Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Links til EU direktiver, jf. note 1
31979L0409
 
31992L0043
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Afgrænsning af reservatet og afgrænsning af områder indenfor reservatet
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Amager vildtreservat samt fredning af dele af søterritoriet 1)

 

I medfør af § 51, stk. 1, § 70, § 73, stk. 3, § 78, stk. 5, og § 89, stk. 3, i lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 884 af 18. august 2004, som ændret ved lov nr. 567 af 24. juni 2005, og § 33, § 49, stk. 1 og 3, samt § 54, stk. 3, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 114 af 28. januar 1997, fastsættes.

Formål

§ 1. Bekendtgørelsen har til formål:

1) at beskytte de natur- og kulturhistoriske værdier, der knytter sig til de lavvandede dele af søterritoriet omkring Amager og at regulere færdsel og jagt for at beskytte fuglelivet i området

2) at sikre overholdelse af Danmarks internationale forpligtelser i henhold til

a) Rådets direktiv af 2. april 1979 (79/409/EØF) med senere ændringer om beskyttelse af vilde fugle (EF-fuglebeskyttelsesdirektivet),

b) Rådets direktiv af 21. maj 1992 (92/43/EØF) om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EF-habitatdirektivet).

Afgrænsning

§ 2. Bekendtgørelsen omfatter som vist på kortbilag: Vestamager, matr.nr. 1 a Koklapperne, Tårnby og de dele af matr. nr. 890 Sundby overdrev, København, der ligger syd for Øresundsmotorvejen; Aflandshage, matr.nr. 135 a St. Magleby By, St. Magleby og Kofoeds Enge, matr.nr. 100 b smst. samt den del af søterritoriet der er omfattet af EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 111 og EU-habitatområde nr. 127 syd og vest for Amager. Positioner på søterritoriet som vist på kortbilag 1-3:

Stk. 2. Mod land afgrænses den i stk. 1 nævnte del af søterritoriet af højeste, daglige vandstandslinie.

Færdsel

§ 3. Færdsel er forbudt følgende steder, jf. kortbilag 1:

1) Aflandshage, matr.nr. 135 a St. Magleby By, St. Magleby, og på søterritoriet i en 50 meters zone ud fra samme matr.nr.

2) På den del af Vestamager, matr.nr. 1 a Koklapperne, Tårnby, der er beliggende syd og vest for Reservatvej og dennes forlængelse til Granatvej, vest og syd for Sydmøllehøj, vest for Sydmøllevej, samt på den i dette område beliggende del af dæmningen med skråninger og Dæmningsvej.

3) Kofoeds Enge, matr.nr. 100 b St. Magleby By, St. Magleby og på søterritoriet i en 50 meters zone ud for samme matr.nr. i perioden 1. april til 15. juli.

4) På sandøer og sandrevler ud for de i nr. 1 og 3 nævnte arealer samt indenfor en afstand af 50 meter fra øer og revler er færdsel forbudt fra 1. april til 15. juli.

Stk. 2. Forbuddet i stk. 1 gælder ikke for nødvendig færdsel i forbindelse med driften af og opsynet med arealerne.

Stk. 3. Forbuddet i stk. 1 er ikke til hinder for anlæg af en sti fra Digestien til Fælledvej, samt opførelse af et udsigtstårn på Skydebanevolden, og anlæg af stier på de dyrkede marker på Aflandshage.

Stk. 4. Forbuddet i stk. 1, nr. 3 gælder ikke for færdsel på den afmærkede sti langs de dyrkede arealer på Kofoeds enge fra 1. april til 15. juli, og færdsel hele året på nyanlagte stier jf. § 3, stk. 3.

§ 4. Brætsejlads er forbudt fra 1. november til 31. marts.

Stk. 2. Fra 1. april til 15. juli er brætsejlads forbudt inden for en afstand af 200 meter fra Aflandshage og Kofoeds Enge.

Stk. 3. Forbuddet i stk. 1 gælder dog ikke brætsejlads inden for de på kortbilag 3 viste områder øst og syd for Hvidovre lystbådehavn samt vest for Sydvestpynten.

§ 5. Sejlads med motordrevet fartøj med en højere hastighed end 5 knob, og sejlads uden for sejlrender er forbudt i det område af søterritoriet, der ligger mellem Hvidovre og Vestamager, mod nord afgrænset af Sjællandsbroen og mod syd af en ret linie mod øst i forlængelse af den sydlige dæmning på Avedøre Holme. Området er vist på kortbilag 1.

Stk. 2. Forbuddet i stk. 1 mod sejlads uden for sejlrender gælder ikke sejlads i forbindelse med fiskeri med nedgarn og ruser.

Stk. 3. Forbuddet i stk. 1 mod sejlads uden for sejlrender gælder ikke for rosport, og sejlads uden motor fra 1. april til 31. oktober.

Stk. 4. Forbuddet i stk. 1 mod sejlads uden for sejlrender gælder ikke for rosport, når vindforholdene nødvendiggør at anvende den på kortbilaget viste 1 km lange og 100 meter brede robane syd for Valbyparken.

Jagt

§ 6. Jagt er forbudt på søterritoriet i området nord for en ret linie mod øst fra forlængelse af den sydlige dæmning på Avedøre Holme og inden for en afstand af 150 meter fra dæmningen. Området er vist på kortbilag 2.

Stk. 2. Færdsel med ladt skydevåben i det i stk. 1 nævnte område er forbudt.

§ 7. Jagt på Vestamager og Aflandshage er forbudt. Området er vist på kortbilag 2.

Stk. 2. Forbuddet i stk. 1 gælder ikke for jagt på og regulering af pattedyr, husskade, krage og fasan.

§ 8. Udsætning af fuglevildt er forbudt.

Andre bestemmelser

§ 9. Tilladelser til gennemførelse af anlægsarbejder, opfyldning, kystsikring, naturgenopretning og lignende i Kalveboderne, meddeles efter lovgivningens almindelige regler efter forhandling med Skov- og Naturstyrelsen.

§ 10. I Kalveboderne må der ikke

1) foretages klapning af havbundsmaterialer,

2) foretages maskinel optagelse af dyr og planter fra havbunden,

3) udsættes dyr og planter, der er fremmede for området,

Stk. 2. Uanset forbuddet i stk. 1 er bekendtgørelsen ikke til hinder for, at der:

1) foretages foranstaltninger for at mindske kollisionsrisikoen mellem fugle og fly ved beflyvning af Københavns lufthavn, Kastrup,

2) etableres faste fyrafmærkninger og bøjer m.v.,

3) foretages anlæg af undersøiske ledninger samt gennemførres tilsyn med og reparation af ledninger andre tekniske anlæg,

4) anlægges indtil 250 lystbådepladser langs Kalvebodløbet,

5) etableres en gang- og cykelbro over Kalvebodløbet i Københavns kommune, og en ladeplads på Vestamagersiden syd for Tippen

6) foretages bortsprængning af knækkede bundgarnspæle i perioden 15. juli til 1. sept.

Stk. 3. Bekendtgørelsen er ikke til hinder for at Skov- og Naturstyrelsen foretager plejeforanstaltninger til fremme af fredningens formål.

§ 11. Optagning af organismer og råstoffer fra havbunden er forbudt.

Stk. 2. Mekanisk bearbejdning af havbunden, boring, sprængning og lignende er forbudt.

§ 12. Fortidsminder og andre kulturspor på havbunden må ikke fjernes eller beskadiges.

Administrative bestemmelser

§ 13. Skov- og Naturstyrelsen kan, når særlige forhold taler for det, dispensere fra bestemmelserne i §§ 3-12.

Stk. 2. Sejlads i forbindelse med opsyns- og redningsopgaver og udlægning af afmærkning, der er nødvendig for sejlads kan gennemføres uanset bestemmelserne i §§ 3 og 5.

Stk. 3. Skov- og Naturstyrelsens afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 14. Skov- og Naturstyrelsen fører tilsyn med at bestemmelserne overholdes.

§ 15. Overtrædelse af bestemmelserne i §§ 3-12 eller af vilkår, der er fastsat i en dispensation i medfør af § 13, straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 16. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2007.

Stk. 2. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 487 af 24. maj 1994 om vildtreservat i og fredning af Kalveboderne, Landbrugsministeriets bekendtgørelse nr. 14009 af 11. december 1987 om Vestamager vildtreservat og Landbrugsministeriets bekendtgørelse nr. 14001 af 12. februar 1986 om Aflandshage vildtreservat ophæves.

Miljøministeriet, den 21. februar 2007

Connie Hedegaard

/Anne-Marie RasmussenBilag 1

Afgrænsning af reservatet og afgrænsning af områder indenfor reservatet

1. Afgrænsning af reservatet på søterritoriet:

 

 

Sydgrænse

12° 40,550' 55° 35,204'

 

12° 41,097' 55° 34,802'

 

12° 36,575' 55° 31,899'

 

12° 35,332' 55° 31,882'

 

12° 33,674' 55° 31,854'

 

12° 29,349' 55° 34,862'

Sydgrænse

12° 29,719' 55° 36,295'

Avedøre Havn

12° 30,112' 55° 36,622'

Avedøre Havn

12° 30,115' 55° 36,694'

Hvidovre Lystbådehavn

12° 30,170’ 55° 37,522'

Hvidovre Lystbådehavn

12° 30,180' 55° 37,541'

Kystagerparken Lystbådehavn

12° 30,255' 55° 37,712'

 

12° 30,320' 55° 37,747'

 

12° 30,328' 55° 37,782'

Kystagerparken Lystbådehavn

12° 30,230' 55° 37,789'

Kalvebod Løb

12° 32,118' 55° 38,013'

 

12° 32,146' 55° 37,993'

Kalvebod Løb

12° 32,803' 55° 38,341'

Fiskerihavn

12° 32,661' 55° 38,431'

Fiskerihavn

12° 32,752' 55° 38,506'

 

De anvendte koordinater viser geografiske positioner i henhold til projektion WGS 84.

 


AL1611_1.JPG Size: (521 X 741)


AL1611_2.JPG Size: (517 X 735)


AL1611_3.JPG Size: (525 X 756)

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv nr. 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle (EF-fuglebeskyttelsesdirektivet) (EF-Tidende 1979 nr. L 103, side 1), som senest ændret ved Rådets anordning (EF) nr. 807/2003 af 14. april 2003 (EU-Tidende 2003 nr. L 122, side 36), og dele af Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EF-habitatdirektivet) (EF-Tidende 1992 nr. L 206; side 7), som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 af 29. september 2003 (EU-Tidende 2003 nr. L 284, side 1).