Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31991L0689
 
31996L0061
 
Links til øvrige EU dokumenter
32006R0166
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Anvendelsesområde og definition

Kapitel 2   Kompetent myndighed og registreringsform

Kapitel 3   Tilsyn

Kapitel 4   Straf

Kapitel 5   Ikrafttræden

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om et register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (PRTR) 1)

I medfør af § 80, stk. 1 og 2, § 89, stk. 2, § 89 a, stk. 1 og 3, og § 110, stk. 3 og 4, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006, og under hensyn til protokol om registre over udledninger og overførsel af forurenende stoffer, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definition

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på virksomheder, der skal rapportere om udledning af forurenende stoffer til et register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (PRTR), jf. forordningens artikel 5.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved forordningen: Rådets forordning (EØF) nr. 166/2006 af 18. januar 2006 om oprettelse af et europæisk register over udledning og overførsel af forurenende stoffer.

Kapitel 2

Kompetent myndighed og registreringsform

§ 3. Miljøstyrelsen varetager de opgaver, som i henhold til forordningen er henlagt til den kompetente myndighed.

§ 4. Rapportering i henhold til forordningens artikel 5 skal ske en gang årligt senest den 31. maj for det foregående rapporteringsår til Miljøstyrelsen ved indsendelse af de i artikel 5 nævnte oplysninger, jf. dog § 5. Miljøstyrelsen offentliggør oplysningerne i det danske PRTR-register senest samtidig med, at de videresendes til Europa-Kommissionen.

Stk. 2. Når der er stillet et elektronisk rapporteringssystem til rådighed, skal det anvendes. Miljøstyrelsen offentliggør på sin hjemmeside, om rapporteringssystemet er til rådighed.

§ 5. Kravene til rapportering i § 4 gælder ikke i det omfang, oplysninger nævnt i forordningens artikel 5 afgives:

1) i et grønt regnskab efter bekendtgørelse om visse listevirksomheders pligt til at udarbejde grønt regnskab eller i en miljøredegørelse efter bekendtgørelse om organisationens frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevison (EMAS) i den form og med de oplysninger, som fremgår af forordningens artikel 5, eller

2) til det centrale husdyrregister (CHR) efter lov om hold af dyr.

Stk. 2. Miljøstyrelsen kan dispensere fra § 4. Ansøgning om dispensation skal være skriftlig og indgives til Miljøstyrelsen. Ansøgningen skal indeholde tilstrækkeligt detaljerede oplysninger til at vurdere, om den ønskede rapporteringsform opfylder kravene i forordningens artikel 5.

§ 6. Virksomheden skal anføre ved rapporteringen, hvis virksomheden ønsker, at oplysninger ikke skal offentliggøres. Virksomheden skal begrunde sin anmodning. Miljøstyrelsen kan bestemme, at oplysninger nævnt i forordningens artikel 5 ikke skal offentliggøres, hvis de kan undtages fra aktindsigt efter offentlighedsloven, forvaltningsloven eller lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Kapitel 3

Tilsyn

§ 7. Miljøstyrelsen fører tilsyn med, at forordningens bestemmelser og bestemmelserne i denne bekendtgørelse overholdes.

§ 8. Miljøstyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Kapitel 4

Straf

§ 9. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der ikke foretager rapportering i overensstemmelse med §§ 4 eller 5 eller med en dispensation efter § 5,

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 5

Ikrafttræden

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 24. februar 2007.

Miljøministeriet, den 7. februar 2007

Connie Hedegaard

/ Helge Andreasen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen supplerer bestemmelser i Rådets forordning (EØF) 166/2006 af 18. januar 2006 om oprettelse af et europæisk register over udledning og overførsel af forurenende stoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/61/EF (EU-Tidende 2006 L 33, side 1)