Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om opslag af tjenestemandsstillinger i staten

I medfør af § 5, stk. 8, i lov om tjenestemænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 531 af 11. juni 2004, fastsættes:

Offentligt opslag

§ 1. Stillinger, i hvilke ansættelse skal ske som tjenestemand, skal opslås offentligt, jf. dog §§ 3-5.

§ 2. Offentligt opslag skal ske på den måde, som er bedst egnet til at gøre offentligheden bekendt med opslaget.

Undtagelser fra kravet om opslag

§ 3. Ansættelse kan ske uden opslag i

1) stillingen som præsident for Højesteret,

2) militære tjenestemandsstillinger og

3) tjenestemandsstillinger i det statslige redningsberedskab.

§ 4. Ansættelse sker uden opslag, når stillingen besættes med

1) en tjenestemand, der i medfør af tjenestemandslovens § 12 eller af anden utilregnelig årsag, pålægges at overtage en anden stilling,

2) en pensioneret tjenestemand, der ifølge tjenestemandspensionslovens § 9, stk. 1, har pligt til at lade sig genansætte,

3) en tjenestemand, der overgår til en lavere klassificeret stilling i forbindelse med en seniorordning eller en retræteaftale, eller

4) en tjenestemand, der efter en åremålsansættelses ophør indtræder i en aftalt tilbagegangsstilling.

Stk. 2. Ansættelse sker endvidere uden opslag, når

1) en tjenestemand ansættes varigt efter forudgående ansættelse på prøve i stillingen,

2) ansættelse som tjenestemand sker ved umiddelbar overgang fra ansættelse i samme stilling på andre vilkår, eller

3) ansættelsesformen for en besat stilling ændres fra varig ansættelse til ansættelse på åremål.

Undtagelse fra kravet om offentligt opslag

§ 5. Ansættelse kan ske efter internt opslag, hvis stillingen forudsætter en teoretisk eller praktisk uddannelse, som kun kan erhverves ved forudgående beskæftigelse i vedkommende institution.

Stk. 2. Internt opslag skal ske på den måde, som er bedst egnet til at gøre alle, der kan komme i betragtning ved besættelse af stillingen, bekendt med opslaget.

Opslagets indhold

§ 6. Opslaget skal indeholde oplysning om

1) stillingsbetegnelsen,

2) ansættelsesområdet,

3) det for tiden gældende tjenestested,

4) stillingens lønmæssige placering,

5) en eventuel pligt til at bebo en tjenestebolig,

6) hvilken myndighed ansøgningen skal sendes til, og

7) hvilken myndighed ansøgningen skal stiles til, hvis det er en anden myndighed end den, ansøgningen skal sendes til.

Ansøgningsfrist m.v.

§ 7. Det skal fremgå af opslaget, hvornår ansøgningen senest skal være modtaget. Ansøgningsfristen skal være mindst 14 dage, medmindre ganske særlige forhold gør sig gældende.

Stk. 2. Ansættelsesmyndigheden kan kun tage ansøgninger, der er modtaget inden ansøgningsfristens udløb, i betragtning.

Genopslag

§ 8. En stilling skal genopslås, hvis ansættelsesmyndigheden skønner, at ingen af ansøgerne er tilstrækkeligt egnet til stillingen, eller at man ved genopslag kan fremskaffe ansøgning fra mere kvalificerede ansøgere.

Ikrafttræden

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2010.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 403 af 22. juli 1977 om opslag af tjenestemandsstillinger i staten (Opslagsbekendtgørelsen).

Finansministeriet, den 26. marts 2010

Claus Hjort Frederiksen

/ Frank Nielsen