Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 2010-6-0965

Resumé

Klager - en person – klagede over artiklen ”Falsk anklage om alkoholmisbrug” i DAGBLADET og i Sjællandske.

Pressenævnets formand udtaler:

Pressenævnet træffer afgørelse om, hvorvidt god presseskik er tilsidesat, jf. medieansvarsloven § 34, stk. 1. Spørgsmålet om, hvorvidt der er sket en overtrædelse af persondatalovens bestemmelser (lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger), henhører under domstolene og Datatilsynet og falder uden for Pressenævnets kompetence. Klagen vedrørende persondataloven afvises derfor, jf. medieansvarsloven § 43, stk. 2, nr. 1.

Klager over tilsidesættelse af god presseskik kan rettes til det pågældende massemedie selv eller direkte til Pressenævnet. Fristen for at klage til Pressenævnet er fire uger efter offentliggørelsen i massemediet eller fire uger efter massemediets afgørelse, jf. medieansvarsloven § 34, stk. 2. Da klagen vedrører et debatindlæg bragt senest den 16. december 2009, og nævnet først har modtaget klagen den 5. marts 2010, er fristen overskredet. Klagen vedrørende god presseskik afvises derfor i medfør af medieansvarsloven § 43, stk. 3. Klagers ukendskab til klagemuligheden til nævnet kan ikke føre til et andet resultat.

Klagen afvises.

[K] har klaget til Pressenævnet over debatindlægget ”Falsk anklage om alkoholmisbrug” bragt i DAGBLADET den 12. december 2009 og i Sjællandske den 16. december 2009, idet hun mener, at god presseskik er tilsidesat.

Klagen er modtaget i Pressenævnet den 5. marts 2010.

[K] rettede ved e-mail af 14. december 2009 henvendelse til Sjællandske Medier vedrørende debatindlægget. Mediehuset besvarede ved e-mail af samme dag henvendelsen.

[K] har til støtte for klagen til Pressenævnet bl.a. anført, at hun ikke tidligere var klar over, at der kunne klages til Pressenævnet. Dette er årsagen til, at nævnet først har modtaget klagen i marts 2010. Klager har videre anført, at offentliggørelsen af personoplysninger og Faxe Kommunes kommentar er krænkende og i strid med persondataloven.

Pressenævnets formand udtaler:

Pressenævnet træffer afgørelse om, hvorvidt god presseskik er tilsidesat, jf. medieansvarsloven § 34, stk. 1. Spørgsmålet om, hvorvidt der er sket en overtrædelse af persondatalovens bestemmelser (lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger), henhører under domstolene og Datatilsynet og falder uden for Pressenævnets kompetence. Klagen vedrørende persondataloven afvises derfor, jf. medieansvarsloven § 43, stk. 2, nr. 1.

Klager over tilsidesættelse af god presseskik kan rettes til det pågældende massemedie selv eller direkte til Pressenævnet. Fristen for at klage til Pressenævnet er fire uger efter offentliggørelsen i massemediet eller fire uger efter massemediets afgørelse, jf. medieansvarsloven § 34, stk. 2. Da klagen vedrører et debatindlæg bragt senest den 16. december 2009, og nævnet først har modtaget klagen den 5. marts 2010, er fristen overskredet. Klagen vedrørende god presseskik afvises derfor i medfør af medieansvarsloven § 43, stk. 3. Klagers ukendskab til klagemuligheden til nævnet kan ikke føre til et andet resultat.

Klagen afvises.

Afgjort den 24. marts 2010