Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentlige forlystelser

§ 1

I bekendtgørelse nr. 502 af 17. juni 2005 om offentlige forlystelser, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1326 af 14. december 2005, bekendtgørelse nr. 646 af 26. juni 2009 og bekendtgørelse nr. 1382 af 17. december 2009 foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 2, 2. pkt., ophæves.

2. § 4, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Tilladelse til brug af forlystelsesapparater omfattet af § 16, stk. 2, kan kun gives, hvis de personer, der betjener sådanne forlystelsesapparater, er fyldt 18 år.«

3. Efter § 16 indsættes i kapitel 3:

»§ 16 a. Personale, der betjener forlystelsesapparater omfattet af § 16, skal have gennemgået en uddannelse, der sikrer, at det pågældende forlystelsesapparat betjenes på forsvarlig vis. Uddannelsen skal omfatte oplæring i:

1) driftsprocedurer, herunder opstart og nedlukning,

2) begrænsninger i drift på grund af vejrforhold og lignende,

3) regler for bemanding af forlystelsesapparatet,

4) eventuelle restriktioner for publikum, herunder på grund af beruselse, alder, helbred, højde mv., og

5) nødprocedurer.

Stk. 2. Når et forlystelsesapparat omfattet af § 16, stk. 2, er i brug, skal der være personale i nærheden, der inden for de seneste 5 år har gennemgået et kursus i førstehjælp af minimum 7 timers varighed, eller har anden særlig uddannelse som f.eks. sygeplejerske eller læge.

Stk. 3. Ejeren eller brugeren af forlystelsesapparatet skal på forespørgsel fra politiet eller synsvirksomheden kunne dokumentere, at personalet, der betjener det pågældende forlystelsesapparat, har modtaget den relevante uddannelse. Ejeren eller brugeren af forlystelsesapparatet skal endvidere kunne dokumentere, hvordan bestemmelsen i stk. 2 overholdes. Synsvirksomheden skal straks videregive oplysninger til det stedlige politi i tilfælde, hvor der er konstateret mangler i forhold til uddannelseskravene.«

4. § 18, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Ansøgningen skal vedlægges en plomberet tilsynsbog udstedt af den virksomhed, der i henhold til § 21, stk. 1, foretager syn af det pågældende forlystelsesapparat, hvoraf det skal fremgå, at apparatet er synet til sikring af, at benyttelsen ikke frembyder fare for publikum eller for det personale, der skal betjene det. Den virksomhed, der udsteder tilsynsbogen, skal i den forbindelse foretage alle de undersøgelser mv., herunder f.eks. en nøje gennemgang og test af apparatets konstruktion og funktionalitet og den tekniske dokumentation herfor, som virksomheden finder nødvendige for at vurdere, at benyttelsen af det pågældende apparat ikke frembyder fare for publikum eller for det personale, der skal betjene det. Tilsynsbogen skal angive de betingelser, der af sikkerhedsmæssige grunde stilles med hensyn til apparatets konstruktion, opstilling og anvendelse. Tilsynsbogen skal indeholde rubrikker til notering af senere eftersyn og af eventuelle mangler, der skal afhjælpes, samt en skitse med angivelse af apparatets hovedmål og en betjeningsvejledning. Tilsynsbogen skal endvidere på første side være forsynet med følgende påtegning: ”Ejeren eller brugeren af det forlystelsesapparat, som denne tilsynsbog vedrører, har pligt til at give det personale, der betjener apparatet, en uddannelse, der sikrer, at forlystelsesapparatet betjenes på forsvarlig vis, jf. § 16 a. Tilsynsbogen skal opbevares ved forlystelsesapparatet og efter anmodning forevises for politiet og den virksomhed, der foretager syn af det pågældende forlystelsesapparat.”«

5. § 18, stk. 3, 2. pkt., affattes således:

»Ejeren eller brugeren har desuden pligt til at give det personale, der betjener apparatet, en uddannelse, der sikrer, at forlystelsesapparatet betjenes på forsvarlig vis, jf. § 16 a.«

6. Efter § 18 indsættes:

»§ 18 a. For forlystelsesapparater omfattet af § 16, stk. 2, skal der føres en logbog, der skal indeholde oplysninger om:

1) navn på og identifikation af forlystelsesapparatet,

2) dato for og beskrivelse af planlagt vedligeholdelse,

3) dato for og beskrivelse af uplanlagt vedligeholdelse, udskiftning af essentielle komponenter, reparation og ombygning med indflydelse på sikkerheden, herunder oplysninger om, hvem der har forestået udførelsen,

4) inspektioner og prøvninger, herunder rapporter for ikke destruktive test, prøvningsresultater og certifikater på materialer, og

5) dato for og beskrivelse af fejl, ulykker og farlige situationer, herunder beskrivelse af hændelsesforløb, årsag, involverede personer og tiltag i anledning af hændelsen.«

7. I § 21 indsættes efter stk. 6 som nyt stykke:

»Stk. 7. Virksomheden skal i forbindelse med syn efter stk. 1 og 2 påse, at der i overensstemmelse med § 18 a er ført logbog. Virksomheden skal straks videregive oplysninger til det stedlige politi i tilfælde, hvor der er konstateret mangler i førelsen af logbogen af sikkerhedsmæssig betydning.«

Stk. 7-9 bliver herefter stk. 8-10.

8. I § 21, stk. 8, der bliver stk. 9, indsættes efter »forlystelsesapparatet«:

»og kontrollere logbog og uddannelse af det personale, der betjener apparatet«

9. § 21 a affattes således:

»§ 21 a. Et forlystelsesapparat, som er omfattet af § 16, skal forsynes med en kontrolattest udfærdiget i henhold til bilag 1.

Stk. 2. Den virksomhed, der i henhold til § 21, stk. 1, foretager syn af det pågældende forlystelsesapparat, skal underskrive kontrolattesten og forsyne den med sit stempel eller mærke.

Stk. 3. Kontrolattesten skal udfyldes og ophænges, når der er gennemført syn i henhold til § 21, stk. 1. Kontrolattesten må dog ikke ophænges, før forlystelsesapparatet er godkendt af politiet efter § 17, stk. 1.

Stk. 4. Ejeren eller brugeren af forlystelsesapparatet skal uden ugrundet ophold anbringe den senest udfærdigede kontrolattest ved indgangen til det pågældende forlystelsesapparat på et sted, der er synligt for publikum.«

10. § 24, stk. 1, affattes således:

»Med bøde straffes den, der overtræder § 1, stk. 2, § 8, §§ 10-14, § 15, stk. 2, § 16 a, § 18 a, § 20, stk. 1, § 21 a, § 23 eller vilkår fastsat i medfør af § 3.«

11. Bilag 1 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 27. marts 2010.

Stk. 2. § 16 a, stk. 2, i bekendtgørelse om offentlige forlystelser, som affattet ved denne bekendtgørelses § 1, nr. 3, træder i kraft den 27. juni 2010.

Stk. 3. § 1, nr. 4 og 5, finder anvendelse for tilsynsbøger, der udstedes efter denne bekendtgørelses ikrafttræden.

Stk. 4. Bilag 1 i bekendtgørelse om offentlige forlystelser, som affattet ved denne bekendtgørelses § 1, nr. 11, finder anvendelse for kontrolattester, som udfærdiges efter denne bekendtgørelses ikrafttræden.

Justitsministeriet, den 25. marts 2010

Lars Barfoed

/ Birgit Thostrup Christensen


Bilag 1

Kontrolattest for særlige forlystelsesapparater

 
Kontrolattest for forlystelsesapparatet (navn/type og ID-nr.):
 
 
 
 
 
Ovennævnte forlystelsesapparat er i dag synet til sikring af, at der ikke er foretaget ændringer i den godkendte konstruktion, at det er forsvarligt vedligeholdt, og at det i øvrigt ikke frembyder fare for publikum eller for det personale, der skal betjene det.
 
 
Dato for synet:
 
 
 
 
 
     
Synsvirksomhedens underskrift og mærke/stempel
 
 
 
 
 
 
 
Retningslinjerne for brugen af det pågældende forlystelsesapparat
og personalets anvisninger bør altid følges.