Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Anvendelsesområde

Kapitel 2   Revisionsvirksomheder

Kapitel 3   Revisorer

Kapitel 4   Frister

Kapitel 5   Straffebestemmelser

Kapitel 6   Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om register over godkendte revisionsvirksomheder og over godkendte revisorer (Revireg)

I medfør af § 2, stk. 2, § 4, stk. 2, § 15, stk. 5, og § 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som ændret ved lov nr. 133 af 24. februar 2009, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fører et offentligt register over godkendte revisionsvirksomheder og over godkendte revisorer (Revireg), jf. revisorlovens § 2.

Stk. 2. Kun en revisor, der er registreret i en revisionsvirksomhed, som er optaget i Revireg efter revisorlovens §§ 13 eller 17, kan udføre opgaver efter revisorlovens § 1, stk. 2, jf. dog lovens § 10, stk. 3, og § 11.

Stk. 3. Kun en revisor, jf. stk. 2, eller en revisionsvirksomhed eller et kontorsted, der er registreret i Revireg efter revisorlovens §§ 13 eller 17, kan vælges som revisor af en virksomhed, der er omfattet af krav om revision efter årsregnskabsloven § 135. Tilsvarende gælder for en virksomhed, der er fritaget for krav om revision efter årsregnskabslovens § 135, men som vælger at lade årsregnskabet og et eventuelt koncernregnskab revidere. 1. pkt. finder ikke anvendelse på revisorer, jf. revisorlovens § 11.

Stk. 4. Ved udenlandsk myndighed forstås en tilsynsmyndighed for revisorer og revisionsvirksomheder, jf. revisorlovens § 48, stk. 4, nr. 4 og 5.

Kapitel 2

Revisionsvirksomheder

Indholdet af det offentlige register

§ 2. Revireg indeholder følgende oplysninger om virksomheder, der er godkendt efter revisorlovens §§ 13 og 17:

1) Revisionsvirksomhedens navn, adresse og CVR-nr.

2) Virksomhedsform.

3) Virksomhedstype.

4) Navn på den primære kontaktperson og virksomhedens eventuelle hjemmeside (webadresse).

5) Navn, adresse og P-nummer for hvert af virksomhedens kontorsteder.

6) Navn, faglig titel og kontorsted på enhver godkendt revisor, der er beskæftiget eller på anden måde tilknyttet revisionsvirksomheden.

7) Navn og erhvervsadresse på alle indehavere af stemmerettigheder samt den samlede stemmeandel, der indehaves af godkendte revisorer og revisionsvirksomheder.

8) Navn og erhvervsadresse på alle medlemmer af det øverste ledelsesorgan.

9) Eventuelt medlemskab af et netværk.

10) Enhver anden registrering som revisionsvirksomheden har hos udenlandske myndigheder.

§ 3. Revireg indeholder følgende oplysninger om virksomheder, der er registreringspligtige efter revisorlovens § 15:

1) Revisionsvirksomhedens navn, adresse og registreringsnummer.

2) Virksomhedsform.

3) Navn på den primære kontaktperson og eventuel hjemmeside (webadresse).

4) Navn, adresse og registreringsnummer for det eller de af virksomhedens kontorsteder, hvor den revisionspåtegning, der begrunder registreringspligten, kommer fra.

5) Navn, faglig titel og kontorsted på enhver revisor, som har ansvaret for den revisionspåtegning, der begrunder registreringspligten.

6) Navn og erhvervsadresse på alle indehavere af stemmerettigheder samt den samlede stemmeandel, der indehaves af revisorer og revisionsvirksomheder.

7) Navn og erhvervsadresse på alle medlemmer af det øverste ledelsesorgan.

8) Eventuelt medlemskab af et netværk.

9) Enhver registrering som revisionsvirksomheden har hos andre udenlandske myndigheder.

Stk. 2. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fravige oplysningskravene i stk. 1, jf. revisorlovens § 15, stk. 4.

Registrering og anmeldelse m.m.

§ 4. Det påhviler en revisionsvirksomheds øverste ledelse at registrere oplysningerne efter § 2. Revisionsvirksomhedens øverste ledelse har ansvaret for rigtigheden af oplysningerne i registeret, jf. §§ 5-8.

Stk. 2. Registreringer skal ske elektronisk med digital signatur. Registrering af virksomheder med et CVR-nr. skal ske med et medarbejdercertifikat via www.virk.dk/revireg. Registrering af virksomheder uden et CVR-nr. kan ske med et personligt certifikat via www.virk.dk/revireg.

Stk. 3. Virksomheder, som ikke har et CVR-nr., kan udover registrering efter stk. 2, 3. pkt., foretage skriftlig anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Kampmannsgade 1, 1780 København V.

§ 5. I forbindelse med registreringen af en virksomhed med et CVR-nr. overføres oplysninger efter § 2, nr. 1 og 2, fra CVR-registeret. For virksomheden skal derudover registreres de oplysninger, der er nævnt i § 2, nr. 3-10.

Stk. 2. Ved virksomhedstype, jf. § 2, nr. 3, skal angives:

1) Statsautoriseret revisionsvirksomhed, hvis majoriteten af stemmerne i revisionsvirksomheden ejes af statsautoriserede revisorer.

2) Registreret revisionsvirksomhed, hvis majoriteten af stemmerne i revisionsvirksomheden ejes af registrerede revisorer.

3) § 17 stk. 1 virksomhed, hvis virksomheden er omfattet af reglerne i revisorlovens § 17.

4) Godkendt virksomhed, hvis virksomhedstypen ikke er omfattet af nr. 1-3.

Stk. 3. For godkendt revisor, jf. § 2, nr. 6, skal registreres oplysninger om dato for beskæftigelsens eller tilknytningens begyndelse.

Stk. 4. For hver indehaver af stemmerettigheder, jf. § 2, nr. 7, skal registreres ejertype. Ved ejertype skal angives:

1) Statsautoriseret, hvis det er en statsautoriseret revisionsvirksomhed, jf. stk. 2, nr. 1, eller en statsautoriseret revisor.

2) Registreret, hvis det er en registreret revisionsvirksomhed, jf. stk. 2, nr. 2, eller en registreret revisor.

3) Godkendt efter 8. direktiv i andet EU-medlemsland, hvis revisionsvirksomheden eller revisor er godkendt i et andet EU-land eller EØS-land efter regler, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber.

4) Godkendt, hvis det er en godkendt revisionsvirksomhed, jf. stk. 2, nr. 4.

5) Anden, hvis indehaveren af stemmerettigheder ikke er omfattet af nr. 1-4.

Stk. 5. Ved netværksmedlemskab, jf. § 2, nr. 9, skal navnet på netværket angives. Herudover skal angives:

1) navn og adresse på hver medlemsvirksomhed af det pågældende netværk, og

2) navn og adresse på hver virksomhed, der på anden måde er tilknyttet det pågældende netværk eller

3) hjemmeside (webadresse), hvor informationerne, jf. nr. 1 og 2, kan findes.

Stk. 6. Ved udenlandsk myndighed, jf. § 2, nr. 10, skal angives:

1) Navn og adresse på den pågældende myndighed og

2) virksomhedens eventuelle registreringsnummer hos den pågældende myndighed.

Stk. 7. Ved registrering med digital signatur af en virksomhed uden et CVR-nr. skal registreres de oplysninger, der er nævnt i § 2, nr. 1-10. Derudover skal registreres oplysninger, jf. stk. 2-6.

Stk. 8. En skriftlig anmeldelse efter § 4, stk. 3, skal indeholde de oplysninger, der er nævnt i § 2, stk. 1, nr. 1-10. Derudover skal anmeldelsen indeholde oplysningerne, jf. stk. 2-6.

Stk. 9. En virksomhed i henhold til revisorlovens §§ 13 og 17, anses først som en godkendt revisionsvirksomhed, når den er blevet registreret i Revireg i overensstemmelse med stk. 1-8.

§ 6. Ændringer i de registrerede oplysninger efter § 2, nr. 1 og 2, i en virksomhed med CVR-nr., skal registreres eller anmeldes efter § 7. Sker der ændringer i de registrerede oplysninger efter § 2, nr. 3-10, og § 5, stk. 2-6, skal ændringerne registreres i Revireg i overensstemmelse med § 4, stk. 2, 1. pkt.

Stk. 2. Ændringer i de registrerede oplysninger efter § 2, nr. 1-10, og § 5, stk. 2-6, i en virksomhed uden CVR-nr., skal registreres i Revireg i overensstemmelse med § 4, stk. 2, 3. pkt., eller anmeldes i overensstemmelse med § 4, stk. 3.

§ 7. Revisionsvirksomheder, der er omfattet af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) eller lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, skal registrere ændringer i navn, adresse og virksomhedsform for virksomheden via www.virk.dk/webreg eller via styrelsens anmeldelsesblanket på www.eogs.dk.

Stk. 2. Enkeltmandsvirksomheder samt interessentskaber og kommanditselskaber, hvori ikke alle interessenterne henholdsvis komplementarerne er kapitalselskaber, skal anmelde navne- og adresseændring via www.virk.dk/webreg.

§ 8. Opfylder en revisionsvirksomhed ikke længere betingelserne i revisorlovens § 13, stk. 2 og 5, jf. dog regler fastsat i medfør af revisorlovens § 13, stk. 6, eller ophører revisionsvirksomheden på anden måde, skal virksomheden slettes i Revireg. Registrering heraf eller anmeldelse herom skal ske i overensstemmelse med § 4, stk. 2 og 3.

§ 9. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan slette en virksomhed, jf. § 2, i Revireg, hvis

1) virksomheden ikke opfylder betingelserne for at kunne blive godkendt som en revisionsvirksomhed efter revisorlovens § 13, eller

2) de registrerede oplysninger ikke opfylder kravene i § 2.

Stk. 2. Finder styrelsen, at en fejl eller mangel efter stk. 1, nr. 2, kan afhjælpes, fastsættes en frist til forholdets berigtigelse. Sker berigtigelse ikke senest ved udløbet af den fastsatte frist, slettes virksomheden i Revireg.

§ 10. Ændringer i de registrerede oplysninger efter § 3 skal anmeldes efter § 4, stk. 3.

§ 11. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan slette en virksomhed, jf. § 3, i Revireg, hvis

1) virksomheden ikke opfylder betingelserne for at være registreret, jf. revisorlovens § 15, eller

2) de registrerede oplysninger ikke opfylder kravene i § 3.

Stk. 2. Finder styrelsen, at en fejl eller mangel efter stk. 1, nr. 2, kan afhjælpes, fastsættes en frist til forholdets berigtigelse. Sker berigtigelse ikke senest ved udløbet af den fastsatte frist, slettes virksomheden i Revireg.

Kapitel 3

Revisorer

Indholdet af det offentlige register

§ 12. Revireg indeholder følgende oplysninger om revisorer, der er godkendt efter revisorlovens §§ 3 og 10, stk. 1:

1) Revisors navn, faglig titel, adresse og registreringsnummer.

2) Navn, adresse, hjemmeside (webadresse) og registreringsnummer på den eller de revisionsvirksomhed(er), som revisor eventuelt er beskæftiget hos eller på anden måde er tilknyttet.

3) Enhver registrering, som revisor har hos udenlandske myndigheder.

4) Efteruddannelse.

§ 13. Revireg indeholder følgende oplysninger om revisorer, der er godkendt efter revisorlovens §§ 10, stk. 3, og 11:

1) Revisors navn,

2) faglig titel,

3) adresse og

4) registreringsnummer.

§ 14. Revireg indeholder følgende oplysninger om revisorer, der er registreret efter revisorlovens § 15:

1) Revisors navn, faglig titel, adresse og registreringsnummer.

2) Navn, adresse, hjemmeside (webadresse) og registreringsnummer på den eller de revisionsvirksomhed(er), som revisor er tilknyttet.

3) Enhver registrering, som revisor har hos andre udenlandske myndigheder.

Stk. 2. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fravige oplysningskravene i stk. 1, jf. revisorlovens § 15, stk. 4.

Registrering og anmeldelse m.m.

§ 15. Det påhviler revisor at registrere oplysningerne efter § 12, nr. 3 og 4. Den godkendte revisor har ansvaret for rigtigheden af oplysningerne i registeret, jf. §§ 16 og 17.

Stk. 2. Registreringer skal ske elektronisk med digital signatur. Registrering af godkendte revisorer med et CPR-nr. skal ske med et personligt certifikat via www.virk.dk/revireg.

Stk. 3. Revisorer, som ikke har et CPR-nr., kan foretage skriftligt anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Kampmannsgade 1, 1780 København V.

§ 16. I forbindelse med registreringen af en revisor med et CPR-nr. overføres oplysninger efter § 12, nr. 1, fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsens IT-system, og oplysninger efter § 12, nr. 2, overføres fra Revireg, jf. § 2. For revisor skal derudover registreres de oplysninger, der er nævnt i § 12, nr. 3 og 4.

Stk. 2. Ved udenlandsk myndighed, jf. § 12, nr. 3, skal angives:

1) Navn og adresse på den pågældende myndighed og

2) revisors eventuelle registreringsnummer hos den pågældende myndighed.

Stk. 3. Ved efteruddannelse, jf. § 12, nr. 4, skal angives:

1) Antal timer inden for revisions- og erklæringsområdet, eksempelvis retlige krav og faglige standarder for lovpligtig revision og for revisorer, internationale og nationale revisionsstandarder, risikostyring og intern kontrol, faglig etik, uafhængighed samt god offentlig revisionsskik og forvaltningsrevision m.v.

2) Antal timer inden for retlige krav og standarder for udarbejdelse af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber, generel regnskabsteori og –principper, internationale regnskabsstandarder, regnskabsanalyse, driftsbogholderi, økonomistyring og internt regnskab samt selskabsret.

3) Antal timer inden for området direkte og indirekte skatter.

Stk. 4. En skriftlig anmeldelse efter § 15, stk. 3, skal indeholde de oplysninger, der er nævnt i § 12, nr. 1-4.

§ 17. Ændringer i de registrerede oplysninger efter § 16, stk. 2 og 3, for en revisor med CPR-nr., skal registreres i Revireg i overensstemmelse med § 15, stk. 2, 1. pkt.

Stk. 2. Ændringer i de registrerede oplysninger efter § 12, nr. 1-2, og § 16, stk. 2 og 3, for en revisor uden CPR-nr., skal anmeldes i overensstemmelse med § 15, stk. 3.

§ 18. Ændringer i de registrerede oplysninger efter §§ 13-14 skal anmeldes efter § 15, stk. 3.

§ 19. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan slette en revisor i Revireg, hvis

1) revisor ikke opfylder betingelserne for at være registreret, jf. revisorlovens § 3, 10, 11 og 15, eller

2) de registrerede oplysninger ikke opfylder kravene i §§ 13 og 14, stk. 1.

Stk. 2. Finder styrelsen, at en fejl eller mangel efter stk. 1, nr. 2, kan afhjælpes, fastsættes en frist til forholdets berigtigelse. Sker berigtigelse ikke senest ved udløbet af den fastsatte frist, slettes revisor i Revireg.

Kapitel 4

Frister

§ 20. Ændring af oplysninger, jf. § 6, stk. 1, 2. pkt., § 6, stk. 2, og § 10, skal registreres eller anmeldes senest 2 uger efter ændringen har fundet sted. Registrering eller anmeldelse efter § 8 skal ske senest 2 uger efter, at betingelserne i revisorlovens § 13 ikke længere er opfyldt, eller efter virksomhedens ophør.

§ 21. Ændring af oplysninger, jf. §§ 17 og 18, skal registreres eller anmeldes senest 2 uger efter ændringen har fundet sted, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Oplysninger om efteruddannelse skal være indberettet senest den 1. april året efter udløbet af en treårs-efteruddannelsesperiode.

Kapitel 5

Straffebestemmelser

§ 22. Overtrædelse af §§ 20 og 21 straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 6

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 23. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. marts 2010.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 666 af 26. juni 2008 om register over godkendte revisionsvirksomheder (Revireg).

§ 24. Revisionsvirksomheder, som er registreret i Revireg før den 15. marts 2010, skal senest den 15. april 2010 registrere de i § 2, nr. 4 og 7-10, og § 5, stk. 4-6, anførte oplysninger i Revireg.

Stk. 2. Revisorer, der er godkendt før den 15. marts 2010, skal senest den 15. april 2010 registrere de i § 16, stk. 2 og 3, anførte oplysninger i Revireg, dog jf. 21, stk. 2.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, den 10. marts 2010

Ole Blöndal

/ Anja Lamp Sørensen