Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fødevarehygiejne

(Ophævelse af kapitel 13 om fjerkrækontrol)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 788 af 24. juli 2008 om fødevarehygiejne, som ændret ved bekendtgørelse nr. 451 af 9. juni 2009 og bekendtgørelse nr. 1483 af 15. december 2009, foretages følgende ændringer:

1. § 2, nr. 12, ophæves.

Nr. 13-19 bliver herefter nr. 12-18.

2. Kapitel 13 ophæves.

3. I § 46, stk. 1, nr. 1, udgår »§ 35, § 37, stk. 1,«.

4. I § 46, stk. 1, nr. 2, udgår »§ 37, stk. 2,« og »§ 41, stk. 2,«.

5. § 47, stk. 3, ophæves.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 17. marts 2010.

Fødevarestyrelsen, den 12. marts 2010

Esben Egede Rasmussen

/ Charlotte Røgild Knudsen