Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31979L0409
 
31992L0043
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads på Susåen
med sidevandløb og på Tystrup-Bavelse Søerne 1)

 

I medfør af § 29, stk. 1, jf. § 72, § 87, stk. 4 og § 89, stk. 3, i lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 884 af 18. august 2004, som ændret ved lov nr. 567 af 24. juni 2005 og efter anmodning fra Storstrøms og Vestsjællands amtsråd, Næstved, Ringsted og Sorø kommuner fastsættes:

§ 1. Formålet med bekendtgørelsen er at regulere den ikke-erhvervsmæssige sejlads på Susåen med sidevandløb og på Tystrup - Bavelse Søerne med henblik på at bevare områdets nationale og internationale betydning som naturområde.

Afgrænsning

§ 2. Denne bekendtgørelse omfatter ikke-erhvervsmæssig sejlads på Susåen med sidevandløb og på Tystrup-Bavelse Søerne i Næstved, Ringsted og Sorø kommuner som vist på kortbilag 1 og 2.

Sejladsreguleringer

§ 3. Sejlads er ikke tilladt på følgende vandløbsstrækninger, der er vist på kortbilag 1:

1) Susåen opstrøms amtsvejen ved Vetterslev

2) Søbæk

3) Jydebæk

4) Torpe Kanal

5) Vasegrøften

Stk. 2. På Tystrup-Bavelse Søerne er sejlads ikke tilladt på følgende, med markeringsbøjer afmærkede vandflader, der regnes fra søbredden eller fra yderkanten af eventuel rørbevoksning, og som er vist på kortbilag 2:

1) En 100- 250 m zone fra Kellerød Skov til Tystrup Næs.

2) En 100- 150 m zone fra pynten syd for Hørhaven langs vest- og sydbredden til Rejnstrup Holme.

3) En 100- 200 m zone vest og øst for gennemsejlingen ved Rejnstrup Holme og langs søbredden nord herfor. Dog er passage mellem Tystrup Sø og Bavelse Sø tilladt.

4) En 100- 150 m zone fra Hammeren ved Bavelse Gods til den østlige søbred 150 m nord for vejen fra Fuglebjerg til Glumsø.

5) En 25 m zone omkring øer.

§ 4. På øvrige vandløbsstrækninger og vandflader er det ikke tilladt,

1) at sejle i siv- og rørbevoksede vandområder,

2) at sejle fra solnedgang til kl. 07.00,

3) at sejle med sejlbåde og

4) at dyrke windsurfing, og

5) sejle med motordrevne fartøjer.

§ 5. Sejladsforbudene i § 3 og § 4, stk. 1, nr. 2 omfatter ikke bredejeres sejlads i forbindelse med fiskeri i eget fiskevand eller tilsvarende sejlads i forbindelse med fiskeri foretaget af sportsfiskere, der har tilladelse til fiskeri fra bredejeren.

Stk. 2. Sejladsforbudene i § 3 og § 4, stk. 1 nr. 2 omfatter heller ikke bredejeres og lokale bådejeres ret til sejlads på strækninger eller i områder, som jævnligt har været besejlet af dem før denne bekendtgørelses ikrafttræden, medmindre kommunerne bestemmer andet.

§ 6. Kommunerne viderefører registreringsordningen for alle hjemmehørende fartøjer, der defineres som fartøjer, hvis ejere har bopæl eller jordlod eller del af en jordlod beliggende inden for en geografisk grænse svarende til kommunegrænserne før 1. januar 2007 for kommunerne Haslev, Ringsted, Sorø og Fuglebjerg, Rønnede, Holmegård, Suså og Næstved.

Stk. 2. Som hjemmehørende fartøjer betragtes endvidere fartøjer tilhørende sportsfiskere, som med tilladelse fra bredejere udøver sportsfiskeri på de omfattede vandområder.

Stk. 3. Kommunerne fastsætter bestemmelser om mærkning og nummerering af fartøjer. De af kommunerne registrerede hjemmehørende fartøjer må ikke udlejes.

Stk. 4. Anmodning om registrering indgives til kommunen.

Stk. 5. Klubber, skoler eller foreninger og lignende må ikke udlåne deres registrerede hjemmehørende fartøjer til andre end denne lokale klubs, skoles eller forenings medlemmer.

§ 7. Sejlads må kun finde sted med fartøjer, der er registreret af kommunerne, og mærket i overensstemmelse med bestemmelser herom.

Stk. 2. Tømmerflåder og andre specielle fartøjstyper kan af kommunerne undtages fra registreringsordningen, eventuelt i forbindelse med fastsættelse af særlige vilkår for sejlads med disse fartøjer.

Stk. 3. Fartøjer, der ikke er registreret som hjemmehørende jf. § 5, stk. 1, og stk. 2, skal ved sejlads på de af bekendtgørelsen omfattede vandområder føre en gæstenummerplade. Fartøjet må ikke være et overskydende udlejningsfartøj fra udlejere med tilladelse til udlejningsvirksomhed på Susåen. Gæstenummerplade udleveres ved kommunernes foranstaltning.

Stk. 4. Kommunerne kan fastsætte et maksimum for det antal fartøjer, som den enkelte kan få registreret som hjemmehørende jf. § 5 stk. 1, og stk. 2. Kommunerne kan bl.a. ud fra geografiske forhold differentiere dette antal.

Stk. 5. Kommunerne kan i tilfælde af overtrædelse af denne bekendtgørelse begrænse eller inddrage den enkeltes mulighed for at få registreret fartøjer som hjemmehørende.

§ 8. Udover de af kommunerne registrerede hjemmehørende fartøjer, jf. § 6, stk. 1, og stk. 2, fastsættes det maksimale antal fartøjer, der lovligt på samme tid må besejle Susåen nedstrøms Vetterslev samt Tystrup-Bavelse Søerne til 35 ikke-hjemmehørende fartøjer og 185 udlejningsfartøjer, hvoraf de 35 fartøjer udelukkende må udlejes på timebasis og kun må besejle strækningen fra Holløse Mølle til Næstved.

Anlæg

§ 9. Kaproningsbaner og kapsejladsbaner må kun etableres med tilladelse fra kommunerne.

Stk. 2. Kommunerne kan fastsætte nærmere vilkår om søsætning af fartøjer til sejlads.

Udlejningsvirksomhed

§ 10. Udlejningsvirksomhed med fartøjer til sejlads må kun drives med tilladelse fra de i § 2 nævnte kommuner.

Stk. 2. Kommunerne kan fastsætte vilkår for udlejningsvirksomhed med fartøjer til sejlads.

Undtagelser m.v.

§ 11. Kommunerne kan uanset bestemmelserne i §§ 3, 4 og 8, meddele tilladelse til sejlads i særlige tilfælde og til særlige arrangementer.

Stk. 2. Sejlads med videnskabelige formål skal anmeldes til kommunerne, der kan fastsætte nærmere vilkår for sejladsen.

§ 12. Offentlige myndigheder kan frit færdes på de af bekendtgørelsen omfattede vandløbsstrækninger og søer i forbindelse med varetagelsen af deres administrative opgaver.

§ 13. Sejlads, herunder sejlads med motordrevet fartøj, kan ske på samtlige af bekendtgørelsen omfattede vandflader i redningsøjemed i forbindelse med alvorlig person- eller tingsskade eller til afværgelse af nærliggende fare herfor.

Information, tilsyn og gebyrer

§ 14. Kommunerne gennemfører den fornødne information om denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Kommunerne fører tilsyn med overholdelsen af denne bekendtgørelse.

§ 15. Kommunerne kan opkræve gebyrer til dækning af omkostninger ved administrationen af bekendtgørelsen.

§ 16. Kommunerne skal offentliggøre forskrifter efter §§ 6 og 7 og afgørelser efter § 10, stk. 1 efter denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Offentliggørelse sker ved bekendtgørelse i lokale blade efter kommunernes nærmere bestemmelse.

Stk. 3. Bekendtgørelsen skal indeholde oplysning om

1) hovedindholdet af forskriften eller afgørelsen,

2) det eller de steder, hvor afgørelsen er fremlagt, og

3) klageadgangen.

Stk. 4. Offentliggørelse efter stk. 1. kan udelades, hvis der sker offentliggørelse efter andre regler.

Stk. 5. Kommunerne skal offentliggøre klagemyndighedens afgørelse i en klagesag efter denne myndigheds bestemmelse.

§ 17. Kommunerne nedsætter et brugerråd med repræsentanter fra bl.a. bredejerne, kanoudlejerne, myndigheder og berørte interesseorganisationer til at rådgive i spørgsmål vedrørende kommunernes administration af bekendtgørelsen.

Straf, ikrafttræden, m.v.

§ 18. Kommunernes afgørelser efter denne bekendtgørelse kan påklages til Naturklagenævnet efter reglerne i naturbeskyttelseslovens kapitel 12.

§ 19. Overtrædelse af § 3, § 4, § 7, stk. 1, og stk. 3, 1. pkt., § 9, stk. 1 og § 10, stk. 1, straffes med bøde, jf. lov om naturbeskyttelse.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

§ 20. Bekendtgørelsen revideres senest 1. oktober 2008 efter drøftelse i brugerrådet.

§ 21. Bekendtgørelsen træder i kraft den 17. februar 2007.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 213 af 20. marts 1999 om ikke-erhvervsmæssig sejlads på Susåen med sidevandløb og på Tystrup-Bavelse Søerne ophæves.

Stk. 3. Gældende forskrifter i henhold til § 6 eller afgørelser meddelt af amtsrådene, og afgørelser efter § 7, stk. 2, § 10, § 11 og § 12 i bekendtgørelse nr. 213 af 20. marts 1999 om ikke-erhvervsmæssig sejlads på Susåen med sidevandløb og på Tystrup-Bavelse Søerne, bevarer deres gyldighed, indtil der efter denne bekendtgørelse fastsættes ændrede forskrifter eller træffes nye afgørelser.

Miljøministeriet, den 26. januar 2007

Connie Hedegaard

/Anne-Marie RasmussenBilag 1

AL1565_1.JPG Size: (529 X 724) v:shapes="_x0000_i1025">Bilag 2

AL1565_2.JPG Size: (529 X 726) v:shapes="_x0000_i1026">

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv nr. 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle (EF-fuglebeskyttelsesdirektivet) (EF-Tidende 1979 nr. L 103, side 1), som senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 807/2003 af 14. april 2003 (EU-Tidende 2003 nr. L 122, side 36), og dele af Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EF - habitatdirektivet) (EF-Tidende 1992 nr. L 206, side 7), som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 af 29. september 2003 (EU-Tidende 2003 nr. L 284, side 1).