Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Bilag 1

  

  

  

  

  

Den fulde tekst

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. marts 2010

Forslag

til

Lov om udstykning og salg af visse sommerhusgrunde tilhørende staten

§ 1. De dele af matr.nr. 148 m og 90 a Sdr. Nissum Mark, Sdr. Nissum, matr.nr. 61 b, 90 u og 92 c Hune By, Hune, og matr.nr. 1 a og 7 a Nr. Bratbjerg, Tranum, der fremgår af lovens bilag 1, kan ved udstykning opdeles i individuelle ejendomme eller i større ejendomme. Der vil dog maksimalt kunne udstykkes en ejendom for hvert sommerhus, der var opført ved lovens ikrafttræden.

§ 2. Udstykning efter loven er ikke omfattet af udstykningsforbuddene i § 8 i lov om naturbeskyttelse og i § 12 i lov om skove.

Stk. 2. Udstykning efter loven kan gennemføres, uden at der skal tilvejebringes en lokalplan efter reglerne i lov om planlægning. Bestemmelser i eksisterende lokalplaner, der forbyder udstykning af statsligt ejede arealer, ophæves, for så vidt angår udstykning efter loven.

Stk. 3. Udstykning efter loven foretages i øvrigt efter reglerne i lov om udstykning og anden registrering i matriklen.

§ 3. Miljøministeren kan sælge de ejendomme, der er udstykket efter loven, til ejerne af de sommerhuse, der er opført herpå, eller en juridisk person ejet af disse, uden offentligt udbud.

§ 4. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Folketinget, den 16. marts 2010

Thor Pedersen

/ Jens Vibjerg


Bilag 1

Bjerghuse
 
AX11976_2_1.jpg Size: (474 X 489)

Bjerghuse

Holstebro Kommune,

Sdr. Nissum Mark, Sdr. Nissum

Del af matr.nr. 90 a

Matr.nr. 148 m

[- - - ] Område, hvor der gælder udstykningsforbud efter naturbeskyttelseslovens § 8 eller skovlovens § 12.


  

Blokhus
 
AX11976_2_2.jpg Size: (461 X 475)

Blokhus

Jammerbugt Kommune

Hune By, Hune

Del af matr.nr. 61 b

[- - - ] Område, hvor der gælder udstykningsforbud efter naturbeskyttelseslovens § 8 eller skovlovens § 12.


  

Ejstrup Strand
 
AX11976_2_3.jpg Size: (461 X 475)

Ejstrup Strand

Jammerbugt Kommune

Nr. Bratbjerg, Tranum

Del af matr.nr. 7 a

[- - - ] Område, hvor der gælder udstykningsforbud efter naturbeskyttelseslovens § 8 eller skovlovens § 12.


  

Rødhus nord
 
AX11976_2_4.jpg Size: (461 X 477)

Rødhus – Nordlig del

Jammerbugt Kommune

Hune By, Hune

Del af matr.nr. 92 c

[- - - ] Område, hvor der gælder udstykningsforbud efter naturbeskyttelseslovens § 8 eller skovlovens § 12.

[. _ . _ . ] Område, hvor der gælder udstykningsforbud efter lokalplan.


  

Rødhus syd
 
AX11976_2_5.jpg Size: (461 X 475)

Rødhus – Sydlig del

Jammerbugt Kommune

Hune By, Hune

Del af matr.nr. 90 u

[- - - ] Område, hvor der gælder udstykningsforbud efter naturbeskyttelseslovens § 8 eller skovlovens § 12.

[. __ .__ . ] Område, hvor der gælder udstykningsforbud efter lokalplan.


  

Tranum Strand
 
AX11976_2_6.jpg Size: (461 X 475)

Tranum Strand

Jammerbugt Kommune

Nr. Bratbjerg, Tranum

Del af matr.nr. 1 a

[- - - ] Område, hvor der gælder udstykningsforbud efter naturbeskyttelseslovens § 8 eller skovlovens § 12.