Den fulde tekst
L 180
Forslag til lov om ændring af lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, våbenloven, udleveringsloven samt lov om udlevering af lovovertrædere til Finland, Island, Norge og Sverige. (Ændring af revisionsbestemmelse).
Af justitsministeren (Lars Barfoed (KF)).
Fremsat skr 24/3 10 Tillæg A
Lovf som fremsat 24/3 10 Tillæg A
1.beh 12/4 10 FF
Betænkning 6/5 10 Tillæg B
2.beh 20/5 10 FF
3.beh 27/5 10 FF
Lovf som vedt 27/5 10 Tillæg C
Lov nr 650 af 15. juni 2010
Ordførere: (1.beh) Karsten Nonbo (V), Karen Hækkerup (S), Pia Adelsteen (DF), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Tom Behnke (KF), Lone Dybkjær (RV), Line Barfod (EL).
Ministre: (1.beh) justitsministeren (Lars Barfoed).
Efter 1.beh henvist til Retsudvalget(REU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Formålet med loven er at ændre revisionsbestemmelsen vedrørende retsplejelovens § 786, stk. 4, om teleudbyderes registrering og opbevaring af oplysninger om teletrafik til brug for efterforskning og retsforfølgning af strafbare forhold.
Justitsministeren foreslog, at en revision af bestemmelsen skulle foretages i folketingsåret 2011-12 i stedet for 2009-10.
Bestemmelsen i retsplejelovens § 786, stk. 4, blev indført for at sikre, at oplysninger om teletrafik er tilgængelige, når politiet har indhentet en retskendelse med henblik på et indgreb i meddelelseshemmeligheden til brug i en konkret efterforskning eller retsforfølgning af alvorlig kriminalitet.
Baggrunden for indsættelsen af en revisionsbestemmelse i loven var, at det var en nyskabelse med en ordning med pligtmæssig logning af oplysninger om teletrafik til brug for efterforskning og retsforfølgning, og at Justitsministeriet derfor fandt det hensigtsmæssigt at evaluere ordningen nogle år efter dens ikrafttræden.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 109 stemmer.