Den fulde tekst
L 177
Forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og sundhedsloven samt om ophævelse af lov om forebyggende hjemmebesøg til ældre m.v. (Afbureaukratisering på området for ældre, handicappede m.fl.).
Af socialministeren (Benedikte Kiær ()).
Fremsat skr 24/3 10 Tillæg A
Lovf som fremsat 24/3 10 Tillæg A
1.beh 19/4 10 FF
Betænkning 18/5 10 Tillæg B
2.beh 25/5 10 FF
3.beh 4/6 10 FF
Lovf som vedt 4/6 10 Tillæg C
Lov nr 629 af 11. juni 2010
Ordførere: (1.beh) Erling Bonnesen (V), Mette Frederiksen (S), Martin Henriksen (DF), Anne Baastrup (SF), Vivi Kier (KF), Anne Marie Geisler Andersen (RV), Line Barfod (EL).
Ministre: (1.beh) socialministeren ( ).
Efter 1.beh henvist til Socialudvalget(SOU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Formålet med loven er at afbureaukratisere området for ældre, handicappede m.fl. Loven indeholder følgende hovedelementer: forenkling af reglerne om hjemmetræning og særlige dagtilbud, forenkling af reglerne for godkendelse af private botilbud, ændrede krav til forebyggende hjemmebesøg, enklere regler for visitation i forbindelse med afgørelser om praktisk hjælp, personlig pleje, træning m.v., enklere regler for tilsyn på ældreområdet, frivillighed for kommunalbestyrelserne, om de vil opkræve betaling for midlertidig hjemmehjælp, og om de vil oprette bruger- og pårørenderåd, forenkling af reglerne om ældreråd og nedlæggelse af klagerådene.
Lovforslaget udmøntede aftalen om afbureaukratisering i kommuner og regioner fra november 2009 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance. Loven trådte i kraft den 1. juli 2010, dog trådte dele af lovforslaget først i kraft den 1. januar 2011.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 58 stemmer (V, DF, KF og LA, Pia Christmas-Møller (UFG)) mod 2 (EL); 50 (S, SF og RV, Christian H. Hansen (UFG)) stemte hverken for eller imod.