Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bilag 2 i lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (Miljømålsloven)

(Tærskelværdier i vandplaner)

§ 1

I medfør af § 52 a, stk. 2, i lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (miljømålsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 932 af 24. september 2009 fastsættes:

1. I bilag 2, A indsættes efter nr. 12: »13) Tærskelværdier fastsat for forurenende stoffer til karakteriseringen af grundvandsforekomster eller grupper af grundvandsforekomster.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2010.

Miljøministeriet, den 25. marts 2010

Karen Ellemann

/ Helle Pilsgaard