Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 2010-6-0952

Resumé

Klager – en person – klagede over artiklen ”Sprang ud fra 3. sal – reddet af træer” på ekstrabladet.dk.

Pressenævnets formand udtaler:

Fristen for klager over tilsidesættelse af god presseskik er fire uger efter offentliggørelsen i massemediet, jf. medieansvarsloven § 34, stk. 2. Da klagen vedrører en artikel bragt i juni 2007, og nævnet først har modtaget klagen i februar 2010, er fristen overskredet. Klagen over ekstrabladet.dk afvises derfor i medfør af medieansvarsloven § 43, stk. 3.

[K] har klaget til Pressenævnet over artiklen ”Sprang ud fra 3. sal – reddet af træer” på ekstrabladet.dk den 11. juni 2007, idet hun mener, at god presseskik er tilsidesat.

Klagen er modtaget i Pressenævnet 22. februar 2010.

[K] har til støtte for klagen bl.a. anført, at hun efter det omtalte selvmordsforsøg har haft psykiske og fysiske problemer, ligesom hun har været indlagt et halvt år til genoptræning. Klager har ikke tidligere haft overskud til at klage, hvorfor hun håber at kunne få dispensation fra klagefristen.

Pressenævnets formand udtaler:

Fristen for klager over tilsidesættelse af god presseskik er fire uger efter offentliggørelsen i massemediet, jf. medieansvarsloven § 34, stk. 2. Da klagen vedrører en artikel bragt i juni 2007, og nævnet først har modtaget klagen i februar 2010, er fristen overskredet. Klagen over ekstrabladet.dk afvises derfor i medfør af medieansvarsloven § 43, stk. 3.

Afgjort den 11. marts 2010