Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne

§ 1

I bekendtgørelse nr. 882 af 6. juli 2007 om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne, som ændret ved bekendtgørelse nr. 444 af 8. juni 2008, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 4, stk. 1, jf. § 25, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 510 af 19. maj 2010, fastsættes:«

2. I § 1 indsættes efter »26«: »og bilag 29«.

3. Bilag 29 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2010.

Undervisningsministeriet, den 26. maj 2010

P.M.V.
Søren Hansen
Afdelingschef

/ Christina Schøn


Bilag 1

Teknologi

Formål

Faget beskæftiger sig med udvikling og fremstilling af produkter, materielle som immaterielle, og forudsætningerne herfor.

Faget omfatter samspillet mellem teknik, viden og produkt og kombinerer teknisk og naturvidenskabelig viden med praktisk arbejde.

Formålet er, at eleverne får indsigt i, hvordan man løser virkelighedsnære problemstillinger i et samspil mellem teknologi og naturvidenskab. Faget skal give eleverne mulighed for at forholde sig reflekterende overfor de anvendte teknologiers konsekvenser for individ, virksomhed og/eller samfund.

Faget bygger på kreative og innovative processer, og eleverne skal arbejde praktisk med faglige problemstillinger og herigennem få indsigt i fremstillingsprocesser og naturvidenskabelige sammenhænge.

Eleverne skal anvende arbejdsmetoder, der gør dem i stand til at arbejde med problemorienteret projektarbejde.

Niveauer og vejledende uddannelsestid

Niveau F: 2,0 uger

Niveau E: 2,0 uger

Niveau D: 2,0 uger

Niveau C: 2,0 uger

Niveau F

Undervisningens mål er, at eleven kan:

1) anvende enkel naturvidenskabelig viden i forbindelse med produktudvikling,

2) formulere et problem og finde flere løsningsmuligheder,

3) anvende relevante bearbejdnings- og fremstillingsprocesser,

4) inddrage miljømæssige aspekter i forbindelse med produktionen og

5) vælge materiale under hensyntagen til produktion, funktion og pris.

Rammer for valg af indhold

Eleven skal arbejde med ide- og produktudvikling med udgangspunkt i egne oplevelser og erfaringer indenfor uddannelsesområdet eller i de nære omgivelser.

Dokumentation

Eleven skal løbende kunne dokumentere sit arbejde med produktudvikling og produktion.

Afsluttende bedømmelse

Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren gives på baggrund af en samlet vurdering af elevens kompetencer i faget.

Eksamen

Der afholdes ikke eksamen.

Niveau E

Undervisningens mål er, at eleven kan:

1) anvende naturvidenskabelig viden i forbindelse med produktudvikling,

2) formulere et problem og finde flere løsningsmuligheder med vægt på formulering af produktkrav,

3) beskrive og anvende relevante bearbejdnings- og fremstillingsprocesser,

4) inddrage miljømæssige aspekter i forbindelse med produktion og anvendelse af produktet og

5) vælge materiale under hensyntagen til design, produktion, funktion og pris.

Rammer for valg af indhold

Eleven skal arbejde med ide- og produktudvikling med udgangspunkt i problemstillinger fra uddannelsesområdet/branchen.

Undervisningen indeholder både teoretiske og praktiske elementer.

Dokumentation

Eleven skal løbende kunne dokumentere sit arbejde med produktudvikling og produktion i en portfolio.

Afsluttende bedømmelse

Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren gives på baggrund af en samlet vurdering af elevens kompetencer i faget.

Eksamen

Der afholdes ikke eksamen.

Niveau D

Undervisningens mål er, at eleven kan:

1) anvende og begrunde anvendelse af naturvidenskabelig viden i forbindelse med produktudvikling,

2) formulere et problem og gennemføre produktudvikling med fokus på systematisk idéudvikling,

3) vælge, begrunde og anvende relevante bearbejdnings- og fremstillingsprocesser,

4) inddrage miljømæssige problemstillinger i forbindelse med anvendte materialer, produktion og anvendelse af produktet,

5) vælge materiale under hensyntagen til målgruppe, design, produktion, funktion og pris og

6) arbejde selvstændigt og sammen med andre i projektorganiserede forløb.

Rammer for valg af indhold

Eleven skal foretage og dokumentere idé- og produktudvikling med udgangspunkt i problemstillinger fra uddannelsesområdet/branchen.

Undervisningen indeholder både teoretiske og praktiske elementer.

Undervisningen skal omfatte bl.a. naturvidenskabelige emner, idéudviklingsmetoder, forskellige fremstillingsprocesser, materialers egenskaber, miljøeffekter og præsentationsteknik.

Dokumentation

Eleven udarbejder en rapport over projektarbejdet.

Afsluttende bedømmelse

Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren gives på baggrund af en samlet vurdering af elevens kompetencer i faget.

Eksamen

Prøven er mundtlig og tager sit udgangspunkt i den udarbejdede rapport. Der afsættes 30 minutter pr. elev til prøven, inkl. votering.

Bedømmelsesgrundlag

Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren for prøven gives på baggrund af en samlet vurdering af elevens præstation, den fremlagte rapport og det fremstillede produkt eller procesforløb.

Niveau C

Undervisningens mål er, at eleven kan:

1) demonstrere forståelse for anvendelse af naturvidenskabelig viden i forbindelse med produktudvikling,

2) formulere et problem og gennemføre produktudvikling med fokus på systematisk idéudvikling herunder særligt på vurdering af tilvalg og fravalg,

3) vælge, begrunde og anvende relevante bearbejdnings- og fremstillingsprocesser og relatere til branchens produktionsformer,

4) inddrage miljømæssige problemstillinger i forbindelse med anvendte materialer, produktion og anvendelse af produktet samt redegøre for miljøeffekter,

5) vælge materiale under hensyntagen til aktuelle samfundsmæssige problemstillinger, målgruppe, design, produktion, funktion og pris og

6) arbejde selvstændigt og sammen med andre i projektorganiserede forløb.

Rammer for valg af indhold

Eleven skal selvstændigt foretage og dokumentere idé- og produktudvikling med udgangspunkt i problemstillinger fra uddannelsesområdet/branchen. Indholdet består af kernestof og supplerende stof.

Kernestoffet

Naturvidenskabelig viden indgår f. eks. ved fastlæggelse af materialevalg, beregninger, opstilling af forsøgsserier og dimensionering.

Idéudvikling, herunder brainstorm, mindmap og associationsteknik.

Systematisk produktudvikling med faserne forundersøgelse, udformning, fremstilling, afprøvning og vurdering.

Miljøeffekters årsager og virkninger.

Kvalitativ miljøvurdering af produktet.

Udvalgte materialer, deres egenskaber, opbygning, og egnethed i forskellige sammenhænge.

Projektarbejdsform, herunder begrundelse for problemstilling.

Projektplanlægning i form af aktivitets-/tidsplan.

Opbygning af rapport.

Visuelle værktøjer.

Mundtlig præsentation.

Supplerende stof

Eleven skal arbejde både med kernestof og supplerende stof. Det supplerende stof uddyber og perspektiverer kernestoffet. Det supplerende stof og kernestoffet skal tilsammen indfri de faglige mål.

Dokumentation

Eleven udarbejder en rapport over projektarbejdet.

Afsluttende bedømmelse

Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren gives på baggrund af en samlet vurdering af elevens kompetencer i faget.

Eksamen

Prøven er mundtlig og tager sit udgangspunkt i den udarbejdede rapport. Der afsættes 30 minutter pr. elev til prøven, inkl. votering.

Bedømmelsesgrundlag

Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren for prøven gives på baggrund af en samlet vurdering af elevens præstation, den fremlagte rapport og det fremstillede produkt eller procesforløb.