Den fulde tekst
L 181
Forslag til lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven. (Skærpelse af straffen for ulovlig tvang i forbindelse med brug af ansigtstildækkende beklædning samt ansigtstildækkende beklædning under vidneforklaring).
Af justitsministeren (Lars Barfoed (KF)).
Fremsat skr 24/3 10 Tillæg A
Lovf som fremsat 24/3 10 Tillæg A
1.beh 12/4 10 FF
Betænkning 6/5 10 Tillæg B
2.beh 20/5 10 FF
3.beh 27/5 10 FF
Lovf som vedt 27/5 10 Tillæg C
Lov nr 651 af 15. juni 2010
Ordførere: (1.beh) Karsten Nonbo (V), Karen Hækkerup (S), Marlene Harpsøe (DF), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Tom Behnke (KF), Lone Dybkjær (RV), Line Barfod (EL).
Ministre: (1.beh) justitsministeren (Lars Barfoed).
Efter 1.beh henvist til Retsudvalget(REU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Formålet med loven er at sikre, at strafferammen for at tvinge nogen til at bære en beklædningsgenstand, der skjuler vedkommendes ansigt, afspejler, at denne særlige form for ulovlig tvang indebærer et alvorligt indgreb i den personlige frihed, der vil kunne have væsentlige konsekvenser for den pågældende.
Desuden er det formålet at undgå, at der i konkrete sager ved domstolene opstår tvivl om rettens adgang til at kræve af et vidne, at den pågældende ikke bærer en beklædningsgenstand, der skjuler vedkommendes ansigt.
Fastsættelse af straf i den enkelte sag vil som hidtil bero på domstolenes vurdering af alle sagens relevante omstændigheder. Strafniveauet bør ligge betydeligt over de højeste straffe, der har været udmålt for overtrædelse af straffelovens § 260, stk. 1, i hidtidig retspraksis.
Herudover ændres retsplejeloven, så det slås fast, at et vidne under afgivelse af forklaring for retten ikke må bære en beklædningsgenstand, der skjuler vedkommendes ansigt, medmindre retten undtagelsesvis tillader det.
Med loven følges der op på rapporten fra regeringens arbejdsgruppe om burka, niqab og lignende beklædning fra januar 2010.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 80 stemmer (V, S, DF, KF og Christian H. Hansen (UFG)) mod 12 (RV, EL, LA, Orla Hav (S), Mette Gjerskov (S), Lise von Seelen (S) og Lone Møller (S)); 16 (SF) stemte hverken for eller imod.