Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31979L0409
 
31992L0043
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Afgrænsning af områder, hvor der i bekendtgørelse er fastsat regler for jagt og færdsel.
Bilag 2
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Sydfynske Ø-hav Vildtreservat 1) 1)

 

I medfør af §§ 33, 49, stk. 1 og 3, samt 54, stk. 3 i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 114 af 28. januar 1997 senest ændret ved lov nr. 1571 af 20. december 2006, fastsættes:

Formål

§ 1. Bekendtgørelsen har til formål at sikre det Sydfynske Ø-hav som raste-, fouragerings- og yngleområde for vandfugle.

Afgrænsning

§ 2. Sydfynske Ø-hav Vildtreservat omfatter, som angivet på kortbilag:

1) Søterritoriet mellem Tåsinge, Langeland og Ærø afgrænset mod nordøst af Siø og broerne til Langeland og Tåsinge, mod syd af en ret linie fra det vestligste punkt på Ristinge Hale (Langeland) til det østligste punkt på Ærø Hale til og mod vest af en ret linie fra det nordvestligste punkt på Urehoved til Drejø Havn. Mod nordvest afgrænses vandområdet af en ret linje fra det nordøstligste punkt på Knappen (Drejø) til det vestligste punkt på Kalveodde (Skarø) og af en ret linje fra det østligste punkt på Skarø til det vestligste punkt ved Vornæs Pynt (Tåsinge).

2) Landarealer som beskrevet i bilag 1.

Stk. 2. Mod land afgrænses reservatets vandområde af højeste, daglige vandstandslinie.

Jagt

§ 3. Det er forbudt at udøve jagt på eller på anden måde at ombringe, indfange eller forjage pattedyr og fugle i følgende områder som be-skrevet i bilag 1, pkt. 1.1 og 4.1, jf. kortbilag:

1) Området mellem Tåsinge, Siø, Strynø og Birkholm.

2) Området nord for Storeholm.

Stk. 2. Færdsel med ladt skydevåben i områderne er forbudt.

§ 4. Det er forbudt at udøve jagt på eller på anden måde at ombringe, indfange eller forjage vandfugle i følgende områder som beskrevet i bilag 1, pkt. 1.2 og 4.2, jf. kortbilag:

1) Store og Lille Rallen, Vogterholm, Bondeholm, del af Strynø Kalv og del af Monnet.

2) Del af Storeholm med tilvækstarealer.

§ 5. Det er forbudt at udøve jagt på eller på anden måde at ombringe, indfange eller forjage pattedyr og fugle i september måned og fra fartøj, der ikke er opankret, i følgende områder som beskrevet i bilag 1, pkt. 2 og 3, jf. kortbilag:

1) Området mellem Tåsinge, Birkholm, Strynø Kalv, Flintegrund, Egholm Flak og Hjortø.

2) Området mellem Marstal og Ristinge.

§ 6. Jagt fra motordrevet fartøj er forbudt på hele vildtreservatets vandområde.

Færdsel

§ 7. Brætsejlads er forbudt i følgende områder som beskrevet i bilag 1, pkt. 1.1 og 4.1, jf. kortbilag:

1) Området mellem Tåsinge, Siø, Strynø og Birkholm.

2) Området nord for Storeholm.

§ 8. Brætsejlads er forbudt fra 1. september til 31. maj i følgende områder som beskrevet i bilag 1, pkt. 2 og 3, jf. kortbilag:

1) Området mellem Tåsinge, Birkholm, Strynø Kalv, Flintegrund, Egholm Flak og Hjortø.

2) Området mellem Marstal og Ristinge.

§ 9. Færdsel er forbudt fra 1. marts til 15. juli på følgende øer og holme som beskrevet i bilag 1, pkt. 5, jf. kortbilag: Bredholm, Græsholm, Grensholm, del af Hjelmshoved, Storeholm, del af vestlige odde på Hjortø, Odden, Mejlholm, St. og Li. Egholm, del af Strynø Kalv, Dejrø, Eskildsø , inkl. tilvækstarealer, samt på det omgivende søterritorium i en afstand af 50 meter fra højeste, daglige vandstandslinie.

Stk. 2. Bestemmelsen gælder ikke for:

1) Ejere og brugere samt disses husstand og personale. Det er dog forbudt at medbringe hunde.

2) Sejlads i forbindelse med erhvervsfiskeri og fritidsfiskeri med garn og krogliner.

Dispensation og tilsyn

§ 10. Skov- og Naturstyrelsen fører tilsyn med, at bestemmelserne i bekendtgørelsen overholdes.

§ 11. Skov- og Naturstyrelsen kan, når særlige forhold taler derfor, dispensere fra bestemmelserne i §§ 3-9.

Stk. 2. Skov- og Naturstyrelsens afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden ad-ministrativ myndighed.

Stk. 3. Uanset bestemmelserne i § 9 kan Farvandsvæsenet eller andre (f.eks. havne) ud-føre arbejder i forbindelse med redningsopga-ver og den for sejladsen nødvendige afmærkning m.v.

Straf og ikrafttrædelse

§ 12. Overtrædelse af bestemmelserne i §§ 3-9 eller af vilkår, der er fastsat i en dispensation i medfør af § 11, straffes med bøde, medmindre strengere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 12. marts 2007.

Stk. 2. Samtidig hermed ophæves Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse af 30. juni 1996 om Sydfynske Øhav Vildtreservat.

Miljøministeriet, den 15. januar 2007

Connie Hedegaard

/Anne-Marie RasmussenBilag 1

Afgrænsning af områder, hvor der i bekendtgørelse er fastsat regler for jagt og færdsel.

De anvendte koordinater er geografiske positioner i henhold til Mercator Projektion (ED 50).

1. Området mellem Tåsinge, Siø, Strynø og Birkholm:

1.1 På søterritoriet afgrænses området på følgende måde:

a) Mod nordvest af en ret linie mellem den sydlige mole i Skovballe Havn og det nordligste punkt på Birkholm,

b) mod sydvest og syd af nordøstkysten af Birkholm i højeste, daglige vandstandslinie til det østligste punkt på Birkholm (Sandhoved) og en ret linie herfra til det sydvestligste punkt på Strynø Kalv 250 meter nordvest for punktet hvor skellet mellem matr. nr. 55b og 53b Strynø By, Strynø rammer kysten; herfra langs nordkysten af Strynø Kalv i højeste, daglige vandstandslinie til det nordøstligste punkt på Strynø Kalv 270 meter øst for det punkt hvor skellet mellem matr. nr. 55b og 54 Strynø By, Strynø rammer kysten,

c) mod sydøst og syd af en ret linie fra sidstnævnte punkt på Strynø Kalv til det nordvestligste punkt på Hundsøre Odde på Strynø; herfra langs nordkysten af Strynø i højeste, daglige vandstandslinie til det vestligste punkt på Øksenæbbe og en ret linie herfra til det sydvestligste punkt på Siø (Barhoved) og

d) mod nordøst af sydvestkysten af Siø i højeste, daglige vandstandslinie, Siøbroen mellem Siø og Tåsinge samt sydkysten af Tå-singe mellem Siøbroen og Skovballe Havn i højeste, daglige vandstandslinie.

1.2 Følgende landarealer:

a) Matr. nr. 4c og 4 d, Stjovl By, Bjerreby (Store og Lille Rallen), matr. nr. 56b og 73 Strynø By, Strynø (hhv. Vogterholm og Bondeholm).

b) De dele af matr. nr. 53b, 54, 101a, 101b og 101c Strynø By, Strynø, som er beliggende nord for rette linjer mellem det sydvestligste punkt på Strynø Kalv 250 meter nordvest for punktet hvor skellet mellem matr. nr. 55b og 53b smst. rammer kysten, det nordøstlige skelhjørne af matr. nr. 101c og et punkt på nordkysten af Strynø Kalv 270 meter øst for det punkt hvor skellet mellem matr. nr. 55b og 54 smst. rammer kysten,

c) den del af matr. nr. 26a Vårø By, Bjerreby (Monnet), som er beliggende øst for det nord-sydgående stendige vest for afslutning af mark-vej og skydehus.

2. Området mellem Tåsinge, Birkholm, Strynø Kalv, Flintegrund, Egholm Flak og Hjortø:

Søterritoriet afgrænses på følgende måde:

a) Mod nord af en ret linie fra det nordøstligste punkt på Hjælmshoved til et punkt på kysten på Tåsinge (54 ° 58,48'N.10 ° 31,80'E) ca. 1300 meter nordvest for Skovballe Havn,

b) mod vest og syd af østkysten af Hjælmshoved i højeste, daglige vandstandslinie til det sydligste punkt på Hjælmshoved og herfra af en ret linie til det nordøstligste punkt på Hjortø og langs østkysten af Hjortø i højeste, daglige vandstandslinie til det sydligste punkt på Hjortø og herfra af rette linier til positionerne:

– 54 ° 56,20'N.10 ° 28,90'E (Egholm Flak),

– 54 ° 54,85'N.10 ° 27,66'E (V f. Nyland), det sydligste punkt på Grensholm og det sydvestligste punkt på Strynø Kalv 250 meter nordvest for punktet hvor skellet mellem matr. nr. 55b og 53b Strynø By, Strynø rammer kysten.

c) Mod nord og øst som angivet i pkt. 1.1.a og 1.1.b.

3. Området mellem Marstal og Ristinge

På søterritoriet afgrænses området af rette linier fra det vestligste punkt på Ristinge Hale til positionerne:

– 54 ° 50,78'N.10 ° 32,70'E (v. Ærø Hale)

– 54 ° 51,45'N.10 ° 31,80'E (v. Marstal Havn)

– 54 ° 52,14'N.10 ° 31,43'E (v. Hovvig Grund)

– 54 ° 52,51'N.10 ° 33,95'E (v. Venegrund)

– 54 ° 51,37'N.10 ° 36,70'E (NØ f. Storeholm og herfra en ret linie til det vestligste punkt på den sydlige mole i Ristinge Havn.

Mod land afgrænses området af kysten mellem Ristinge Havn og og det vestligste punkt på Ristinge Hale i højeste, daglige vandstandlinie.

4. Området nord for Storeholm

4.1 Søterritoriet afgrænses af rette linier fra skellet mellem matr. nr. 35 og 52 Ristinge By, Humble (på vestsiden af Storeholm) til positionerne:

– 54 ° 50,54'N.10 ° 34,41'E (V f. Storeholm)

– 56 ° 51,55'N.10 ° 33,85'E (LangholmsHoved)

– 54 ° 52,51'N.10 ° 33,95'E (v. Venegrund)

– 54 ° 51,37'N.10 ° 36,70'E (NØ f. Storeholm) og herfra en ret linie til skellet mellem matr. nr. 35 og 52 Ristinge By, Humble (på østsiden af Storeholm).

4.2 Følgende landarealer på Storeholm:

Matr. nr. 52 og 53 Ristinge By, Humble, incl. tilvækstarealer.

5. Øer og holme:

Følgende landarealer:

a) matr. nr. 100a, 100b, 100c Strynø By, Strynø (øerne Bredholm, Grensholm og Græsholm),

b) matr. nr. 35, 52, 53, 54 og 55 Ristinge By, Humble (Storeholm)

c) den del af Hjelmshoved, der omfatter matr. nr. 3i, 1h, 4f, 5g, 2l Hjortø, Svendborg Jorder og de dele af matr. nr. 2k, 5f, 4g, 3l, 1f smst., der er beliggende nord for den rette linie mellem punktet mod vest hvor skellet mellem matr. nr. 10 og 2k smst. rammer kysten og punktet mod øst hvor skellet mellem matr. nr. 2l og 3l smst. rammer kysten,

d) matr. nr. 2i, Hjortø, Svendborg Jorder (vestlige del af Hjortø - Halen),

e) matr. nr. 13a, Hjortø, Svendborg Jorder (øen Odden),

f) matr. nr. 13b, Hjortø, Svendborg Jorder (øen Mejlholm),

g) de dele af matr. nr. 53b, 54, 101a, 101b og 101c Strynø By, Strynø, som er beliggende nord for de rette linier mellem det sydvestligste punkt på Strynø Kalv 250 meter nordvest for punktet hvor skellet mellem matr. nr. 55b og 53b smst. rammer kysten, det nordøstlige skelhjørne af matr. nr. 101c og et punkt på nordkysten af Strynø Kalv 270 meter øst for det punkt hvor skellet mellem matr. nr. 53b og 54 smst. rammer kysten (nordlige og vestlige del af Strynø Kalv),

h) matr. nr. 1 til 53, samt 56 Egholm Marstal (øen St. Egholm),

i) matr. nr. 57a, 57b, 57c, 58, 59, 60, 61a, 61b Egholm Marstal (øen Li. Egholm),

j) matr. nr. 155 Ærøskøbing Markjorder (øen Dejrø)

k) matr. nr. 3g. Herslev By, Lindelse (øen Eskildsø).

 Bilag 2

AL1600_1.JPG Size: (526 X 764)

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv nr. 79/409/EØF af 2. aaapril 1979 om beskyttelse af vilde fugle (EF-fuglebeskyttelsesdirektivet) (EF-Tidende 1979 nr. L 103, side 1), som senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 807/2003 af 14. april 2003 (EU-Tidende 2003 nr. L 122, side 36), og dele af Rådets direktiv 92/43EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EF-habitatdirektivet) (EF-Tidende 1992 nr. L 206, side 7), som senest ændret ved Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 af 29. september 2003 (EU-Tidende 2003 nr. L 284, side 1).