Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31979L0409
 
31992L0043
 
32006L0105
 
32006L0123
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Krav til bue og pil, som må anvendes til buejagt
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om buejagt 1)

 

I medfør af § 23, stk. 4, § 49, stk. 3, § 53 og § 54, stk. 3 og 4, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 747 af 21. juni 2007, fastsættes:

Kapitel 1

Buejagtprøven

§ 1. Buejagt må kun udøves af personer, der har bestået buejagtprøve i Danmark efter reglerne i denne bekendtgørelse eller tilsvarende prøve i andre lande. Ret til buejagt sker ved påtegning af jagttegnet.

§ 2. Buejagtprøveordningen administreres af Skov- og Naturstyrelsen.

Stk. 2. Prøven aflægges for prøvesagkyndige, der beskikkes af Skov- og Naturstyrelsen.

§ 3. Buejagtprøven kan kun aflægges af personer, der har gyldigt dansk jagttegn, og som inden for de seneste 24 måneder har deltaget i et buejagtkursus, der er godkendt af Skov- og Naturstyrelsen.

Stk. 2. Skov- og Naturstyrelsen godkender det nødvendige antal personer til at afholde de kurser, der er nævnt i stk. 1.

§ 4. Tilmelding til buejagtprøven forudsætter, at buejagtprøveaspiranten har deltaget i det i § 3 nævnte buejagtkursus, samt at der er sket indberetning til Skov- og Naturstyrelsen fra en af de i § 3, stk. 2, nævnte buejagtkursuslærere om buejagtprøveaspirantens navn, adresse og personnummer.

Stk. 2. Tilmelding sker ved indbetaling af et gebyr til Skov- og Naturstyrelsen på 205 kr. Indbetaling skal foretages inden prøvens afholdelse ved anvendelse af et særligt indbetalingskort, der fås hos Skov- og Naturstyrelsen. I forbindelse med tilmelding skal det angives, hvilken buetype - langbue, compoundbue eller recurvebue - prøven ønskes aflagt med.

Stk. 3. Aspiranter, der ikke består den praktiske prøve kan samme dag mod indbetaling af nyt gebyr aflægge endnu en praktisk prøve.

§ 5. Inden prøven aflægges, skal den enkelte aspirant forevise legitimation med sit personnummer for den prøvesagkyndige. For aspiranter på 18 år og derover skal legitimationen være fotolegitimation. Desuden skal aspiranten forevise gyldigt dansk jagttegn samt gyldigt bevis for deltagelse i et buejagtkursus, afholdt af en af Skov- og Naturstyrelsen godkendt buejagtkursuslærer. Beviset er gyldigt i de to på hinanden følgende prøveperioder efter udstedelsen.

§ 6. Buejagtprøven omfatter en skriftlig og en praktisk prøve. For at bestå prøven kræves, at aspiranten har bestået såvel den skriftlige som den praktiske prøve. Den skriftlige prøve skal være bestået, inden den praktiske prøve aflægges.

§ 7. Aspiranterne aflægger buejagtprøven i hold. Holdstørrelsen søges afpasset således, at den samlede prøves varighed ikke overstiger 3 timer.

Stk. 2. Den skriftlige prøve aflægges holdvis. Den praktiske prøve aflægger aspiranterne enkeltvis.

Stk. 3. Aspiranten medbringer den bue og de pile, som prøven ønskes aflagt med.

§ 8. Ved den skriftlige prøve stilles spørgsmål, der skal belyse aspirantens kendskab til buejagt og de særlige regler, der gælder herfor, herunder

1) de vildtarter, der må jages under buejagt,

2) de jagtetiske principper for udøvelse af buejagt,

3) sikkerhed under udøvelse af buejagt, og

4) anden relevant jagtlovgivning.

Stk. 2. Aspiranterne må ikke medbringe hjælpemidler ved prøven.

Stk. 3. Spørgsmålene udformes således, at hvert spørgsmål skal besvares ved afkrydsning.

Stk. 4. Prøven består af mindst 20 spørgsmål, som skal besvares på højst 20 minutter. For at bestå prøven må højst 10% af spørgsmålene være besvaret forkert.

Stk. 5. Den prøvesagkyndige meddeler de enkelte aspiranter umiddelbart efter den skriftlige prøves afslutning, om denne del af prøven er bestået.

Stk. 6. Såfremt den skriftlige prøve ikke bestås, kan fornyet aflæggelse af buejagtprøven tidligst ske i den følgende prøveperiode efter rettidig tilmelding ved indbetaling af gebyr.

§ 9. For at bestå den praktiske prøve kræves, at aspiranten udviser en sikkerhedsmæssig forsvarlig håndtering af buen og ved skydning af én pil til hver af 6 vildtfigurer i naturlig størrelse har mindst 5 træffere i et træfområde (hjerte-/lungeregionen), der er indtegnet på figurerne, således at det ikke er synligt for aspiranten.

Stk. 2. Ved en træffer forstås, at pilens skaft som minimum berører den indtegnede ring, der markerer hjerte/lungeregionen.

Stk. 3. Den prøvesagkyndige afgør, hvorvidt kravet i stk. 1 for bestået prøve er opfyldt.

§ 10. Den prøvesagkyndige meddeler de enkelte aspiranter umiddelbart efter den praktiske prøves afslutning, om buejagtprøven er bestået i sin helhed.

Stk. 2. Aspiranter, der består den skriftlige men ikke den praktiske prøve, kan inden for 24 måneder tilmelde sig yderligere praktiske prøver mod indbetaling af det gebyr, der er fastsat i § 4, stk. 2.

Stk. 3. Såfremt den praktiske prøve ikke er bestået senest 24 måneder efter, at den skriftlige prøve er bestået, kan fornyet aflæggelse af buejagtprøven kun ske ved aflæggelse af både den skriftlige og den praktiske prøve.

§ 11. Uanset 24 måneders fristen i § 3 kan den, der har bestået buejagtprøven, indenfor 5 år tilmelde sig alene den praktiske prøve med en anden buetype. Reglerne i §§ 4, 5, 7 og 9 finder tilsvarende anvendelse.

§ 12. Bestået buejagtprøve giver ret til jagt med bue i 5 år fra prøvens afholdelse. Skov- og Naturstyrelsen påtegner jagttegnet, at buejagt er tilladt.

Stk. 2. Tilladelse til fortsat buejagt efter gyldighedsperiodens udløb forudsætter, at den praktiske del af buejagtprøven, jf. § 9, på ny aflægges og bestås. Skov- og Naturstyrelsen varsler fornyet tilmelding til bueprøve for den enkelte buejæger inden udløb af 5 års gyldighedsperioden.

Kapitel 2

Krav til bue og pil

§ 13. Ved buejagtprøven skal der anvendes bue og pil, som opfylder de krav, der ifølge bilag 1 gælder for jagt på råvildt.

Stk. 2. Under buejagt må der kun anvendes bue og pil, som opfylder de krav, der er angivet i bilag 1.

Kapitel 3

Buejagt

§ 14. Den, der har bestået buejagtprøven eller tilsvarende prøve, jf. § 1, har ret til at anvende den buetype, der er aflagt prøve med.

Stk. 2. Alle jagtbare arter af pattedyr og fugle, bortset fra kronvildt, dåvildt, sikavildt, muflon og vildsvin må jages med bue.

Stk. 3. Gyldigt jagttegn med påtegning ”buejagt tilladt” skal medbringes under buejagt tillige med fotolegitimation.

Stk. 4. Bevis for bestået buejagtprøve er i den resterende del af det jagtår, hvor prøven er bestået, sidestillet med den påtegning, der er nævnt i stk. 3, såfremt det medbringes sammen med jagttegnet i forbindelse med udøvelse af buejagt.

§ 15. Personer, der har ret til buejagt, skal hvert år senest 31. marts indberette til Skov- og Naturstyrelsen, hvor meget vildt vedkommende personligt har nedlagt ved buejagt i jagtåret. Indberetningen sker elektronisk til Skov- og Naturstyrelsen. Har vildtudbyttet været 0, skal dette tillige angives.

Kapitel 4

Dispensation og klage

§ 16. Skov- og Naturstyrelsen kan i særlige tilfælde gøre undtagelse fra reglerne i § 5, stk. 1, § 8, stk. 6, og § 10, stk. 2 og 3.

§ 17. Den prøvesagkyndiges afgørelser efter § 8, stk. 5, § 9, stk. 3, og § 10, stk. 1, kan af aspiranten påklages til Skov- og Naturstyrelsen.

Stk. 2. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

§ 18. Skov- og Naturstyrelsens afgørelser efter § 17 og § 18, stk. 1, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Kapitel 5

Straf og ikrafttræden

§ 19. Med mindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

1) overtræder § 1,

2) til buejagt anvender anden type af bue eller pil end tilladt efter § 13, stk. 2,

3) udøver buejagt på andre vildtarter end tilladt efter § 14, stk. 2,

4) overtræder § 14, stk. 3 eller 4,

5) i strid med § 15 undlader at indberette vildtudbytte.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt betydelig skade på de interesser, som loven tilsigter at beskytte, jf. lovens § 1, stk. 1, eller fremkaldt fare derfor, eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

§ 20. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2007.

Stk. 2. Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 1255 af 8. november 2004 ophæves.

Stk. 3. Tilladelser til buejagt, som er meddelt inden bekendtgørelsens ikrafttræden, bevarer deres gyldighed, indtil de udløber.

Miljøministeriet, den 4. juli 2007

Connie Hedegaard

/Anne-Marie RasmussenBilag 1

Krav til bue og pil, som må anvendes til buejagt

1. Krav til buen og pilen

a) ved jagt på råvildt, ræv, hare og gås skal anslagsenergien (E0 ) være mindst 40 Joule og pilevægten mindst 25 g, - dog skal anslagsenergien ved brug af pil med mekanisk spids være mindst 70 Joule,

b) ved jagt på andre vildtarter skal anslagsenergien (E0 ) være mindst 40 Joule og pilevægten mindst 20 g, - dog skal anslagsenergien ved brug af pil med blunt være mindst 70 Joule,

c) sigtemidler skal være fast indstillede,

d) en evt. stabilisator må højst være 35 cm,

e) pilehylder og andre anordninger, der tillader afskydning af mere end én pil ad gangen, må ikke anvendes,

f) anordninger, der fungerer ved at forspænde strengen, må ikke anvendes,

g) ved jagt på flyvende vildt med skarp od, skal der anvendes flu-flu pile.

2. Krav til jagtodden (pilespidsen)

a) ved jagt på råvildt, ræv, hare og gås skal jagtodden mindst være 3-bladet og have en skærende diameter på mindst 25 mm,

b) ved jagt på råvildt, ræv, hare og gås må der ikke anvendes blunt,

c) ved jagt på andre vildtarter end råvildt, ræv, hare og gås skal jagtodden mindst være 2-bladet og have en skærende diameter på mindst 20 mm eller en blunt med mindst 16 mm på anslagsfladen,

d) jagtodden skal være fremstillet af stål og må ikke være forsynet med modhager,

e) jagtodden må ikke være forsynet med eksplosiver eller gift.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle (EF-fuglebeskyttelsesdirektivet) (EF-Tidende 1979 nr. L 103, side 1) som senest ændret ved Rådets direktiv 2006/105/EF af 20, november 2006 (EU-Tidende nr. L 363 side 0368 - 0408) og dele af Rådets direktiv nr. 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EF-habitatdirektivet) (EF-Tidende 1992 nr. L 206, side 7), som senest ændret ved Rådets direktiv 2006/105/EF af 20. november 2006 (EU-Tidende nr. L 363 side 0368 - 0408).