Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32006L0123
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter m.v.1)

(Sagsbehandlingsregler m.v. – implementering af anerkendelses- og servicedirektivet)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1507 af 13. december 2007 om bekæmpelse af rotter m.v. foretages følgende ændringer:

1. I fodnoten til bekendtgørelsens titel udgår »gensidig« og efter »kvalifikation er« indsættes: » og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked, EU-Tidende 2006 nr. L 376, s. 36«

2. I indledningen indsættes efter »§ 7, stk. 1, nr. 9«: »§ 7 b,«

3. I indledningen indsættes efter »§ 80,«: »89 b,«

4. I indledningen indsættes efter »jf. lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006,«: » som ændret ved lov nr. 251, af 31. marts 2009, lov nr. 513 af 12. juni 2009, lov nr. 1383 af 21. december 2009«

5. I § 2 indsættes som stk. 3, 4 og 5:

»Stk. 3. Bekæmpelsesfirmaet eller den autoriserede skal oplyse den relevante modtager af ydelsen (grundejeren eller kommunen) om:

1) kontaktoplysninger til By- Landskabsstyrelsen, som har meddelt autorisation og fører tilsyn med den autoriserede,

2) de brancheorganisationer, som bekæmpelsesfirmaet eller den autoriserede er medlem af, og

3) hvis autorisationen er meddelt i at andet EU- eller EØS-land, i hvilket land autorisationen er meddelt.

Stk. 4. Hvis den relevante modtager af ydelsen (grundejer eller kommunen) anmoder om det, skal bekæmpelsesfirmaet eller den autoriserede oplyse om de faglige regler, som er fastsat i § 5 og hvordan der skaffes adgang til dem.

Stk. 5. Disse oplysninger skal gøres tilgængelig eller meddeles klart og entydigt og i god tid inden kontraktens indgåelse eller inden udførelsen af tjenesteydelsen, hvis der ikke indgås skriftlig aftale.«

6. I § 11 udgår »eller« og ».« og efter »ansvar« indsættes: »eller har fået tilsagn om at kunne foretage rottebekæmpelse efter § 12 f, stk. 1.«

7. § 12, stk. 3-4, ophæves.

8. Efter § 12 indsættes:

»§ 12 a. By- og Landskabsstyrelsen meddeler personer, hvis erhvervsmæssige kvalifikationer er erhvervet i udlandet, som kan sidestilles med den i § 13 nævnte uddannelse, samt den i § 12, stk. 2 nævnte prøve, autorisation til at bekæmpe rotter.

§ 12 b. Personer, som nævnt i § 12 a, der agter at etablere sig som rottebekæmpere i Danmark, skal for at kunne få meddelt autorisation indgive skriftlig ansøgning til By- og Landskabsstyrelsen om anerkendelse af de erhvervsmæssige kvalifikationer.

Stk. 2. En ansøgning efter stk. 1 skal ledsages af følgende dokumentation:

1) bevis for ansøgerens nationalitet, og

2) bevis for ansøgerens erhvervsmæssige kvalifikationer i form af:

a) kopi af kursus- eller uddannelsesbeviser, som giver adgang til at udøve erhvervet som rottebekæmper, hvis erhvervet er lovreguleret i det pågældende land, og

b) dokumentation vedrørende eventuel erhvervserfaring, eller

c) bevis for at ansøgeren erhvervsmæssigt har udført rottebekæmpelse på fuldtidsbasis i mindst to år i løbet af de sidste ti år og kopi af et eller flere kursus- eller uddannelsesbeviser, hvis erhvervet ikke er lovreguleret i det pågældende land.

§ 12 c. Personer, hvis autorisation er meddelt i et andet EU-, EØS-land eller i et land, som EU har indgået aftale med om udøvelse af lovregulerede erhverv, og som agter midlertidig eller lejlighedsvist at udøve rottebekæmpelse, er undtaget fra uddannelseskravet i § 12, stk. 2, jf. dog § 12 c, stk. 2.

Stk. 2. Med henblik på at undgå alvorlig skade for grundejeren eller den offentliges sundhed eller sikkerhed skal ovennævnte personer inden erhvervsudøvelsen påbegyndes første gang underrette By- og Landskabsstyrelsen herom ved indgivelse af en skriftlig anmeldelse med henblik på eventuel kontrol af de erhvervsmæssige kvalifikationer.

Stk. 3. En anmeldelse efter stk. 2 skal ledsages af følgende dokumentation:

1) bevis for anmelderens nationalitet,

2) attestation for at anmelderen lovligt er etableret i et EU-, EØS-land eller et land, som EU har indgået aftale med om udøvelse af lovregulerede erhverv, for dér erhvervsmæssigt at udføre erhvervet som rottebekæmper, og at det på tidspunktet for indgivelse af attestation i forbindelse med anmeldelsen ikke er forbudt anmelderen at udøve dette erhverv, heller ikke midlertidigt, og

3) bevis for anmelderens kvalifikationer, eller

4) bevis for at ansøgeren erhvervsmæssigt har udført rottebekæmpelse på fuldtidsbasis i mindst to år i løbet af de sidste ti år og kopi af et eller flere kursus- eller uddannelsesbeviser, hvis erhvervet ikke er lovreguleret i det pågældende land.

Stk. 4. Anmelderen, jf. stk. 2, skal forny anmeldelsen én gang om året, senest et år efter indgivelsen af anmeldelsen eller den seneste fornyelse, hvis den pågældende fortsat ønsker at udføre erhvervet i Danmark midlertidigt eller lejlighedsvist i løbet af det kommende år.

Stk. 5. Ved fornyelse af anmeldelsen, jf. stk. 4, skal der indgives fornyet dokumentation, jf. stk. 3, i det omfang der er sket væsentlig ændring i forhold til den allerede fremlagte dokumentation.

Stk. 6. Hvis der er væsentlig forskel mellem anmelderens faglige kvalifikationer og den uddannelse, der kræves i Danmark i henhold til denne bekendtgørelse, og denne forskel kan skade den offentlige sundhed eller sikkerhed, skal den pågældende over for By- og Landskabsstyrelsen bevise, at vedkommende har erhvervet den manglende viden eller kompetence. By- og Landskabsstyrelsen kan kræve, at anmelderen består en egnethedsprøve. De nærmere krav til egnethedsprøven fastsættes i afgørelsen af By- og Landskabsstyrelsen.

Stk. 7. By- og Landskabsstyrelsen kan pålægge anmelderen betaling for afholdelse af udgifter til gennemførelse af egnethedsprøven eller eventuel supplerende uddannelse. Betalingens størrelse overstiger ikke de beløb, som opkræves i forbindelse med gennemførelse af undervisning, eksamination m.v. på det pågældende område. Betalingen fastsættes og opkræves af By- og Landskabsstyrelsen.

Stk. 8. Afgørelse på baggrund af egnethedsprøve og de heraf nødvendige foranstaltninger træffes senest en måned efter afgørelse om udførelse af egnethedsprøven er blevet truffet. Anmelderen kan påbegynde hvervet som rottebekæmper senest en måned efter der er truffet afgørelse efter stk. 6.

Stk. 9. Foreligger der fra By- og Landskabsstyrelsen ikke en afgørelse inden for de efter stk. 6 og stk. 8 angivne frister, kan anmelderen påbegynde hvervet som rottebekæmper.

§ 12 d. By- og Landskabsstyrelsen behandler ansøgninger om autorisation efter § 12 a hurtigst muligt og senest tre måneder efter modtagelsen af ansøgningen. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor ansøgeren har indsendt alle de oplysninger, der påhviler denne at indsende efter § 12 b, stk. 2.

Stk. 2. By- og Landskabsstyrelsen kan forlænge fristen i stk. 1 med en måned, hvis sagens kompleksitet berettiger det. By- og Landskabsstyrelsen giver ansøger meddelelse om forlængelsen inden udløbet af fristen efter stk. 1. Meddelelsen skal indeholde en begrundelse for forlængelsen.

Stk. 3. Uanset fristerne i stk. 1 eller stk. 2 må ansøgeren ikke påbegynde hvervet som rottebekæmper, før By- og Landskabsstyrelsen har truffet afgørelse om meddelelse af autorisation.

§ 12 e. By- og Landskabsstyrelsen skal inden for en måned kvittere for modtagelsen af en ansøgning om autorisation. Kvitteringen skal indeholde følgende oplysninger:

1) den offentliggjorte frist for behandlingen af den pågældende ansøgning og muligheden for, at fristen kan blive forlænget med en måned, hvis sagens kompleksitet berettiger det jf. § 12 d, stk. 2,

2) oplysning om at ansøgeren ikke må påbegynde hvervet som rottebekæmper, før By- Landskabsstyrelsen har truffet afgørelse om meddelelse af autorisation

3) oplysning om By- og Landskabsstyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed, men at der er mulighed for at anlægge søgsmål jf. § 15, stk. 1, og

4) eventuel oplysning om tilsendelse af manglende dokumentation.

§ 12 f. By- og Landskabsstyrelsen underretter inden for en måned fra modtagelsen af anmeldelsen og fuldstændig dokumentation efter § 12 c, stk. 3, om sin beslutning ikke at foretage en kontrol af de erhvervsmæssige kvalifikationer eller resultatet af en sådan kontrol.

Stk. 2. By- og Landskabsstyrelsen kan forlænge fristen med en måned, hvis sagens kompleksitet berettiger det. By- og Landskabsstyrelsen giver anmelder meddelelse om forlængelsen og om varigheden heraf inden udløbet af fristen efter stk. 1. Meddelelsen skal indeholde en begrundelse for forlængelsen.

Stk. 3. By- og Landskabsstyrelsen skal efter en fristforlængelse efter stk. 2 have truffet afgørelse senest to måneder efter modtagelsen af den fuldstændige dokumentation.

Stk. 4. Anmelderen må ikke påbegynde hvervet som rottebekæmper, før By- og Landskabsstyrelsen har truffet afgørelse om meddelelse af anmeldelsen, jf. dog stk. 5.

Stk. 5. Foreligger der fra By- og Landskabsstyrelsen ikke en afgørelse inden for de efter stk. 1 og stk. 2 angivne frister, kan anmelderen påbegynde erhvervet som rottebekæmper.«

9. I § 14 udgår »eller hvis indehaveren har en forfalden gæld til det offentlige i størrelsesordenen 100.000 kr. eller derover, jf. miljøbeskyttelseslovens § 17, stk. 3«

10. I § 15, stk. 1 udgår »§ 12, stk. 3« og i stedet indsættes: »§ 12 a, § 12 c, stk. 2, § 12 c, stk. 6«

11. § 15, stk. 2 ophæves.

Stk. 3 bliver herefter stk. 2.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2010.

Miljøministeriet, den 25. marts 2010

Karen Ellemann

/ Helle Pilsgaard

Officielle noter

1) Denne bekendtgørelse indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked, EU-Tidende 2006 nr. L376, s. 36.