiget med akvakulturproduktionen på virksomheden.

Stk. 2. Ved prioriteringen anvendes et pointsystem, hvorved hvert af de under stk. 1, nr. 1-5, anførte forhold tillægges vægten 3, og hvert af de under stk. 1, nr. 6-10, anførte forhold tillægges vægten 2. Ved anlæg uden direkte udledning til recipient indgår de i stk. 1, nr. 1-4, nævnte forhold med gennemsnitsværdien af point for de øvrige ansøgninger.

§ 8. FødevareErhverv kan anvende årets bevilling i én ansøgningsperiode eller fordele den på flere ansøgningsperioder.

Stk. 2. Hvis ansøgningen kan imødekommes, giver FødevareErhverv tilsagn om tilskud.

Stk. 3. FødevareErhverv kan give helt eller delvis afslag på ansøgninger med henvisning til en prioritering af de økonomiske rammer, der er afsat til ordningen. FødevareErhverv kan endvidere give afslag på ansøgninger, når FødevareErhverv vurderer, at effekten af det ansøgte projekt ikke i tilstrækkeligt omfang bidrager til ordningens formål.

§ 9. Efter drøftelse i Fiskeriudviklingsudvalget, kan FødevareErhverv nedsætte et rådgivende udvalg. Det rådgivende udvalg bistår FødevareErhverv med at fastlægge principper for prioriteringen efter §§ 7 og 8.

Kapitel 4

Tilskudsberettigede projekter

§ 10. Tilsagn om tilskud kan gives til virksomheder, der gennemfører projekter, som vedrører akvakulturproduktion med gode afsætningsmuligheder, vurderet på grundlag af foreliggende markedsstudier.

Stk. 2. Det skal dokumenteres, at der er etableret en håndtering af affaldsstoffer fra anlægget, og at de nødvendige tilladelser hertil foreligger.

Stk. 3. Hvor det er relevant i forhold til miljøhensyn, skal den teknik, der indgår i projektet, være den bedst tilgængelige teknik(BAT), jf. miljøbeskyttelseslovens § 3.

Kapitel 5

Betingelser for tilskud

§ 11. Det er en betingelse for tilskud til et projekt,

1) at de samlede tilskudsberettigede udgifter til projektet beløber sig til mindst 200.000 kr.,

2) at de nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder opnås,

3) at ansøger dokumenterer at projektets finansiering er tilvejebragt senest 3 måneder efter dato for tilsagn,

4) at ansøger afgiver de oplysninger, FødevareErhverv anmoder om til brug for sagsbehandlingen,

5) at projektet afsluttes senest 18 måneder efter tilsagnsdatoen,

6) at tilsagnshaver indsender afsluttende udbetalingsanmodning og projektrapport rettidigt, jf. § 21, stk. 4,

7) at projektet og de investeringer, hvortil der er ydet tilskud, opretholdes af tilsagnshaver i en periode på mindst fem år fra datoen for FødevareErhvervs tilsagn om tilskud, og

8) at udbetalingsanmodning og originale regnskabsbilag holdes tilgængelige indtil 31. december 2021.

Stk. 2. For projekter omfattet af den i § 1, stk. 3, nævnte pulje, er det endvidere en betingelse for tilskud, at anlæg, som projektet vedrører, ikke på noget tidspunkt inden for den i § 11, stk. 1, nr. 7, nævnte periode anvendes til opdræt af ål.

Stk. 3. FødevareErhverv fastsætter i tilsagnet nærmere betingelser om tilsagnshavers forpligtigelse til at informere om den offentlige medfinansiering af projektet og til at offentliggøre oplysninger om projektet på tilsagnshavers hjemmeside eller i relevante dagblade og tidsskrifter.

Stk.4. Tilsagnshaver er forpligtet til at indsende en rapport om projektets effekter 2 og 5 år efter afsluttende udbetaling af tilskud. FødevareErhverv fastsætter, hvilke oplysninger der skal gives i rapporterne.

Stk. 5. FødevareErhverv kan dispensere fra betingelserne i stk. 1, nr. 3 og 5.

§ 12. Det er endvidere en betingelse for tilskud, at ansøger kan påvise teknisk og økonomisk levedygtighed for virksomheden og projektet, efter at projektet er gennemført. Ved vurderingen af økonomisk levedygtighed indgår følgende:

1) Om virksomheden i seneste regnskabsår har en positiv egenkapital, eller der er afgivet going concern forbehold.

2) Om virksomheden i de foregående 3 regnskabsår har haft positive regnskabsresultater efter skat.

3) Oplysninger om virksomhedens produktion og afsætning de sidste 3 år.

4) Forventede og fremtidige afsætningsforhold, markedsudsigter og indtjening.

Stk. 2. Ved nyetablerede virksomheder vurderes virksomhedens økonomiske levedygtighed efter retningslinjer fastlagt af FødevareErhverv.

§ 13. Det er desuden en betingelse for tilskud, at ansøger kan dokumentere at være i besiddelse af de nødvendige faglige kvalifikationer for projektets gennemførelse. Såfremt ansøger ikke er tilstrækkelig kvalificeret, skal der indgås en kontrakt med en konsulent på området.

§ 14. FødevareErhverv kan i tilsagnet fastsætte yderligere betingelser for tilskud.

§ 15. Der kan kun ydes tilskud til virksomheder med færre end 750 ansatte eller med en omsætning på under 200 millioner euro. Ved afgørelse af om virksomheden opfylder betingelsen i dette stykke tages hensyn til dens eventuelle tilhørsforhold til en koncern på samme måde som i Kommissionens henstilling om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder, jf. § 2.

Kapitel 6

Tilskudsberettigede projektudgifter

§ 16. De tilskudsberettigede udgifter kan omfatte

1) udgifter til investeringer på virksomheden,

2) udgifter til arkitekt- og ingeniørhonorar og andre udgifter til projektering, dog højest i alt 10 pct. af de samlede tilskudsberettigede udgifter,

3) udgifter til revisorattestation af betalte projektudgifter,

4) udgifter til projektrapportering, og

5) andre udgifter, som FødevareErhverv vurderer at være nødvendige for at gennemføre investeringsprojektet.

§ 17. De tilskudsberettigede udgifter kan ikke omfatte

1) udgifter, hvortil der ydes tilskud efter anden lovgivning,

2) udgifter, som tilsagnshaver har betalt inden FødevareErhverv har givet tilladelse til at iværksætte projektet, jf. § 5, stk. 4,

3) udgifter vedrørende aktiviteter, som tilsagnshaver er forpligtet til at gennemføre i medfør af anden lovgivning,

4) udgifter til køb af grunde og bygninger og omkostninger forbundet hermed,

5) udgifter til køb af brugt eller renoveret udstyr,

6) finansierings-, revisions-, advokat- og pengeinstitutomkostninger, medmindre disse skyldes krav fra tilsagnsgivende myndighed,

7) udgifter til investeringer vedrørende kontor og kantine,

8) udgifter til køb af køretøjer til ekstern transport,

9) moms, medmindre denne endeligt bæres af tilsagnshaver,

10) værdien af eget arbejde,

11) investeringer i fiskerfartøjer som defineret i artikel 3, litra c) i Rådets forordning 2371/2002, om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik, selvom fartøjet udelukkende anvendes som servicefartøj til akvakulturformål, og

12) udgifter til leasing og leje.

Stk. 2. Uanset stk. 1, nr. 2, kan ansøger for ansøgninger, der indgives i 2010 indenfor den i § 5, stk. 2, 1. punktum fastsatte ansøgningsperiode, få godkendt tilskudsberettigede udgifter, der er afholdt den 26. januar 2010 eller senere.

Stk. 3. Der kan ikke ydes tilskud til investeringer, der medfører uheldige virkninger, specielt risiko for overskydende produktionskapacitet, jf. art. 28, stk. 5, i Rådets Forordning nr. 1198/2006 om Den Europæiske Fiskerifond.

Kapitel 7

Beregning af tilskud

§ 18. Tilskud efter denne bekendtgørelse ydes med følgende satser:

1) Til projekter omfattet af den i § 1, stk. 3, anførte pulje, kan tilskuddet udgøre op til 40 pct. af de tilskudsberettigede udgifter, når projektet iværksættes af mikro-, små og mellemstore virksomheder.

2) Til projekter, der ikke er omfattet af nr. 1, og som iværksættes af mikro, små og mellemstore virksomheder, kan tilskuddet udgøre op til 30 %.

3) Til projekter, der iværksættes af øvrige virksomheder, der kan opnå tilskud efter denne bekendtgørelse, kan tilskuddet udgøre op til 20 pct. af de tilskudsberettigede udgifter.

Stk. 2. Inden for rammerne af det i stk. 1 anførte og efter drøftelse i Fiskeriudviklingsudvalget, kan tilskudssatsen i forbindelse med hver ansøgningsrunde tilpasses under hensyn til den bevillingsmæssige ramme for ordningen.

Kapitel 8

Ændring af projektet og indtræden i tilsagn

§ 19. Ændring af et projekt kan godkendes af FødevareErhverv på betingelse af, at ændringen efter FødevareErhvervs vurdering er i overensstemmelse med projektets formål. Ansøgning om ændring af et projekt skal godkendes af FødevareErhverv, inden ændringen iværksættes.

Stk. 2. Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med ændringer i projektet.

§ 20. FødevareErhverv kan efter ansøgning tillade, at en anden, der ifølge § 1, stk. 2, kan være tilsagnshaver, indtræder i et tilsagn om tilskud. Den, der indtræder i tilsagnet, indtræder i rettigheder og forpligtelser efter tilsagnet.

Kapitel 9

Udbetaling af tilskud

§ 21. Udbetaling af tilskud sker på grundlag af tilsagnshavers opgørelse over betalte tilskudsberettigede projektudgifter, der skal kunne dokumenteres. Anmodning om udbetaling af tilskud skal ske på et særligt skema og vedlægges en revisorerklæring fra en registreret eller statsautoriseret revisor. Skemaer og formular til revisorerklæring fås ved henvendelse til FødevareErhverv eller via FødevareErhvervs hjemmeside.

Stk. 2. Anmodning om udbetaling af tilskud skal indsendes til FødevareErhverv.

Stk. 3. Tilskud kan udbetales i indtil 3 rater. De enkelte rater skal udgøre mindst 20 pct. af det totale tilsagnsbeløb.

Stk. 4. Anmodning om slutudbetaling skal være modtaget i FødevareErhverv senest tre måneder efter, at projektet er afsluttet. FødevareErhverv kan i særlige tilfælde meddele dispensation fra denne frist. Afsluttende udbetalingsanmodning skal være vedlagt en projektrapport.

Stk. 5. Tilskuddet overføres til tilsagnshavers NemKonto.

Kapitel 10

Underretningspligt

§ 22. Tilsagnshaver skal i hele perioden, hvor betingelserne for tilskud skal opfyldes, på forlangende afgive erklæring til FødevareErhverv om, hvorvidt betingelserne for tilskud fortsat opfyldes.

Stk. 2. Tilsagnshaver er i hele perioden, hvor betingelserne for tilskud skal opfyldes, forpligtet til uden ugrundet ophold at give FødevareErhverv meddelelse om forhold, der kan medføre bortfald af tilsagn om tilskud eller tilbagebetaling af tilskud efter § 23.

Kapitel 11

Bortfald og tilbagebetaling af tilskud

§ 23. Tilsagn om tilskudbortfalder, hvis

1) tilsagnshaver har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse,

2) tilsagnshaver tilsidesætter sine pligter efter fiskeriudviklingslovens § 11, stk. 2,

3) tilsagnshaver ikke opfylder sin underretningspligt efter § 22,

4) projektet ikke gennemføres i overensstemmelse med den godkendte ansøgning, eller

5) betingelserne for tilskud ikke er opfyldt.

Stk. 2. I de i stk. 1nævnte tilfælde træffer FødevareErhverv afgørelse om tilbagebetaling af tilskud. Ved opgørelse af tilbagebetalingskrav tillægges der renter. Rentetillægget beregnes fra tidspunktet for meddelelse af tilbagebetalingskravet til tilbagebetaling sker og med den i lov om renter ved forsinket betaling m.v. (Renteloven) fastsatte referencesats med tillæg. Rentetillægget udgør dog mindst 50 kr.

Kapitel 12

Force majeure

§ 24. FødevareErhverv anerkender følgende begivenheder som force majeure:

1) Tilsagnshavers død.

2) Ekspropriation, hvis en sådan ikke kunne forudses ved tilsagnsperiodens begyndelse.

3) En alvorlig naturkatastrofe, der i væsentlig grad berører tilsagnshavers virksomhed.

Stk. 2. Det er en betingelse for anerkendelse af force majeure i konkrete tilfælde, at de indtrufne begivenheder forhindrer opfyldelse af de forpligtelser, i forhold til hvilke der påberåbes force majeure, og at den forpligtede ikke uden uforholdsmæssige opofrelser kunne have sikret sig herimod.

Stk. 3. FødevareErhverv kan i ganske særlige tilfælde anerkende andre begivenheder som force majeure end de, der er nævnt i stk. 1.

§ 25. Hvis tilsagnshaver eller dennes dødsbo ønsker at påberåbe sig force majeure, skal dette meddeles FødevareErhverv skriftligt senest 10 arbejdsdage efter det tidspunkt, hvor tilsagnshaver eller dennes dødsbo er i stand til at gøre det. Meddelelsen skal være vedlagt fyldestgørende dokumentationsmateriale.

Kapitel 13

Klageadgang

§ 26. Klage over afgørelser truffet efter denne bekendtgørelse kan påklages til ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri.

Stk. 2. Klagen skal indgives gennem FødevareErhverv. Klagen skal være FødevareErhverv i hænde senest 4 uger efter modtagelsen af den afgørelse klagen vedrører.

Stk. 3. FødevareErhverv kan genoptage en sag, efter der er indgivet en klage.

Kapitel 14

Ikrafttræden

§ 27. Bekendtgørelsen træder i kraft den 12. marts 2010.

FødevareErhverv, den 9. marts 2010

Hans S. Christensen

/ Steen Bonde