Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31979L0409
 
31992L0043
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning 1)

 

I medfør af § 16, stk. 1 og 4, og § 61, stk. 2, i lov nr. 453 af 9. juni 2004 om skove fastsættes:

§ 1. Skov- og Naturstyrelsen udarbejder en Natura 2000-skovplan og skovhandleplaner til gennemførelse af Natura 2000-skovplanen for de skovbevoksede, fredskovspligtige arealer i de internationale naturbeskyttelsesområder, jf. skovlovens § 14, stk. 1 og 2. Natura 2000-skovplanen kan opdeles i geografiske områder.

Natura 2000-skovplanens indhold

§ 2. Natura 2000-skovplanen udarbejdes på grundlag af en kortlægning af beliggenhed og bevaringsstatus for de naturtyper og levesteder for arter, der er optaget på bilag I og II til EF-habitatdirektivet og bilag I til EF-fuglebeskyttelsesdirektivet. Planen skal indeholde de målsætninger, som er nødvendige for at sikre eller genoprette gunstig bevaringsstatus for de nævnte naturtyper og levesteder, og de foranstaltninger, der er nødvendige for at opfylde målsætningerne.

Stk. 2. Natura 2000-skovplanen skal indeholde:

1) En basisanalyse, som skal indeholde

a) kortlægning af habitatnaturtyper og levesteder for arter, som områderne er udpeget for,

b) vurdering af tilstand og foreløbig vurdering af trusler og

c) et resumé, som på kortbilag angiver beliggenheden af de kortlagte arealer og tilstanden.

2) Mål for naturtilstanden i internationale naturbeskyttelsesområder.

3) Et indsatsprogram, der udarbejdes på grundlag af basisanalysen, foreliggende overvågningsdata og forslag, der udspringer af den procedure, der er beskrevet i § 4. Indsatsprogrammet indeholder retningslinier for Skov- og Naturstyrelsens skovhandleplaner. Indsatsprogrammet kan indeholde konkrete forslag til skovhandleplanerne.

§ 3. Skovhandleplanen skal for nærmere afgrænsede lokaliteter, internationale naturbeskyttelsesområder eller naturtyper og arter indeholde:

1) Prioritering af Skov- og Naturstyrelsens forventede forvaltningsindsats i planperioden.

2) Angivelse af mål og forventet effekt for de enkelte aktiviteter.

3) Forventede metoder og forvaltningstiltag, som Skov- og Naturstyrelsen vil tage i anvendelse for at forbedre tilstanden for naturtyper og levesteder, der er nævnt i § 2, eller fastholde en gunstig bevaringsstatus for disse.

Stk. 2. Skovhandleplanen må ikke stride imod retningslinier fastsat i en Natura 2000-skovplan.

Stk. 3. Skovhandleplanen skal ikke omfatte offentligt ejede arealer, når der for sådanne arealer foreligger en plan for forvaltningsindsatsen, der er i overensstemmelse med Natura 2000-skovplanen. I disse tilfælde skal skovhandleplanen ledsages af en beskrivelse af denne forvaltningsindsats.

Natura 2000-skovplanens tilvejebringelse

Idéfase

§ 4. Forud for udarbejdelse og revision af Natura 2000-skovplanen indkalder Skov- og Naturstyrelsen ved offentlig annoncering og med en frist på mindst 6 måneder forslag mv. Samtidig offentliggøres resumé af basisanalysen.

Stk. 2. Skov- og Naturstyrelsen fremsender de indkomne forslag mv. til regionsrådet, som koordinerer forslagene med forslag mv. til Natura 2000-planer fra kommunalbestyrelserne i regionen. De koordinerede forslag sendes til Skov- og Naturstyrelsen inden 8 uger efter modtagelsen.

Natura 2000-skovplanen

§ 5. Skov- og Naturstyrelsen offentliggør ved annoncering et forslag til Natura 2000-skovplan. Ved annonceringen oplyses om indsigelsesfristen, som skal være på mindst 6 måneder. Forslaget skal være offentligt tilgængeligt.

Stk. 2. Offentliggørelsen skal ske samtidig med offentliggørelsen af forslag til Natura 2000-plan i henhold til miljømålsloven.

Stk. 3. Samtidig med offentliggørelsen efter stk. 1 sendes forslag til Natura 2000-skovplan til statslige, regionale og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af forslaget.

§ 6. Efter udløbet af fristen i § 5, stk. 1, vedtager Skov- og Naturstyrelsen Natura 2000-skovplanen endeligt.

Stk. 2. Hvis der i forbindelse med det endelige forslag til Natura 2000-skovplan foretages ændringer af det offentliggjorte forslag, som på væsentlig måde ber ører andre myndigheder eller borgere end dem, der ved indsigelse har foranlediget ændringen, kan vedtagelsen af Natura 2000-skovplanen ikke ske, før de pågældende har haft lejlighed til at udtale sig. Skov- og Naturstyrelsen fastsætter en frist herfor. Hvis ændringen er så omfattende, at der reelt foreligger et nyt forslag til Natura 2000-skovplan, skal procedurerne i § 5 følges.

Stk. 3. Skov- og Naturstyrelsen sørger efter udløbet af fristen i § 5, stk. 1, for offentlig annoncering af den endeligt vedtagne Natura 2000-skovplan. Ved annonceringen skal der gives klagevejledning og oplysning om klagefrist. Planen sendes samtidig til de statslige, regionale og kommunale myndigheder, hvis interesser ber øres.

§ 7. Natura 2000-skovplanen revideres hvert 12. år.

Stk. 2. Natura 2000-skovplanen kan ændres i planperioden. Hvis det viser sig nødvendigt for at opfylde forpligtelserne efter EF-habitatdirektivet og EF-fuglebeskyttelsesdirektivet, skal Natura 2000-skovplanen ændres. Ved udarbejdelse og vedtagelse af ændringer følges proceduren i §§ 5 - 6.

Stk. 3. Ændringer af en Natura 2000-skovplan har retsvirkning som Natura 2000-skovplan.

Skovhandleplaner

§ 8. Skov- og Naturstyrelsen vedtager senest 6 måneder efter Natura 2000-skovplanens offentliggørelse, jf. § 6, stk. 3, et forslag til skovhandleplan.

Stk. 2. Skov- og Naturstyrelsen vedtager senest 6 måneder efter offentliggørelse af en endeligt vedtaget ændring af Natura 2000-skovplanen, jf. § 7, stk. 2, et forslag til ændring af skovhandleplan.

Stk. 3. Skov- og Naturstyrelsen annoncerer et forslag til skovhandleplan efter stk. 1 eller forslag om ændring af skovhandleplan, herunder forslag efter stk. 2, offentligt, og oplyser om indsigelsesfristen, som skal være på mindst 8 uger. Forslaget skal være offentligt tilgængeligt.

Stk. 4. Offentliggørelsen skal så vidt muligt ske samtidig med offentliggørelsen af forslag til kommunale handleplaner, jf. lov om miljømål mv. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder.

Stk. 5. Samtidig med offentliggørelsen efter stk. 3 sendes forslaget til skovhandleplan til statslige, regionale og kommunale myndigheder, hvis interesser ber øres af forslaget.

Stk. 6. Ændringer af en skovhandleplan har retsvirkning som skovhandleplan.

§ 9. Skov- og Naturstyrelsen vedtager senest 1 år efter Natura 2000-skovplanens offentliggørelse den endelige skovhandleplan.

Stk. 2. Hvis der i forbindelse med udarbejdelse af det endelige forslag til skovhandleplan foretages ændringer af det offentliggjorte forslag, som på væsentlig måde ber ører andre myndigheder eller borgere end dem, der ved indsigelse har foranlediget ændringen, kan vedtagelse af skovhandleplanen ikke ske, før de pågældende har haft lejlighed til at udtale sig. Skov- og Naturstyrelsen fastsætter en frist herfor. Hvis ændringen er så omfattende, at der reelt foreligger et nyt forslag til skovhandleplan, skal procedurerne i §§ 8 og 10 følges og fristen i stk. 1 forlænges med 3 måneder.

Stk. 3. Skov- og Naturstyrelsen sørger for offentlig annoncering af den vedtagne skovhandleplan. Ved annoncering skal der gives klagevejledning og oplysning om klagefrist. Den endeligt vedtagne skovhandleplan skal være offentligt tilgængelig.

§ 10. Et forslag til skovhandleplan kan ikke vedtages, hvis berørte kommunalbestyrelser har modsat sig dette skriftligt overfor Skov- og Naturstyrelsen inden udløbet af fristen efter § 8, stk. 2. Forslaget kan herefter først vedtages, når der er opnået enighed mellem parterne om de nødvendige ændringer.

Stk. 2. En indsigelse efter stk. 1 skal være begrundet.

Stk. 3. Såfremt der ikke kan opnås enighed blandt de ber ørte myndigheder, jf. stk. 1, om den nærmere udformning af skovhandleplanen for det konkrete internationale naturbeskyttelsesområde, jf. § 3, skal der indhentes en udtalelse fra regionsrådet, hvorefter Skov- og Naturstyrelsen træffer den endelige afgørelse.

Samarbejde med andre myndigheder

§ 11. Natura 2000-skovplanen og skovhandleplaner udarbejdes efter forudgående drøftelse med ber ørte statslige, regionale og kommunale myndigheder.

§ 12. Skov- og Naturstyrelsen kan beslutte, at en Natura 2000-skovplan og tilsvarende planer tilvejebragt efter anden lovgivning og driftsplaner for offentligt ejede arealer eller lignende kan indgå i en sammenfattende plan for et eller flere internationale naturbeskyttelsesområder med henblik på at opfylde den samlede bevaringsmålsætning for beskyttelsesområdet. jf. lov om miljømål mv. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder.

§ 13. Statslige, regionale og kommunale myndigheder er ved udøvelse af beføjelser i medfør af lovgivningen bundet af en vedtaget Natura 2000-skovplan, herunder vedtagne skovhandleplaner.

Administrative bestemmelser

§ 14. Skov- og Naturstyrelsen skal sikre gennemførelse af en vedtaget skovhandleplan.

§ 15. Om tilsyn og adgang uden retskendelse gælder reglerne i skovlovens kapitel 8.

§ 16. Afgørelser efter § 6 kan påklages til Naturklagenævnet for så vidt angår fastsættelse af mål og indsatsprogram og Natura 2000-skovplanens tilvejebringelse.

Stk.2. Afgørelser efter § 9 kan påklages til Naturklagenævnet for så vidt angår skovhandleplanens indhold og tilvejebringelse, jf. § 3, § 8 og § 10.

§ 17. Klageberettiget er følgende:

1) Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

2) Offentlige myndigheder.

3) Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.

4) Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.

5) Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen ber ører sådanne interesser.

Stk. 2. Ved klage efter stk. 1, nr. 5 og 6, kan Naturklagenævnet kræve, at foreningerne eller organisationerne dokumenterer deres klage ber ettigelse ved indsendelse af vedtægter.

§ 18. En klage har ikke opsættende virkning medmindre Naturklagenævnet bestemmer andet.

Stk. 2. Naturklagenævnet kan træffe afgørelse om at fravige fristerne i § 9 for så vidt angår hele eller dele af skovhandleplanen i forbindelse med afgørelser truffet efter stk. 1.

§ 19. Om klage og søgsmål gælder i øvrigt reglerne i skovlovens kapitel 9.

§ 20. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2007.

Miljøministeriet, den 26. marts 2007

Connie Hedegaard

/Jens Peter Simonsen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv nr. 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle (EF-fuglebeskyttelsesdirektivet) (EF-Tidende 1979 nr. L 103, side 1), som senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 807/2003 af 14. april 2003 (EU-Tidende 2003 nr. L 122, side 36), og dele af Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EF-habitatdirektivet) (EF-Tidende 1992 nr. L 206, side 7), som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 af 29. september 2003 (EU-Tidende 2003 nr. L 284, side 1).