Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om lån m.v. til udenlandske moderselskaber

I medfør af § 211, stk. 2, i lov nr. 470 af 12. juni 2009 om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) fastsættes:

Moderselskaber, der kan modtage lån m.v.

§ 1. Et kapitalselskab kan direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for et moderselskab, der er et aktieselskab, partnerselskab, anpartsselskab eller et selskab med en tilsvarende retsform, hvis moderselskabet

1) har hjemsted i et andet EU-land, et EØS-land eller Schweiz, eller

2) har hjemsted i Australien, Canada, Hongkong, Japan, Sydkorea, New Zealand, Singapore, Taiwan eller USA.

Ikrafttræden

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. marts 2010.

Ehvervs- og Selskabsstyrelsen, den 25. marts 2010

Ole Blöndal

/ Lars Bunch