Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32007L0043
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Anvendelsesområde

Kapitel 2   Uddannelseskrav

Kapitel 3   Kvalifikationskrav m.v.

Kapitel 4   Straf

Kapitel 5   Ikrafttrædelse m.v.

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om uddannelse og kvalifikationer ved hold af slagtekyllinger1)

I medfør af § 19 og § 21, stk. 2, i lov nr. 336 af 16. maj 2001 om hold af slagtekyllinger og efter, at de organisationer, der efter justitsministerens skøn særlig berøres af reglerne, har haft lejlighed til at udtale sig, fastsættes følgende:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Reglerne i denne bekendtgørelse finder anvendelse på bedrifter med slagtekyllinger, der holdes til erhvervsmæssigt formål.

Kapitel 2

Uddannelseskrav

§ 2. Den eller de fysiske personer, der har det daglige ansvar for en bedrift med slagtekyllinger, skal have gennemført og bestået et kursus om de emner, der er nævnt i bilag IV til Rådets direktiv 2007/43/EF af 28. juni 2007 om minimumsforskrifter for beskyttelse af slagtekyllinger.

Stk. 2. Opfyldelsen af kravet i stk. 1 forudsætter, at der udstedes et kursusbevis, som attesterer, at den pågældende har gennemført og bestået kurset.

Stk. 3. Fødevarestyrelsen godkender kurser og udform­ning­en af kursusbeviser.

Kapitel 3

Kvalifikationskrav m.v.

§ 3. Ejeren af en bedrift og den eller de fysiske personer, der har det daglige ansvar for en bedrift, skal sikre, at de personer, som de beskæftiger eller har ansat til at passe slagte­kyllingerne eller til at indfange og læsse slagtekyllingerne, har de fornødne faglige færdigheder og kvalifikationer til at udføre arbejdet i overensstemmelse med dyreværnslovgivningen, herunder at de er bekendt med aflivningsmetoder, der må anvendes på en bedrift.

Kapitel 4

Straf

§ 4. Med bøde eller fængsel indtil 4 måneder straffes den, der overtræder § 2, stk. 1, eller § 3, medmindre højere straf er forskyldt i medfør af anden lovgivning.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 5

Ikrafttrædelse m.v.

§ 5. Fødevareregionen på det sted, hvor den pågældende arbejder eller skal arbejde, meddeler dispensation fra uddannelseskravet i § 2, hvis den pågældende i perioden fra den 1. april 2005 og til den 1. april 2010 har haft det daglige ansvar for en bedrift med slagtekyllinger omfattet af lov om hold af slagtekyllinger og i denne periode ikke er straffet for overtrædelser af dyreværnslovgivningen.

Stk. 2. Den stedlige fødevareregion udsteder et bevis til den, der har fået dispensation efter stk. 1.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2010, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Bestemmelsen i § 2, stk. 1, træder i kraft den 30. juni 2010.

Justitsministeriet, den 16. marts 2010

Lars Barfoed

/ Jens Teilberg Søndergaard

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 2007/43/EF af 28. juni 2007 om minimumsforskrifter for beskyttelse af slagtekyllinger, EU-Tidende 2007, nr. L 182, side 19 ff.