Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31979L0409
 
31992L0043
 
32006L0105
 
32006L0123
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om buejagt1)

(Sagsbehandlingsregler mv. – implementering af servicedirektiv)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 869 af 4. juli 2007 om buejagt foretages følgende ændringer:

1. Fodnoten til bekendtgørelsens titel affattes således:

»1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle (EF-fuglebeskyttelsesdirektivet) (EF-Tidende 1979 nr. L 103, side 1) som senest ændret ved Rådets direktiv 2006/105/EF af 20. november 2006 (EU-Tidende nr. L 363 side 0368 - 0408) og dele af Rådets direktiv nr. 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EF-habitatdirektivet) (EF-Tidende 1992 nr. L 206, side 7), som senest ændret ved Rådets direktiv 2006/105/EF af 20. november 2006 (EU-Tidende nr. L 363 side 0368 - 0408) samt dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked, EU-Tidende 2006 nr. L376, side 36.«

2. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 23 stk. 4, § 49, stk. 3, § 52 b, § 53 og § 54 stk. 3 og 4 i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 930 af 24. september 2009, som ændret ved lov nr. 1383 af 21. december 2009, fastsættes:«

3. Efter § 3 indsættes:

»§ 3 a. En person som er godkendt af Skov- og Naturstyrelsen til at afholde buejagtkursus betragtes som en tjenesteudbyder. Ved tjenestemodtager forstås enhver som deltager i eller ønsker at deltage i et buejagtskursus omfattet af § 3, stk. 1.

Stk. 2. Udbyderen af buejagtkursus skal oplyse tjenestemodtagere om kontaktoplysninger til Skov- og Naturstyrelsen eller til Økonomi- og Erhvervsministeriets elektroniske kontaktpunkt (kvikskranke), jf. § 16 i lov om tjenesteydelser i det indre marked.

Stk. 3. Oplysningerne skal gøres tilgængelige eller meddeles klart og entydigt og i god tid inden kontraktens indgåelse eller inden udførelse af tjenesteydelsen, hvis der ikke foreligger en skriftlig aftale.

§ 3 b. Skov- og Naturstyrelsen fastsætter og offentliggør sagsbehandlingsfrister for godkendelse af buejagtkursusudbydere efter § 3, stk. 2. Fristen løber fra det tidspunkt, hvor ansøger har indsendt alle de oplysninger, det påhviler denne at indsende.

Stk. 2. Fristen i stk. 1 kan forlænges én gang, hvis sagens kompleksitet berettiger det. Skov- og Naturstyrelsen begrunder forlængelsen og varigheden af forlængelsen og meddeler dette til ansøgeren inden udløbet af fristen i stk. 1.

Stk. 3. Hvis Skov- og Naturstyrelsen ikke har truffet og meddelt afgørelse inden udløbet af fristerne i stk. 1 og 2, betyder det ikke, at ansøgeren kan anse ansøgningen for imødekommet.

§ 3 c. Når Skov- og Naturstyrelsen modtager en ansøgning om godkendelse, sender Skov- og Naturstyrelsen hurtigst muligt en kvittering til ansøgeren med oplysning om

1) den offentliggjorte frist for afgørelsen og muligheden for forlængelse af fristen én gang, jf. § 3 b, stk. 1 og 2,

2) at ansøgeren ikke kan betragte ansøgningen om godkendelse for imødekommet, selv om afgørelsen ikke er truffet og meddelt inden fristens udløb, jf. § 3 b, stk. 3, og

3) klagemuligheder.«

4. I § 19, stk. 1 indsættes som nr. 6 :

»6) undlader at oplyse om kontaktoplysninger, jf. § 3 a, stk. 2«

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2010.

Stk. 2. § 3 c gælder ikke for ansøgninger om tilladelser, som er indsendt til Skov- og Naturstyrelsen før 28. december 2009.

Miljøministeriet, den 22. marts 2010

Karen Ellemann

/ Hans Henrik Christensen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle (EF-fuglebeskyttelsesdirektivet) (EF-Tidende 1979 nr. L 103, side 1) som senest ændret ved Rådets direktiv 2006/105/EF af 20. november 2006 (EU-Tidende nr. L 363 side 0368 - 0408) og dele af Rådets direktiv nr. 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EF-habitatdirektivet) (EF-Tidende 1992 nr. L 206, side 7), som senest ændret ved Rådets direktiv 2006/105/EF af 20. november 2006 (EU-Tidende nr. L 363 side 0368 - 0408) samt dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked, EU-Tidende 2006 nr. L376, side 36.