Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af aftale af 10. september 2009 mellem Danmark og Nederlandene for så vidt angår Aruba om udveksling af oplysninger vedrørende skatter

Den 10. september 2009 undertegnedes i Paris en aftale mellem Kongeriget Danmark og Kongeriget Nederlandene for så vidt angår Aruba om udveksling af oplysninger vedrørende skatter.

Aftalen har følgende ordlyd:

     
   
(Oversættelse)
     
AGREEMENT BETWEEN THE KINGDOM OF DENMARK AND THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS, IN RESPECT OF ARUBA, FOR THE EXCHANGE OF INFORMATION WITH RESPECT TO TAXES
 
Aftale mellem Kongeriget Danmark og Kongeriget Nederlandene for så vidt angår Aruba om udveksling af oplysninger vedrørende skatter
     
The Kingdom of Denmark
 
Kongeriget Danmark
     
and
 
og
     
the Kingdom of the Netherlands, in respect of Aruba,
 
Kongeriget Nederlandene for så vidt angår Aruba
     
Desiring to facilitate the exchange of information with respect to taxes,
 
der ønsker at fremme udvekslingen af oplysninger vedrørende skatter
     
Have agreed as follows:
 
er blevet enige om følgende:
     
Article 1
 
Artikel 1
     
Object and Scope of this Agreement
 
Denne aftales formål og anvendelsesområde
     
1. The competent authorities of the Contracting Parties shall provide assistance through exchange of information that is foreseeably relevant to the administration and enforcement of the domestic laws of the Contracting Parties concerning taxes covered by this Agreement. Such information shall include information that is foreseeably relevant to the determination, assessment and collection of such taxes, the recovery and enforcement of tax claims, or the investigation or prosecution of tax matters. Information shall be exchanged in accordance with the provisions of this Agreement and shall be treated as confidential in the manner provided in Article 9. The rights and safeguards secured to persons by the laws or administrative practice of the Requested Party remain applicable to the extent that they do not unduly prevent or delay effective exchange of information.
 
1. De kontraherende parters kompetente myndigheder skal yde bistand gennem udveksling af oplysninger, som kan forudses at være relevante for administration og håndhævelse af de kontraherende parters interne lovgivning vedrørende de skatter, som er omfattet af aftalen. Sådanne oplysninger skal indbefatte oplysninger, som kan forudses at være relevante for ansættelse, ligning og opkrævning af sådanne skatter, inddrivelse og tvangsfuldbyrdelse af skattekrav eller efterforskning eller retsforfølgning af skattesager. Oplysningerne skal udveksles i overensstemmelse med bestemmelserne i denne aftale og skal behandles som fortrolige på den måde, som er fastlagt i artikel 9. De rettigheder og den beskyttelse, som tilkommer personer i henhold til den anmodede parts lovgivning eller administrative praksis, forbliver gældende, i det omfang de ikke unødigt hindrer eller forsinker effektiv udveksling af oplysninger.
     
2. As regards the Kingdom of the Netherlands, this Agreement shall apply only to Aruba.
 
2. For så vidt angår Kongeriget Nederlandene finder denne aftale kun anvendelse på Aruba.
     
Article 2
 
Artikel 2
     
Jurisdiction
 
Jurisdiktion
     
A Requested Party is not obligated to provide information which is neither held by its authorities nor in the possession or control of persons who are within its territorial jurisdiction.
 
En anmodet part er ikke pligtig til at fremskaffe oplysninger, som hverken er i dens myndigheders besiddelse eller besiddes eller kontrolleres af personer inden for dens jurisdiktion.
     
Article 3
 
Artikel 3
     
Taxes Covered
 
Skatter omfattet af aftalen
     
1. The taxes which are the subject of this Agreement are:
 
1. De skatter, som omfattes af denne aftale, er:
     
a)
in Aruba:
 
a)
I Aruba:
 
i)
the income tax (inkomstenbelasting);
   
i)
indkomstskatten (indkomstenbelasting);
 
ii)
the wage tax (loonbelasting);
   
ii)
lønskatten (loonbelasting);
 
iii)
the profit tax (winstbelasting);
   
iii)
kapitalgevinstbeskatningen (winstbelasting);
 
iv)
the dividend withholding tax (dividendbelasting);
   
iv)
kildeskatten af udbytter (dividendbelasting):
b)
in Denmark:
 
b)
i Danmark:
 
i)
the income tax to the State (indkomstskatten til staten);
   
i)
indkomstskatten til staten;
 
ii)
the income tax to the municipalities (den kommunale indkomstskat).
   
ii)
den kommunale indkomstskat.
             
2. This Agreement shall also apply to any identical taxes imposed after the date of signature of this Agreement in addition to or in place of the existing taxes. This Agreement shall also apply to any substantially similar taxes imposed after the date of signature of this Agreement in addition to, or in place of, the existing taxes if the competent authorities of the Contracting Parties so agree. Furthermore, the taxes covered may be expanded or modified by mutual agreement of the Contracting Parties in the form of an exchange of letters. The competent authorities of the Contracting Parties shall notify each other of any substantial changes to the taxation and related information gathering measures covered by this Agreement.
 
2. Denne aftale finder også anvendelse på skatter af samme art, der efter datoen for denne aftales undertegnelse udskrives som tillæg til, eller i stedet for, de eksisterende skatter. Denne aftale finder også anvendelse på skatter af væsentligt samme art, der efter datoen for denne aftales undertegnelse udskrives som tillæg til, eller i stedet for, de eksisterende skatter, hvis de kontraherende parters kompetente myndigheder bliver enige herom. Herudover kan fortegnelsen over de omfattede skatter udvides eller ændres efter gensidig aftale mellem de kontraherende parter i form af brevveksling. De kontraherende parters kompetente myndigheder skal underrette hinanden om alle væsentlige ændringer af beskatning og hermed forbundne foranstaltninger til indhentning af oplysninger, som omfattes af denne aftale.
     
Article 4
 
Artikel 4
     
Definitions
 
Definitioner
     
1. For the purposes of this Agreement, unless otherwise defined:
 
1. I denne aftale har følgende udtryk den nedenfor angivne betydning, medmindre de er defineret anderledes:
     
a)
the term ”Contracting Party” means the Kingdom of the Netherlands, in respect of Aruba, or the Kingdom of Denmark as the context requires;
 
a)
udtrykket ”kontraherende part” betyder Kongeriget Nederlandene for så vidt angår Aruba eller Kongeriget Danmark, alt efter sammenhængen;
b)
the term ”Aruba” means that part of the Kingdom of the Netherlands that is situated in the Caribbean area and consisting of the Island of Aruba;
 
b)
udtrykket ”Aruba” betyder den del af Kongeriget Nederlandene, der befinder sig i det caribiske område, og som udgøres af øen Aruba;
c)
the term ”Denmark” means the Kingdom of Denmark including any area outside the territorial sea of Denmark which in accordance with international law has been or may hereafter be designated under Danish laws as an area within which Denmark may exercise sovereign rights with respect to the exploration and exploitation of the natural resources of the sea-bed or its subsoil and the superjacent waters and with respect to other activities for the exploration and economic exploitation of the area; the term does not comprise the Faroe Islands and Greenland;
 
c)
udtrykket ”Danmark” betyder Kongeriget Danmark, herunder ethvert område uden for Danmarks territorialfarvand, som i overensstemmelse med folkeretten og ifølge dansk lovgivning er eller senere måtte blive betegnet som et område, inden for hvilket Danmark kan udøve suverænitetsrettigheder med hensyn til efterforskning og udnyttelse af naturforekomster på havbunden eller i dens undergrund og de overliggende vande og med hensyn til anden virksomhed med henblik på efterforskning og økonomisk udnyttelse af området; udtrykket omfatter ikke Færøerne og Grønland;
d)
the term ”competent authority” means
 
d)
udtrykket ”kompetent myndighed” betyder:
 
i)
in the case of Aruba, the Minister for Finance and Economic Affairs or an authorized representative of the Minister;
   
i)
i Aruba, finans- og økonomiministeren eller en befuldmægtiget stedfortræder for ministeren;
 
ii)
in the case of Denmark, the Minister for Taxation or his authorized representative;
   
ii)
i Danmark, skatteministeren eller dennes befuldmægtigede stedfortræder;
e)
the term ”person” includes an individual, a company and any other body of persons;
 
e)
udtrykket ”person” indbefatter en fysisk person, et selskab og enhver anden sammenslutning af personer;
f)
the term ”company” means any body corporate or any entity that is treated as a body corporate for tax purposes;
 
f)
udtrykket ”selskab” betyder enhver juridisk person eller enhver sammenslutning, der i skattemæssig henseende behandles som en juridisk person;
g)
the term ”publicly traded company” means any company whose principal class of shares is listed on a recognised stock exchange provided its listed shares can be readily purchased or sold by the public. Shares can be purchased or sold ”by the public” if the purchase or sale of shares is not implicitly or explicitly restricted to a limited group of investors;
 
g)
udtrykket ”selskab, hvis aktier er genstand for offentlig handel,” betyder et selskab, hvis vigtigste aktieklasse er noteret på en anerkendt fondsbørs under forudsætning af, at dets noterede aktier frit kan købes eller sælges af almenheden. Aktier kan købes eller sælges ”af almenheden”, hvis køb eller salg af aktier ikke underforstået eller udtrykkeligt er begrænset til en afgrænset kreds af investorer;
h)
the term ”principal class of shares” means the class or classes of shares representing a majority of the voting power and value of the company;
 
h)
udtrykket ”vigtigste aktieklasse” betyder den aktieklasse, som repræsenterer flertallet af stemmerne i og værdien af selskabet;
i)
the term ”recognised stock exchange” means any stock exchange agreed upon by the competent authorities of the Contracting Parties;
 
i)
udtrykket ”anerkendt fondsbørs” betyder sådan børs, som de kontraherende parters kompetente myndigheder er blevet enige om;
j)
the term ”collective investment fund or scheme” means any pooled investment vehicle, irrespective of legal form. The term ”public collective investment fund or scheme” means any collective investment fund or scheme provided the units, shares or other interests in the fund or scheme can be readily purchased, sold or redeemed by the public. Units, shares or other interests in the fund or scheme can be readily purchased, sold or redeemed ”by the public” if the purchase, sale or redemption is not implicitly or explicitly restricted to a limited group of investors;
 
j)
udtrykket ”kollektiv investeringsfond eller -ordning” betyder ethvert puljet investeringsinstrument, uanset dets juridiske kvalifikation. Udtrykket ”offentlig kollektiv investeringsfond eller –ordning” betyder enhver kollektiv investeringsfond eller –ordning, forudsat at andele, aktier eller andre rettigheder i fonden eller ordningen frit kan købes, sælges eller indløses af almenheden. Andele, aktier eller andre rettigheder kan frit købes, sælges eller indløses ”af almenheden”, hvis købet, salget eller indløsningen ikke underforstået eller udtrykkeligt er begrænset til en afgrænset kreds af investorer;
k)
the term ”tax” means any tax to which this Agreement applies;
 
k)
udtrykket ”skat” betyder enhver skat, som denne aftale finder anvendelse på;
l)
the term ”Applicant Party” means the Contracting Party requesting information;
 
l)
udtrykket ”anmodende part” betyder den kontraherende part, som anmoder om oplysninger;
m)
the term ”Requested Party” means the Contracting Party requested to provide information;
 
m)
udtrykket ”anmodede part” betyder den kontraherende part, som er anmodet om at videregive oplysninger;
n)
the term ”information gathering measures” means laws and administrative or judicial procedures that enable a Contracting Party to obtain and provide the requested information;
 
n)
udtrykket ”foranstaltninger til indhentning af oplysninger” betyder lovgivning og administrative eller retlige procedurer, der sætter en kontraherende part i stand til at til at indhente og yde de oplysninger, der anmodes om;
o)
the term ”information” means any fact, statement or record in any form whatever.
 
o)
udtrykket ”oplysning” betyder enhver omstændighed, meddelelse eller protokol uanset form.
     
2. As regards the application of this Agreement at any time by a Contracting Party, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the law of that Party, any meaning under the applicable tax laws of that Party prevailing over a meaning given to the term under other laws of that Party.
 
2. Ved en kontraherende parts anvendelse af denne aftale på ethvert tidspunkt skal ethvert udtryk, som ikke er defineret deri, medmindre andet følger af sammenhængen, tillægges den betydning, som det har på dette tidspunkt i denne parts lovgivning, idet enhver betydning i de skattelove, der anvendes i denne part, skal gå forud for den betydning, udtrykket er tillagt andre steder i denne parts lovgivning.
     
Article 5
 
Artikel 5
     
Exchange of Information upon Request
 
Udveksling af oplysninger efter anmodning
     
1. The competent authority of the Requested Party shall provide upon request information for the purposes referred to in Article 1. Such information shall be exchanged without regard to whether the conduct being investigated would constitute a crime under the laws of the Requested Party if such conduct occurred in the Requested Party.
 
1. Den anmodede parts kompetente myndighed skal efter anmodning videregive oplysninger til formål som nævnt i artikel 1. Sådanne oplysninger skal videregives, uanset om den adfærd, som undersøges, ville udgøre en forbrydelse efter den anmodede parts egen lovgivning, hvis adfærden var udøvet på den anmodede parts område.
     
2. If the information in the possession of the competent authority of the Requested Party is not sufficient to enable it to comply with the request for information, that Party shall use all relevant information gathering measures to provide the Applicant Party with the information requested, notwithstanding that the Requested Party may not need such information for its own tax purposes.
 
2. Hvis de oplysninger, som den anmodede parts kompetente myndigheder er i besiddelse af, ikke er tilstrækkelige til at sætte den i stand til at imødekomme anmodningen om oplysninger, skal denne part bruge alle relevante foranstaltninger til indhentning af oplysninger for at videregive de oplysninger, der anmodes om, til den anmodende part, uanset at den anmodede part ikke behøver sådanne oplysninger til formål for sin egen beskatning.
     
3. If specifically requested by the competent authority of an Applicant Party, the competent authority of the Requested Party shall provide information under this Article, to the extent allowable under its domestic laws, in the form of depositions of witnesses and authenticated copies of original records.
 
3. Hvis den anmodende parts kompetente myndighed særligt anmoder om det, skal den anmodede parts kompetente myndighed videresende oplysninger efter denne artikel, i det omfang det er tilladt efter dens nationale lovgivning, i form af skriftlige vidneudsagn og bekræftede kopier af originale protokoller.
     
4. Each Contracting Party shall ensure that its competent authority for the purposes specified in Article 1 of this Agreement, has the authority to obtain and provide upon request:
 
4. Hver kontraherende part skal sikre, at dens kompetente myndighed har hjemmel til, til opfyldelse af de formål, der er nævnt i aftalens artikel 1, at indhente og efter anmodning videregive:
     
a)
information held by banks, other financial institutions, and any person acting in an agency or fiduciary capacity including nominees and trustees
 
a)
oplysninger, der besiddes af banker, andre finansielle institutioner, og enhver person, som optræder i egenskab af bemyndiget eller som formynder, herunder repræsentanter og forvaltere;
b)
information regarding the ownership of companies, partnerships, trusts, foundations, ”Anstalten” and other persons, including, within the constraints of Article 2, ownership information on all such persons in an ownership chain; in the case of trusts, information on settlors, trustees, beneficiaries and protectors; and in the case of foundations, information on founders, members of the foundation council and beneficiaries. Further, this Agreement does not create an obligation on the Contracting Parties to obtain or provide ownership information with respect to publicly traded companies or public collective investement funds or schemes unless such information can be obtained without giving rise to disproportionate difficulties.
 
b)
oplysninger vedrørende ejerskabet til selskaber, interessentskaber, trusts, fonde, ”Anstalten” og andre personer, herunder – med de begrænsninger, der følger af artikel 2 – ejerskabet til alle sådanne personer i en kæde af ejere; i tilfælde af trusts, oplysninger om stiftere, forvaltere, berettigede og tilsynsførende; og i tilfælde af fonde, oplysninger om stiftere, medlemmer af fondsbestyrelsen og berettigede. Derudover medfører denne aftale ikke en forpligtelse for de kontraherende parter til at indhente eller videregive oplysninger om ejerskab for så vidt angår selskaber, hvis aktier er genstand for offentlig handel, og offentlige kollektive investeringsfonde eller -ordninger, medmindre sådanne oplysninger kan indhentes uden uforholdsmæssige vanskeligheder.
     
5. The competent authority of the Applicant Party shall provide the following information to the competent authority of the Requested Party when making a request for information under this Agreement to demonstrate the foreseeable relevance of the information to the request:
 
5. Når den anmodende parts kompetente myndighed anmoder om oplysninger i henhold til denne aftale, skal den for at synliggøre den forudsete relevans i forhold til anmodningen af de oplysninger, der anmodes om, give følgende oplysninger til den anmodede parts kompetente myndighed:
     
a)
the identity of the person under examination or investigation;
 
a)
identiteten af den person, som er genstand for undersøgelse eller efterforskning;
b)
a statement of the information sought including its nature and the form in which the Applicant Party wishes to receive the information from the Requested Party;
 
b)
en erklæring om de oplysninger, der anmodes om, herunder deres karakter og den form, i hvilken den anmodende part ønsker at modtage dem fra den anmodede part;
c)
the tax purpose for which the information is sought;
 
c)
det skattemæssige formål, for hvilket oplysningerne søges;
d)
the grounds for believing that the information requested is held in the Requested Party or is in the possession or control of a person within the jurisdiction of the Requested Party;
 
d)
grundene til at antage, at de oplysninger, der anmodes om, opbevares hos den anmodede part eller besiddes eller kontrolleres af en person, der befinder sig inden for den anmodede parts jurisdiktion;
e)
to the extent known, the name and address of any person believed to be in possession of the requested information;
 
e)
i det omfang det vides, navn og adresse på enhver person, som antages at besidde de oplysninger, der anmodes om;
f)
a statement that the request is in conformity with the law and administrative practices of the Applicant Party, that if the requested information was within the jurisdiction of the Applicant Party then the competent authority of the Applicant Party would be able to obtain the information under the laws of the Applicant Party or in the normal course of administrative practice and that the information request is in conformity with this Agreement;
 
f)
en erklæring om, at anmodningen er i overensstemmelse med lovgivning og administrativ praksis i den anmodende part, at hvis de oplysninger, der anmodes om, havde været i den anmodende parts jurisdiktion, så ville den anmodende parts kompetente myndighed være i stand til at indhente oplysningerne efter den anmodende parts lovgivning eller normale forvaltningspraksis, og at anmodningen om oplysninger er i overensstemmelse med denne aftale;
g)
a statement that the Applicant Party has pursued all means available in its own territory to obtain the information, except those that would give rise to disproportionate difficulties.
 
g)
en erklæring om, at den anmodende part har udtømt alle muligheder, der står til rådighed i dens eget område, for at indhente oplysningerne, undtagen sådanne, som ville medføre uforholdsmæssige vanskeligheder.
         
6. The competent authority of the Requested Party shall forward the requested information as promptly as possible to the Applicant Party. To ensure a prompt response, the competent authority of the Requested Party shall:
 
6. Den anmodede parts kompetente myndighed skal videresende de oplysninger, der anmodes om, til den anmodende part hurtigst muligt. For at sikre en hurtig besvarelse skal den anmodede parts kompetente myndighed:
     
a)
confirm receipt of a request in writing to the competent authority of the Applicant Party and shall notify the competent authority of the Applicant Party of deficiencies in the request, if any, within 60 days of the receipt of the request; and
 
a)
skriftligt bekræfte modtagelsen af anmodningen over for den anmodende parts kompetente myndighed og give den anmodende parts kompetente myndighed underretning om eventuelle mangler ved anmodningen inden 60 dage efter modtagelsen af anmodningen;
b)
if the competent authority of the Requested Party has been unable to obtain and provide the information within 90 days of receipt of the request, including if it encounters obstacles in furnishing the information or it refuses to furnish the information, it shall immediately inform the Applicant Party, explaining the reason for its inability, the nature of the obstacles or the reasons for its refusal.
 
b)
hvis den anmodede parts kompetente myndighed ikke har været i stand til at indhente og videregive oplysningerne inden for 90 dage efter modtagelsen af anmodningen, herunder hvis den støder på hindringer for tilvejebringelsen af oplysningerne, eller hvis den afslår at tilvejebringe oplysningerne, skal den umiddelbart underrette den anmodende part og herunder forklare årsagen til dens manglende mulighed, karakteren af hindringerne eller begrundelsen for dens afslag.
     
Article 6
 
Artikel 6
     
Spontaneous Exchange of Information
 
Spontan udveksling af oplysninger
     
The Contracting Parties may forward to each other, without prior request, information of which they have knowledge.
 
De kontraherende parter kan uden forudgående anmodning videresende oplysninger, som de er bekendt med, til hinanden.
     
Article 7
 
Artikel 7
     
Tax Examinations Abroad
 
Skatteundersøgelser i udlandet
     
1. A Contracting Party may allow representatives of the competent authority of the other Contracting Party to enter the territory of the first-mentioned Party to interview individuals and examine records with the written consent of the persons concerned. The competent authority of the second-mentioned Party shall notify the competent authority of the first-mentioned Party of the time and place of the meeting with the individuals concerned.
 
1. En kontraherende part kan tillade repræsentanter for den anden kontraherende parts kompetente myndighed at rejse ind i den førstnævnte parts område for at udspørge fysiske personer og undersøge protokoller med skriftlig tilladelse fra de berørte personer. Den sidstnævnte parts kompetente myndighed skal underrette den førstnævnte parts kompetente myndighed om tid og sted for mødet med de pågældende fysiske personer.
     
2. At the request of the competent authority of one of the Contracting Parties, the competent authority of the other Contracting Party may allow representatives of the competent authority of the first-mentioned Party to be present at the appropriate part of a tax examination in the second-mentioned Party.
 
2. Efter anmodning fra den kompetente myndighed i en af de kontraherende parter kan den anden kontraherende parts kompetente myndighed tillade, at repræsentanter fra den førstnævnte parts kompetente myndighed er til stede under den relevante del af en skatteundersøgelse på den sidstnævnte parts område.
     
3. If the request referred to in paragraph 2 is acceded to, the competent authority of the Contracting Party conducting the examination shall, as soon as possible, notify the competent authority of the other Party about the time and place of the examination, the authority or official designated to carry out the examination and the procedures and conditions required by the first-mentioned Party for the conduct of the examination. All decisions with respect to the conduct of the tax examination shall be made by the Party conducting the examination.
 
3. Hvis anmodningen som nævnt i stykke 2 imødekommes, skal den kontraherende parts kompetente myndighed, der udfører undersøgelsen, så tidligt som muligt, underrette den anden parts kompetente myndighed om tid og sted for undersøgelsen, om den myndighed eller person, der er udpeget til at udføre undersøgelsen, og om procedurerne og betingelserne, som kræves af den førstnævnte part for udførelsen af undersøgelsen. Alle beslutninger med hensyn til udførelsen af undersøgelsen skal træffes af den part, der udfører undersøgelsen.
     
Article 8
 
Artikel 8
     
Possibility of Declining a Request
 
Mulighed for at afslå en anmodning
     
1. The Requested Party shall not be required to obtain or provide information that the Applicant Party would not be able to obtain under its own laws for purposes of the administration or enforcement of its own tax laws. The competent authority of the Requested Party may decline to assist where the request is not made in conformity with this Agreement.
 
1. Den anmodede part er ikke forpligtet til at indhente eller videregive oplysninger, som den anmodende part ikke ville være i stand til at indhente efter sin lovgivning til brug for administrationen eller håndhævelsen af sin egen skattelovgivning. Den anmodede parts kompetente myndighed kan afslå at yde bistand, hvor anmodningen ikke er fremsat i overensstemmelse med denne aftale.
     
2. The provisions of this Agreement shall not impose on a Contracting Party the obligation to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process. Notwithstanding the foregoing, information of the type referred to in paragraph 4 of Article 5 shall not be treated as such a secret or trade process merely because it meets the criteria in that paragraph.
 
2. Bestemmelserne i denne aftale pålægger ikke en kontraherende part nogen forpligtelse til at videregive oplysninger, der ville afsløre nogen erhvervsmæssig, forretningsmæssig, industriel, kommerciel eller faglig hemmelighed eller fremstillingsmetode. Uanset det foranstående skal oplysninger af den type, som er beskrevet i artikel 5, stykke 4, dog ikke behandles som en sådan hemmelighed eller fremstillingsmetode, alene fordi de opfylder kriterierne i dette stykke.
     
3. The provisions of this Agreement shall not impose on a Contracting Party the obligation to obtain or provide information, which would reveal confidential communications between a client and an attorney, solicitor or other admitted legal representative where such communications are:
 
3. Bestemmelserne i denne aftale pålægger ikke en kontraherende part nogen forpligtelse til at indhente eller videregive oplysninger, som ville afsløre fortrolig kommunikation mellem en klient og en advokat eller anden juridisk rådgiver, når sådan kommunikation er
     
a)
produced for the purposes of seeking or providing legal advice; or
 
a)
frembragt med det formål at søge eller yde juridisk rådgivning eller
b)
produced for the purposes of use in existing or contemplated legal proceedings.
 
b)
frembragt til brug for eksisterende eller overvejede juridiske handlinger.
         
4. The Requested Party may decline a request for information if the disclosure of the information would be contrary to public policy (ordre public).
 
4. Den anmodede part kan afslå en anmodning om oplysninger, hvis meddelelse af oplysningerne ville være i strid med almene hensyn (ordre public).
     
5. A request for information shall not be refused on the ground that the tax claim giving rise to the request is disputed by the taxpayer.
 
5. En anmodning om oplysninger kan ikke afslås af den grund, at skattekravet, som giver anledning til anmodningen, bestrides af den skattepligtige.
     
6. The Requested Party may decline a request for information if the information is requested by the Applicant Party to administer or enforce a provision of the tax law of the Applicant Party, or any requirement connected therewith, which discriminates against a national of the Requested Party as compared with a national of the Applicant Party in the same circumstances.
 
6. Den anmodede part kan afslå en anmodning om oplysninger, hvis den anmodende part har anmodet om oplysningerne til administration eller håndhævelse af en bestemmelse i den anmodende parts skattelovgivning eller ethvert krav i forbindelse hermed, der diskriminerer mod en statsborger i den anmodede part sammenlignet med en statsborger eller i den anmodende part under samme omstændigheder.
     
Article 9
 
Artikel 9
     
Confidentiality
 
Tavshedspligt
     
Any information received by a Contracting Party under this Agreement shall be treated as confidential and may be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) in the jurisdiction of the Contracting Party concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by this Agreement. Such persons or authorities shall use such information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. The information may not be disclosed to any other person or entity or authority or any other jurisdiction without the express written consent of the competent authority of the Requested Party.
 
Enhver oplysning, som er modtaget af en kontraherende part i henhold til denne aftale, skal holdes hemmelig og må kun meddeles til personer eller myndigheder (herunder domstole og forvaltningsmyndigheder) inden for den kontraherende parts jurisdiktion, der er beskæftiget med ligning og opkrævning, tvangsfuldbyrdelse af eller retsforfølgning eller afgørelser af klager med hensyn til skatter omfattet af denne aftale. Sådanne personer eller myndigheder må kun anvende sådanne oplysninger til sådanne formål. De må meddele oplysningerne under offentlige retshandlinger eller i retsafgørelser. Oplysningerne må ikke meddeles til nogen anden person eller enhed eller myndighed eller til nogen anden jurisdiktion uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra den anmodede parts kompetente myndighed.
     
Article 10
 
Artikel 10
     
Costs
 
Omkostninger
     
Unless the competent authorities of the Contracting Parties otherwise agree, ordinary costs incurred in providing assistance shall be borne by the Requested Party, and extraordinary costs incurred in providing assistance (including reasonable costs of engaging external advisors in connection with litigation or otherwise) shall be borne by the Applicant Party. At the request of either Contracting Party, the competent authorities shall consult as necessary with regard to this Article, and in particular the competent authority of the Requested Party shall consult with the competent authority of the Applicant Party in advance if the costs of providing information with respect to a specific request are expected to be significant.
 
Medmindre de kontraherende parters kompetente myndigheder aftaler andet, skal ordinære omkostninger, som er pådraget i forbindelse med ydelse af bistand, bæres af den anmodede part, og ekstraordinære omkostninger, der er pådraget i forbindelse med ydelse af bistand (herunder omkostninger til at engagere udenforstående rådgivere i forbindelse med retssager eller lignende) bæres af den anmodende part. Efter anmodning fra en af de kontraherende parter skal de kompetente myndigheder i nødvendigt omfang konsultere hinanden om denne artikel, og i særdeleshed skal den anmodede parts kompetente myndighed konsultere den anmodende parts kompetente myndighed på forhånd, hvis omkostningerne ved at videregive oplysninger med hensyn til en enkelt anmodning forventes at være væsentlige.
     
Article 11
 
Artikel 11
     
Implementation Legislation
 
Effektuerende lovgivning
     
The Contracting Parties shall enact any legislation necessary to comply with, and give effect to, the terms of this Agreement.
 
De kontraherende parter skal gennemføre enhver lovgivning, der er nødvendig for at overholde og effektuere vilkårene for denne aftale.
     
Article 12
 
Artikel 12
     
Mutual Agreement Procedure
 
Gensidig aftaleprocedure
     
1. The competent authorities of the Contracting Parties shall jointly endeavour to resolve any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of this Agreement.
 
1. De kontraherende parters kompetente myndigheder skal i fællesskab bestræbe sig for at løse eventuelle vanskeligheder eller tvivlsspørgsmål, der måtte opstå i forbindelse med fortolkningen eller gennemførelsen af denne aftale.
     
2. In addition to the endeavours referred to in paragraph 1, the competent authorities of the Contracting Parties may mutuallydetermine the procedures to be used under Articles 5, 6 and 7.
 
2. I tillæg til de bestræbelser, der omtales i stykke 1, kan de kontraherende parters kompetente myndigheder gensidigt aftale de fremgangsmåder, som skal anvendes efter artikel 5 og 6.
     
3. The competent authorities of the Contracting Parties may communicate with each other directly for the purposes of this Article.
 
3. De kontraherende parters kompetente myndigheder kan kommunikere direkte med hinanden med henblik på denne artikel.
     
Article 13
 
Artikel 13
     
Entry into Force
 
Ikrafttræden
     
1. Each of the Contracting Parties shall notify the other in writing of the completion of the internal procedures required by its law for the entry into force of this Agreement.
 
1. Hver af de kontraherende parter skal skriftligt underrette den anden om, at de interne fremgangsmåder, der er påkrævet efter dens lovgivning for, at denne aftale kan træde i kraft, er gennemført.
     
2. The Agreement shall enter into force on the first day of the second month after the receipt of the later of these notifications and shall thereupon have effect as from that date.
 
2. Aftalen træder i kraft på den første dag i den anden måned efter modtagelsen af den seneste af disse underretninger og har derefter virkning fra den dato.
     
3. The provisions of this Agreement shall have effect for any taxable periods, which can still be investigated at the moment of the information request, according to the laws of the Applicant Party.
 
3. Denne aftales bestemmelser finder anvendelse på skattemæssige perioder, der ifølge den anmodende parts lovgivning stadig kan gøres til genstand for undersøgelse på tidspunktet for anmodningen om oplysninger.
     
Article 14
 
Artikel 14
     
Termination
 
Opsigelse
     
1. This Agreement shall remain in force until terminated by a Contracting Party. Either Contracting Party may terminate the Agreement, through diplomatic channels, by giving written notice of termination to the other Contracting Party at least six months before the end of any calendar year.
 
1. Denne aftale forbliver i kraft, indtil den opsiges af en kontraherende part. Hver af de kontraherende parter kan opsige aftalen ved at give skriftlig meddelelse, gennem diplomatiske kanaler, om opsigelse til den anden kontraherende part mindst seks måneder før udløbet af ethvert kalenderår.
     
2. In such event, the Agreement shall cease to have effect from the first day of January of the calendar year next following the end of the six month period.
 
2. I så fald ophører aftalen med at have virkning fra den første januar i det kalenderår, der følger efter udløbet af seksmånedersperioden.
     
3. Notwithstanding any termination of this Agreement, the Contracting Parties shall remain bound by the provisions of Article 9 with respect to any information obtained under this Agreement.
 
3. Uanset en eventuel opsigelse af denne aftale forbliver de kontraherende parter bundet af bestemmelserne i artikel 9 med hensyn til enhver oplysning, der er modtaget efter aftalen.
     
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.
 
Til bekræftelse heraf har undertegnede, dertil behørigt befuldmægtigede af deres respektive regeringer, underskrevet aftalen.
     
DONE in duplicate at Paris, this 10th day of September 2009, in the English language.
 
Udfærdiget i Paris, den 10. september 2009, i to eksemplarer på engelsk.
     
FOR THE KINGDOM OF DENMARK
 
For Kongeriget Danmark
     
Anne Dorte Riggelsen
 
Anne Dorte Riggelsen
     
FOR THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS, IN RESPECT OF ARUBA
 
For Kongeriget Nederlandene for så vidt angår Aruba
     
Nilo J. J. Swaen
 
Nilo J. J. Swaen
     
Aftalen træder i medfør af artikel 13 i kraft den 1. juni 2011.

Skatteministeriet, den 18. maj 2011

Peter Christensen