Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ekstrakt
af
Højesterets dom af 19. februar 1999

 

I sag

I 295/1998

Den Selvejende Institution Friskolen i Veddinge Bakker

(advokat Henrik Christrup, e.o.)

mod

Undervisningsministeriet

(kammeradvokaten)

afsagde Højesteret dom fredag den 19. februar 1999. Domskonklusionen har følgende ordlyd:

"Thi kendes for ret:

Indstævnte, Undervisningsministeriet, skal anerkende, at § 7 i lov nr. 506 af 12. juni 1996 om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler, lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om gymnasiet m.v. og lov om kursus til højere forberedelseseksamen og om studieforberedende enkeltfagsundervisning for voksne m.v. er ugyldig i forhold til appellanten, Den Selvejende Institution Friskolen i Veddinge Bakker.

Ingen af parterne skal betale sagsomkostninger for landsret eller Højesteret til den anden part eller til statskassen."

Sekretariatet for Retsinformation, den 15. marts 1999

Nina Koch

Redaktionel note
  • Domme eller ekstrakter af domme indlægges i almindelighed ikke i Retsinformation, og Retsinformation har derfor ikke en dokumenttype specielt til domme eller ekstrakter af domme. Denne ekstrakt er derfor indlagt med dokumenttypen "Bekendtgørelse".