Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (26. marts 2010)

Skatteministeren (Troels Lund Poulsen):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om spil

(Lovforslag nr. L 202).

Forslag til lov om afgifter af spil

(Lovforslag nr. L 203).

Forslagene er et led i aftalen af 4. februar 2010 mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en reguleret, delvis liberalisering af det danske spillemarked.

Forslag til lov om spil udgør sammen med Forslag til lov om afgifter af spil udmøntningen på Skatteministeriets område af aftalen om den regulerede, delvise liberalisering af det danske spillemarked. Kulturministeren fremsætter samtidig Forslag til lov om udlodning af overskud af lotteri samt hunde- og hestevæddemål og finansministeren fremsætter Forslag til lov om Danske Spil A/S.

Forslag til lov om spil har til formål at foretage en delvis liberalisering og modernisering af det danske spillemarked. Der foreslås i den forbindelse en ordning, hvor der kan gives tilladelser til udbud af væddemål og online kasino spil på liberale vilkår.

Det vil betyde, at spillerne får et frit valg mellem flere spilleselskaber, og at konkurrencen mellem de nye udbydere af spil skaber bedre produkter for spillerne samtidig med, at danskernes spil kanaliseres ind i regulerede og kontrollerede rammer.

Det foreslås, at der i forbindelse med liberalisering af spillemarkedet sættes yderligere fokus på beskyttelse af spillerne, dels ved at sikre, at de får de gevinster, som de har krav på, dels ved at medvirke til bekæmpelse af spilafhængighed (ludomani) og dels ved at forhindre mindreåriges spil.

Der foreslås skabt en klar grænsedragning mellem de monopoliserede spil og de liberaliserede spil, således at lotteri fortsat kun kan udbydes af Danske Spil, klasselotterierne og de almennyttige foreninger, mens væddemål og online kasinospil kan udbydes i et kontrolleret og frit konkurrencemarked med kommercielle spiludbydere med dansk tilladelse.

Udbud af væddemål på heste- og hundevæddeløb forbeholdes Danske Spil, som udelukkende kan udbyde væddemålene som puljevæddemål (totalisatorspil).

Forslaget samler og forenkler reglerne om regulering og kontrol af spil under skatteministeriets ressort, hvor administrationen med loven varetages af en spillemyndighed. Forslaget medfører, at reguleringen af og kontrollen med spil bliver mere ensartet, samt at der tages højde for de nye måder, hvorpå spil kan udbydes, f.eks. via internettet, mobiltelefon og tv.

Med forslaget indføres der afskærmning mod ulovlige udbydere ved betalingsblokering, internetblokering og ved fastholdelse af det gældende reklameforbud, som skal ses i sammenhæng med åbningen af spillemarkedet.

Forslag til lov om afgifter af spil har til formål at regulere betalingen af afgiften af spil, der udbydes eller arrangeres i Danmark. Med forslaget bliver de forskellige afgifter af spil samlet i én lov, og samtidig sker der en modernisering og forenkling af reglerne bl.a. i forhold til registrering, afgiftsperioder og betaling.

Forslaget medfører, at Danske Spil bliver selskabsskattepligtig. Indskudsafgiften for lotterier udbudt af Danske Spil foreslås afskaffet, og fremadrettet vil disse lotterier alene være omfattet af en gevinstafgift. Ændringen i afgiften sker for at sikre et tilstrækkeligt overskud til udlodning.

Det foreslås, at der for den liberaliserede del af spillemarkedet for væddemål og spil i online kasino skal betales en afgift på 20 pct. af bruttospilleindtægten.

For lokale puljevæddemål forenkles reglerne, og der fastsættes en afgift på 11 pct. af bruttospilleindtægten, idet der dog gives fradrag i afgiften på 20.000 kr. pr. løbsdag for maksimalt 24 løbsdage om året.

Afgiftsniveauet for afgift af spil gevinstgivende spilleautomater forbliver efter forslaget uændret, dog således at ludomaniafgiften på 1 pct. af bruttospilleindtægten afskaffes, og den nuværende afgift på 40 pct. af bruttospilleindtægten forhøjes til 41 pct. Midler til ludomanibekæmpelse afsættes fremover på Finansloven

For de øvrige områder indeholder forslaget primært en videreførelse af gældende ret. Der sker f.eks. ingen ændringer i afgifterne i forhold til klasselotterierne, de almennyttige lotterier og de landbaserede kasinoer.

Endelig foreslås det, at udbydere af poker i turneringsform udbudt efter lov om offentligt hasardspil i turneringsform og visse udbydere af spil uden indsats, hvor gevinsterne skal medregnes til den skattepligtige indkomst, skal indberette oplysninger om gevinster og vinderne heraf til SKAT.

Isoleret set skønnes den delvise liberalisering at medføre et merprovenu på ca. 195 mio. kr. Samtidig skønnes de skatte- og afgiftsmæssige ændringer som følge af spiludlodningsloven at indebære et provenutab på ca. 210 mio. kr. Derudover skønnes lovforslaget at medføre et merprovenu på ca. 20 mio. kr. som følge af adgangen til at etablere flere kasinoer og en nettoudgift for staten på ca. 12 mio. kr. som følge af en øget indsats mod ludomani.

Det forslås, at lovene træder i kraft den 1. januar 2011.

Idet jeg i øvrigt henviser til bemærkningerne til lovforslagene, skal jeg anbefale lovforslagene til Folketingets velvillige behandling.