Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, lov om aktiv socialpolitik og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

(Ændring af reglerne om forlængelse af sygedagpengeperioden, sygedagpenge til selvstændige og ophævelse af bestemmelser om indbetaling til Særlig Pensionsopsparing (SP) m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 563 af 9. juni 2006 om sygedagpenge, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 1545 af 20. december 2006, § 17 i lov nr. 523 af 6. juni 2007 og § 1 i lov nr. 480 af 12. juni 2009 og senest ved § 7 i lov nr. 483 af 12. juni 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 7, stk. 5, 1. pkt., indsættes efter »raskmelder sig«: », jf. dog § 53, stk. 2«.

2. § 17, stk. 3, 2. pkt., ophæves.

3. I § 27, stk. 1, nr. 2, ændres »26 uger« til: »39 uger«.

4. § 45, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler for sygedagpengeforsikringen for selvstændige erhvervsdrivende, herunder regler om præmiens størrelse, opkrævning af præmiebidrag, gebyr ved manglende rettidig betaling af præmie, optagelse, udmeldelse, udelukkelse m.v.«

5. § 53, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Til selvstændige erhvervsdrivende, der er delvis uarbejdsdygtige på grund af sygdom, udbetales nedsatte sygedagpenge med et beløb pr. uge svarende til

1) tre fjerdedele af sygedagpengebeløbet pr. uge ved fuldt fravær i de tilfælde, hvor den selvstændige højst kan udføre en fjerdedel af sit normale arbejde, eller

2) halvdelen af sygedagpengebeløbet pr. uge ved fuldt fravær i de tilfælde, hvor den selvstændige højst kan udføre halvdelen af sit normale arbejde.«

6. I § 55, stk. 2, nr. 2, ændres »§ 37 i lov om social service« til: »dagtilbudslovens § 80«.

7. I § 55, stk. 3, ændres »direktøren for Arbejdsdirektoratet« til: »beskæftigelsesministeren«.

8. § 55, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om sygedagpengeforsikringen for private arbejdsgivere, herunder grænser for virksomhedens årlige lønsum, beregning af lønsum og præmie, gebyr ved manglende rettidig betaling af præmie, optagelse, udtræden, udelukkelse m.v.«

9. I § 64, stk. 2, ændres »Direktøren for Arbejdsdirektoratet« til: »Beskæftigelsesministeren«.

10. § 65, stk. 1, affattes således:

»Ved udbetaling af sygedagpenge til lønmodtagere, der er fyldt 16 år, indbetales det dobbelte af det bidrag, der er fastsat efter § 15 sammenholdt med § 2 a i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. Arbejdsgivere, der udbetaler sygedagpenge efter § 6, indbetaler dog kun det bidrag, der er fastsat efter § 15 sammenholdt med § 2 a i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.«

11. § 67 ophæves.

12. I § 69 udgår »efter forhandling med ministeren for familie- og forbrugeranliggender«.

§ 2

I lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1084 af 13. november 2009, foretages følgende ændringer:

1. § 44, stk. 1, affattes således:

»Ved udbetaling af dagpenge fra kommunerne efter denne lov til lønmodtagere, der er fyldt 16 år, indbetales det dobbelte af det bidrag, der er fastsat efter § 15 sammenholdt med § 2 a i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.«

2. § 47 ophæves.

§ 3

I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 946 af 1. oktober 2009, som ændret ved lov nr. 1508 af 27. december 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 25 e ændres »Direktøren for Arbejdsdirektoratet« til: »Beskæftigelsesministeren«.

2. § 79, stk. 1, affattes således:

»Kommunen indbetaler efter reglerne i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension ATP-bidrag for personer, der er fyldt 16 år, og som modtager hjælp efter § 25, § 52, stk. 1, § 74 d, stk. 2, og § 45, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. dog stk. 2 og 3.«

3. § 80 a ophæves.

§ 4

I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lov­be­kendt­gø­rel­se nr. 975 af 26. september 2008, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 478 af 12. juni 2009 og senest ved § 5 i lov nr. 483 af 12. juni 2009, foretages følgende ændring:

1. § 85 e ophæves.

§ 5

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. april 2010, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Ophævelsen af § 67 i lov om sygedagpenge, § 47 i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, § 80 a i lov om aktiv socialpolitik og § 85 e i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. som foretaget ved denne lovs § 1, nr. 11, § 2, nr. 2, § 3, nr. 3, og § 4 træder i kraft den 1. maj 2010.

Stk. 3. § 53, stk. 3, i lov om sygedagpenge som affattet ved denne lovs § 1, nr. 5, træder i kraft den 3. maj 2010.

§ 6

Stk. 1. § 27, stk. 1, nr. 2, i lov om sygedagpenge som ændret ved denne lovs § 1, nr. 3, finder anvendelse på personer, der modtager sygedagpenge den 1. april 2010 eller senere.

Stk. 2. § 53, stk. 3, i lov om sygedagpenge som affattet ved denne lovs § 1, nr. 5, finder anvendelse på selvstændige, der modtager sygedagpenge den 3. maj 2010 eller senere.

Stk. 3. § 65, stk. 1, i lov om sygedagpenge som affattet ved denne lovs § 1, nr. 10, § 44, stk. 1, i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven) som affattet ved denne lovs § 2, nr. 1, og § 79, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik som affattet ved denne lovs § 3, nr. 2, har virkning for bidrag, der forfalder til indbetaling den 1. maj 2010 eller senere.

Givet på Christiansborg Slot, den 23. marts 2010

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Inger Støjberg