Sagsforløb 2009/1 BF 203
Den fulde tekst

Fremsat den 6. april 2010 af Kristen Touborg (SF), Ole Sohn (SF), Bjarne Laustsen (S) og Per Clausen (EL)

Forslag til folketingsbeslutning

om velfærdsbesøg i kvæg- og svinebesætninger hvert tredje år

Folketinget pålægger regeringen at tage initiativ til at indføre velfærdsbesøg hvert tredje år i alle danske kvæg- og svinebesætninger med virkning fra den 1. juni 2010.

Bemærkninger til forslaget

Beslutningsforslaget er en revideret genfremsættelse af beslutningsforslag nr. B 38, folketingsåret 2007-08, 2. samling (se Folketingstidende 2007-08, forhandlingerne side 2186 og tillæg A side 2389 og 2387), som igen var en delvis genfremsættelse af beslutningsforslag nr. B 109, folketingsåret 2006-07 (se Folketingstidende 2006-07, forhandlingerne side 6064 og tillæg A side 6355 og 6356).

Problemerne med at overholde dyrevelfærden i de danske kvæg- og svinestalde vokser og vokser, og kontrol af et større udsnit af besætningerne vil uden tvivl have en stor generalpræventiv effekt, idet visheden om, at der bliver foretaget et dyrevelfærdskontrolbesøg af en uvildig instans, vil få flere besætningsansvarlige til at overholde reglerne. Forøgelsen af frekvensen af velfærdsbesøgene fra 2 pct. til 5 pct. i 2004, sammenholdt med at besøgene skulle være uanmeldte, medførte således en markant stigning i antallet af politianmeldelser og indskærpelser.

Af Fødevarestyrelsens seneste rapport »Kontrol af dyrevelfærd 2008« fremgår det således, at der stadig er behov for en forbedring af dyrenes forhold både i besætninger, og når dyr transporteres.

Resultaterne af velfærdskontrollen i kvægbesætninger i 2008 viser for indskærpelsernes vedkommende et stigende niveau, skønt antallet af kontrollerede besætninger er lavere. For politianmeldelsernes vedkommende er der tale om næsten en fordobling i forhold til 2007, idet 59 forhold i kvægbesætninger blev meldt til politiet mod 30 forhold i 2007. Af resultaterne ses et mindre fald i antallet af kvægbesætninger uden anmærkninger. For svinebesætningernes vedkommende er der sket et fald i antallet af indskærpelser fra 537 i 2007 til 429 i 2008. For politianmeldelsernes vedkommende er der derimod tale om en stigning i forhold til 2007, når antal kontrollerede besætninger tages i betragtning. Antallet af svinebesætninger uden anmærkninger er dog uændret. Der er således stadig tale om et alt for stort antal indskærpelser, ligesom antallet af anmeldelser til politiet er voksende og fortsat er på et utilfredsstillende højt niveau.

I rapporten konkluderes det således bl.a.: »Situationen er stadig ikke tilfredsstillende, idet der fortsat er relativt mange besætninger, der har fået indskærpelser eller er anmeldt til politiet. Derfor er der stadig brug for forbedringer og fokus på dyrevelfærd i besætningerne og i forbindelse med transport af dyr.« Fødevarestyrelsen nævner dog det politiske forlig på veterinærområdet, der har til hensigt at forbedre velfærdskontrollen.

Stadig er det dog kun i gennemsnit hvert 20. år, en landmand kan forvente at blive kontrolleret, hvilket slet ikke er tilstrækkeligt. Det foreslås derfor, at antallet af uanmeldte velfærdsbesøg øges fra de nuværende 5 pct. til et velfærdsbesøg i alle kvæg- og svinebesætninger hvert tredje år.

Skriftlig fremsættelse

Kristen Touborg (SF):

Som ordfører for forslagsstillerne tillader jeg mig herved at fremsætte:

Forslag til folketingsbeslutning om velfærdsbesøg i kvæg- og svinebesætninger hvert tredje år.

(Beslutningsforslag nr. B 203).

Jeg henviser i øvrigt til de bemærkninger, der ledsager forslaget, og anbefaler det til Tingets velvillige behandling.