Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32002L0019
 
32002L0020
 
Links til øvrige EU dokumenter
32009H0396
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om LRAIC-prisfastsættelsesmetoden1)

I medfør af § 51 f, stk. 12 og 13, i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, jf. lovbekendtgørelse nr. 780 af 28. juni 2007 som ændret ved lov nr. 1412 af 27. december 2008, fastsættes:

LRAIC-prisfastsættelsesmetoden og dens anvendelsesområder

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse ved IT- og Telestyrelsens pålæggelse af forpligtelse om anvendelse af LRAIC-prisfastsættelsesmetoden efter § 51, stk. 3, nr. 5, jf. § 51 f, stk. 5, nr. 4, i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet.

Stk. 2. Ved anvendelse af LRAIC-prisfastsættelsesmetoden kan den samlede pris for et samtrafikprodukt maksimalt udgøre summen af de langsigtede gennemsnitlige differensomkostninger, der er forbundet med frembringelsen af det pågældende samtrafikprodukt.

§ 2. LRAIC-prisfastsættelsesmetoden skal tage udgangspunkt i en omkostningsanalyse af, hvad det set i et fremadrettet perspektiv vil koste at producere de pågældende samtrafikprodukter.

Stk. 2. Omkostningsanalysen skal beregne omkostningerne ved at tilvejebringe samtrafikprodukterne i en optimalt opbygget teleinfrastruktur, i et effektivt drevet selskab. Omkostninger, der skyldes ineffektivitet og forældede teknologiske løsninger, kan ikke indregnes. Der skal således i omkostningsanalysen anvendes nye og optimale teknologiske udstyrstyper og infrastrukturelementer.

§ 3. IT- og Telestyrelsen kan i forbindelse med pålæggelse af forpligtelser om priskontrol efter § 51, stk. 3, nr. 5, i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, anvende LRAIC-prisfastsættelsesmetoden, jf. lovens § 51 f, stk. 5, nr. 4, for følgende samtrafikprodukter eller for delmængder af disse produkter:

1) udveksling af trafik samt adgang til samhusning og tilknyttede faciliteter, jf. § 40 i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, på engrosmarkedet for access i det offentlige telefonnet på et fast sted,

2) udveksling af trafik samt adgang til samhusning og tilknyttede faciliteter, jf. § 40 i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, på engrosmarkedet for opkaldsterminering i individuelle offentlige telefonnet på et fast sted,

3) adgang til samhusning og tilknyttede faciliteter, jf. § 40 i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, på engrosmarkedet for transittjenester i det faste offentlige telefonnet,

4) adgang til ubestykkede infrastrukturstrækninger og andre netelementer i abonnentnettene samt adgang til samhusning og tilknyttede faciliteter, jf. § 40 i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, på engrosmarkedet for salg af (fysisk) netværksinfrastrukturadgang (herunder delt eller fuldt ubundtet adgang) på et fast sted,

5) bitstreamtilslutninger som giver mulighed for transmission af bredbåndsdata i begge retninger, samt adgang til samhusning og tilknyttede faciliteter, jf. § 40 i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, på engrosmarkedet for bredbåndstilslutning,

6) adgang til samhusning og tilknyttede faciliteter, jf. § 40, stk. 2, nr. 3, i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, på engrosmarkedet for terminerende segmenter af faste kredsløb,

7) adgang til samhusning og tilknyttede faciliteter, jf. § 40, stk. 2, nr. 3, i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, på engrosmarkedet for centrallinjesegmenter af faste kredsløb, og

8) udveksling af trafik i individuelle mobiltelefonnet, jf. § 40 i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, på engrosmarkederne for terminering af trafik i individuelle mobiltelefonnet.

Udarbejdelse af omkostningsanalyse og prisfastsættelse

§ 4. IT- og Telestyrelsen udarbejder en omkostningsanalyse, jf. § 2, for hver af de i § 3 nævnte samtrafikprodukter, hvor IT- og Telestyrelsen konkret i en markedsafgørelse har pålagt en forpligtelse om priskontrol efter LRAIC-prisfastsættelsesmetoden, jf. § 51, stk. 3, nr. 5, i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, eller forventer at pålægge en forpligtelse om priskontrol efter LRAIC-prisfastsættelsesmetoden, jf. kapitel 20 b i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet.

Stk. 2. IT- og Telestyrelsen fastsætter detailindholdet i omkostningsanalyserne i overensstemmelse med kravene i § 2.

§ 5. IT- og Telestyrelsen træffer senest den 31. oktober hvert år afgørelse om fastsættelse af maksimale priser for de samtrafikprodukter og delelementer heraf, som er anført i § 3, hvor der er pålagt en forpligtelse om priskontrol efter LRAIC-prisfastsættelsesmetoden efter § 51, stk. 3, nr. 5, jf. § 51 f, stk. 5, nr. 4, i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet. Maksimalpriserne er som udgangspunkt gældende fra 1. januar til 31. december det efterfølgende år.

Stk. 2. IT- og Telestyrelsens afgørelse efter stk. 1 træffes på grundlag af den foreliggende omkostningsanalyse for de enkelte samtrafikprodukter og delementer heraf, jf. § 4.

Stk. 3. IT- og Telestyrelsens fastsættelse af maksimale priser efter stk. 1 for hvert af de i § 3 nævnte produkter skal gælde alle udbydere, som er pålagt en forpligtelse om priskontrol efter LRAIC-prisfastsættelsesmetoden, jf. § 51, stk. 3, nr. 5, i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet.

Stk. 4. IT- og Telestyrelsens fastsættelse af maksimale priser efter stk. 1 for de i § 3, nr. 2 og 8, nævnte produkter kan fraviges i tilfælde, hvor det kan begrundes i objektive omkostningsforskelle, som er uden for den omfattede udbyders kontrol.

Stk. 5. Ved IT- og Telestyrelsens fastsættelse af maksimale priser efter stk. 1 kan IT- og Telestyrelsen på baggrund af den markedsafgørelse, der pålægger en forpligtelse om priskontrol efter LRAIC-prisfastsættelsesmetoden, jf. § 51, stk. 3, nr. 5, i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, beslutte, at der skal anvendes en overgangsordning for prisernes ikrafttræden.

§ 6. IT- og Telestyrelsen vurderer løbende og mindst hvert tredje år, hvorvidt der er behov for at foretage større ændringer i en foreliggende omkostningsanalyse. IT- og Telestyrelsen kan endvidere i forbindelse med IT- og Telestyrelsens årlige fastsættelse af maksimalpriser, jf. 5, stk. 1, opdatere enkelte elementer i en omkostningsanalyse, herunder trafikmængder, antal abonnenter, prisudvikling, selskabernes forrentning, samt foretage ændringer til omkostningsanalysens fremskrivninger for disse.

Stk. 2. Uanset stk. 1 kan udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester i forbindelse med IT- og Telestyrelsens årlige fastsættelse af priser efter LRAIC-prisfastsættelsesmetoden, jf. § 5, stk. 1, anmode IT- og Telestyrelsen om at vurdere, hvorvidt der skal foretages ændringer af omkostningsanalysen.

Stk. 3. Den i stk. 2 nævnte anmodning skal indeholde en angivelse af hvilke områder af omkostningsanalysen, der ønskes vurderet, samt være ledsaget af dokumentation, der understøtter nødvendigheden heraf.

Stk. 4. Anmodning efter stk. 2, der er indgivet senest den 1. marts, skal vurderes og eventuelt indgå i IT- og Telestyrelsens afgørelse efter § 5, stk. 1, om fastsættelse af maksimale priser samme år.

Stk. 5. Når særlige forhold tilsiger dette, kan IT- og Telestyrelsen uanset stk. 4 beslutte, at ændringerne i omkostningsanalysen, jf. stk. 1 og 2, eller dele deraf til brug for prisfastsættelse efter § 5, stk. 1, først endeligt færdiggøres og lægges til grund ved prisfastsættelsen det efterfølgende år.

Processuelle bestemmelser

§ 7. Til brug for IT- og Telestyrelsens udarbejdelse af omkostningsanalyser, jf. § 4, stk. 1, kan IT- og Telestyrelsen pålægge udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, der kan blive pålagt en forpligtelse om priskontrol efter LRAIC-prisfastsættelsesmetoden i medfør af § 51, stk. 3, nr. 5, jf. § 51 f, stk. 5, nr. 4, i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, at gennemføre en omkostningsanalyse, der tager udgangspunkt i udbyderens eksisterende omkostninger, med visse fremadrettede justeringer, hvor forældede løsninger erstattes med optimal teknologi (top-down-analyse).

Stk. 2. IT- og Telestyrelsen kan efter høring af udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester og øvrige interessenter fastsætte kriterier og minimumskrav til den i stk. 1 nævnte omkostningsanalyse.

§ 8. IT- og Telestyrelsen fastsætter den nærmere proces i forbindelse med opbygning, opdateringer eller ændringer af omkostningsanalyserne, herunder hvorledes høringer af udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester skal gennemføres, frister for udarbejdelse af de i § 7, stk. 1, nævnte omkostningsanalyser og frister for aflevering af oplysninger som nævnt i stk. 2.

Stk. 2. Udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester har pligt til at aflevere alle oplysninger, som IT- og Telestyrelsen skønner nødvendige til brug for IT- og Telestyrelsens opbygning, opdateringer eller ændringer af omkostningsanalyser, jf. § 107, stk. 1, i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet.

Stk. 3. Såfremt der ikke afgives de i stk. 2 anførte oplysninger til IT- og Telestyrelsen, træffer IT- og Telestyrelsen afgørelse på det foreliggende grundlag.

Ikrafttrædelse

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2010.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1078 af 31. oktober 2006 om LRAIC-prisfastsættelsesmetoden ophæves.

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 29. april 2010

Charlotte Sahl-Madsen

/ Helle Bøjen Larsen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/19/EF af 7. marts 2002 om adgang til samtrafik mellem elektroniske kommunikationsnet og tilhørende faciliteter (adgangsdirektivet) (EF-Tidende 2002 nr. L 208 s. 7) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/20/EF af 7. marts 2002 om fælles rammebetingelser for elektroniske kommunikationsnet og – tjenester (rammedirektivet) (EF-Tidende 2002 nr. L 108, s. 33) og Kommissionens henstilling 2009/396/EF af 7. maj 2009 om regulering af fastnet- og mobiltermineringstakster i EU (EU-Tidende 2009 nr. L 124 side 67).