Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Bilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fund af lavpatogen aviær influenza i Brenderup på Fyn

I medfør af § 30, stk. 1 og 3, § 34 og § 70, stk. 3 og 5, i lov nr. 432 af 9. juni 2004 om hold af dyr, som ændret ved lov nr. 105 af 20. februar 2006, fastsættes:

§ 1. Som følge af fund af lavpatogen aviær influenza i en gråandebesætning i Brenderup på Fyn opretter Fødevarestyrelsen med virkning fra i dag en spærrezone, jf. § 25 i bekendtgørelse nr. 943 af 14. september 2006 om beskyttelsesforanstaltninger ved udbrud af lavpatogen aviær influenza af typerne H5 eller H7 i fjerkræ og andre fugle i fangenskab.

§ 2. Spærrezonen, jf. bilag 1, har en radius på en kilometer omkring den berørte bedrift, der er beliggende i Brenderup på Fyn.

§ 3. Ejeren eller den ansvarlige skal foretage indberetning om hobbyhold af fjerkræ i spærrezonen. Registrering af hobbyhold af fjerkræ skal ske elektronisk på Fødevarestyrelsens hjemmeside eller telefonisk til fødevareregionen senest den 31. marts 2010.

§ 4. Med bøde straffes den, der overtræder § 3.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 24. marts 2010, klokken 17.00.

Fødevarestyrelsen, den 24. marts 2010

P.S.V.
Jan Mousing

/ Susanne Kjøng Jørgensen


Bilag 1

AH3800_5_1.jpg Size: (481 X 429)