Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31992L0079
 
31992L0080
 
31995L0059
 
32009L0118
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Definitioner af tobaksvarer

Kapitel 2   Kredittid

Kapitel 3   Administrative regler for virksomheder her i landet

Kapitel 4   Oplysning til de andre EU-lande om uregelmæssighed ved varetransport

Kapitel 5   Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om definitioner af tobaksvarer, kredittid, administrative regler for virksomheder og varetransport inden for EU efter lov om tobaksafgifter1)

I medfør af § 5, stk. 1, 4. pkt., § 9, stk. 6, § 10, stk. 4, § 10a, stk. 9, § 19, stk. 5, § 25, stk. 2, og § 36, stk. 2, i lov om tobaksafgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 635 af 21. august 1998, som ændret ved lov nr. 1385 af 21. december 2009, fastsættes:

Kapitel 1

Definitioner af tobaksvarer

§ 1. Følgende betragtes som cigaretter:

1) tobaksruller, der kan ryges, som de er, og som ikke er cigarer, cerutter eller cigarillos efter § 5,

2) tobaksruller, der ved en simpel, ikke-industriel behandling skydes ind i cigaretpapirhylstre eller

3) tobaksruller, der ved en simpel, ikke-industriel behandling omvikles med cigaretpapirblade.

Stk. 2. En af de i stk. 1 omhandlede tobaksruller betragtes som to cigaretter, hvis den uden filter og mundstykke har en længde over 9 cm, men højst 18 cm, som tre cigaretter, hvis den uden filter og mundstykke har en længde over 18 cm, men højst 27 cm, og så fremdeles.

§ 2. Følgende betragtes som groftskåret røgtobak:

1) tobak, der er skåret, revet, spundet eller udpresset i plader, og som kan ryges uden yderligere industriel forarbejdning, eller

2) tobaksaffald, der er pakket med henblik på detailsalg, som ikke er cigaretter, cigarer, cerutter eller cigarillos, og som kan ryges.

§ 3. Følgende betragtes som finskåret røgtobak:

1) røgtobak som defineret i § 2, hvis mere end 25 pct. af vægten af tobakspartiklerne har en snitbredde på mindre end 1 mm eller

2) røgtobak, hvis mere end 25 pct. af vægten af tobakspartiklerne har en snitbredde på over 1 mm, og hvis den er solgt eller bestemt til at blive solgt til rulning af cigaretter.

§ 4. Varer, som helt eller delvis består af andre stoffer end tobak, men som opfylder de øvrige kriterier i §§ 1 og 2, ligestilles med cigaretter og røgtobak, medmindre de udelukkende benyttes til medicinske formål og ikke indeholder tobak.

§ 5. Følgende betragtes som cigarer, cerutter eller cigarillos, hvis de kan ryges, som de er:

1) tobaksruller, som udelukkende består af naturtobak,

2) tobaksruller, som er forsynet med et dæksblad af naturtobak,

3) tobaksruller, som er fyldt med en reven blanding og er forsynet med et dæksblad af normal cigarfarve, der dækker produktet helt, eventuelt også filteret, men ikke i tilfælde af cigarer med mundstykke, hvor mundstykke og et omblad begge er af rekonstitueret tobak, når deres stykvægt uden filter eller mundstykke er mindst 1,2 g, og deres dæksblad er fæstnet i spiralform med en spids vinkel på mindst 30º i forhold til cigarens længdeakse og

4) tobaksruller, som er fyldt med en reven blanding og er forsynet med et dæksblad af normal cigarfarve af rekonstitueret tobak, der dækker produktet helt, eventuelt også filteret, men ikke mundstykket i tilfælde af cigarer med mundstykke, når deres stykvægt uden filter og mundstykke er mindst 2,3 g, og deres omkreds er 34 mm, eller derover i mindst en tredjedel af deres længde.

Stk. 2. Varer, der delvis består af andre stoffer end tobak, men som opfylder de øvrige kriterier i stk. 1, ligestilles med cigarer, cerutter og cigarillos, hvis de er forsynet med henholdsvis:

1) et dæksblad af naturtobak,

2) et dæksblad og et omblad af tobak, begge af rekonstitueret tobak eller

3) et dæksblad af rekonstitueret tobak.

Kapitel 2

Kredittid

§ 6. Ved påsætning af stempelmærker til cigaretter og røgtobak, der skal leveres i et andet EU-land, kan autoriserede virksomheder her i landet ud over den i lovens § 5, stk. 1, fastsatte kredittid få en yderligere kredit på 8 arbejdsdage.

Kapitel 3

Administrative regler for virksomheder her i landet

Autorisation og registrering af virksomheder

§ 7. En operatørtype dækker betegnelserne:

1) autoriseret oplagshaver,

2) registreret varemodtager eller

3) registreret vareafsender.

Stk. 2. Et punktafgiftsnummer kan kun være knyttet til én operatørtype. En operatørtype kan ikke ændres, uden at punkt­af­gifts­nummeret samtidig ændres.

§ 8. SKAT udsteder registreringsbevis for autorisation som oplagshaver og for registrering som varemodtager eller vareafsender.

§ 9. Det er en betingelse for at opnå autorisation som oplagshaver her i landet, at SKAT forinden har godkendt lokalerne, som virksomheden vil benytte til fremstilling, opbevaring, udlevering m.v. af afgiftspligtige, ubeskattede varer. Ved ansøgning om autorisation som oplagshaver skal virksomheden vedlægge plantegning over virk­som­hed­ens produktions- og opbevaringsanlæg.

Stk. 2. SKATs godkendelse af lokalerne er betinget af, at lokalerne har en sådan størrelse og indretning, at der kan hold­es en rimelig orden, og at beskattede og ubeskattede, afgiftspligtige varer bliver holdt adskilt fra hinanden. I lokalerne må der kun opbevares afgiftspligtige varer, redskaber og råvarer til behandling af varerne samt brandsluknings- og sikkerhedsudstyr.

Stk. 3. Lokalerne må ikke benyttes til beboelse eller køkken og lignende, ligesom der ikke må være gennemgang til andre virksomheder. Adgangen til lokalet skal være uhindret og må ikke ske gennem private beboelsesrum eller en anden virksomhed. SKAT kan dispensere fra reglen efter 1. pkt., når den anden virksomhed er en speditør, lagerhotel eller lignende, der udlejer lokaler til opbevaring af varer.

Stk. 4. Hvis en autoriseret oplagshaver vil foretage æn­dring­er i tidligere godkendte lokaler, skal ændringerne forinden anmeldes til og godkendes af SKAT.

§ 10. SKAT kan fastsætte nærmere betingelser, hvorefter registrering som midlertidigt registreret varemodtager her i landet alene skal gælde for:

1) en nærmere bestemt mængde varer, eventuelt en enkelt varetransport,

2) en enkelt leverandør eller

3) en nærmere bestemt periode.

Stk. 2. Hvis kravene til udøvelse af aktivitet som midlertidigt registreret varemodtager her i landet efter stk. 1, nr. 1-3, og lovens § 10, stk. 1, 2. pkt., er opfyldt, og varerne afsendes fra et andet EU-land, anses varetransporten for at ske under afgiftssuspensionsordningen,

Stk. 3. SKAT foretager registreringen af midlertidigt registreret varemodtager i et elektronisk register over virk­som­hed­er. Der udstedes ikke registreringsbevis.

§ 11. Udøvelse af aktivitet som registreret vareafsender her i landet skal ske under overholdelse af følgende rammer og betingelser:

1) transport af varer må kun angå varer, der er indført fra tredjeland uden for EU,

2) transport af varer må kun ske efter varernes overgang til fri omsætning i EU’s toldområde,

3) transport af varer skal ske i umiddelbar tilknytning til proceduren for indførsel af varer fra tredjeland,

4) transport af varer til virksomheder, der er autoriseret eller registreret i andre EU-lande, sker under afgiftssuspensionsordningen,

5) der skal inden en varetransport stilles sikkerhed for betaling af afgifter af varer efter § 14, stk. 2,

6) der skal anvendes de administrative procedurer, der er fastsat for varetransport inden for EU, jf. lovens § 18, stk. 4-5,

7) der kan ikke foretages oplægning af varer,

8) der kan foretages omladning af varer, f.eks. fra én transportform til en anden, og

9) der skal til SKAT angives svind, der er sket undervejs i en varetransport, og som ikke er en følge af varens art.

§ 12. En fiskal repræsentant efter lovens § 10a, stk. 5 eller 6, skal være en person, der er bosiddende her i landet, eller en virksomhed, der har forretningssted her i landet.

§ 13. SKAT kan til de kompetente myndigheder i andre EU-lande udlevere oplysninger om autorisations- eller registreringsnummer, navn og adresse m.v. for virksomheder, der er autoriseret eller registreret her i landet.

Sikkerhedsstillelse for betaling af afgifter af varer

§ 14. Autorisation som oplagshaver her i landet hos SKAT er betinget af, at der stilles sikkerhed for betaling af afgifter af varer. Mindstebeløbet for sikkerhedsstillelse udgør 10.000 kr. Sikkerhed skal stilles på de i § 15 anførte måder.

Stk. 2. En her i landet registreret vareafsender, der transporterer varer til andre EU-lande under afgiftssuspensionsordningen, skal stille fuld sikkerhed for betaling af afgifter af varerne under transporten, enten i form af en stående sikkerhedsstillelse for en flerhed af påtænkte varetransporter, eller i form af en enkeltstående sikkerhedsstillelse for en enkeltstående varetransport. Sikkerhed skal stilles på de i § 15 anførte måder.

Stk. 3. Der skal stilles fuld sikkerhed for betaling af afgifter af varer efter lovens § 10a, stk. 4, nr. 2, eller stk. 6, nr. 2. Ved løbende leverancer af varer kan sikkerheden stilles som en fast sikkerhed, hvis størrelse fastsættes på grundlag af vareleverancer for de seneste 12 måneder eller de forventede nærmest følgende 12 måneder. Sikkerhed skal stilles på de i § 15 anførte måder.

§ 15. Sikkerhed kan stilles kontant i form af selvskyldnerkaution fra forsikringsselskaber eller pengeinstitutter, indlånsbøger hos pengeinstitutter eller børsnoterede obligationer, som er ihændehaverpapirer. Selvskyldnerkautionsbeviser skal være affattet i overensstemmelse med de af SKAT fastlagte retningslinjer. Sikkerheden skal være SKAT i hænde, før transport af varer under afgiftssuspensionsordningen inden for EU påbegyndes.

Kapitel 4

Oplysning til de andre EU-lande om uregelmæssighed ved varetransport

§ 16. Såfremt en uregelmæssighed ved transport af varer under afgiftssuspensionsordningen inden for EU oprindeligt er opstået eller konstateret her i landet efter lovens § 34, stk. 1-2, underretter SKAT de kompetente myndigheder i EU-landet, hvorfra varerne er afsendt.

Stk. 2. Såfremt det efterfølgende bliver dokumenteret, at en uregelmæssighed ved transport af varer under afgiftssuspensionsordningen inden for EU oprindeligt er opstået her i landet, eller hvor det bliver dokumenteret, at varetransporten er afsluttet efter lovens § 34, stk. 3-4, underretter SKAT de kompetente myndigheder i EU-landet, hvor afgiften af va­rer­ne er blevet betalt.

Kapitel 5

Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 17. Den, der forsætligt eller groft uagtsomt afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for afgiftskontrollen, straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter lovens § 25, stk. 3. Bestemmelserne i lovens § 25, stk. 4, og § 26 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Forsætlige eller groft uagtsomme overtrædelser af § 9, stk. 4, § 10, stk. 1, §§ 11, 12 eller 14, eller § 15, 2.-3. pkt., straffes med bøde.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 18. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2010 og finder anvendelse for tobaksvarer, der afgiftsberigtiges efter dette tidspunkt.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 987 af 18. oktober 2005 om sikkerhedsstillelse, kredittid, lister over EU-handel, registreringsoplysninger og definitioner af tobaksvarer efter lov om tobaksafgifter.

Skatteministeriet, den 29. marts 2010

Troels Lund Poulsen

/ Kaj-Henrik Ludolph

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 1992/79/EØF af 19. oktober 1992 om indbyrdes tilnærmelse af cigaretafgifterne (EF-Tidende 1992, L 316/8), Rådets direktiv 1992/80/EØF af 19. oktober 1992 om indbyrdes tilnærmelse af afgifterne på andre former for forarbejdet tobak end cigaretter (EF-Tidende 1992, L 316/10), Rådets direktiv 1995/59/EF af 27. november 1995 om forbrugsbeskatning af forarbejdet tobak bortset fra omsætningsafgift (EU-Tidende 1995, L 291/40) samt Rådets direktiv 2008/118/EF af 16. december 2008 om den generelle ordning for punktafgifter og om ophævelse af direktiv 1992/12/EØF (EU-Tidende 2009, L 9/12).