Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31979L0409
 
31992L0043
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden
færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til
Randers 1)

 

I medfør af § 29 stk. 1, § 72, § 87, stk. 4 og § 89, stk. 3, i lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 884 af 18. august 2004, som ændret ved lov nr. 567 af 24. juni 2005, og efter anmodning fra Vejle, Viborg og Århus amtsråd, samt Faurskov, Hedensted, Horsens, Randers, Silkeborg, Skanderborg, Viborg og Århus kommuner, fastsættes:

Formål

§ 1. Formålet med bekendtgørelsen er at regulere den ikke-erhvervsmæssige sejlads på Gudenåen med sidevandløb og på søer fra Tørring til Randers med henblik på at bevare områdets nationale og internationale betydning som naturområde.

Afgrænsning

§ 2. Denne bekendtgørelse regulerer ikke-erhvervsmæssig sejlads på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers, beliggende i Faurskov, Hedensted, Horsens, Randers, Silkeborg, Skanderborg, Viborg og Århus kommuner som vist på kortbilagene. For Nørreå gælder bekendtgørelsen kun fra Fladbro til udløbet i Gudenåen.

Sejladsreguleringer

§ 3. Sejlads er ikke tilladt i siv- og rørbevoksede vandområder.

Stk. 2. Sejlads er ikke tilladt på følgende vandområder regnet fra land eller fra yderkanten af eventuel rørbevoksning, jf. dog stk. 9:

1) Gudenåen fra Tørring til Kloster Mølle inkl. Bredvad, Vestbirk og Naldal søer i perioden 1. marts til 15. juni begge dage inkl.

2) En 100 m zone omkring Emborg Odde i Mossø.

3) Salten Å fra udspringet til Rye Bro samt Salten Langsø. Dog er sejlads på Salten Langsø tilladt for bredejerne i hidtidigt omfang.

4) Andebugten i det nordøstlige hjørne af Gudensø ud for Fiskerhusvejen.

5) Skærs Å.

6) Andebugten i Birksø.

7) En 50 m zone omkring Horskær Spids i Knudsø.

8) Knudå.

9) Den inderste del af Rosvig.

10) En 50 m zone omkring Alø ud for Dynæs.

11) En 50 m zone omkring Bregnø nordvest for Møgelø.

12) Bugten på nordsiden af Stigballe Hoved.

13) Skibsted-vigen i Paradiset.

14) En 50 m zone omkring øen Kongsholm i Brassø. Dog er passage i sejldybet mellem øen og nordbredden tilladt.

15) Funder å og Linå

16) Gjern Å samt den østlige 2/3 af Sminge Sø. Dog er sejlads på Sminge Sø tilladt for bredejerne i hidtidigt omfang.

17) Alling Å (Hinge Å).

18) Gjel Å.

19) Borre Å.

20) Tange Å.

21) Granslev Å.

22) Lilleå.

Stk. 3. Sejlads med motordrevet fartøj er ikke tilladt på følgende vandområder, jf. dog stk. 9:

1) Gudenåen fra Tørring til Mossø.

2) Tåning Å fra Skanderborg Sø til Mossø.

3) Salten Å fra Rye Bro til Gudenåen.

4) Vessø.

5) Ry Mølle Kanal.

6) Ravnsø og Veng Sø.

7) Avnsø og Klüvers Kanal.

8) Vejlsø.

9) Almind Sø.

10) Kalgårdsvig i Silkeborg Langsø.

11) Ørnsø.

12) Alling Sø.

13) Allinggård Sø.

14) Gudenåen fra Ringvejsbroen øst for Silkeborg inkl. den vestlige 1/3 af Sminge Sø til en linje på tværs af Tange Sø ca. 1300 m fra Ansbro, som vist på kortbilaget. Dog er sejlads tilladt for fartøjer hjemmehørende i dette område.

Stk. 4. Sejlads med motordrevet fartøj med en hastighed på over 3 knob er ikke tilladt på Hinge Sø.

Stk. 5. Sejlads med motordrevet fartøj med en hastighed på over 5 knob er ikke tilladt på Gudenåen mellem Tange og Randers.

Stk. 6. Sejlads med tømmerflåder og lign. må kun finde sted med tilladelse fra kommunen.

Stk. 7. Windsurfing og vandskiløb må kun finde sted på vandområder, der er udpeget dertil af kommunen.

Stk. 8. Faldskærmssejlads, jetski, vandscootere og lign. er ikke tilladt.

Stk. 9. Kommunerne kan med tilslutning fra Skov- og Naturstyrelsen tillade mindre udvidelser i adgangen til sejlads på de i stk. 2 og 3 nævnte områder.

§ 4. Kommunerne viderefører den bestående registreringsordning for alle hjemmehørende motor- og sejldrevne fartøjer.

Stk. 2. Sejlads med motor og sejl må kun finde sted med fartøjer, der er registreret af kommunerne.

Stk. 3. Kommunerne kan ændre registreringsordningens nærmere udformning i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 4. Motor- og sejldrevne fartøjer, der ikke er hjemmehørende på de vandområder der reguleres af bekendtgørelsen, skal føre en gæstenummerplade ved sejlads. Gæstenummerpladerne udleveres ved kommunens foranstaltning.

§ 5. Kommunerne kan efter godkendelse af Skov- og Naturstyrelsen, fastsætte nærmere regler om registrering af kanoer, kajakker og robåde.

§ 6. Kommunerne kan efter godkendelse af Skov- og Naturstyrelsen fastsætte det maksimale antal fartøjer, eventuelt for delområder, samt fartøjsstørrelser og typer.

Anlæg

§ 7. Kaproningsbaner og kapsejladsbaner må kun etableres med tilladelse fra kommunen.

Stk. 2. Kommunerne kan fastsætte nærmere vilkår om søsætning af fartøjer til kapsejlads.

Udlejningsvirksomhed

§ 8. Udlejningsvirksomhed med fartøjer til sejlads må kun drives med tilladelse fra de i § 2 nævnte kommuner, hvori udlejningsvirksomheden har forretningsadresse.

Stk. 2. Kommunerne kan fastsætte vilkår for udlejningsvirksomhed med fartøjer til sejlads, herunder bestemme, at udlejning af fartøjer ikke må ske til grupper.

Undtagelser m.v.

§ 9. Kommunerne kan uanset bestemmelserne i §§ 3 og 4 meddele tilladelse til sejlads i særlige tilfælde og til særlige arrangementer.

Stk. 2. Sejlads med videnskabelige formål er ikke omfattet af forbudene i §§ 3 og 4, men skal anmeldes til kommunerne, der kan fastsætte nærmere vilkår for sejladsen.

Stk. 3. Tilladelse til sejlads kan uanset bestemmelserne i § 3 meddeles til bredejere og lokale bådejere på strækninger eller områder, som de jævnligt har besejlet før denne bekendtgørelses ikrafttræden.

§ 10. Offentlige myndigheder kan frit færdes på de af bekendtgørelsen omfattede vandløbsstrækninger og søer i forbindelse med varetagelsen af deres administrative opgaver.

§ 11. Sejlads, herunder sejlads med motordrevet fartøj, kan ske på samtlige af bekendtgørelsen omfattede vandflader i redningsøjemed i forbindelse med alvorlig person- eller tingsskade eller til afværgelse af nærliggende fare herfor.

Information, tilsyn og gebyrer

§ 12. Kommunerne gennemfører den fornødne information om denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Kommunerne fører tilsyn med denne bekendtgørelses overholdelse.

Stk. 3. Kommunerne kan opkræve gebyrer til dækning af omkostningerne ved administrationen af bekendtgørelsen.

§ 13. Kommunerne nedsætter et brugerråd med repræsentanter fra bl.a. bredejerne, kanoudlejerne, myndigheder og berørte interesseorganisationer til at rådgive i spørgsmål vedr. kommunernes administration af bekendtgørelsen.

Offentliggørelse

§ 14. Kommunerne skal offentliggøre forskrifter efter §§ 4, 5 og 6 og afgørelser efter § 3 stk. 9, § 8, stk. 1, og § 9.

Stk. 2. Offentliggørelse sker ved bekendtgørelse i stedlige blade efter kommunernes nærmere bestemmelser.

Stk. 3. Bekendtgørelsen skal indeholde oplysning om

1) hovedindholdet af forskriften eller afgørelsen,

2) det eller de steder, hvor afgørelsen er fremlagt, og

3) klageadgangen.

Stk. 4. Offentliggørelse efter stk. 1 kan udelades, hvis der sker offentliggørelse efter andre regler.

Stk. 5. Kommunerne skal offentliggøre klagemyndighedens afgørelse i en klagesag efter denne myndigheds bestemmelse.

Straf, ikrafttræden m.v.

§ 15. Kommunernes afgørelser efter denne bekendtgørelse kan påklages til Naturklagenævnet efter reglerne i Naturbeskyttelseslovens kapitel 12.

§ 16. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

1) overtræder § 3 og § 4, stk. 2 og 4, 1. pkt. og § 7 og § 8, eller

2) tilsidesætter forskrifter udstedt af kommunerne i medfør af § 4, § 5 og § 6, eller vilkår fastsat i tilladelser meddelt af kommunerne efter § 3, stk. 6, § 7, § 8 og § 9.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 1 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt betydelig skade på de interesser, som loven tilsigter at beskytte, jf. lovens § 1, eller fremkaldt fare derfor, eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 17. Bekendtgørelsen revideres senest 2010 efter drøftelse i brugerrådet.

§ 18. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 17. februar 2007.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 220 af 3. april 2002 om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers, ophæves.

Stk. 3. Gældende forskrifter eller afgørelser meddelt af amtsrådene, i henhold til § 4, § 5 og § 6 og afgørelser efter § 8, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 220 af 3. april 2002 om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers, bevarer deres gyldighed, indtil der efter denne bekendtgørelse fastsættes ændrede forskrifter eller træffes nye afgørelser.

Miljøministeriet, den 26. januar 2007

Connie Hedegaard

/Anne-Marie RasmussenBilag 1

AL1566_1.GIF Size: (525 X 756) v:shapes="_x0000_i1025">Bilag 2

AL1566_2.JPG Size: (523 X 756) v:shapes="_x0000_i1026">Bilag 3

AL1566_3.GIF Size: (528 X 756) v:shapes="_x0000_i1027">Bilag 4

AL1566_4.GIF Size: (529 X 755) v:shapes="_x0000_i1028">

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv nr. 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle (EF-fuglebeskyttelsesdirektivet) (EF-Tidende 1979 nr. L 103, side 1), som senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 807/2003 af 14. april 2003 (EU-Tidende 2003 nr. L 122, side 36), og dele af Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EF - habitatdirektivet) (EF-Tidende 1992 nr. L 206, side 7), som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 af 29. september 2003 (EU-Tidende 2003 nr. L 284, side 1).