Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31979L0409
 
31992L0043
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om skydevåben og ammunition, der må anvendes til jagt m.v. 1)

 

I medfør af § 23, stk. 4, § 49, stk. 3, og § 54, stk. 3 og 4, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 747 af 21. juni 2007, samt § 30, stk. 1, og § 45, stk. 1, i lov om kemiske stoffer og produkter, jf. lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006, fastsættes:

Kapitel 1

Skydevåben

§ 1. Følgende skydevåben må anvendes til jagt og til regulering efter reglerne i bekendtgørelse om vildtskader, når de er i forsvarlig stand:

1) Glatløbede haglgeværer med en pibelængde på mindst 55 cm, der højst er af kaliber 12, og som ikke kan indeholde mere end 2 patroner.

2) Riflede våben, bortset fra helautomatiske rifler. Halvautomatiske rifler må dog højst kunne indeholde 2 patroner.

Stk. 2. Haglgeværer og halvautomatiske rifler, der er konstrueret til at kunne indeholde mere end 2 patroner, må dog anvendes, hvis de forsynes med en permanent anordning, der sikrer, at de højst kan indeholde 2 patroner.

Stk. 3. Haglgeværer må kun anvendes på de vildtarter, der er nævnt i § 3, stk. 1, nr. 2 - 5. Jagt på råbuk med haglgevær må dog ikke finde sted i perioden 16. maj - 15. juli.

Stk. 4. Haglgeværer af kaliber mindre end 20 må alene anvendes på de vildtarter, der er nævnt i § 3, stk. 1, nr. 5.

Stk. 5. I riflede våben, hvor drivmidlet er luft, skal projektilet være mindst 5,5 mm i diameter.

Stk. 6. Skydevåben, der anvendes til jagt og regulering, må ikke være forsynet med lyddæmper.

Stk. 7. Revolvere og pistoler må ikke anvendes til jagt og regulering.

Kapitel 2

Ammunition

§ 2. Haglpatroner til glatløbede haglgeværer må anvendes til jagt og regulering, når følgende krav er overholdt:

1) Patroner med hagl, der har en vægtfylde på 7g/cm3 eller derover.

2) Patroner med hagl, der har en vægtfylde på 9g/cm3 eller derunder, skal have en udgangshastighed (V1,5 ) på mindst 400 m/sek.

3) Patroner med hagl, der har en vægtfylde større end 9g/cm3, skal have en udgangshastighed (V1,5 ) på mindst 375 m/sek.

Stk. 2. Hagl i haglpatroner må maksimalt have en diameter på 4 mm.

Stk. 3. Kuglepatroner (Brenneke-kugler og lignende) i glatløbede haglgeværer må ikke anvendes til jagt eller regulering.

Stk. 4. Haglpatroner med hagl af bly, må ikke:

1) forhandles, medtages eller anvendes til jagt eller regulering, eller

2) medtages eller anvendes til flugtskydning, herunder på skydebaner.

§ 3. Jagtammunition til riflede våben må anvendes til jagt på og regulering af de nævnte arter, når følgende krav er opfyldt:

1) Til kronvildt, dåvildt, sikavildt, muflon, vildsvin og spættet sæl samt de vildtarter, der er nævnt i nr. 2 - 5, enten kuglevægt mindst 9 g (139 gr) og anslagsenergi E100 mindst 2700 J, eller kuglevægt mindst 10 g (154 gr) og anslagsenergi E100 mindst 2000 J.

2) Til råvildt samt de vildtarter, der er nævnt i nr. 3 - 5, kuglevægt mindst 3,2 g (50 gr) og anslagsenergi E100 mindst 800 J.

3) Til ræv, mårhund, vaskebjørn, hare, sumpbæver, gæs, fiskehejre og skarv samt de vildtarter, der er nævnt i nr. 4 - 5, anslagsenergi E100 mindst 200 J.

4) Til husmår, ilder, mink, vildkanin, bisamrotte, agerhøne, fasan, blishøne, ænder og måger samt de vildtarter, der er nævnt i nr. 5, anslagsenergi E0 mindst 150 J.

5) Til ringdue, tyrkerdue, kragefugle, vadefugle og stær mundingshastighed V0 mindst 200 m/sek.

Stk. 2. Fuldkappet riffelammunition må ikke anvendes til jagt på eller regulering af kronvildt, dåvildt, sikavildt, råvildt, muflon,vildsvin eller spættet sæl.

Stk. 3. De anvendte måleenheder er følgende:

E0 = anslagsenergi ved munding

E100 = anslagsenergi ved 100 m fra munding

V0 = hastighed ved munding

V1,5 = hastighed 1,5 m fra munding

g = gram

gr = grain ( 1 g = 15,432 gr)

J = Joule (9,81 J = 1 kgm)

m/sek = meter pr. sekund.

Kapitel 3

Dispensation, straf og ikrafttræden

§ 4. Skov- og Naturstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i § 1, stk. 5, og § 3, stk. 1. Miljøstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i § 2, stk. 4, nr. 2.

Stk. 2. Skov- og Naturstyrelsens og Miljøstyrelsens afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 5. Med mindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

1) overtræder § 1, stk. 3-6, § 2, stk. 3 og 4, eller § 3, stk. 2, eller

2) til jagt eller regulering anvender andre skydevåben eller anden ammunition end tilladt efter § 1, stk. 1, § 2, stk. 1-2, og § 3, stk. 1.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt betydelig skade på de interesser, som loven tilsigter at beskytte, jf. lovens § 1, stk. 1, eller fremkaldt fare derfor, eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2007, jf.dog stk. 2.

Stk. 2. § 2, stk. 1, træder i kraft den 1. april 2009.

Stk. 3. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 41 af 21. januar 1994 om skydevåben og ammunition, der må anvendes til jagt m.v. ophæves.

Miljøministeriet, den 9. august 2007

Connie Hedegaard

/Anne-Marie RasmussenBilag 1

Eksempler på, hvilke riffelkalibre der må anvendes til jagt på og regulering af de enkelte vildtarter

§ 3, stk. 1, nr. 1 (+ nr. 2, 3, 4 og 5)

(F.eks. kaliber 6,5 x 55, 308, 30-06 og større/kraftigere)

Kronvildt

Dåvildt

Sikavildt

Muflon

Vildsvin

Spættet sæl

 

§ 3, stk. 1, nr. 2 (+ nr. 3, 4 og 5)

(F.eks. kaliber 222, 243 og større/kraftigere)

Råvildt

 

§ 3, stk. 1, nr. 3 (+ nr.4 og 5)

(F.eks. kaliber .17 Rem, .22 Hornet, .221 Rem og større/kraftigere - anslagsenergi E100 mindst 200J)

Ræv

Vaskebjørn

Mårhund

Hare

Sumpbæver

Fiskehejre

Skarv

Gæs

 

§ 3, stk. 1, nr. 4 (+ nr. 5)

(F.eks. kaliber .17 HMR og større/kraftigere - anslagsenergi E0 mindst 150 J)

Husmår

Ilder

Mink

Vildkanin

Bisamrotte

Agerhøne

Fasan

Blishøne

Ænder

Sølvmåge

Svartbag

Sildemåge

 

§ 3, stk. 1, nr. 5

(Hvis drivmidlet er luft, skal projektilet være mindst 5,5 mm i diameter - mundingshastighed V0 mindst 200 m/sek)

Ringdue

Tyrkerdue

Kragefugle

Vadefugle

Stære

 

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle (EF-fuglebeskyttelsesdirektivet) (EF-Tidende 1979 nr. L 103, side 1) som senest ændret ved Rådets direktiv 2006/105/EF af 20, november 2006 (EU-Tidende nr. L 363 side 0368 - 0408) og dele af Rådets direktiv nr. 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EF-habitatdirektivet) (EF-Tidende 1992 nr. L 206, side 7), som senest ændret ved Rådets direktiv 2006/105/EF af 20. november 2006 (EU-Tidende nr. L 363 side 0368 - 0408).