Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32006L0105
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om begrænsning af luftforurening fra mobile ikke-vejgående maskiner mv. 1)

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 339 af 10. maj 2005 om begrænsning af luftforurening fra mobile ikke-vejgående maskiner mv. fortages følgende ændringer:

1. I note 1 indsættes efter »(EF-Tidende 2004 nr. L 225, side 3)«: »og dele af Rådets direktiv 2006/105/EF af 20. november 2006 om tilpasning af direktiv 73/239/EØF, 74/557/EØF og 2002/83/EF vedrørende miljø på grund af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse (EU-Tidende 2006 nr. L 363, side 368).«.

2. I bilag 8 affattes afsnittet 1. del således:

»Et lille »e« efterfulgt af følgende bogstav- eller talkode, der angiver den medlemsstat, der har meddelt typegodkendelse:

1: Tyskland

2: Frankrig

3: Italien

4: Nederlandene

5: Sverige

6: Belgien

7: Ungarn

8: Den Tjekkiske Republik

9: Spanien

11: Det Forenede Kongerige

12: Østrig

13: Luxembourg

17: Finland

18: Danmark

19: Rumænien

20: Polen

21: Portugal

23: Grækenland

24: Irland

26: Slovenien

27: Slovakiet

29: Estland

32: Letland

34: Bulgarien

36: Litauen

CY: Cypern

MT: Malta.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2007.

Miljøministeriet, den 24. april 2007

Connie Hedegaard

/Karsten Skov

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen gennemfører dele af Rådets direktiv 2006/105/EF af 20. november 2006 om tilpasning af direktiv 73/239/EØF, 74/557/EØF og 2002/83/EF vedrørende miljø på grund af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse (EU-Tidende 2006 nr. L 363, side 368).