Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32008L0090
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om planter1)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 32 af 23. januar 2009 om planter, som ændret ved bekendtgørelse nr. 244 af 27. marts 2009, foretages følgende ændringer:

1. Fodnoten til bekendtgørelsens titel affattes således:

»Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 2008/72/EF, (EUT 2008, L 205, s. 28), Kommissionens direktiv 92/70/EØF (EFT 1992, L250, s. 37), Kommissionens direktiv 92/90/EØF (EFT 1992, L344, s. 38), Kommissionens direktiv 92/105/EØF (EFT 1992, L 4, s. 22), Kommissionens direktiv 93/48/EØF (EFT 1993, L 250, s. 1), Kommissionens direktiv 93/49/EØF (EFT 1993, L250, s. 9) som ændret ved Kommissionens direktiv 1999/67/EF (EFT 1999, L 164, s. 78), Kommissionens direktiv 93/51/EØF (EFT 1993, L250, s. 24), Kommissionens direktiv 93/62/EØF (EFT 1993, L 250, s. 29), Kommissionens direktiv 93/64/EØF (EFT L 250, s. 33), Kommissionens direktiv 93/79/EØF (EFT 1993, L 256, s. 25), Rådets direktiv 98/56/EF (EFT 1998, L 226, s. 16), Kommissionens direktiv 1999/66/EF (EFT 1999, L 164, s. 76), Kommissionens direktiv 1999/68/EF (EFT 1999, L 172, s. 42), dele af Rådets direktiv 2000/29/EF (EFT 2000, L 169, s. 1) som senest ændret ved Kommissionens direktiv 2008/64/EF EUT 2008, L 168, s.31), Kommissionens direktiv 2002/36/EF (EFT 2002, L 116, s. 16), Kommissionens beslutning 2002/757/EF (EFT, L252, s. 37) som senest ændret ved Kommissionens beslutning 2007/201/RF (EUT 2007, L 90, s. 83), Kommissionens beslutning 2004/200/EF (EUT 2004, L 64, s. 43), Kommissionens beslutning 2006/464/EF (EUT 2006, L 183, s. 29), Kommissionens beslutning 2007/365/EF (EFT L 139, s. 24) som ændret ved Kommissionens beslutning 2008/776/EF (EUT 2008, L 266, s. 14), Kommissionens beslutning 2007/410/EF (EUT 2007, L 155, s. 71), Kommissionens beslutning 2007/433/EF (EUT 2007, L161, s. 66) og Rådets direktiv 2008/90/EF (EUT 2008, L 267, s. 8). Herudover er der i bekendtgørelsen medtaget visse bestemmelser fra Kommissionens forordning 690/2008/EF, (EUT 2008, L 193, s. 1) Ifølge artikel 249 i EFT-traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningens umiddelbare gyldighed i Danmark.«

2. Indledningen til bekendtgørelsen af fattes således:

»I medfør af § 1, stk. 1-3, og § 4, stk. 2, i lov om frø, kartofler og planter, jf. lovbekendtgørelse nr. 195 af 12. marts 2009, og §§ 1 - 2, §§ 4 - 6 og § 13, stk. 3, i lov om planteskadegørere, jf. lovbekendtgørelse nr. 198 af 12. marts 2009, samt efter bemyndigelse fastsættes:«

3. § 2 affattes således:

»§ 2. I denne bekendtgørelse finder følgende definitioner anvendelse:

1) Planter: Levende planter og plantedele (herunder frø).

2) Levende plantedele: Bl.a.

a) rod- og stængelknolde, løg og jordstængler,

b) afskårne blomster,

c) grene og fældede træer med løv,

d) plantevævskultur,

e) frugt i botanisk forstand, dog ikke dybfrossen.

3) Frø: Frø i botanisk betydning, der er bestemt til plantning.

4) Planter til plantning:

a) Planter, der er plantet og skal forblive plantet eller genplantes.

b) Planter, der ikke er plantet, men som skal plantes.

5) Plantning: Enhver anbringelse af planter eller plantedele i et voksemedium med det formål at sikre deres vækst eller formering.

6) Grønsagsplanteformeringsmateriale: Plantedele og alt andet plantemateriale, herunder grundstammer, af slægter og arter nævnt i bilag 6, I, afsnit B, nr. 2, litra a, der er bestemt til formering og produktion af grønsagsplanter, dog ikke frø.

7) Grønsagsplanter: Hele planter og plantedele af slægter og arter nævnt i bilag 6, I, afsnit B, nr. 2, litra a, for så vidt angår podede planter også podematerialet, der er bestemt til plantning med henblik på produktion af grønsager, dog ikke frø.

8) Frugtplanteformeringsmateriale: Frø, plantedele og alt andet plantemateriale, herunder grundstammer, af slægter og arter nævnt i bilag 6, I, afsnit B, nr. 2, litra b, der er bestemt til formering og produktion af frugtplanter.

9) Frugtplanter: Planter af slægter og arter nævnt i bilag 6, I, afsnit B, nr. 2, litra b, der efter afsætning er bestemt til plantning eller genplantning.

10) Frugtplantesort: En bestand af planter inden for en enkelt botanisk taksonomisk gruppe af laveste kendte rang, der kan

a) defineres på grundlag af forekomsten af karakteristika, der skyldes en given genotype eller kombination af genotyper, og

b) skelnes fra enhver anden bestand af planter på grundlag af forekomsten af mindst et af de nævnte karakteristika og

c) betragtes som en enhed hvad angår deres egnethed til at blive formeret uforandret.

11) Frugtplanteklon: Et vegetativt genetisk ensartet afkom af en enkelt plante.

12) Prydplanteformeringsmateriale: Plantemateriale af alle slægter og arter som tjener til formering eller produktion af prydplanter. Ved produktion af hele planter omfatter definitionen kun planter bestemt til videre omsætning.

13) Parti: Et antal enheder af samme produkt, der er karakteriseret ved ensartethed med hensyn til sammensætning og oprindelse.

14) CAC-materiale (Conformitas Agraria Communitatis): Formeringsmateriale og frugtplanter af de slægter og arter, der er nævnt i bilag 6, I, afsnit B, nr. 2, litra b, og som opfylder minimumskravene for godkendelse til salg, jf § 10.

15) Forstligt formeringsmateriale: Planter til plantning, dog ikke frø, af de arter, der er nævnt i bilag 3 i bekendtgørelse om skovfrø og planter.«

4. Efter § 8 indsættes:

»§ 8 a. Sorter af slægter og arter af grønsagsplanter og formeringsmateriale heraf jf. bilag 6, I, afsnit B, nr. 2, a, samt prydplanteformeringsmateriale, må kun sælges, hvis de er optaget på listen over sorter af grønsagsplantearter eller registreret som plantenyheder, og for almindeligt kendte sorter skal sortens officielle betegnelse anvendes. For andre sorter af de nævnte slægter og arter skal leverandørerne føre en liste med detaljeret beskrivelse af sorten. Listen skal indeholde oplysninger om:

1) sortsnavn, eventuelt med angivelse af sortens almindeligt kendte synonymer,

2) angivelse af det anvendte system for sortvedligeholdelse og opformering,

3) sortsbeskrivelse, mindst på grundlag af sortens kendetegn og udtryk, efter retningslinjer fastsat af Plantedirektoratet, og for prydplanteformeringsmateriale efter de retningslinjer, der gælder ved anmodning om EF-sortsbeskyttelse,

4) så vidt muligt, hvordan sorten afviger fra de andre sorter, der ligner den mest.

Stk. 2. Stk. 1, nr. 2 og 4, gælder ikke for leverandører, der alene sælger grønsagsplanter og formeringsmateriale heraf samt prydplanteformeringsmateriale.

§ 8 b. Sorter af frugtplanter og formeringsmateriale heraf, jf. bilag 6, I, afsnit B, nr. 2, b, må kun sælges, hvis

1) sorten er beskyttet i henhold til lov om plantenyheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 12. marts 2009, eller i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 2010/00 om EF-sortsbeskyttelse, eller sorten er genstand for en ansøgning om sortsbeskyttelse,

2) sorten er officielt registeret i Danmark eller i en anden EU-medlemsstat, eller sorten er genstand for ansøgning om en officiel registrering,

3) sorten før 30. september 2012 har været solgt i en stat der er medlem af Den Europæiske Union, og har en officielt anerkendt beskrivelse,

4) sorten er uden egentlig kommerciel produktionsværdi og har en officielt anerkendt beskrivelse, og formeringsmateriale og frugtplanterne er afsat som CAC-materiale i Danmark og leverandørdokumentet, jf. bilag 6, B, indeholder en henvisning til nærværende bestemmelse.

Stk. 2. Sorter af genetisk modificerede frugtplanter og formeringsmateriale må endvidere kun sælges, hvis sorten er godkendt til dyrkning og produktion i Den Europæiske Union. Er materialet af en genetisk modificeret sort bestemt til anvendelse som fødevarer eller som et foderstof, jf. artikel. 3 og 15 i Europa-parlamentets og Rådets forordning nr.1829/2003/EF om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer, kan sorten kun sælges, når den er godkendt i henhold til nævnte forordning. Hvis materialet er genetisk modificeret, skal dette oplyses på alle mærkater og dokumenter, der vedrører materialet.

Stk. 3. Uanset stk. 1, kan Plantedirektoratet tillade salg af begrænsede mængder af frugtplanter og formeringsmateriale heraf til anvendelse her i landet, hvis materialet er bestemt til

1) forsøg eller videnskabelige formål,

2) udvælgelsesarbejde eller

3) at bidrage til bevarelsen af den genetiske diversitet.

Stk. 4. Leverandører skal for det i stk. 3, nr. 3 nævnte materiale føre en liste med en detaljeret beskrivelse af sorten. Listen skal indeholde tilsvarende oplysninger som nævnt i § 8 a, stk. 1, nr. 1-4. For leverandører, der alene sælger frugtplanter og formeringsmateriale heraf skal listen alene indeholde de i § 8 a, stk. 1, nr. 1 og 3 nævnte oplysninger.

Stk. 5. Frugtplanter og formeringsmateriale heraf der stammer fra en moderplante, der eksisterede før den 30. september 2012, og som er blevet officielt certificeret eller opfylder betingelserne for at blive betegnet som CAC- materiale før den 31. december 2018, må sælges indtil den 31. december 2018. Ved salg skal materialet være identificeret med en henvisning på leverandørdokumentet, jf. bilag 6, I, afsnit B, nr. 1, litra b, til artikel 21 i Rådets direktiv 2008/90/EF.«

5. I § 10, stk. 4 indsættes som 2. pkt. :

»Dette gælder ligeledes frugtplanter og formeringsmateriale heraf, der indføres med henblik på anvendelse i egen virksomhed.«

6. I § 21, stk. 1, ændres »§ 8« til: »§§ 8 – 8 b«.

7. Bilag 7 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft 31. marts 2010 og finder anvendelse fra den 30. september 2012.

Plantedirektoratet, den 26. marts 2010

P.D.V.
Marie Louise Klenow

/ Birthe Schubart


Bilag 1

»Bilag 7

Forpligtelser for registrerede leverandører

A.
Registrerede leverandører skal til stadighed opfylde følgende forpligtelser:
 
1)
Der skal være en ajourført plan over de steder, hvor planter m.m. dyrkes, produceres, lagres og opbevares samt over de steder, der i øvrigt benyttes.
 
2)
Leverandørerne skal føre regnskab over planter, planteprodukter og andet, der
   
a)
købes til opbevaring eller udplantning på virksomheden,
   
b)
er i produktion og
   
c)
sendes til andre,
   
og de relevante bilag skal opbevares i mindst 1 år, for frugtplanter og frugtplanteformeringsmateriale dog 3 år, og skal efter anmodning forevises for Plantedirektoratet.
 
3)
Leverandører skal udpege en eller flere personer med kendskab til planteproduktion og plantesundhedsspørgsmål til at varetage den løbende kontakt til Plantedirektoratet.
 
4)
Leverandører, der er beskæftiget med produktion af prydplanteformeringsmateriale, frugtplanter og frugtplante-formeringsmateriale skal
   
1o)
identificere og overvåge kritiske punkter i deres produktionsproces, der påvirker materialets kvalitet
   
2o)
gemme oplysninger om den i første led nævnte overvågning med henblik på kontrol på anmodning fra Plantedirektoratet
   
3o)
udtage stikprøver, når det er nødvendigt, til analyse i et laboratorium med passende faciliteter og ekspertise
   
4o)
sikre, at partier af prydplanteformeringsmateriale fortsat kan identificeres særskilt under produktionen.
 
5)
Leverandøren skal sørge for, at der foretages de nødvendige visuelle iagttagelser på passende tidspunkter efter retningslinier fra Plantedirektoratet.
 
6)
Leverandører skal gemme skriftlig dokumentation for reklamationer de selv modtager eller afsender vedrørende plantemateriale, som ikke opfylder kravene i bilag 3. Dokumentation skal forevises Plantedirektoratet på anmodning.
 
7)
Fund eller mistanke om angreb af skadegørere nævnt i bilag 1 og 2 samt større angreb af andre skadegørere skal straks meddeles Plantedirektoratet.
 
8)
Der skal sikres adgang for Plantedirektoratet til at foretage kontrol og prøvetagning samt til at gennemgå de i nr. 2 nævnte bøger og bilag.
 
9)
Den ansvarlige leder af virksomheden skal også i øvrigt samarbejde med direktoratet.
 
10)
Virksomheder, der formerer planter ved anvendelse af vævskulturteknik, skal mærke producerede vævskulturer således, at de kan identificeres i forhold til regnskabet.
 
11)
Ved videresalg af planter nævnt i bilag 6, I, A, nr. 5, 6, 7 og 8 påhviler det leverandøren at sikre, at planterne er mærket efter bestemmelserne i bilag 6.
 
12)
Leverandører, som importerer prydplanteformeringsmateriale, skal inden importen finder sted sikre sig, at materialet i enhver henseende frembyder samme garantier som prydplanteformeringsmateriale der er produceret i Den Europæiske Union (jf. bilag 3). Den danske leverandør skal kunne forelægge dokumentation for sin kontrakt med leverandøren i landet udenfor Den Europæiske Union. Leverandøren skal underrette Plantedirektoratet om det prydplanteformeringsmateriale der aktuelt indføres
 
B.
Registrerede leverandører, der er godkendt efter § 20 skal foretage kontrol af deres produktion m.m. efter følgende retningslinier:
 
1)
Leverandørerne skal til stadighed tage hensyn til følgende kritiske punkter:
   
a)
kvaliteten af det formeringsmateriale og plantemateriale, der anvendes som grundlag for produktionen,
   
b)
såning, prikling, potning og udplantning af formeringsmateriale og plantemateriale,
   
c)
overholdelse af betingelserne i § 5,
   
d)
dyrkningsplan og –metode
   
e)
almindelig kulturpleje,
   
f)
opformering
   
g)
høst,
   
h)
hygiejne,
   
i)
behandlinger,
   
j)
pakning
   
k)
oplagring,
   
l)
transport og
   
m)
administration
 
2)
Leverandøren skal registrere alle forekomster af planteskadegørere i eller på plantematerialet samt alle foranstaltninger, herunder kemiske behandlinger, der foretages i forbindelse hermed.

«

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 2008/90/EF af 29. september 2008 om afsætning af frugtplanteformeringsmateriale og frugtplanter bestemt til frugtproduktion (EUT 2008, L 267, s. 8).