Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om regler for udtømning af kloakspildevand fra lystfartøjer

I medfør af § 2, stk. 3, § 20, stk. 2, § 48 og § 61, stk. 1, i lov om beskyttelse af havmiljøet, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 24. september 2009, fastsættes:

§ 1. Havmiljølovens § 20, stk. 1, om udtømning af kloakspildevand finder anvendelse på lystfartøjer med toilet.

§ 2. § 1 finder ikke anvendelse på lystfartøjer, der ikke har indbygget opsamlingstank, og hvor kølen er lagt eller produktionsdatoen er 1. januar 1980 eller før.

Stk. 2. § 1 finder heller ikke anvendelse på lystfartøjer, der ikke har indbygget opsamlingstank, og hvor kølen er lagt eller produktionsdatoen er 1. januar 2000 eller før og mindst én af følgende betingelser er opfyldt:

1) Lystfartøjets længde er lig med eller mindre end 10,5 meter.

2) Lystfartøjets bredde er lig med eller under 2,8 meter.

§ 3. Lystfartøjer omfattet af § 2 må på dansk søterritorium og i Østersøområdet kun udtømme kloakspildevand i en afstand af mindst 2 sømil fra nærmeste kyst.

§ 4. For tilsyn og håndhævelse gælder reglerne i havmiljølovens kapitel 14.

§ 5. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder § 1 og § 3.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Stk. 2 finder ikke anvendelse på overtrædelser begået fra udenlandske skibe. For overtrædelser begået fra udenlandske skibe kan straffen stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået på søterritoriet og der er tale om forsætlig og alvorlig forurening af havmiljøet.

Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 6. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 14. april 2010.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 237 af 31. marts 2005 om regler for udtømning af kloakspildevand fra lystbåde ophæves.

Miljøministeriet, den 22. marts 2010

Karen Ellemann

/ Helle Pilsgaard