Den fulde tekst

Fremsat den 7. april 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg)

Forslag

til

Lov om ændring af lov om ferie, lov om et indkomstregister og lov om et indberetningssystem for oplysninger om løn m.v.

(Forhindring af spekulationsmulighed og indberetning af ferie til FerieKonto via indkomstregisteret)

§ 1

I ferieloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 407 af 28. maj 2004, som bl.a. ændret ved lov nr. 1420 af 22. december 2004, § 5 i lov nr. 404 af 8. maj 2006 og senest ved § 4 i lov nr. 482 af 12. juni 2009 foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 1, ændres »beskæftigelsesministeren eller direktøren for Arbejdsdirektoratet« til: »direktøren for Pensionsstyrelsen«.

2. To steder i § 11 samt i § 22, § 32, stk. 1, § 33, stk. 1-5, som bliver stk. 2-6, § 34 c, stk. 1 og 2, § 36, stk. 3, 2. pkt., § 41, stk. 1, § 41, stk. 2, 1. pkt., § 43, stk. 1, 3 og 4, § 43 a, og § 44, stk. 1-7, ændres »Direktøren for Arbejdsdirektoratet« til: »Direktøren for Pensionsstyrelsen«.

3. I § 30 indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. Retten til udbetaling af feriegodtgørelse efter stk. 1 fortabes, hvis lønmodtageren ikke senest 6 måneder efter, at betingelserne i stk. 1 er opfyldt, anmoder arbejdsgiveren, FerieKonto eller den, der i medfør af § 36, stk. 3, administrerer feriegodtgørelsen, om at udbetale feriepengene. Pensionsstyrelsen kan dog efter ansøgning i helt særlige tilfælde dispensere fra denne frist.«

4. I § 31, stk. 2, § 34 b, stk. 5, § 35, stk. 2, § 36, stk. 3, 1. pkt., § 37, stk. 1 og 2, og § 41, stk. 2, 2. pkt., ændres »direktøren for Arbejdsdirektoratet« til: »direktøren for Pensionsstyrelsen«.

5. I § 32, stk. 2, § 34 og § 42, stk. 1 og 2, ændres »Beskæftigelsesministeren« til: »Direktøren for Pensionsstyrelsen«.

6. I § 33 indsættes før stk. 1 som nyt stykke:

»Direktøren for Pensionsstyrelsen fastsætter efter forhandling med skatteministeren regler om indberetning af oplysninger om ferie til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister.«

Stk. 1-5 bliver herefter stk. 2-6.

7. § 34 b, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Har lønmodtageren modtaget arbejdsløshedsdagpenge, efterløn, fleksydelse, ledighedsydelse, kontanthjælp, særlig ydelse eller ydelse efter lov om børnepasningsorlov i ferieåret, kan udbetaling af feriepenge efter stk. 2 og 3, kun ske efter direktøren for Pensionsstyrelsens forudgående godkendelse. Antallet af dage med de nævnte ydelser skal trækkes fra det antal dage, de uhævede feriepenge svarer til. Hvis der resterer et antal feriedage, meddeler direktøren for Pensionsstyrelsen arbejdsgiveren, FerieKonto eller den, der i medfør af § 31 administrerer feriegodtgørelsen, for hvor mange dage, der kan udbetales til lønmodtageren.«

8. § 43, stk. 5, 1. pkt., affattes således:

»Stk. 4 omfatter alle oplysninger om indkomst, løn- og ansættelsesperiode, ferie m.v. til brug for opkrævnings-, indbetalings-, udbetalings- og kontrolopgaver, herunder oplysninger om identiteten af henholdsvis arbejdsgiver og lønmodtager.«

9. I § 43 a ændres »Arbejdsdirektoratet« til: »Pensionsstyrelsen«.

10. I § 44 indsættes som stk. 8:

»Stk. 8. Direktøren for Pensionsstyrelsen kan delegere afgørelseskompetence, som tilkommer direktøren efter § 44, til FerieKonto.«

11. § 45, stk. 1, affattes således:

»Direktøren for Pensionsstyrelsens afgørelser og FerieKontos afgørelser, der er truffet i medfør af § 44, stk. 8, kan af den, afgørelsen vedrører, indbringes for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg inden 4 uger efter, at sagens parter har fået meddelelse om afgørelsen.«

12. § 45, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Klagen sendes til den myndighed, som har truffet afgørelsen, der vurderer sagen på ny. Fastholder myndigheden sin afgørelse helt eller delvist, sendes sagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, og sagens parter underrettes samtidig herom. Beskæftigelsesudvalgets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.«

§ 2

I lov nr. 403 af 8. maj 2006 om et indkomstregister, som ændret bl.a. ved § 4 i lov nr. 1534 af 19. december 2007 og senest ved § 3 i lov nr. 521 af 12. juni 2009, foretages følgende ændring:

1. I § 3, stk. 1, indsættes som nr. 10:

»10) Oplysninger om ferie i det omfang der i medfør af ferielovens § 33, stk. 1, er fastsat regler om indberetning heraf til indkomstregisteret.«

§ 3

I lov nr. 1262 af 20. december 2000 om et indberetningssystem for oplysninger om løn m.v., som ændret ved § 22 i lov nr. 404 af 8. maj 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 1 ændres », foretage lønindeholdelse for restancer til offentlige myndigheder eller foretage indbetalinger til FerieKonto« til: »eller foretage lønindeholdelse for restancer til offentlige myndigheder«.

2. I § 3, stk. 1, udgår to steder », FerieKonto«.

3. I § 4, stk. 1, udgår », FerieKonto-betalinger«.

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft 1. juli 2010, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter efter aftale med beskæftigelsesministeren og skatteministeren tidspunktet for ikrafttræden af § 3.

Stk.3. § 30, stk. 6, som affattet ved denne lovs § 1 nr. 3, finder ikke anvendelse for lønmodtagere, som før 1. juli 2010 opfyldte betingelserne for udbetaling efter § 30, stk. 1. Lønmodtagere omfattet af 1. pkt. skal have anmodet arbejdsgiveren, FerieKonto eller den, der i medfør af § 36, stk. 3, administrerer feriegodtgørelsen, om udbetaling af feriepengene efter § 30, stk. 1, senest den 1. januar 2011, jf. dog § 41, stk. 2, ellers fortabes retten til udbetaling efter § 30, stk. 1.

Bemærkninger til lovforslaget

       
Almindelige bemærkninger
 
Indholdsfortegnelse
       
1.
Indledning – lovforslagets hovedelementer
2.
Lovforslagets elementer
 
2.1.
Sikring mod spekulation
   
2.1.1.
Udbetaling af feriepenge når lønmodtageren forlader arbejdsmarkedet eller fratræder i forbindelse med flytning til udlandet
   
2.1.2.
Udbetaling af feriepenge efter ferieårets udløb
 
2.2.
Indberetning af ferie til indkomstregisteret
   
2.2.1.
Gældende regler
   
2.2.2.
Lovforslagets indhold
 
2.3.
Delegation af afgørelseskompetence til FerieKonto
   
2.3.1.
Gældende regler
 
2.4.
Øvrige justeringer af ferieloven
3.
Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige
 
3.1.
Staten og kommunerne
 
3.2.
Offentlige arbejdsgivere
 
3.3.
FerieKonto
4.
Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v.
5.
Administrative konsekvenser for borgerne
6.
Miljømæssige konsekvenser
7.
Forholdet til EU-retten
8.
Hørte myndigheder og organisationer
9.
Sammenfattende skema
   

1. Indledning – lovforslagets hovedelementer

Lovforslaget ændrer ikke grundlæggende ved ferielovens principper.

Ferieloven sikrer i dag lønmodtageren ret til 5 ugers ferie samt ret til løbende optjening af feriepenge. Feriepengene skal som udgangspunkt udbetales i forbindelse med ferieafholdelse. Rådets direktiv, nr. 93/104/EF af 4. november 2003 om visse aspekter i forbindelse med arbejdstiden – herefter arbejdstidsdirektivet – sikrer en lønmodtager ret til 4 ugers betalt ferie om året og forhindrer, at ferien kan erstattes med en kontant udbetaling, medmindre arbejdsforholdet er ophørt.

Formålet med lovforslaget er i højere grad at sikre mod spekulation i udbetaling af feriepenge, hvor lønmodtageren ikke har holdt sin ferie for derved at undgå fradrag i fx efterløn.

Desuden indebærer lovforslaget, at arbejdsgiverens indberetningspligt til FerieKonto ophæves, da indberetningen af ferie til FerieKonto fremover skal ske via indkomstregisteret. Som følge af, at indberetningerne til FerieKonto foreslås at skulle ske via indkomstregisteret, foreslås i samme forbindelse nogle justeringer af LetLøn.

Forslaget indebærer desuden, at der skabes en klar hjemmel til, at direktøren for Pensionsstyrelsen kan indhente alle relevante og nødvendige oplysninger fra indkomstregisteret til administration af ferieloven, fx til brug for indbetalings- og udbetalingsopgaver, herunder beregning og opkrævning af feriepenge.

Desuden medfører lovforslaget, at det bliver muligt at delegere afgørelseskompetence til FerieKonto.

Desuden indebærer lovforslaget, at en række bemyndigelsesbestemmelser af administrativ karakter overgår fra beskæftigelsesministeren til direktøren for Pensionsstyrelsen. Endelig medfører lovforslaget konsekvensændringer af, at ansvaret for ferielovgivningen administrativt er flyttet fra Arbejdsdirektoratet til Pensionsstyrelsen.

2. Lovforslagets elementer

2.1. Sikring mod spekulation

2.1.1. Udbetaling af feriepenge når lønmodtageren forlader arbejdsmarkedet eller fratræder i forbindelse med flytning til udlandet

2.1.1.1. Gældende regler

Et grundlæggende princip i ferieloven er, at lønmodtageren skal holde sin ferie for at få udbetalt sine optjente feriepenge. De optjente feriepenge udbetales enten som løn under ferie eller som feriegodtgørelse. En lønmodtager, som forlader arbejdsmarkedet på grund af alders- eller helbredsmæssige forhold, kan umiddelbart få udbetalt feriepengene for tidligere og løbende optjeningsår, uden at ferien holdes, jf. lovens § 30, stk. 1, nr. 1. Det samme gælder, hvis en lønmodtager fratræder i forbindelse med flytning til udlandet og framelder sig Det Centrale Personregister, jf. § 30, stk. 1, nr. 2. Der er tale om en undtagelse i forhold til ferielovens almindelige udgangspunkt. Derudover er det en undtagelse til princippet om, at feriepenge for ophørte ansættelsesforhold først kan udbetales efter ferieårets udløb, jf. § 34 b, stk. 2.

Udbetaling af feriepenge efter § 30, stk. 1, kan kun ske for indeværende og efterfølgende ferieår. Feriepenge for tidligere ferieår kan kun udbetales, hvis lønmodtageren har holdt ferien eller har haft en feriehindring i det pågældende ferieår. Dog kan feriepenge efter § 34 b, stk. 2 og 3, i visse situationer udbetales efter ferieårets udløb, hvis beløbet enten vedrører den 5. ferieuge eller et ophørt ansættelsesforhold.

Udbetaling kan ske, hvis lønmodtageren dokumenterer at have forladt arbejdsmarkedet af alders- eller helbredsmæssige forhold, jf. § 30, stk. 1, nr. 1, hvilket fx kan ske ved overgang til folkepension eller førtidspension. Udbetaling kan desuden ske ved overgang til efterløn, hvis lønmodtageren samtidig modtager en pension fra en privat pensionsordning eller fra en pensionsordning som led i et ansættelsesforhold. Overgang til efterløn er derfor ikke i sig selv nok til, at en lønmodtager har forladt arbejdsmarkedet af aldersmæssige årsager.

Fradrag i efterløn sker på udbetalingstidspunktet af feriepengene, og efterlønsmodtageren skal oplyse om udbetalingen til a-kassen.

Udbetalingen sker på baggrund af lønmodtagerens fremvisning af relevant dokumentation og sker derfor på lønmodtagerens initiativ. Udbetalingen af feriepengene kan i den forbindelse udskydes i op til 3 år efter ferieårets udløb, hvorefter feriepengene forældes efter lovens forældelsesregler, jf. § 41, stk. 2.

På den baggrund er det muligt i et vist omfang at spekulere i at undgå fradrag i efterløn m.v. En lønmodtager, som eksempelvis er overgået til efterløn, og som samtidig får udbetalt en pension fra en privat pensionsordning, og som derved har forladt arbejdsmarkedet, kan vente med at få udbetalt feriepengene i op til 3 år efter udløbet af det ferieår, hvor efterlønsmodtageren har forladt arbejdsmarkedet. Efterlønsmodtageren vil på den måde kunne undgå fradrag i efterlønnen, hvis lønmodtageren inden dette tidspunkt overgår til folkepension, fordi der ikke er fradrag for feriepenge i folkepensionen. Det manglende fradrag i efterlønnen påfører staten en merudgift.

2.1.1.2. Forslagets indhold

Det foreslås, at der i loven indsættes en frist på 6 måneder efter, at betingelserne for udbetaling er opfyldt, inden for hvilken lønmodtageren skal anmode om udbetaling. Søger lønmodtageren ikke om udbetaling indenfor denne frist fortaber lønmodtageren retten til at få feriepengene udbetalt efter § 30, stk. 1.

Det foreslås som en overgangsbestemmelse, at lønmodtagere, som på tidspunktet for lovens ikrafttræden opfylder betingelserne for udbetaling af feriepengene efter § 30, stk. 1, skal have en frist til den 1. januar 2011 til at søge om at få feriepengene udbetalt, jf. denne lovs § 4, stk. 3, såfremt feriepengene inden anmodningen i øvrigt ikke er forældede efter § 41, stk. 2.

2.1.2. Udbetaling af feriepenge efter ferieårets udløb

2.1.2.1. Gældende regler

En lønmodtager kan efter ferieårets udløb få udbetalt uhævede feriepenge, uden at ferien er holdt, hvis feriepengene enten vedrører den 5. ferieuge, eller feriepengene stammer fra et ansættelsesforhold, der er ophørt inden ferieårets udløb, jf. § 34 b, stk. 2 og 3. Udbetaling sker på baggrund af en ansøgning, som lønmodtageren sender til den, der skal udbetale feriepengene. Har lønmodtageren i ferieåret fået arbejdsløshedsdagpenge, ydelser efter lov om børnepasningsorlov eller kontanthjælp, skal antallet af dage med de nævnte ydelser trækkes fra antallet af dage med uhævede feriepenge, jf. § 34 b, stk. 4. Har lønmodtageren i ferieåret eksempelvis fået kontanthjælp i 20 dage og har uhævede feriepenge for 25 dage, kan lønmodtageren få udbetalt uhævede feriepenge for 5 dage. Lønmodtageren skal søge om udbetaling af de uhævede feriepenge senest den 30. september efter ferieårets udløb, jf. § 34 b, stk. 5. Efter det tidspunkt kan lønmodtageren kun få udbetalt feriepengene, hvis lønmodtageren har holdt ferien eller været forhindret i at holde ferien i ferieåret, eller hvis lønmodtageren har forladt arbejdsmarkedet efter § 30, stk. 1.

På den baggrund er det muligt i et vist omfang at spekulere i at undgå fradrag i efterløn m.v. Det er fx tilfældet, når en folkepensionist søger om at få ikke afholdt ferie udbetalt inden den 30. september efter ferieårets udløb som følge af et ophørt ansættelsesforhold, og folkepensionisten har fået efterløn i ferieåret. Her vil udbetalingen af de uhævede feriepenge ske uden fradrag i efterlønnen, og uden at antallet af dage i ferieåret med fx efterløn trækkes fra det antal dage de uhævede feriepenge svarer til. Den manglende adgang til at trække antallet af dage med fx efterløn fra i de uhævede feriepenge, påfører statskassen en merudgift.

2.1.2.2. Forslagets indhold

Det foreslås, at ydelserne, der skal trækkes fra i dagene med de uhævede feriepenge, udvides til også at omfatte efterløn, fleksydelse, ledighedsydelse og særlig ydelse efter § 74 i i lov om aktiv socialpolitik, som en a-kasse eller en kommune udbetaler, og som har til formål at dække lønmodtagerens tab af en arbejdsindtægt.

Forslaget sikrer således i højere grad, at lønmodtageren ikke kan spekulere i at undlade at holde ferien i ferieåret, samtidig med at lønmodtageren modtager offentlig forsørgelse i ferieåret.

2.2. Indberetning af ferie til indkomstregisteret

2.2.1. Gældende regler

Indkomstregisteret er et fælles offentligt register med oplysninger om borgernes indkomstforhold og arbejdsomfang. Idéen med indkomstregisteret er, at arbejdsgivere m.v. indberetter oplysningerne én gang til dette register, og offentlige myndigheder, som skal bruge de pågældende oplysninger, skal så hente oplysningerne i indkomstregisteret frem for at hente dem hos borgerne eller arbejdsgiverne m.v. Dette indebærer en administrativ lettelse for borgerne, arbejdsgiverne og de offentlige myndigheder. Registeret drives af SKAT.

Indkomstregisteret fungerer på den måde, at arbejdsgivere m.v. indberetter oplysningerne til registeret. Indberetningen skal ske mindst en gang om måneden, men arbejdsgivere kan fx for 14. dages lønnede vælge at indberette oftere, således at indberetningen sker samtidigt med lønkørslen i virksomheden. For små virksomheder er indberetningsfristen den 10. i måneden efter den måned, oplysningerne vedrører. I januar er fristen dog den 17. Hvis den 10. i en måned eller den 17. januar er en lørdag, søndag eller helligdag, udskydes fristen til den nærmeste efterfølgende hverdag. For store virksomheder er fristen den sidste hverdag i den måned, oplysningerne vedrører. Små virksomheder er virksomheder, hvis årlige tilsvar af indeholdt arbejdsmarkedsbidrag eller A-skat ikke overstiger 250.000 kr. henholdsvis 1 mio. kr. Store virksomheder er virksomheder, hvis tilsvar overskrider disse grænser.

Offentlige myndigheder kan, hvis de har hjemmel til adgang til oplysningerne i registeret og har indgået en aftale med Skatteministeriet om adgangen, få adgang til de oplysninger, der er omfattet af hjemlen, og som er relevante og nødvendige for den pågældende myndighed.

Indkomstregisteret indeholder oplysninger om bl.a. løn, indeholdte A-skatter og arbejdsmarkedsbidrag, ATP-bidrag, arbejdssted, ansættelsesperiode og løntimer. For så vidt angår oplysninger vedrørende ferie, indeholder registeret alene oplysninger om den del af den udbetalte eller godskrevne A-indkomst, der udgøres af feriegodtgørelse.

LetLøn er et elektronisk system, som arbejdsgivere og lønservicebureauer kan vælge at benytte til indberetning til SKAT, ATP, FerieKonto, Danmarks Statistik og Dansk Arbejdsgiverforening. Det er frivilligt for virksomhederne at tilmelde sig LetLøn, og der kræves ikke betaling for brug af LetLøn hos de virksomheder, som tilmelder sig.

Ved brug af LetLøn samles indberetningerne og betalingerne til de nævnte myndigheder m.v. ét sted - nemlig LetLøn. De arbejdsgivere, der tilmelder sig LetLøn, skal kun indberette og betale til LetLøn, der så sørger for at sende oplysninger og betalinger videre.

LetLøn består af to ordninger, en indberetningsordning og en beregningsordning.

Ved brug af indberetningsordningen foretages indberetningerne til LetLøn, som herefter viderefordeler oplysningerne til myndighederne m.v.

I beregningsordningen udfører LetLøn også lønrelaterede beregninger til det offentlige. Ved anvendelse af beregningsordningen skal arbejdsgiveren indberette periode, løntimer, ATP-timer, løn (timer x timesats eller den faste løn), B-indkomst (honorar m.v.) og yderligere tillæg, fx personalegoder og kørselsgodtgørelse m.v. LetLøn foretager herefter beregningerne af skat m.v. og viser resultatet for arbejdsgiveren til godkendelse. Når beregningen er godkendt, bliver den automatisk overført til LetLøns indberetnings‑ og betalingsdel, som sender oplysningerne videre til de relevante myndigheder. Efter godkendelse af en beregning opkræver LetLøn de indeholdte beløb. Sker betaling ikke, sender LetLøn besked til SKAT, ATP og FerieKonto, som herefter har ansvaret for videre rykning.

Virksomhederne kan tilmelde sig indberetningsordningen uden at tilmelde sig beregningsordningen.

LetLøn drives af SKAT.

Indberetninger til FerieKonto kan for virksomheder, som er tilmeldt LetLøn, ske via LetLøn. For virksomheder, som er tilmeldt beregningsordningen, vil beregningen og betalingen af feriegodtgørelse til FerieKonto kunne ske via LetLøn.

Pensionsstyrelsen fastsætter de nærmere regler om indbetaling af feriegodtgørelse. Der er i den forbindelse fastsat regler om indberetning og indbetaling af feriegodtgørelse til FerieKonto, jf. ferielovens § 33, stk. 1.

2.2.2. Lovforslagets indhold

Som led i regeringens digitaliseringsstrategi og Beskæftigelsesministeriets planlagte lettelser af de administrative byrder på ferieområdet har Pensionsstyrelsen i samarbejde med ATP og SKAT arbejdet med en række initiativer, som skal bane vejen for digitalisering og automatisering af indberetnings- og indbetalingsprocesserne i FerieKonto.

Det foreslås på denne baggrund, at arbejdsgiverne skal indberette ferie til indkomstregisteret, hvortil alle arbejdsgivere siden 2008 har været forpligtet til at indberette oplysninger til SKAT. Dermed skal arbejdsgiverne ikke længere indberette ferie særskilt til FerieKonto, men kan nøjes med at indberette oplysningerne til indkomstregisteret sammen med øvrige indberetningspligtige oplysninger. Denne løsning vil fremme den digitale kommunikation mellem myndighed og virksomhed og lette hverdagen for virksomhederne. Indbetalingen af feriegodtgørelse til FerieKonto skal dog fortsat alene ske kvartalsvis eller ved en lønmodtagers fratræden.

Som følge heraf foreslås det, at der i ferieloven indsættes en klar hjemmel til, at direktøren for Pensionsstyrelsen fastsætter de nærmere regler om arbejdsgivernes indberetning af ferie til indkomstregisteret.

Det forventes, at arbejdsgiverne kan indberette oplysninger om ferie til indkomstregisteret fra optjeningsåret 2012. Indberetning af ferie til indkomstregisteret kræver udvikling af nye felter i registeret, og for at dette udviklingsarbejde kan gå i gang, er det nødvendigt, at der i foråret 2010 skabes hjemmel til indberetning af disse oplysninger.

Det foreslås endvidere, at der i lov om et indkomstregister indsættes en angivelse af, at der skal ske indberetning til indkomstregisteret af oplysninger, som direktøren for Pensionsstyrelsen bestemmer, skal indberettes til indkomstregisteret. I den gældende lovgivning anvendes følgende metode ved afgrænsningen af, hvilke oplysninger der skal indberettes til indkomstregisteret: Lov om et indkomstregister indeholder en kort beskrivelse af karakteren af de oplysninger, som skal indberettes, og en henvisning til den lovgivning, de nærmere regler om indberetningen fremgår af, eller som indeholder hjemlen til at fastsætte de nærmere regler. Det er herefter i lovgivningen vedrørende de relevante emner eller i bekendtgørelser udstedt i medfør af disse love, de nærmere regler om indholdet af indberetningerne fremgår. Lovforslaget følger denne teknik.

Forslaget medfører, at oplysningerne om ferie skal indberettes mindst månedligt inden for de frister, der gælder for indberetning til indkomstregisteret.

Ud over at forslaget medfører, at Pensionsstyrelsen og FerieKonto kan få terminaladgang til oplysningerne om ferie, vil også andre myndigheder kunne få terminaladgang til oplysningerne. Det forudsætter dog dels, at de har lovhjemmel til en sådan adgang, og at oplysningerne er relevante og nødvendige for den pågældende myndighed.

I FerieKontos nuværende system indberetter og indbetaler arbejdsgiverne feriedage hvert kvartal for timelønnede, mens der for funktionærer først indberettes og indbetales ved fratræden. Når de oplysninger, som FerieKonto får fra arbejdsgivere, indberettes via indkomstregisteret, er det nødvendigt, at FerieKonto kan indhente oplysninger fra indkomstregisteret for at kunne danne en beregnet opkrævning til arbejdsgiverne. Desuden er det nødvendigt, at FerieKonto og Pensionsstyrelsen kan indhente oplysninger fra indkomstregisteret til brug for administrationen af ferieloven, fx indhentelse af oplysninger om en lønmodtagers fratrædelsestidspunkt, oplysninger til brug for igangsættelse af rykkerprocedure af arbejdsgivere, der eventuelt ikke har indbetalt feriepenge m.v.

Som følge af, at indberetningerne til FerieKonto foreslås at skulle ske via indkomstregisteret, foreslås det, at dette også skal ske i relation til virksomheder, som er tilmeldt LetLøn, da det ikke vil være hensigtsmæssigt, at nogle indberetninger kommer til FerieKonto fra indkomstregisteret og andre fra LetLøn. Når indberetningerne kommer til FerieKonto via indkomstregisteret, uanset om virksomheden er tilmeldt LetLøn eller ej, vil det desuden være mest hensigtsmæssigt, at betalingssystemet ligeledes bliver enstrenget. Dette indebærer at det – også i relation til virksomheder, som er tilmeldt LetLøn – er FerieKonto, som opkræver feriegodtgørelsen. Det foreslås, at opkrævningen af feriegodtgørelse hos arbejdsgiverne i alle tilfælde skal foretages af FerieKonto. De virksomheder, som er tilmeldt LetLøns indberetningsordning, vil fortsat kunne indberette oplysningerne til LetLøn, som videresender oplysningerne til indkomstregisteret, hvorfra FerieKonto får oplysningerne. Regler herom kan fastsættes i bekendtgørelsesform i medfør af § 3, stk. 1, 2. pkt., i lov om et indberetningssystem for oplysninger om løn m.v. Desuden vil virksomheder, som tillige er tilmeldt LetLøns beregningsordning, fortsat kunne få beregnet feriegodtgørelsen i denne ordning.

De behandlinger af personoplysninger, der vil ske som følge af forslaget, skal ske under iagttagelse af reglerne i persondataloven.

Dette indebærer bl.a., at der i forbindelse med etablering af terminaladgang til oplysningerne om ferie og feriegodtgørelse konkret skal overvejes, hvorvidt det er sagligt og nødvendigt at give adgang, og om der på det enkelte område alene kan gives en begrænset adgang til oplysningerne. Det er et krav, at offentlige myndigheder m.v. ikke må behandle eller have adgang til oplysninger, som de ikke har behov for i deres konkrete myndighedsudøvelse.

Endvidere vil der efter persondatalovens § 57 skulle indhentes en udtalelse fra Datatilsynet i forbindelse med udstedelse af bekendtgørelser, cirkulærer og andre generelle forskrifter, der har betydning for beskyttelse af privatlivet i forbindelse med behandling af personoplysninger. Dette indebærer bl.a., at der skal indhentes en sådan udtalelse i forbindelse med de bekendtgørelser, der skal udstedes om henholdsvis indberetning om ferie til indkomstregisteret og ændring af bekendtgørelse om LetLøn.

Det foreslås samtidig, at der laves en klar hjemmel til, at direktøren for Pensionsstyrelsen og Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) kan indhente oplysninger fra indkomstregisteret til administration af ferieloven.

2.3. Delegation af afgørelseskompetence til FerieKonto

2.3.1. Gældende regler

Arbejdsgiveren indbetaler feriegodtgørelse til FerieKonto, medmindre andet er aftalt ved kollektiv overenskomst, jf. § 28, stk. 1. Når ferien holdes, sender lønmodtageren sit feriekontobevis til FerieKonto, som herefter udbetaler feriegodtgørelsen til lønmodtageren. Pensionsstyrelsen varetager administrationen af FerieKonto med teknisk administrativ bistand fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP), jf. § 32, stk. 1. FerieKonto er således en administrativ enhed i ATP. FerieKonto administrerer årligt udbetaling af feriegodtgørelse på ca. 8 mia. kr. indbetalt af ca. 120.000 arbejdsgivere for ca. 800.000 lønmodtagere. FerieKonto er en myndighed inden for den offentlige forvaltning. Pensionsstyrelsen er overordnet ansvarlig for administrationen af FerieKonto.

FerieKonto varetager opgaver vedrørende indbetaling af feriegodtgørelse fra arbejdsgivere, herunder opkrævning af feriegodtgørelse, betalingskontrol og rykkere for manglende indbetaling, beregning og opkrævning af renter ved for sen indbetaling af feriegodtgørelse. FerieKonto varetager samtidig opgaver vedrørende udbetaling af feriegodtgørelse til lønmodtagere, herunder udsendelse af feriekontobeviser, udbetaling af feriegodtgørelse i forbindelse med afholdelse af ferie og udbetaling af feriegodtgørelse efter ferieårets udløb efter ansøgning.

Klager en arbejdsgiver eller en lønmodtager over udfaldet, sender FerieKonto sagen til Pensionsstyrelsen. Pensionsstyrelsen træffer herefter afgørelse vedrørende samme forhold med klageadgang til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg.

2.3.2. Forslagets indhold

For at undgå dobbeltarbejde ved at FerieKonto først behandler en sag fra fx en lønmodtager, og FerieKonto herefter sender sagen til Pensionsstyrelsen til viderebehandling, foreslås det, at Pensionsstyrelsen efter forudgående drøftelse med ATP kan delegere afgørelseskompetence indenfor områder, hvor FerieKonto i forvejen behandler sagen.

Ved delegationen bevarer lønmodtagerne og arbejdsgiverne de samme rettigheder. Ved delegation af afgørelsesbeføjelser til FerieKonto vil der fortsat være klageadgang til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg. Denne delegation vil være retssikkerhedsmæssig ubetænkelig, dels fordi sagsbehandlingen fortsat hviler på et 2-instansprincip, dels fordi ATP besidder den nødvendige juridiske ekspertise og erfaring til behandlingen af sagerne i FerieKonto, og dels fordi FerieKonto også er omfattet af forvaltningsloven, lov om offentlighed i forvaltningen, persondataloven og ombudsmandens kompetence.

2.4. Øvrige justeringer af ferieloven

Det foreslås, at en række bemyndigelsesbestemmelser af administrativ karakter overgår fra beskæftigelsesministeren til direktøren for Pensionsstyrelsen.

Fra den 1. oktober 2009 blev der ved en organisationsomlægning i Beskæftigelsesministeriet ændret på opgavefordelingen mellem nogle af ministeriets enheder. Omlægning af opgaverne er sket mellem Pensionsstyrelsen, Arbejdsmarkedsstyrelsen og Arbejdsdirektoratet. I den forbindelse blev også ansvaret for en række forskellige love, herunder for de administrative regler fastsat i medfør heraf, ændret, og opgaverne henlagt til nye enheder og direktører i ministeriet.

Dette afspejler sig ikke i ferieloven. Det forslås derfor, at bestemmelserne om ansvaret for opgaver efter ferieloven samt bemyndigelsesbestemmelser i loven ændres i overensstemmelse med den nye opgavefordeling i Beskæftigelsesministeriet.

3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige

3.1. Staten og kommunerne

Der findes ikke opgørelser over, hvor mange på efterløn m.v. der i dag venter med at få udbetalt feriepenge til de er overgået til folkepension og derved undgår fradrag i fx efterlønnen og desuden undgår at antallet af dage med fx efterløn i ferieåret skal trækkes fra antallet af dage, som de uhævede feriepenge svarer til, før der kan ske udbetaling af de uhævede feriepenge. Det skønnes, at det i dag kun drejer sig om få tilfælde, hvorfor de økonomiske virkninger af forslaget ud fra en forudsætning om uændret aktivitet umiddelbart må skønnes at være tilsvarende begrænsede.

Hvis muligheden som nævnt ovenfor i dag blev fuldt udnyttet, ville det medføre betydelige merudgifter. Ved forslaget begrænses muligheden for spekulation som følge af ændringen af § 30, stk. 1, samt ændringen af § 34 b, stk. 4, men der vil fortsat kunne være udbetalinger på skønsmæssigt 10 mio. kr. årligt, som muliggøres af overførsel af restferie til udbetaling efter overgangen til folkepension. Det skal understreges, at dette er beregnet ud fra den potentielle udnyttelse af reglerne fremover, og således ikke afspejler den faktiske adfærd i dag.

Udvidelsen i omfanget af ydelser i § 34 b, stk. 4, vil indebære en mindre stigning i de uhævede feriepenge. Da staten har krav på en andel heraf, vil der ske en mindre stigning i indtægten herfra. Omfanget skønnes til under 1 mio. kr.

3.2. Offentlige arbejdsgivere

Med dette forslag skal de offentlige arbejdsgivere ikke særskilt indberette ferie til FerieKonto, men skal fremover indberette de oplysninger, der skønnes nødvendige til at varetage administrationen af FerieKonto sammen med de øvrige indberetninger til indkomstregisteret. Det drejer sig fx om indberetning af optjent nettoferiegodtgørelse og antallet af optjente feriedage, samt de oplysninger, der er nødvendige for at kunne beregne feriegodtgørelse for løbende og tidligere optjeningsår til fratrådte funktionærer m.v.

Oplysninger til indkomstregisteret skal fremover afgives månedsvist i stedet for de kvartalsvise indberetninger, som der i dag finder sted til FerieKonto. Det må dog antages, at de offentlige arbejdsgiveres administrative byrder ved dette forslag samlet set vil blive mindsket i et mindre omfang, idet indberetning af ferie nu sker samtidig med de offentlige arbejdsgiveres øvrige indberetninger til indkomstregisteret. Indbetalingen af feriegodtgørelse til FerieKonto skal dog fortsat alene ske kvartalsvis eller ved en lønmodtagers fratræden.

3.3. FerieKonto

Skatteministeriet skønner, at udgifterne vedr. udvikling, drift og renter vedr. de ekstra faciliteter i eIndkomst-systemet m.v. samt vejledning af virksomheder m.v., beløber sig til 4,7 mio. kr. i engangsomkostninger til systemudvikling, 0,8 mio. kr. til renter, 0,9 mio. kr. i engangsudgifter til vejledning samt 1,1 mio. kr. pr. år i løbende driftsudgifter.

Opgjort omkostningsbaseret fordeler udgifterne sig i perioden 2011-2014 sig i overensstemmelse med nedenstående tabel:

         
Konsekvenser på § 9.21.01. (mio. kr., PL 2010)
 
2011
2012
2013
2014
Afskrivninger og renter
0,3
1,2
1,1
1,1
Øvrig drift
-
2,0
1,1
1,1
Udgifter i alt
0,3
3,2
2,2
2,2
         
Lønsumsloft
0,5
0,9
0,3
0,3
         
Træk på låneramme
4,7
4,6
3,7
2,7
         

Udgiften finansieres af Feriekonto og optages på § 9 i henhold til reglerne om tilskudsfinansieret aktivitet.

4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v.

Med dette forslag skal arbejdsgiverne ikke særskilt indberette ferie til FerieKonto, men skal fremover indberette de oplysninger, der skønnes nødvendige til at varetage administrationen af FerieKonto sammen med de øvrige indberetninger til indkomstregisteret. Det drejer sig fx om indberetning af optjent nettoferiegodtgørelse og antallet af optjente feriedage, samt de oplysninger, der er nødvendige for at kunne beregne feriegodtgørelse for løbende og tidligere optjeningsår til fratrådte funktionærer m.v.

Oplysninger til indkomstregisteret skal fremover afgives månedsvist i stedet for de kvartalsvise indberetninger, som der i dag finder sted til FerieKonto. Efter høring i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen vurderes arbejdsgivernes administrative byrder ved dette forslag samlet set at blive mindsket i et mindre omfang, idet indberetning af ferie nu sker samtidig med arbejdsgiverens øvrige indberetninger til indkomstregisteret. Indbetalingen af feriegodtgørelse til FerieKonto skal dog fortsat alene ske kvartalsvis eller ved en lønmodtagers fratræden.

Forslaget vurderes ikke at have nogen nævneværdige økonomiske og administrative konsekvenser for Arbejdsmarkedets Feriefond eller de private feriefonde. I det omfang, at der er flere uhævede feriepenge efter ferieårets udløb, vil disse tilfalde Arbejdsmarkedets Feriefond, de private feriefonde og statskassen.

5. Administrative konsekvenser for borgerne

Ingen.

6. Miljømæssige konsekvenser

Ingen.

7. Forholdet til EU-retten

Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter.

8. Hørte myndigheder og organisationer

Lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring hos Datatilsynet.

Lovforslaget er samtidig med fremsættelsen sendt i høring til Dansk Arbejdsgiverforening, Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger, Landsorganisationen i Danmark, FTF, Akademikernes Centralorganisation, Finanssektorens Arbejdsgiverforening, Ledernes Hovedorganisation, Kristelig Fagforening, Kristelig Arbejdsgiverforening, KL, Danske Regioner, Centralorganisationernes Fællesudvalg, Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte, Kooperationen, Frie Funktionærer, Business Danmark, Producentforeningen, FerieKonto, Arbejdsmarkedets Feriefond, ATP og Personalestyrelsen.

     
9. Sammenfattende skema
Vurdering af konsekvenser af lovforslaget
 
Positive konsekvenser/mindre udgifter
Negative konsekvenser/merudgifter
Økonomiske konsekvenser for stat, regioner og kommuner
Forslaget forventes at medføre en indtægtsstigning som følge af, at der vil være flere uhævede feriepenge svarende til ca. 1 mio. kr.
Ingen
Administrative konsekvenser for stat, regioner og kommuner
Ingen
Ingen
Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet
Ingen
Ingen
Administrative konsekvenser for erhvervslivet
Ingen
Ingen
Miljømæssige konsekvenser
Ingen
Ingen
Ligestillingsmæssige konsekvenser
Ingen
Ingen
Forholdet til EU-retten
Lovforslaget vurderes ikke at være i strid med Danmarks EU-retlige forpligtelser
 

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Til § 1

Til nr. 1 og 5

Med de foreslåede ændringer af ferielovens § 3, stk. 1, § 32, stk. 2, § 34, § 42, stk. 1 og 2 og § 43 a, overgår en række bemyndigelsesbestemmelser af administrativ karakter fra beskæftigelsesministeren til direktøren for Pensionsstyrelsen. Direktøren for Pensionsstyrelsen får med forslaget bemyndigelse til at fastsætte regler for den årlige fordeling af renteafkastet fra FerieKonto, dels til dækning af FerieKontos administrationsomkostninger, og dels til fordeling mellem statskassen og Arbejdsmarkedets Feriefond. Direktøren for Pensionsstyrelsen får endvidere bemyndigelse til hvert 3. år at fastsætte regler om hvor stor en del af de forældede og uhævede feriepenge, der tilfalder statskassen.

Beskæftigelsesministerens beføjelser efter loven til at godkende lån ydet af grundkapitalen fra Arbejdsmarkedets Feriefond og fastsætte vedtægter for Arbejdsmarkedets Feriefond, samt til efter forhandling med arbejdsmarkedets parter at fastsætte nærmere regler om Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalgs sammensætning og kompetence i forbindelse med nævnets behandling af sager efter loven, vil fortsat ligge hos beskæftigelsesministeren. Derudover henvises til de almindelige bemærkninger i afsnit 2.4.

Til nr. 2, 4 og 9

Konsekvensrettelser som følge af omstrukturering af fordelingen i arbejdsopgaver på Beskæftigelsesministeriets område. Der henvises til de almindelige bemærkninger i afsnit 2.4.

Til nr. 3

Det foreslås, at anmodningen om udbetaling af feriepenge efter § 30, stk. 1, skal ske senest 6 måneder efter, at lønmodtageren har forladt arbejdsmarkedet af alders- eller helbredsmæssige årsager, eller efter at lønmodtageren er fratrådt i forbindelse med flytning til udlandet.

Det betyder, at lønmodtageren senest 6 måneder efter, at betingelserne for udbetaling er til stede, skal anmode om at få feriepengene udbetalt. Fristen regnes fra den dag den relevante begivenhed indtræder og ikke ved lønmodtagerens fremvisning af dokumentationen for begivenhedens indtræden. Det er således fx overgangen til folke- eller førtidspension, der er afgørende for, hvornår fristen regnes fra.

Anmoder lønmodtageren ikke om udbetaling indenfor fristen fortaber lønmodtageren retten til at få feriepengene udbetalt efter § 30, stk. 1.

Udbetaling af feriepengene skal ske i umiddelbar tilknytning til anmodningen om udbetaling af feriepengene. Det forudsættes, at lønmodtageren forfølger sit krav uden ugrundet ophold, såfremt den, der skal udbetale feriepengene, ikke udbetaler feriepengene.

Efter udløbet af denne frist gælder ferielovens øvrige regler. Feriepengene kan således udbetales, hvis lønmodtageren har holdt ferien i ferieåret eller har haft en feriehindring i det pågældende ferieår. Feriepenge kan desuden i visse situationer udbetales efter ferieårets udløb, hvis beløbet enten vedrører den 5. ferieuge eller stammer fra et ophørt ansættelsesforhold.

Eksempel:

En 62-årig lønmodtager overgår til efterløn den 1. august i et kalenderår og forlader samtidig arbejdsmarkedet af aldersmæssige årsager, da lønmodtageren får udbetalt en pension fra en privat pensionsordning. Ønsker lønmodtageren feriepengene udbetalt efter bestemmelsen i § 30, stk. 1, skal lønmodtageren anmode om at få feriepengene udbetalt senest 6 måneder efter, at lønmodtageren har forladt arbejdsmarkedet, dvs. inden den 1. februar i det efterfølgende kalenderår. Fradraget i efterlønnen sker på tidspunktet for udbetalingen af feriepengene, hvis lønmodtageren på dette tidspunkt modtager efterløn.

Anmoder lønmodtageren arbejdsgiveren, FerieKonto eller den, der i medfør af § 31 administrerer feriegodtgørelsen, om at udbetale feriepengene efter fristens udløb, kan feriepengene kun udbetales, hvis lønmodtageren opfylder ferielovens øvrige bestemmelser, fx betingelserne i § 34 b.

Det foreslås, at Pensionsstyrelsen i ganske særlige tilfælde kan godkende udbetaling efter fristens udløb. Dette kan eksempelvis være tilfældet, hvis lønmodtageren på grund af alvorlig sygdom har været fysisk eller psykisk ude af stand til at anmode om udbetaling inden fristens udløb.

Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger i afsnit 2.1.

Til nr. 6

Det foreslås, at direktøren for Pensionsstyrelsen i § 33, stk. 1, får hjemmel til at fastsætte de nærmere regler om arbejdsgivernes indberetning af oplysninger om ferie til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister. Direktøren for Pensionsstyrelsen vil bruge hjemlen til at fastsætte bestemmelser om, at arbejdsgiverne skal indberette oplysninger om for eksempel nettoferiegodtgørelse, optjente feriedage, om lønmodtageren er ansat som funktionær eller timelønnet, hvilket ferieår feriepengene er optjent, og evt. andre oplysninger, som det skønnes nødvendigt at få indberettet til brug for administrationen af FerieKonto. Da indkomstregisteret administreres af SKAT, foreslås det, at reglerne om indberetning af oplysninger om ferie til indkomstregisteret skal fastsættes efter drøftelse med skatteministeren.

Til nr. 7

Ændringen af § 34 b, stk. 4, indebærer, at de ydelser, der skal trækkes fra i dagene med de uhævede feriepenge, udvides til også at omfatte efterløn, fleksydelse, ledighedsydelse og særlig ydelse.

Der henvises til de almindelige bemærkninger i afsnit 2.1.

Til nr. 8

Det fremgår af de gældende bemærkninger til § 43, stk. 4 og 5, at indhentede oplysninger i indkomstregisteret primært tænkes anvendt i kontroløjemed. Ligeledes giver bestemmelsen alene hjemmel til at opkrævnings- og udbetalingsopgaver kan ske i et vist omfang. På den baggrund foreslås det, at der laves en klar hjemmel til, at direktøren for Pensionsstyrelsen kan indhente alle relevante og nødvendige oplysninger fra indkomstregisteret til administration af ferieloven, fx til brug for indbetalings- og udbetalingsopgaver, herunder beregning og opkrævning af feriepenge. Der tænkes på oplysninger om fx ansættelses- og lønforhold, ferieår, optjente feriedage og brutto- og nettoferiegodtgørelse m.v.

Desuden skal direktøren for Pensionsstyrelsen fortsat kunne indhente alle oplysninger om indkomst, løn- og ansættelsesperiode m.v. til brug for udbetalings- og opkrævningsopgaver særlig i forbindelse med kontrolopgaver, herunder oplysninger om identiteten af henholdsvis arbejdsgiver og lønmodtager, jf. § 5 i lov nr. 404 af 8. maj 2006 om lov om ændring af forskellige love.

Til nr. 10

Muligheden for at delegere afgørelseskompetence til FerieKonto efter § 44, stk. 8, forventes at blive anvendt til at overføre afgørelseskompetence i fx sager om ændring af antallet af optjente feriedage, sager om arbejdsgivers overtrædelse af reglerne om anvendelse af FerieKonto, betaling og inddrivelse af skyldig feriegodtgørelse, herunder også betaling af renter. Desuden forventes afgørelseskompetence overført i sager om udbetaling af feriepenge, herunder i forbindelse med afholdelse af ferie og udbetaling af uhævede feriepenge efter ferieårets udløb.

Ved delegationen bevarer borgerne og arbejdsgiverne de samme rettigheder. Ved delegation af afgørelsesbeføjelser til FerieKonto, vil der fortsat være klageadgang til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg. Denne delegation vil være retssikkerhedsmæssigt ubetænkelig, dels fordi sagsbehandlingen fortsat hviler på et 2-instansprincip, dels fordi ATP besidder den nødvendige juridiske ekspertise og erfaring til behandlingen af sagerne i FerieKonto, og dels fordi FerieKonto også er omfattet af forvaltningsloven, lov om offentlighed i forvaltningen, persondataloven, og ombudsmandens kompetence.

Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger i afsnit 2.3.

Til nr. 11 og 12

Forslaget er en konsekvens af, at FerieKonto får kompetence til at træffe afgørelser i de sager, hvor direktøren for Pensionsstyrelsen har delegeret afgørelseskompetence til FerieKonto.

Efter gældende regler kan en part i en sag, hvor direktøren for Pensionsstyrelsen har truffet afgørelse, klage til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg over afgørelsen. Efter forslaget kan afgørelser truffet af FerieKonto på samme måde som afgørelser truffet af Pensionsstyrelsen indbringes for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg. Der henvises i øvrigt til bemærkninger til forslagets § 1, nr. 10.

Til § 2

Til nr. 1

Det foreslås, at der indføjes et nyt nummer i § 3, stk. 1, i lov om et indkomstregister. Af dette fremgår det, at indberetningen til indkomstregisteret skal omfatte oplysninger om ferie, i det omfang direktøren for Pensionsstyrelsen har fastsat regler herom. Regler herom kan fastsættes i medfør af den foreslåede nye affattelse af ferielovens § 33, stk. 1. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til § 1, nr. 6, og til afsnit 2.2 i de almindelige bemærkninger.

Til § 3

Til nr. 1-3

Det foreslås, at henvisningerne til FerieKonto udgår af lov om et indberetningssystem for oplysninger om løn m.v.

Forslaget indebærer, at indberetningerne til FerieKonto vil skulle sendes via indkomstregisteret. De virksomheder, som er tilmeldt LetLøns indberetningsordning, vil dog fortsat kunne indberette oplysningerne til LetLøn, som videresender oplysningerne til indkomstregisteret, hvorfra FerieKonto får oplysningerne.

Forslaget indebærer endvidere, at opkrævningen af feriegodtgørelse hos arbejdsgiverne i alle tilfælde skal foretages af FerieKonto. Virksomheder, som er tilmeldt LetLøns beregningsordning, vil dog fortsat kunne få beregnet feriegodtgørelse i denne ordning.

Der henvises i øvrigt til pkt. 2.2 i de almindelige bemærkninger.

Til § 4

Til stk. 1

Det foreslås, at ændringerne af ferieloven og lov om et indkomstregister træder i kraft den 1. juli 2010. For så vidt angår indberetning vedrørende ferie til indkomstregisteret, er det hjemlen til at fastsætte nærmere regler om indberetningen, der foreslås at træde i kraft på dette tidspunkt. Selve indberetningspligten forudsætter ud over denne hjemmel, at direktøren for Pensionsstyrelsen fastsætter de nærmere regler om indberetningen i en bekendtgørelse. Indberetningspligten vil dermed først træde i kraft, når bekendtgørelsen træder i kraft.

Til stk. 2

Det foreslås, at økonomi- og erhvervsministeren fastsætter ikrafttrædelsestidspunktet for ændringen af lov om et indberetningssystem for oplysninger om løn m.v. efter aftale med beskæftigelsesministeren og skatteministeren. Dette sikrer, at ikrafttrædelsestidspunktet vil kunne afstemmes med tidspunktet for ikrafttrædelsen af indberetningspligten vedrørende oplysninger om ferie til indkomstregisteret, jf. bemærkningerne til stk. 1. § 3 sættes i kraft ved bekendtgørelse.

Til stk. 3

Det foreslås, at lønmodtagere, som på tidspunktet for lovens ikrafttræden opfylder betingelserne for udbetaling af feriepenge efter § 30, stk. 1, får en frist til den 1. januar 2011 til at anmode om at få feriepengene udbetalt. Udbetaling af feriepengene skal ske i umiddelbar tilknytning til anmodningen om udbetaling af feriepengene. Den 3 årige forældelsesfrist gælder imidlertid fortsat.


Bilag 1

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov – Ferielov

Gældende formulering
 
Lovforslaget
     
   
§ 1
     
   
I ferieloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 407 af 28. maj 2004, som bl.a. ændret ved lov nr. 1420 af 22. december 2004, § 5 i lov nr. 404 af 8. maj 2006 og senest ved § 4 i lov nr. 482 af 12. juni 2009 foretages følgende ændringer:
     
§ 3. For søfarende udøver økonomi- og erhvervsministeren de beføjelser, som ved denne lov er henlagt til beskæftigelsesministeren eller direktøren for Arbejdsdirektoratet.
 
1. I § 3, stk. 1, ændres »beskæftigelsesministeren eller direktøren for Arbejdsdirektoratet« til: »direktøren for Pensionsstyrelsen«.
     
§ 11. Direktøren for Arbejdsdirektoratet kan fastsætte regler om optjening af ferie ved ansættelse under 1 måned og om optjening af ferie og fradrag i månedslønnen for lønmodtagere, som arbejder mere end 5 dage om ugen. Direktøren for Arbejdsdirektoratet kan ligeledes fastsætte regler om optjening af ferie for lønmodtagere, som ikke har en kontrollabel arbejdstid og om ferie efter § 9 for elever, som arbejder mere end 5 dage om ugen.
 
2. To steder i § 11 samt i § 22, § 32, stk. 1, § 33, stk. 1-5, som bliver stk. 2-6, § 34 c, stk. 1 og 2, § 36, stk. 3, 2. pkt., § 41, stk. 1, § 41, stk. 2, 1. pkt., § 43, stk. 1, 3 og 4, § 43 a, § 44, stk. 1-7, ændres »Direktøren for Arbejdsdirektoratet« til: »Direktøren for Pensionsstyrelsen«.
     
§ 22. Direktøren for Arbejdsdirektoratet fastsætter regler om afholdelse af ferie for en lønmodtager, der ikke arbejder 5 dage om ugen, og om afholdelse af ferie for en lønmodtager, der ikke begynder ferien som følge af sygdom eller arbejdskonflikt, jf. § 13, stk. 2 og 3.
§ 32. Direktøren for Arbejdsdirektoratet varetager administrationen af FerieKonto med teknisk administrativ bistand fra Arbejdsmarkedets Tillægspension.
§ 33. Direktøren for Arbejdsdirektoratet fastsætter regler om indbetaling af feriegodtgørelse, jf. § 28.
Stk. 2. Direktøren for Arbejdsdirektoratet fastsætter regler om udbetaling af feriegodtgørelse i forbindelse med, at ferien holdes, jf. § 29.
Stk. 3. Direktøren for Arbejdsdirektoratet fastsætter regler om, hvornår arbejdsgiveren, FerieKonto eller den, der i medfør af § 31 administrerer feriegodtgørelse, kan udbetale feriegodtgørelse for tidligere og løbende optjeningsår, jf. § 30, stk. 1.
Stk. 4. Direktøren for Arbejdsdirektoratet fastsætter regler om arbejdsgiverens udbetaling af feriegodtgørelse efter § 30, stk. 2. Direktøren for Arbejdsdirektoratet kan regulere beløbet efter § 30, stk. 2 og 3.
Stk. 5. Direktøren for Arbejdsdirektoratet fastsætter regler om udbetaling af feriegodtgørelse efter § 30, stk. 4, for en lønmodtager, som arbejder mere end 5 dage om ugen.
§ 34 c. Direktøren for Arbejdsdirektoratet kan fastsætte regler om information, fremgangsmåde og udbetaling af feriegodtgørelse, løn under ferie eller ferietillæg efter §§ 34 a og 34 b, herunder for en lønmodtager, der arbejder mere end 5 dage om ugen.
Stk. 2. Direktøren for Arbejdsdirektoratet kan regulere beløbet efter § 34 a og § 34 b, stk. 1.
§ 36.
Stk. 2…
Stk. 3…
Direktøren for Arbejdsdirektoratet kan fastsætte regler for og føre tilsyn med anvendelsen af sådanne midler.
§ 41. Direktøren for Arbejdsdirektoratet fastsætter regler om, hvornår en lønmodtager på grund af særlige forhold er afskåret fra at holde ferie, jf. § 38, stk. 1.
Stk. 2. Direktøren for Arbejdsdirektoratet fastsætter regler om udbetaling af feriegodtgørelse, løn under ferie eller ferietillæg, der er omfattet af §§ 36 og 38…
§ 43. Direktøren for Arbejdsdirektoratet kan indhente oplysninger til brug for administrationen af denne lov fra lønmodtagere og arbejdsgivere og disses organisationer, andre offentlige myndigheder, arbejdsløshedskasser, Lønmodtagernes Garantifond, Arbejdsmarkedets Tillægspension, den, der administrerer beløb omfattet af § 36, stk. 3, og Arbejdsmarkedets Feriefond, herunder i elektronisk form,
1) om, hvilke personer der har været ansat hos en arbejdsgiver,
2) om, hos hvilke arbejdsgivere en person har været ansat,
3) om, i hvilke perioder en person har holdt ferie,
4) om, hvornår en person er ophørt hos en arbejdsgiver,
5) om, i hvilken periode og i hvilket omfang en person har været beskæftiget,
6) om, hvilken løn der er udbetalt til en person,
7) om, hvilke offentlige ydelser der er udbetalt til en person,
8) om feriegodtgørelse, der ikke er hævet, eller løn under ferie eller ferietillæg, der ikke er udbetalt, herunder udbetalinger efter §§ 34 a eller 34 b,
9) om meddelelser af betydning for opkrævning og kontrol med indbetaling til FerieKonto,
10) om meddelelser af betydning for kontrol med udbetaling af feriegodtgørelse, løn under ferie og ferietillæg, jf. §§ 34 a eller 34 b, herunder personers skriftlige erklæringer, og
11) om regnskabsoplysninger m.v. af betydning for kontrol med den, der administrerer beløb omfattet af § 36, stk. 3.
Stk. 2
Stk. 3. Direktøren for Arbejdsdirektoratet fastsætter regler om indhentning og opbevaring af oplysninger efter denne bestemmelse.
Stk. 4. Direktøren for Arbejdsdirektoratet kan til brug for administrationen af denne lov få terminaladgang til oplysninger i indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister § 7.
Stk. 5
§ 43 a. Direktøren for Arbejdsdirektoratet kan fastsætte regler om muligheden for digital kommunikation mellem lønmodtagere, arbejdsgivere, dem, der i medfør af § 31 administrerer feriegodtgørelse, FerieKonto, Arbejdsmarkedets Feriefond, dem, der administrerer beløb omfattet af § 36, stk. 3, Arbejdsdirektoratet og Arbejdsmarkedets Ankenævn.
§ 44. Direktøren for Arbejdsdirektoratet træffer afgørelse i tvister mellem en arbejdsgiver og en lønmodtager om optjening, afholdelse og ret til ferie og feriegodtgørelse, løn under ferie eller ferietillæg, indbetaling og udbetaling af feriegodtgørelse m.v., herunder ved ferieårets udløb efter §§ 34 a eller 34 b, og modregning efter § 39, medmindre der er tale om forhold, der er reguleret ved kollektiv overenskomst, jf. dog stk. 5.
Stk. 2. Direktøren for Arbejdsdirektoratet træffer afgørelse om, hvorvidt en lønmodtager, der er afskåret fra at holde ferie inden ferieårets udløb, jf. § 38, kan få feriegodtgørelse, løn under ferie eller ferietillæg udbetalt, medmindre der er tale om forhold, der er reguleret ved kollektiv overenskomst.
Stk. 3. Direktøren for Arbejdsdirektoratet træffer afgørelse i tvister om betaling af morarenter, jf. § 28, stk. 2.
Stk. 4. Direktøren for Arbejdsdirektoratet træffer afgørelse i tvister om forældelse og indbetaling af beløb, der i medfør af § 36 tilfalder statskassen eller Arbejdsmarkedets Feriefond eller et andet ferieformål.
Stk. 5. Direktøren for Arbejdsdirektoratet træffer afgørelse om udbetaling af beløb efter § 34 b, stk. 4, eller beløb, der i medfør af § 36 er tilfaldet statskassen eller Arbejdsmarkedets Feriefond eller et andet ferieformål.
Stk. 6. Direktøren for Arbejdsdirektoratet træffer afgørelse om indbetaling af feriegodtgørelse, løn under ferie eller ferietillæg til Arbejdsmarkedets Feriefond, jf. § 37.
Stk. 7. Direktøren for Arbejdsdirektoratet kan træffe afgørelse om administrationen af de beløb, der anvendes til andet ferieformål, jf. § 36, stk. 3.
   
   
3. I § 30 indsættes som stk. 6:
»Stk. 6. Retten til udbetaling af feriegodtgørelse efter stk. 1 fortabes, hvis lønmodtageren ikke senest 6 måneder efter, at betingelserne i stk. 1 er opfyldt, anmoder arbejdsgiveren, FerieKonto eller den, der i medfør af § 36, stk. 3, administrerer feriegodtgørelsen, om at udbetale feriepengene. Pensionsstyrelsen kan dog efter ansøgning i helt særlige tilfælde dispensere fra denne frist.«
     
§ 31
Stk. 2. Et eksemplar af den kollektive overenskomst skal sendes til direktøren for Arbejdsdirektoratet.
 
§ 34 b
Stk. 2…
Stk. 3.
Stk. 4.
Stk. 5. Muligheden for udbetaling efter stk. 1-3 fortabes, hvis lønmodtageren ikke senest den 30. september efter ferieårets udløb skriftligt anmoder arbejdsgiveren, FerieKonto eller den, der i medfør af § 31 administrerer feriegodtgørelsen, om udbetaling efter disse regler. Muligheden for udbetaling efter godkendelse, jf. stk. 4, fortabes, hvis lønmodtageren ikke senest den 30. september efter ferieårets udløb skriftligt anmoder direktøren for Arbejdsdirektoratet om udbetaling efter disse regler.
§ 35
Stk. 2. Hvis arbejdsgiveren ikke efterkommer kravet, forældes det, medmindre lønmodtageren senest den 30. november efter ferieårets udløb søger kravet gennemført ved retssag, ved fagretlig behandling, ved politianmeldelse eller ved at rette henvendelse til direktøren for Arbejdsdirektoratet.
§ 36
Stk. 2…
Stk. 3. Inden for områder, hvor der er indgået en kollektiv overenskomst, jf. § 31, kan direktøren for Arbejdsdirektoratet tillade, at den andel af uhævede eller ikke udbetalte beløb, der efter stk. 2 skal tilfalde Arbejdsmarkedets Feriefond, i stedet anvendes til andet ferieformål…
§ 37. Hvis en lønmodtager arbejder mod vederlag under ferien, kan direktøren for Arbejdsdirektoratet kræve, at den dertil svarende feriegodtgørelse, løn under ferie eller ferietillæg indbetales til Arbejdsmarkedets Feriefond.
Stk. 2. Hvis en lønmodtager med urette har fået udbetalt feriegodtgørelse, løn under ferie eller ferietillæg efter §§ 34 a eller 34 b, kan direktøren for Arbejdsdirektoratet kræve, at den dertil svarende feriegodtgørelse, løn under ferie eller ferietillæg indbetales til Arbejdsmarkedets Feriefond.
§ 41
Stk. 2... Muligheden for udbetaling fortabes, hvis lønmodtageren ikke inden 3 år efter ferieårets udløb, jf. dog § 34 b, stk. 5, retter henvendelse til direktøren for Arbejdsdirektoratet.
 
4. I § 31, stk. 2, § 34 b, stk. 5, § 35, stk. 2, § 36, stk. 3, 1. pkt., § 37, stk. 1 og 2, og § 41, stk. 2, 2. pkt., ændres »direktøren for Arbejdsdirektoratet« til: »direktøren for Pensionsstyrelsen«.
     
§ 32
Stk. 2. Udgifterne til administrationen af FerieKonto dækkes af renterne af de til FerieKonto indbetalte beløb, jf. § 28, stk. 1, og af renterne af for sent indbetalt feriegodtgørelse, jf. § 28, stk. 2. Af renteafkastet af FerieKonto i 2004 tilfalder endvidere op til 100 mio. kr. statskassen. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om overførsel af renteafkastet til statskassen. Det resterende renteafkast tilfalder Arbejdsmarkedets Feriefond.
§ 34. Beskæftigelsesministeren fastsætter hvert år inden den 1. december fordelingen af renteindtægterne efter § 32, stk. 2, for det kommende kalenderår. Fastsættelsen sker på grundlag af et budget for FerieKonto.
§ 42. Beskæftigelsesministeren fastsætter inden den 1. september 2005 og derefter hvert tredje år inden 1. september, hvor stor en del af de i § 36 nævnte beløb der tilfalder statskassen.
Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om indbetaling af statskassens andel af de i § 36 nævnte beløb og om udbetaling af statskassens andel af udbetalinger efter § 41, stk. 2.
 
5. I § 32, stk. 2, § 34 og § 42, stk. 1 og 2, ændres »Beskæftigelsesministeren« til: »Direktøren for Pensionsstyrelsen«.
     
   
6. I § 33 indsættes før stk. 1 som nyt stykke:
»Direktøren for Pensionsstyrelsen fastsætter efter forhandling med skatteministeren regler om indberetning af oplysninger om ferie til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister.«
Stk. 1-5 bliver herefter stk. 2-6.
     
§ 34 b
Stk. 4. Har lønmodtageren fået arbejdsløshedsdagpenge, ydelse efter lov om børnepasningsorlov eller kontanthjælp i ferieåret, kan udbetaling efter stk. 2 og 3 kun ske efter direktøren for Arbejdsdirektoratets forudgående godkendelse. Antallet af dage med de nævnte ydelser skal trækkes fra det antal dage, de uhævede feriepenge svarer til. Hvis der herefter resterer et antal feriedage, meddeler direktøren for Arbejdsdirektoratet arbejdsgiveren, FerieKonto eller den, der i medfør af § 31 administrerer feriegodtgørelsen, for hvor mange dage der kan udbetales til lønmodtageren.
Stk. 5...
 
7. § 34 b, stk. 4, affattes således:
»Stk. 4. Har lønmodtageren modtaget arbejdsløshedsdagpenge, efterløn, fleksydelse, ledighedsydelse, kontanthjælp, særlig ydelse eller ydelse efter lov om børnepasningsorlov i ferieåret, kan udbetaling af feriepenge efter stk. 2 og 3, kun ske efter direktøren for Pensionsstyrelsens forudgående godkendelse. Antallet af dage med de nævnte ydelser skal trækkes fra det antal dage, de uhævede feriepenge svarer til. Hvis der resterer et antal feriedage, meddeler direktøren for Pensionsstyrelsen arbejdsgiveren, FerieKonto eller den, der i medfør af § 31 administrerer feriegodtgørelsen, for hvor mange dage, der kan udbetales til lønmodtageren.«
     
§ 43
Stk. 5. Stk. 4 omfatter alle oplysninger om indkomst, løn- og ansættelsesperiode m.v. til brug for udbetalings- og opkrævningsopgaver særlig i forbindelse med kontrolopgaver, herunder oplysninger om identiteten af henholdsvis arbejdsgiver og lønmodtager...
 
8. § 43, stk. 5, 1. pkt. affattes således:
»Stk. 4 omfatter alle oplysninger om indkomst, løn- og ansættelsesperiode, ferie m.v. til brug for opkrævnings-, indbetalings-, udbetalings- og kontrolopgaver, herunder oplysninger om identiteten af henholdsvis arbejdsgiver og lønmodtager.«
     
§ 43 a. Direktøren for Arbejdsdirektoratet kan fastsætte regler om muligheden for digital kommunikation mellem lønmodtagere, arbejdsgivere, dem, der i medfør af § 31 administrerer feriegodtgørelse, FerieKonto, Arbejdsmarkedets Feriefond, dem, der administrerer beløb omfattet af § 36, stk. 3, Arbejdsdirektoratet og Arbejdsmarkedets Ankenævn.
 
9. I § 43 a ændres »Arbejdsdirektoratet« til: »Pensionsstyrelsen«.
     
   
10. I § 44 indsættes som stk. 8:
»Stk. 8. Direktøren for Pensionsstyrelsen kan delegere afgørelseskompetence, som tilkommer direktøren efter § 44, til FerieKonto.«
     
§ 45. Direktøren for Arbejdsdirektoratets afgørelser kan af den, afgørelsen vedrører, indbringes for Arbejdsmarkedets Ankenævn inden 4 uger efter, at sagens parter har fået meddelelse om afgørelsen.
Stk. 2
Stk. 3
 
11. § 45, stk. 1, affattes således:
»Direktøren for Pensionsstyrelsens afgørelser og FerieKontos afgørelser, der er truffet i medfør af § 44, stk. 8, kan af den, afgørelsen vedrører, indbringes for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg inden 4 uger efter, at sagens parter har fået meddelelse om afgørelsen.«
     
§ 45
Stk. 2. Klagen sendes til direktøren for Arbejdsdirektoratet, der vurderer sagen på ny. Fastholder direktøren for Arbejdsdirektoratet sin afgørelse helt eller delvis, sendes klagen til ankenævnet, og sagens parter underrettes samtidig herom. Ankenævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
Stk. 3...
 
12. § 45, stk. 2, affattes således:
»Stk. 2. Klagen sendes til den myndighed, som har truffet afgørelsen, der vurderer sagen på ny. Fastholder myndigheden sin afgørelse helt eller delvist, sendes sagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, og sagens parter underrettes samtidig herom. Beskæftigelsesudvalgets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.«
     
   
§ 2
     
   
I lov nr. 403 af 8. maj 2006 om et indkomstregister, som ændret bl.a. ved § 4 i lov nr. 1534 af 19. december 2007 og senest ved § 3 i lov nr. 521 af 12. juni 2009, foretages følgende ændring:
     
§ 3. Følgende oplysninger skal indberettes til indkomstregisteret:
1) Beløb og andre oplysninger, som er omfattet af indberetningspligt efter skattekontrollovens § 7.
2) Beløb m.v., som efter skatteministerens bestemmelse omfattes af indberetningspligten efter skattekontrollovens § 7 A, stk. 2, og skattepligtige fordele som nævnt i skattekontrollovens § 7 A, stk. 3.
3) Uddelinger omfattet af indberetningspligt efter skattekontrollovens § 7 B, stk. 1, fra fonde og foreninger, der er skattepligtige efter fondsbeskatningsloven eller pensionsafkastbeskatningsloven.
4) Vederlag og udlodninger i form af, at der er stillet en bil til rådighed for privat benyttelse, eller i form af, at der er stillet en sommerbolig, en lystbåd eller en helårsbolig til rådighed, som er omfattet af indberetningspligt efter skattekontrollovens § 7 C.
5) Tilbagebetalinger af kontanthjælp og introduktionsydelse m.v. efter kapitel 12 i lov om aktiv socialpolitik eller kapitel 7 i integrationsloven, som omfattes af indberetningspligt efter skattekontrollovens § 7 D.
6) Oplysninger om ansættelsesperiode, den produktionsenhed, den ansatte er tilknyttet, og løntimer, som omfattes af indberetningspligt efter skattekontrollovens § 7 J.
7) Oplysning om indeholdt særlig pensionsopsparing, jf. § 17 f, stk. 1, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.
8) Oplysninger om bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension samt bidragssatser, i det omfang der efter anden lovgivning eller i medfør af anden lovgivning er fastsat regler om indberetning heraf til indkomstregisteret.
9) Oplysninger, som er relevante for administration af en barseludligningsordning, jf. § 7 i lov om barseludligning på det private arbejdsmarked (barseludligningsloven).
Stk. 2-4
 
1. I § 3, stk. 1, indsættes som nr. 10: 
»10) Oplysninger om ferie i det omfang der i medfør af ferielovens § 33, stk. 1, er fastsat regler om indberetning heraf til indkomstregisteret.«
     
   
§ 3
     
   
I lov nr. 1262 af 20. december 2000 om et indberetningssystem for oplysninger om løn m.v., som ændret ved § 22 i lov nr. 404 af 8. maj 2006, foretages følgende ændringer:
     
§ 1. Loven finder anvendelse på virksomheder, arbejdsløshedskasser, offentlige myndigheder og andre, som ved udbetalinger er pligtige til at indeholde A-skat, arbejdsmarkedsbidrag, særlig pensionsopsparing og ATP-bidrag, foretage lønindeholdelse for restancer til offentlige myndigheder eller foretage indbetalinger til FerieKonto, og som tilmelder sig det indberetningssystem for oplysning om løn m.v., som oprettes i henhold til denne lov.
 
1. I § 1 ændres », foretage lønindeholdelse for restancer til offentlige myndigheder eller foretage indbetalinger til FerieKonto« til: »eller foretage lønindeholdelse for restancer til offentlige myndigheder«.
     
§ 3. Indberetning af oplysninger og betalinger vedrørende A-skat, arbejdsmarkedsbidrag, særlig pensionsopsparing, ATP-bidrag, FerieKonto og lønindeholdelse samt oplysninger til Danmarks Statistiks lønstatistik sker til modtagecentret, som videresender oplysningerne og betalingerne til henholdsvis told- og skatteforvaltningen, indkomstregisteret, Arbejdsmarkedets Tillægspension, FerieKonto, Finansstyrelsen og Danmarks Statistik. Erhvervsministeren kan efter aftale med skatteministeren bestemme, at andre oplysninger, som skal indberettes til told- og skatteforvaltningen eller indkomstregisteret, indberettes til modtagecentret. Indberetninger og betalinger, som sker til modtagecentret, betragtes som sket til den enkelte modtager.
Stk. 2-4
 
2. I § 3, stk. 1, udgår to steder », FerieKonto«.
     
§ 4. Modtagecentret stiller et beregningsmodul til rådighed, der kan beregne beløb vedrørende A-skat, arbejdsmarkedsbidrag, særlig pensionsopsparing, ATP-bidrag, FerieKonto-betalinger og lønindeholdelse på baggrund af modtagne indberetninger.
 
3. I § 4, stk. 1, udgår », FerieKonto-betalinger«.