Dokumentets indarbejdede forskrifter
Links til EU direktiver, jf. note 1
32007L0065
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Udøvelse af programvirksomhed

Kapitel 2   Distribution af lyd- og billedprogrammer

Kapitel 3   Public service-virksomhed

Kapitel 4   DR

Kapitel 5   (Ophævet)

Kapitel 6   De regionale TV 2-virksomheder

Kapitel 6 a   TV 2/DANMARK A/S’ public service-programvirksomhed

Kapitel 7   Radio- og tv-nævnet

Kapitel 8   Programvirksomhed på grundlag af tilladelse og registrering samt on demand-audiovisuel programvirksomhed

Kapitel 9   (Ophævet)

Kapitel 10   Licens

Kapitel 11   Reklamer og sponsorering m.v. af programmer samt indgåelse af partnerskaber

Kapitel 12   Forskellige bestemmelser

Kapitel 13   Straffebestemmelser

Kapitel 14   Ikrafttræden og overgangsbestemmelser m.v.

Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed1)

Herved bekendtgøres lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 827 af 26. august 2009 med de ændringer der følger af lov nr. 1269 af 16. december 2009.

Kapitel 1

Udøvelse af programvirksomhed

§ 1. Følgende har ret til at udøve programvirksomhed som angivet i § 2:

1) DR, jf. kapitel 4.

2) De regionale TV 2-virksomheder, jf. kapitel 6.

3) TV 2/DANMARK A/S, såfremt selskabet har tilladelse til at udøve public service-programvirksomhed i henhold til kapitel 6 a.

4) Foretagender, der efter kapitel 8 har fået tilladelse til at udøve programvirksomhed, eller som i henhold til § 47 kan udøve programvirksomhed uden tilladelse.

Stk. 2. Kulturministeren kan i særlige tilfælde give tilladelse til, at andre end de i stk. 1 nævnte foretagender ud fra sikkerhedsmæssige hensyn kan udøve programvirksomhed i større trafikanlæg. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler for denne programvirksomhed.

Stk. 3. Programvirksomheden skal udøves i overensstemmelse med loven og bestemmelser fastsat i medfør af loven samt eventuelle vilkår, som programtilladelsen er meddelt på.

§ 2. Ved udøvelse af programvirksomhed forstås

1) udsendelse af lyd- og billedprogrammer til almenheden ved hjælp af radioanlæg,

2) fordeling ved hjælp af fællesantenneanlæg af lyd- og billedprogrammer, som ikke tillige udsendes som nævnt i nr. 1,

3) udsendelse af billedprogrammer til almenheden ved hjælp af øvrige elektroniske kommunikationsnet som defineret i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet end de i nr. 1 og 2 nævnte og

4) udbud af on demand-audiovisuelle medietjenester, hvis hovedformål er at udbyde informerende, underholdende eller oplysende billedprogrammer med eller uden lyd til almenheden via elektroniske kommunikationsnet som defineret i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet.

Stk. 2. Ved fællesantenneanlæg forstås i denne lov fællesantenneanlæg og andre kabelanlæg til fordeling af lyd- og billedprogrammer til lokaler, som anvendes til privat beboelse.

Stk. 3. Ved en on demand-audiovisuel medietjeneste forstås i denne lov en audiovisuel medietjeneste, der udbydes af en medietjenesteudbyder med henblik på, at programmer kan modtages på et brugervalgt tidspunkt og på den enkelte brugers anmodning på grundlag af et programkatalog udvalgt af medietjenesteudbyderen.

Stk. 4. Ved en medietjenesteudbyder forstås i denne lov den fysiske eller juridiske person, der har det redaktionelle ansvar for valget af audiovisuelt indhold i en audiovisuel medietjeneste, og som bestemmer, hvordan det audiovisuelle indhold tilrettelægges.

Stk. 5. Ved en audiovisuel medietjeneste forstås enten en fjernsynsudsendelse omfattet af stk. 1, nr. 1-3, eller en on demand-audiovisuel medietjeneste omfattet af stk. 1, nr. 4.

Kapitel 2

Distribution af lyd- og billedprogrammer

Distribution af lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede digitale tv-sendemuligheder

§ 3. Distribution af danske og udenlandske lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede digitale tv-sendenet kan kun ske med tilladelse fra Radio- og tv-nævnet.

Stk. 2. Tilladelse meddeles af Radio- og tv-nævnet efter udbud.

Stk. 3. Kulturministeren kan fastsætte regler om udbudsforretninger i henhold til stk. 2, herunder om vilkår for tilladelser m.v. Kulturministeren kan endvidere fastsætte, at Radio- og tv-nævnet i forbindelse med udstedelse af distributionstilladelser efter regler fastsat af kulturministeren kan fastsætte vilkår for virksomheden m.v.

Stk. 4. Tilladelse kan dog efter kulturministerens nærmere bestemmelse meddeles DR, TV 2/DANMARK A/S eller et selskab, der udelukkende er ejet af ét af disse foretagender eller foretagenderne i forening.

Stk. 5. Kulturministeren kan fastsætte regler om fravigelse af stk. 2 i forbindelse med forsøgsvirksomhed.

§ 4. Udøvelse af virksomhed i henhold til § 3 kan betinges af betaling af koncessionsafgift.

Stk. 2. Koncessionsafgiftens mindstestørrelse, beregningsgrundlag og betalingsterminer skal fremgå af udbudsmaterialet.

Stk. 3. Radio- og tv-nævnet kan inddrage en tilladelse meddelt i henhold til § 3, hvis indehaveren

1) overtræder loven eller bestemmelser fastsat efter loven, såfremt en overtrædelse er grov eller overtrædelser er ofte gentagne, eller

2) tilsidesætter de vilkår, som tilladelsen er meddelt på.

Distribution af lyd- og billedprogrammer i fællesantenneanlæg

§ 5. Fordeling i fællesantenneanlæg af danske og udenlandske lyd- og billedprogrammer, der modtages direkte ved hjælp af antenne eller fremføres til anlægget ved hjælp af kabelanlæg, må kun ske uden ændringer og samtidig med, at udsendelsen eller fremføringen sker.

Stk. 2. Tekstning og lign. samt tidsforskudt fordeling kan dog ske, hvis det pågældende radio- eller fjernsynsforetagender har givet samtykke.

§ 6. Ejere af fællesantenneanlæg skal sikre, at der i anlægget sker fordeling af DR1, DR2 og TV 2, herunder de regionale programmer, der er bestemt til modtagning i det pågældende område, og tegnsprogstolkede nyhedsudsendelser fra DR og TV 2/DANMARK A/S. Forpligtelsen til at fordele TV 2 gælder ikke, såfremt kulturministeren udnytter bemyndigelsen i § 38 a, stk. 2, 1. pkt.

Stk. 2. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg.

§ 7. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan fastsætte forskrifter om adgang til anvendelse af dekodere i fællesantenneanlæg, der omsætter krypterede signaler til tv-signaler, der umiddelbart kan gengives af tv-apparater. I forskrifterne kan der fastsættes regler om følgende forhold:

1) Programudbyderes adgang til at benytte et fælles dekodersystem, som anvendes i fællesantenneanlægget.

2) Programudbyderes adgang til at anvende egen dekoder.

3) Programudbyderes adgang til at afregne direkte med brugerne.

4) Gebyrer til dækning af de udgifter, som er forbundet med administrationen af § 7, herunder de i medfør heraf fastsatte bestemmelser.

§ 7 a. Styrelsen for Bibliotek og Medier fører tilsyn med overholdelse af § 6, stk. 1, og regler udstedt i medfør af § 6, stk. 2. Styrelsen for Bibliotek og Medier kan i forbindelse med tilsynet meddele påbud til ejere af fællesantenneanlæg om overholdelse af § 6, stk. 1, og regler udstedt i medfør af § 6, stk. 2. Afgørelser vedrørende § 6, stk. 1, og afgørelser efter regler udstedt i medfør af § 6, stk. 2, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 8. IT- og Telestyrelsen fører tilsyn med overholdelse af forskrifter udstedt i medfør af § 7. IT- og Telestyrelsen kan i forbindelse med tilsynet meddele påbud til ejere af fællesantenneanlæg om overholdelse af forskrifter udstedt i medfør af § 7.

Stk. 2. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan ikke give IT- og Telestyrelsen tjenestebefaling om styrelsens varetagelse af myndighedsopgaver vedrørende konkrete sager, om behandling og afgørelse af enkeltsager, om IT- og Telestyrelsens udstedelse af administrative forskrifter på områder, hvor styrelsen er bemyndiget hertil, eller om IT- og Telestyrelsens øvrige tilsynsaktiviteter med henblik på at sikre overholdelse af denne lov og administrative forskrifter udstedt i medfør heraf.

Stk. 3. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan ikke dispensere fra administrative forskrifter udstedt af ministeren i medfør af denne lov.

§ 9. Klager over IT- og Telestyrelsens afgørelser truffet i medfør af denne lovs § 8 kan indbringes for Teleklagenævnet.

Kapitel 3

Public service-virksomhed

§ 10. Den samlede public service-virksomhed skal via fjernsyn, radio og internet el. lign. sikre den danske befolkning et bredt udbud af programmer og tjenester omfattende nyhedsformidling, oplysning, undervisning, kunst og underholdning. Der skal i udbuddet tilstræbes kvalitet, alsidighed og mangfoldighed. Ved programlægningen skal der lægges afgørende vægt på hensynet til informations- og ytringsfriheden. Ved informationsformidlingen skal der lægges vægt på saglighed og upartiskhed. Programvirksomheden skal sikre befolkningen adgang til væsentlig samfundsinformation og debat. Der skal endvidere lægges særlig vægt på dansk sprog og dansk kultur. Programvirksomheden skal endvidere afspejle bredden i produktionen af kunst og kultur og give programtilbud, som reflekterer mangfoldigheden af kulturinteresser i det danske samfund.

§ 11. DR og de regionale TV 2-virksomheder udøver public service-virksomhed efter reglerne i kapitel 4 og 6.

Stk. 2. TV 2/DANMARK A/S’ programvirksomhed i medfør af tilladelse efter reglerne i kapitel 6 a indgår i den samlede public service-programvirksomhed.

Stk. 3. I den samlede public service-virksomhed indgår tillige programvirksomheden på den fjerde FM-radiokanal og nyhedsdækningen på den femte FM-radiokanal, jf. stk. 5 og 6. Tilladelse til denne programvirksomhed meddeles efter reglerne i kapitel 8, jf. dog stk. 4. Kulturministeren kan bestemme, at tilladelse til programvirksomheden i særlige tilfælde uden forudgående udbud efter reglerne i kapitel 8 kan forlænges.

Stk. 4. Tilladelse til programvirksomheden på den fjerde FM-radiokanal kan efter kulturministerens nærmere bestemmelse meddeles af Radio- og tv-nævnet uden forudgående udbud efter reglerne i kapitel 8. Kulturministeren kan bestemme, at sådan tilladelse i særlige tilfælde kan forlænges.

Stk. 5. Den fjerde FM-radiokanal skal være en nuanceret public service-orienteret kanal med klassisk musik, suppleret med præsentation af rytmisk musik, jazz og dansk musik, kulturprogrammer, samfunds- og debatprogrammer m.v.

Stk. 6. Programvirksomheden på den femte FM-radiokanal skal omfatte nyhedsprogrammer fra hele landet. Sendefladen kan ikke regionaliseres. Tilladelse til denne programvirksomhed kan ikke meddeles til DR.

Stk. 7. DR’s public service-virksomhed finansieres gennem DR’s andel af licensafgifterne samt gennem andre indtægter, jf. § 15, stk. 2. De regionale TV 2-virksomheders public service-virksomhed finansieres gennem virksomhedernes andel af licensafgifterne samt gennem andre indtægter, jf. § 35.

Stk. 8. TV 2/DANMARK A/S’ public service-programvirksomhed finansieres af TV 2/DANMARK A/S.

Stk. 9. Public service-virksomhed på den fjerde og den femte FM-radiokanal finansieres af tilladelseshaverne.

§ 11 a. Efter regler fastsat af kulturministeren kan Det Danske Filminstitut yde tilskud til produktion af dansk tv-drama og tv-dokumentarprogrammer til udsendelse på andre fjernsynsforetagender end DR, de regionale TV 2-virksomheder og ikkekommercielle lokal-tv-stationer, jf. § 92 a.

Kapitel 4

DR

DR’s public service-virksomhed

§ 12. DR skal udøve public service-virksomhed over for hele befolkningen efter de i § 10 nævnte principper.

Stk. 2. DR’s udfyldelse af public service-forpligtelserne fastsættes i en public service-kontrakt mellem kulturministeren og DR.

Stk. 3. DR skal årligt udarbejde en redegørelse om opfyldelse af public service-kontrakten.

§ 13. Sponsorerede programmer kan indgå i public service-programvirksomheden efter reglerne i kapitel 11.

§ 13 a. Programvirksomhed, der udøves på grundlag af tilladelse, kan indgå i DR’s public service-virksomhed, jf. § 11, stk. 3-5.

DR’s anden virksomhed

§ 14. DR kan udøve anden programvirksomhed efter reglerne i kapitel 8.

Stk. 2. DR kan udøve anden virksomhed, herunder teletjenestevirksomhed, i tilknytning til programvirksomheden med henblik på udnyttelse af institutionens tekniske udstyr, særlige sagkundskab m.v.

Stk. 3. DR kan oprette nye selskaber eller indskyde kapital i eksisterende selskaber med henblik på at udøve anden virksomhed, herunder programvirksomhed, eller med henblik på at indgå i samarbejde om medierelaterede aktiviteter med andre virksomheder.

Stk. 4. DR’s anden virksomhed jf. stk. 1-3, skal foregå på konkurrencemæssige vilkår. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler for den regnskabsmæssige adskillelse mellem public service-virksomheden og anden virksomhed.

Stk. 5. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om DR’s anden virksomhed.

DR’s organisation m.v.

§ 15. DR er en selvstændig offentlig institution.

Stk. 2. DR’s virksomhed finansieres gennem DR’s andel af licensafgifterne samt gennem indtægter ved salg af programmer og andre ydelser, tilskud, udbytte, overskudsandele m.v. DR kan ikke oppebære reklameindtægter fra programvirksomheden og public service-aktiviteter på internettet. Bortset fra virksomhed i tilknytning til DR’s ensembler og entrébetaling i forbindelse med større arrangementer, kan DR ikke kræve brugerbetaling for public service-ydelser.

Stk. 3. DR kan optage lån på almindelige markedsvilkår til finansiering af institutionens investeringer, forudsat at den samlede lånoptagelse ikke overstiger 4 pct. af indtægterne ifølge seneste regnskab. Lånoptagelse herudover skal godkendes af kulturministeren.

Stk. 4. Kulturministeren kan fastsætte en vedtægt for DR.

§ 16. DR ledes af en bestyrelse på 11 medlemmer, som beskikkes af kulturministeren. Kulturministeren udpeger 3 medlemmer (herunder formanden), Folketinget udpeger 6 medlemmer, og de fastansatte medarbejdere i DR udpeger 2 medlemmer samt 2 suppleanter herfor. Kulturministeren beskikker næstformanden blandt de medlemmer, der er udpeget af Folketinget.

Stk. 2. Bestyrelsen skal søges sammensat, så den samlede bestyrelse repræsenterer mediemæssig, kulturel, ledelsesmæssig og erhvervsmæssig indsigt.

Stk. 3. Medlemmer af eller kandidater til Folketinget, regionsråd eller Europa-Parlamentet kan ikke være medlemmer af bestyrelsen.

Stk. 4. Medlemmer af eller kandidater til kommunalbestyrelser kan ikke være medlemmer af bestyrelsen.2)

Stk. 5. Beskikkelserne gælder for 4 år.

Stk. 6. I tilfælde af udtræden udpeges et nyt medlem for den resterende del af beskikkelsesperioden.

§ 17. Bestyrelsen er DR’s øverste ledelse. Bestyrelsen har det overordnede programansvar og ansvaret for, at de bestemmelser for institutionens virksomhed, der er fastsat i loven og bestemmelser fastsat i medfør af loven, overholdes. Bestyrelsen fastsætter de almindelige retningslinjer for DR’s virksomhed.

Stk. 2. Bestyrelsen ansætter generaldirektøren og øvrige medlemmer af DR’s direktion.

Stk. 3. Bestyrelsen ansætter efter drøftelse med generaldirektøren endvidere lytternes og seernes redaktør. Redaktøren skal rapportere til bestyrelsen om sin virksomhed.

Stk. 4. DR’s afgørelser i sager, der vedrører institutionens virksomhed, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. dog § 20, stk. 2.

Stk. 5. DR’s afgørelser i sager om god presseskik og om genmæle kan dog indbringes for Pressenævnet efter reglerne i medieansvarslovens kapitel 5-7.

§ 18. Generaldirektøren har det daglige programansvar og varetager den daglige administrative og økonomiske ledelse af DR. Det personale, som ikke ansættes af bestyrelsen, jf. § 17, stk. 2 og 3, ansættes af generaldirektøren.

§ 19. Bestyrelsen fastsætter for hvert år budgettet for DR’s virksomhed. Budgettet sendes til kulturministeren og Folketinget til orientering.

Stk. 2. Institutionens regnskab udarbejdes af bestyrelsen og direktionen og revideres af Rigsrevisionen. Regnskabet for det enkelte år forelægges med revisionens bemærkninger kulturministeren til godkendelse og sendes derefter til Folketinget til orientering.

§ 20. Der kan stilles midler til rådighed af statskassen til dækning af udgifterne ved dele af DR’s virksomhed. Aftale om vilkårene herfor træffes mellem kulturministeren, bestyrelsen og den minister, hvis forretningsområde berøres af den pågældende del af virksomheden.

Stk. 2. Ved en aftale efter stk. 1 kan bestemmelserne i § 17, stk. 4, og § 18 fraviges.

§ 21. Kulturministeren kan efter forhandling med finansministeren stille en statsgaranti til sikring af opfyldelsen af de pensionsforpligtelser, der påhviler Pensionskassen for Tjenestemænd i DR. Tilsvarende gælder DR’s forpligtelser til at yde ikkepensionssikret personale en løbende livsvarig understøttelse som supplement til den sociale pension.

Kapitel 5

(Ophævet)

Kapitel 6

De regionale TV 2-virksomheder

De regionale TV 2-virksomheders public service-virksomhed

§ 31. De regionale TV 2-virksomheder skal udøve public service-virksomhed over for hele befolkningen i virksomhedens område efter de i § 10 nævnte principper.

Stk. 2. De regionale TV 2-virksomheder skal producere nyheds- og aktualitetsprogrammer. Øvrige programmer tilvejebringes fortrinsvis ved køb hos øvrige producenter.

Stk. 3. De regionale TV 2-virksomheder skal ved programlægningen lægge vægt på tilknytning til regionen.

Stk. 4. De regionale TV 2-virksomheders udfyldelse af public service-forpligtelserne fastsættes i en public service-kontrakt mellem kulturministeren og hver enkelt virksomhed.

Stk. 5. De enkelte regionale TV 2-virksomheder skal årligt udarbejde en redegørelse om opfyldelsen af public service-kontrakten.

§ 32. Sponsorerede programmer kan indgå i public service-programvirksomheden efter reglerne i kapitel 11.

De regionale TV 2-virksomheders anden virksomhed

§ 33. De regionale TV 2-virksomheder kan ikke udøve anden programvirksomhed.

Stk. 2. De regionale TV 2-virksomheder kan udøve anden virksomhed i tilknytning til programvirksomheden med henblik på udnyttelse af ledig kapacitet inden for teknisk udstyr, personale, lokaler og lign.

Stk. 3. De regionale TV 2-virksomheder kan deltage finansielt og ledelsesmæssigt i selskaber med henblik på i samarbejde med andre virksomheder, der er uafhængige af de regionale TV 2-virksomheder, at udøve internetbaseret informationsvirksomhed om det enkelte regionale område. En regional TV 2-virksomhed må ikke ved sin deltagelse i sådanne selskaber opnå bestemmende indflydelse.

Stk. 4. De regionale TV 2-virksomheders anden virksomhed skal foregå på konkurrencemæssige vilkår. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler for den regnskabsmæssige adskillelse mellem public service-virksomheden og anden virksomhed.

Stk. 5. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om de regionale TV 2-virksomheders anden virksomhed.

De regionale TV 2-virksomheders organisation m.v.

§ 34. Til de otte regionale TV 2-virksomheder er der knyttet et repræsentantskab, der er sammensat med en alsidig repræsentation for det regionale kultur- og samfundsliv.

Stk. 2. Kulturministeren kan i særlige tilfælde godkende oprettelse af nye regionale TV 2-virksomheder.

Stk. 3. Kulturministeren kan fastsætte en vedtægt for de regionale TV 2-virksomheder.

§ 35. De regionale TV 2-virksomheders virksomhed finansieres gennem disses andel af licensafgifterne samt gennem indtægter ved salg af programmer og andre ydelser, tilskud, udbytte, overskudsandele m.v.

§ 36. Den overordnede ledelse af den enkelte regionale TV 2-virksomhed varetages af en bestyrelse på 5-7 medlemmer. De fastansatte medarbejdere ved den regionale TV 2-virksomhed vælger 1 medlem samt 1 suppleant herfor, medens de øvrige medlemmer vælges af repræsentantskabet.

Stk. 2. Medlemmer af eller kandidater til Folketinget, regionsråd, Europa-Parlamentet eller kommunalbestyrelser kan ikke være medlemmer af bestyrelsen.

Stk. 3. Bestyrelsen vælges for 4 år.

Stk. 4. I tilfælde af udtræden vælges et nyt medlem for den resterende del af valgperioden.

Stk. 5. Bestyrelsen er den regionale virksomheds øverste ledelse. Bestyrelsen har det overordnede programansvar og ansvaret for, at de bestemmelser for virksomheden, der er fastsat i loven og i medfør af loven, overholdes. Bestyrelsen fastsætter de almindelige retningslinjer for den regionale virksomhed og ansætter direktøren for den regionale virksomhed.

Stk. 6. Direktøren for den regionale TV 2-virksomhed har det daglige programansvar og varetager den daglige administrative og økonomiske ledelse af den regionale virksomhed. Direktøren ansætter virksomhedens personale.

§ 37. Bestyrelsen for en regional TV 2-virksomhed fastsætter årligt budgettet for virksomheden. Budgettet sendes til kulturministeren og Folketinget til orientering.

Stk. 2. Regnskabet for den regionale TV 2-virksomhed udarbejdes af bestyrelsen og direktionen og revideres af Rigsrevisionen. For så vidt angår TV Syd, revideres regnskabet dog af en statsautoriseret revisor. Regnskabet for det enkelte år forelægges med revisionens bemærkninger kulturministeren til godkendelse og sendes derefter til Folketinget til orientering.

§ 38. De regionale TV 2-virksomheders afgørelser i sager, der vedrører institutionens virksomhed, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 2. De regionale TV 2-virksomheders afgørelser i sager om god presseskik og om genmæle kan indbringes for Pressenævnet efter reglerne i medieansvarslovens kapitel 5-7.

Kapitel 6 a

TV 2/DANMARK A/S’ public service-programvirksomhed

§ 38 a. Kulturministeren kan meddele tilladelse til, at TV 2/DANMARK A/S udøver public service-programvirksomhed. TV 2/DANMARK A/S’ public service-programvirksomhed skal udøves over for hele befolkningen efter de i § 10 nævnte principper.

Stk. 2. Kulturministeren kan i forbindelse med udstedelse af tilladelsen fastsætte nærmere vilkår for public service-programvirksomheden m.v., herunder i hvilket omfang virksomheden helt eller delvis kan finansieres ved abonnementsbetaling. Det kan i den forbindelse fastsættes, at der skal betales koncessionsafgift for tilladelsen. Det kan endvidere fastsættes, at der skal aftales et bodssystem, som skal finde anvendelse i tilfælde af, at de vilkår, programtilladelsen er meddelt på, tilsidesættes.

§ 38 b. Kulturministeren kan fastsætte regler om programvirksomheden, herunder regler om indhold i programvirksomheden, regler om fremme af programmer af europæisk oprindelse og regler om, hvordan programvirksomheden stilles til rådighed.

Stk. 2. Kulturministeren kan fastsætte regler om, at TV 2/DANMARK A/S skal gøre oplysninger, der identificerer TV 2/DANMARK A/S over for seerne og brugerne, tilgængelige.

§ 38 c. Reklamer, sponsorerede programmer samt programmer, for hvilke der er betalt for sendetid, kan indgå i programvirksomheden efter reglerne i kapitel 11.

§ 38 d. Efter indstilling fra Radio- og tv-nævnet kan kulturministeren træffe afgørelse om at inddrage programtilladelsen midlertidigt eller endeligt, hvis TV 2/DANMARK A/S

1) overtræder loven eller bestemmelser fastsat efter loven, såfremt en overtrædelse er grov eller overtrædelser er ofte gentagne,

2) tilsidesætter § 87 eller pålæg, der er meddelt efter denne bestemmelse,

3) tilsidesætter de vilkår, som programtilladelsen er meddelt på, eller

4) tilsidesætter pålæg meddelt efter § 88.

§ 38 e. Kulturministeren kan inddrage programtilladelsen midlertidigt eller endeligt, hvis TV 2/DANMARK A/S ikke udnytter tilladelsen, eller der sker en væsentlig afbrydelse af programvirksomheden.

§ 38 f. I tilfælde af inddragelse i henhold til §§ 38 d eller 38 e kan kulturministeren udstede tilladelse til et andet foretagende, som i givet fald indtræder i TV 2/DANMARK A/S’ rettigheder og forpligtelser i medfør af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og bestemmelser fastsat i medfør af loven. § 38 a, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse.

§ 38 g. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om den regnskabsmæssige adskillelse mellem public service-programvirksomheden og anden virksomhed.

Kapitel 7

Radio- og tv-nævnet

§ 39. Kulturministeren nedsætter et nævn, Radio- og tv-nævnet, der består af 8 medlemmer, som beskikkes af ministeren. Ministeren udpeger 7 medlemmer, herunder formand og næstformand, og Samarbejdsforum for Danske Lytter- og Seerorganisationer udpeger 1 medlem. De af ministeren udpegede medlemmer skal repræsentere juridisk, økonomisk/administrativ, erhvervsmæssig og mediemæssig/kulturel sagkundskab. Nævnet nedsættes for 4 år ad gangen.

Stk. 2. Ministeren kan efter indhentet udtalelse fra nævnet fastsætte en forretningsorden for dette. Det kan i forretningsordenen fastsættes, at nævnet kan oprette underudvalg, som kan træffe endelig afgørelse i sager på vegne af nævnet.

Stk. 3. Radio- og tv-foretagender og øvrige medietjenesteudbydere, der er omfattet af Radio- og tv-nævnets virksomhed, er forpligtet til at meddele nævnet de oplysninger, udlevere de dokumenter m.v. og afgive de skriftlige udtalelser, som forlanges af nævnet. Nævnet kan fastsætte en frist for afgivelsen af sådanne oplysninger m.v.

§ 40. Radio- og tv-nævnet varetager en række opgaver på radio og tv-området, jf. §§ 41- 44 a. Nævnets afgørelser efter disse bestemmelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 2. Radio- og tv-nævnet afgiver endvidere udtalelse om radio- og tv-foretagenders redegørelser for opfyldelse af public service-kontrakterne.

Stk. 3. Nævnet afgiver herudover udtalelse om andre forhold, hvis dette er fastsat i radio- og fjernsynsforetagenders public service-kontrakter, tilladelser el.lign.

Stk. 4. Radio- og tv-nævnet rådgiver kulturministeren om radio- og tv-spørgsmål.

Stk. 5. Kulturministeren kan delegere andre opgaver på radio- og tv-området til Radio- og tv-nævnet. Kulturministeren kan beslutte, at nævnets afgørelser i sådanne sager ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 6. Radio- og tv-nævnet samarbejder med tilsynsorganer i andre EU-lande, lande, som Fællesskabet har indgået aftale med, og øvrige europæiske lande. Nærmere regler herom fastsættes af kulturministeren.

§ 41. Radio- og tv-nævnet har følgende opgaver vedrørende distribution af lyd og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede digitale sendemuligheder:

1) At træffe afgørelse om tilladelser til distribution af danske og udenlandske lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede digitale tv-sendenet, at udstede sådanne tilladelser og at føre tilsyn med virksomheden, jf. § 3.

2) At påtale overtrædelser af loven og bestemmelser fastsat efter loven samt vilkår fastsat i forbindelse med udstedelsen af tilladelser til distribution.

3) At træffe afgørelse om inddragelse af tilladelser til distribution, jf. § 4, stk. 3.

§ 42. Radio- og tv-nævnet har følgende opgaver vedrørende programvirksomhed på grundlag af tilladelse eller registrering:

1) At træffe afgørelse om tilladelse til programvirksomhed ved hjælp af jordbaserede sendemuligheder, udstede sådanne tilladelser og føre tilsyn med programvirksomheden, jf. § 45.

2) At registrere foretagender, som udøver programvirksomhed ved hjælp af satellit, fællesantenneanlæg, jordbaserede digitale tv-sendemuligheder, kortbølgesendemuligheder eller øvrige elektroniske kommunikationsnet, og at føre tilsyn med programvirksomheden, jf. § 47.

3) At påtale overtrædelser af loven og bestemmelser fastsat efter loven samt vilkår fastsat i forbindelse med udstedelse af programtilladelse.

4) At træffe afgørelse om inddragelse eller bortfald af tilladelse til programvirksomhed, jf. § 50, stk. 1, og § 51.

5) At træffe afgørelse om indstilling af registreret programvirksomhed, jf. § 50, stk. 2.

§ 42 a. Radio- og tv-nævnet fører tilsyn med programvirksomhed omfattet af § 2, nr. 4.

Stk. 2. Radio- og tv-nævnet kan træffe afgørelse om indstilling af den programvirksomhed, som er nævnt i stk. 1, jf. § 50, stk. 3.

§ 43. Radio- og tv-nævnet kan yde tilskud, jf. § 92 a, til ikkekommercielle lokale radiostationer og ikkekommercielle tv-stationer, der udøver programvirksomhed i henhold til tilladelse udstedt af Radio- og tv-nævnet i medfør af § 45, stk. 1 og 2.

§ 44. Radio- og tv-nævnet har følgende opgaver vedrørende reklamer og sponsorering af programmer:

1) Nævnet træffer afgørelse om identifikation, placering og omfang af reklamer, jf. §§ 72-75.

2) Nævnet træffer afgørelse om reklamers indhold, jf. §§ 76 og 77. I sager om overholdelse af lov om lægemidler og lov om markedsføring af sundhedsydelser indhenter nævnet forinden en udtalelse hos henholdsvis Lægemiddelstyrelsen og Sundhedsstyrelsen.

3) Nævnet træffer afgørelse om genmæle over for oplysninger af faktisk karakter, som er udsendt i reklameindslag. Retten til genmæle forudsætter, at oplysningerne er egnede til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og at deres rigtighed ikke er utvivlsom. Nævnet kan pålægge indehaveren af en tilladelse eller registrering til radio- eller fjernsynsvirksomhed at udsende et genmæle. Nævnet kan træffe afgørelse om genmælets indhold, form og plads.

4) Nævnet træffer afgørelse om identifikation af sponsor og sponsorerede programmer, jf. §§ 79, 80, 81, 83 og 84.

5) Nævnet træffer afgørelse om spørgsmål om tilskyndelse til afsætning m.v. i sponsorerede programmer, jf. §§ 82 og 85.

6) Nævnet træffer afgørelse om spørgsmål om produktplacering i programmer, jf. § 85 a.

§ 44 a. Radio- og tv-nævnet har følgende opgaver vedrørende TV 2/DANMARK A/S’ public service-programvirksomhed i henhold til kapitel 6 a:

1) Føre tilsyn med public service-programvirksomheden,

2) påtale overtrædelser af loven og bestemmelser fastsat efter loven samt vilkår fastsat i forbindelse med udstedelsen af tilladelsen og

3) afgive indstillinger til kulturministeren om inddragelse af tilladelse udstedt i medfør af § 38 a.

Kapitel 8

Programvirksomhed på grundlag af tilladelse og registrering samt on demand-audiovisuel programvirksomhed

§ 45. Udøvelse af programvirksomhed foranstaltet af radio- og tv-foretagender og øvrige medietjenesteudbydere, der hører under dansk myndighed, kan kun ske med tilladelse fra Radio- og tv-nævnet. Dette gælder dog ikke programvirksomhed omfattet af § 47 samt DR’s, TV 2/DANMARK A/S’ og de regionale TV 2-virksomheders public service-virksomhed efter §§ 12, 31 og 38 a.

Stk. 2. Tilladelse til programvirksomhed ved hjælp af jordbaserede sendemuligheder meddeles af Radio- og tv-nævnet efter udbud.

Stk. 3. Tilladelse til programvirksomhed efter stk. 1 kan betinges af betaling af koncessionsafgift.

Stk. 4. Koncessionsafgiftens mindstestørrelse, beregningsgrundlag og betalingsterminer skal fremgå af udbudsmaterialet.

Stk. 5. Kulturministeren kan fastsætte regler om udbudsforretninger i henhold til stk. 2 og tilladelser i henhold til stk. 1, herunder om udøvelse af programvirksomheden og varigheden af tilladelser. Kulturministeren kan endvidere fastsætte, at Radio- og tv-nævnet i forbindelse med udstedelse af tilladelser til programvirksomhed og efter regler fastsat af kulturministeren kan fastsætte vilkår for programvirksomheden m.v. Kulturministeren kan fastsætte regler om sendesamvirker.

Stk. 6. Kulturministeren kan fastsætte regler om fravigelse af stk. 2 i forbindelse med forsøgsvirksomhed og midlertidig programvirksomhed.

§ 46. Kulturministeren fastsætter med henblik på gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester og opfyldelse af Danmarks internationale forpligtelser regler for, hvornår tv-foretagender og øvrige medietjenesteudbydere, der udøver programvirksomhed, hører under dansk myndighed.

§ 47. Foretagender, der udøver programvirksomhed ved hjælp af satellit, fællesantenneanlæg, jordbaserede digitale tv-sendemulighedelser, kortbølgesendemuligheder eller øvrige elektroniske kommunikationsnet, og som hører under dansk myndighed, skal lade sig registrere hos Radio- og tv-nævnet, jf. dog stk. 2. Medietjenesteudbydere, der udbyder on demand-audiovisuel programvirksomhed omfattet af § 2, stk. 1, nr. 4, kan udøve programvirksomhed uden registrering.

Stk. 2. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om, at udøvelse af programvirksomhed ved hjælp af jordbaserede digitale tv-sendemuligheder, hvor tilladelse til distribution er meddelt i henhold til § 3, stk. 4, forudsætter tilladelse meddelt af Radio- og tv-nævnet i medfør af § 45, stk. 1 og 2.

Stk. 3. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om registrering i henhold til stk. 1, 1. pkt.

Stk. 4. Kulturministeren kan endvidere fastsætte nærmere regler om de foretagender, der er omfattet af stk. 1 og 2, herunder regler om, at foretagenderne skal gøre oplysninger, der identificerer foretagendet over for seerne og brugerne, tilgængelige.

§ 48. Kulturministeren kan fastsætte regler om programvirksomheden, herunder regler om indhold i programvirksomheden, regler om fremme af programmer af europæisk oprindelse og regler om, hvordan programvirksomheden stilles til rådighed.

§ 49. Reklamer, sponsorerede programmer samt programmer, for hvilke der er betalt for sendetid, kan indgå i programvirksomheden efter reglerne i kapitel 11.

Stk. 2. Foretagender, der udøver programvirksomhed på grundlag af tilladelse eller registrering efter dette kapitel, skal identificere sig ved afslutningen af hvert program.

§ 50. Radio- og tv-nævnet kan inddrage en programtilladelse efter § 45 midlertidigt eller endeligt, hvis indehaveren

1) overtræder loven eller bestemmelser fastsat efter loven, såfremt en overtrædelse er grov eller overtrædelser er ofte gentagne, eller

2) tilsidesætter § 87 eller pålæg, der er meddelt efter denne bestemmelse, eller

3) tilsidesætter de vilkår, som programtilladelsen er meddelt på, eller

4) tilsidesætter pålæg meddelt efter § 88.

Stk. 2. Radio- og tv-nævnet kan træffe afgørelse om midlertidig eller endelig indstilling af programvirksomhed efter § 47, stk. 1, 1. pkt., hvis det registrerede foretagende

1) overtræder loven eller bestemmelser fastsat efter loven, såfremt en overtrædelse er grov eller overtrædelser er ofte gentagne, eller

2) tilsidesætter § 87 eller pålæg, der er meddelt efter denne bestemmelse, eller

3) tilsidesætter pålæg meddelt efter § 88.

Stk. 3. Radio- og tv-nævnet kan træffe afgørelse om midlertidig eller endelig indstilling af programvirksomhed efter § 47, stk. 1, 2. pkt., hvis medietjenesteudbyderen groft eller gentagne gange overtræder loven eller bestemmelser fastsat i medfør af loven.

§ 51. Radio- og tv-nævnet kan inddrage en programtilladelse midlertidigt eller endeligt, hvis indehaveren ikke udnytter tilladelsen eller der sker en væsentlig afbrydelse af programvirksomheden.

Kapitel 9

(Ophævet)

Kapitel 10

Licens

§ 69. For apparater, som kan modtage og gengive billedprogrammer eller -tjenester, der er udsendt til almenheden, skal der betales medielicens.

Stk. 2. For apparater, som alene kan modtage og gengive radioprogrammer, der er udsendt til almenheden, skal der betales radiolicens.

Stk. 3. Størrelsen af medielicensen og radiolicensen fastsættes for et eller flere år ad gangen af kulturministeren med tilslutning fra Folketingets Finansudvalg.

Stk. 4. Kulturministeren kan fastsætte regler om licensbetaling for selskaber m.v. (juridiske personer).

Stk. 5. Efter forhandling med socialministeren kan kulturministeren fastsætte regler om nedsættelse eller bortfald af licensen for grupper af personer. Der kan stilles midler til rådighed af statskassen til dækning af det indkomsttab, sådanne regler medfører.

§ 69 a. Medielicensen og radiolicensen opkræves af DR og fordeles efter ministerens nærmere bestemmelse til DR, de regionale TV 2-virksomheder og eventuelle andre medierelaterede formål.

Stk. 2. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om licenspligtens indtræden og ophør, om betalingsfrister og opkrævning samt om gebyrer m.v. Der påløber renter af for sent betalt licens og andre skyldige beløb. Ministeren kan i den forbindelse fastsætte regler om mindstebeløb for henholdsvis opkrævning og tilbagebetaling af licens. Renterne beregnes fra forfaldsdagen. Renter samt rykkergebyrer fastsættes efter bestemmelserne i lov om renter ved forsinket betaling m.v. Kulturministeren kan fastsætte regler om henstand og eftergivelse af restancer.

Stk. 3. DR kan efter regler fastsat af kulturministeren indgå aftale med offentlige myndigheder om afgivelse af oplysninger, herunder i elektronisk form, som anses for nødvendige for afgørelse af sager om nedsættelse eller bortfald af licens, jf. § 69.

Stk. 4. Lovens § 17, stk. 4, finder tilsvarende anvendelse for DR’s afgørelser vedrørende opkrævning af afgifterne m.v.

§ 69 b. I forbindelse med opkrævning af licens kan DR udøve licenskontrol i forhold til husstande og virksomheder m.v., herunder gennem husstands- og virksomhedsbesøg m.v.

Stk. 2. Licensinspektører ansat af DR kan i forbindelse med kontrol som angivet i stk. 1 tilmelde en husstand eller virksomhed m.v. som licenspligtig, hvis det konstateres, at husstanden eller virksomheden m.v. er indehaver eller bruger af et licenspligtigt apparat.

Stk. 3. Hvis husstanden eller virksomheden m.v. over for DR dokumenterer, at husstanden eller virksomheden m.v. ikke er indehaver eller bruger af et licenspligtigt apparat, kan husstanden eller virksomheden m.v. ikke tilmeldes som licenspligtig efter stk. 2.

Stk. 4. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om kontrol- og tilmeldingsvirksomhed, jf. stk. 1-3.

§ 70. Det påhviler indehaveren eller brugeren af et apparat, der kan modtage og gengive billedprogrammer eller -tjenester eller radioprogrammer, der er udsendt til almenheden, at give DR meddelelse om besiddelsen af apparatet. Virksomheder, der til forbrugere sælger eller udlejer apparater, der kan modtage og gengive billedprogrammer og -tjenester, der er udsendt til almenheden, skal give DR meddelelse om stedfundne salg eller lejemål. Nærmere regler herom fastsættes af kulturministeren.

Stk. 2. Kulturministeren kan fastsætte regler om kontrolafgift for overtrædelse af stk. 1, 1. pkt. Størrelsen af kontrolafgiften svarer til det unddragne licensbeløb, dog minimum 500 kr.

§ 71 og § 71 a. (Ophævet)

Kapitel 11

Reklamer og sponsorering m.v. af programmer samt indgåelse af partnerskaber

Reklamer

§ 72. Reklamer skal klart kunne identificeres som sådanne, således at de i indhold og præsentation adskiller sig fra ordinære programmer.

§ 73. Reklamer i fjernsyn må kun sendes i blokke, som skal placeres mellem programmerne. Dette gælder ikke reklamer i tekst-tv.

Stk. 2. Reklameblokke kan dog afbryde sportsprogrammer, hvor der forekommer pauser, eller programmer, som er transmission af en forestilling eller begivenhed med pauser for publikum. Placering af sådanne reklameblokke skal ske under hensyn til programmets naturlige pauser, varighed og karakter og på en sådan måde, at hverken programmets integritet og værdi eller indehaverens rettigheder krænkes.

§ 74. Reklamer i radio kan placeres overalt i sendefladen.

§ 75. Reklamer i radio og fjernsyn må højst udgøre 15 pct. af den enkelte tilladelseshavers daglige sendetid og højst 12 minutter pr. time.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke reklamer i tekst-tv.

§ 76. Der må ikke udsendes reklamer for tobaksprodukter eller for varer, der fortrinsvis benyttes i forbindelse med tobaksrygning, jf. lov om forbud mod tobaksreklame m.v.

Stk. 2. Der må udsendes reklamer for lægemidler og sundhedsydelser efter reglerne i lov om lægemidler og lov om markedsføring af sundhedsydelser.

Stk. 3. I fjernsyn må der ikke udsendes reklamer for arbejdsgiverorganisationer, fagforeninger, religiøse bevægelser, politiske partier, politiske bevægelser samt valgte medlemmer eller opstillede kandidater til politiske forsamlinger.

Stk. 4. I fjernsyn må der ikke udsendes reklamer for politiske budskaber i perioden fra tidspunktet for udskrivelse af valg til politiske forsamlinger eller folkeafstemninger og indtil afholdelsen af valget eller afstemningen. Er dato for valget eller afstemningen bekendtgjort tidligere end 3 måneder før afholdelsen, indtræder den reklamefri periode først 3 måneder før afholdelsen af valget eller afstemningen.

§ 77. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvorledes reklamer kan indgå i programvirksomheden, herunder regler om identifikation, placering, indhold og omfang af reklamer i radio, fjernsyn og on demand-audiovisuelle medietjenester.

§ 78. Klager vedrørende reklamer og sponsorering af programmer, jf. § 44, skal være modtaget i Radio- og tv-nævnet senest 4 uger efter, at indslaget eller programmet har været udsendt.

Stk. 2. Radio- og tv-nævnet kan beslutte at tage sager op af egen drift.

Stk. 3. Kulturministeren kan fastsætte regler om indgivelse af klager vedrørende andre sager om reklamer og sponsorering af programmer.

Sponsorering af programmer og indgåelse af partnerskaber

§ 79. Ved sponsorering af programmer forstås enhver form for ydelse af direkte eller indirekte tilskud til finansieringen af programmer i radio, fjernsyn, herunder tekst-tv-sider, og on demand-audiovisuelle medietjenester fra en fysisk eller juridisk person, der ikke selv udøver virksomhed ved udsendelse, udbud eller produktion af programmer i radio, fjernsyn eller on demand-audiovisuelle medietjenester, film, fonogrammer m.v., med henblik på at fremme den pågældendes navn, logo, image, aktiviteter eller produkter.

§ 80. Sponsorerede programmer skal klart kunne identificeres ved, at sponsorens navn, logo eller andet symbol, herunder en angivelse af sponsorens produkt, tjenesteydelse eller et kendemærke herfor, er angivet ved programmets begyndelse, slutning eller begge steder. Sådanne angivelser må derimod ikke forekomme i programmet. I tekst-tv skal de oplysninger, der er nævnt i 1. pkt., angives på de enkelte tekst-tv-sider, som er sponsoreret.

Stk. 2. Identifikation af sponsorering fra foretagender, hvis virksomhed omfatter fremstilling eller salg af lægemidler, må ikke ske ved fremme af bestemte lægemidler, som er receptpligtige efter lov om lægemidler.

§ 81. Indholdet og programsætningen af et sponsoreret program må ikke påvirkes af sponsor på en sådan måde, at det indvirker på radioforetagendets eller medietjenesteudbyderens ansvar og redaktionelle selvstændighed.

Stk. 2. Ligeledes må programindhold og programsætning ikke påvirkes af selskaber m.v., med hvilke radio- eller fjernsynsforetagendet har indgået kommercielle aftaler i tilknytning til programvirksomheden på en sådan måde, at det indvirker på radio- eller fjernsynsforetagendets ansvar og redaktionelle selvstændighed.

§ 82. Et sponsoreret program må ikke tilskynde til afsætning af sponsors eller tredjemands varer eller tjenesteydelser og må ikke promovere disses varer eller tjenesteydelser.

§ 83. Programmer må ikke sponsoreres af virksomheder, hvis hovedvirksomhed er at producere eller sælge tobaksprodukter eller andre varer, der fortrinsvis benyttes i forbindelse med rygning.

Stk. 2. I radio, som indgår i den samlede public service-virksomhed, jf. § 11, og i fjernsyn må der ikke udsendes programmer, som er sponsoreret af arbejdsgiverorganisationer eller fagforeninger eller af politiske partier eller religiøse bevægelser.

§ 84. I fjernsyn og on demand-audiovisuelle medietjenester må nyheds- og aktualitetsprogrammer ikke sponsoreres.

Stk. 2. I radio, som ikke indgår i den samlede public service-virksomhed, jf. § 11, kan nyheds- og aktualitetsprogrammer sponsoreres.

§ 85. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om sponsorering af programmer og om, hvordan programmer, for hvilke der er betalt for sendetid, kan indgå i programvirksomheden.

Stk. 2. Kulturministeren kan herudover fastsætte nærmere regler om, at programindhold og programsætning ikke må påvirkes af selskaber m.v., med hvilke radio- eller fjernsynsforetagender har indgået kommercielle aftaler i tilknytning til programvirksomheden på en sådan måde, at det indvirker på radio- eller fjernsynsforetagendets ansvar og redaktionelle selvstændighed, jf. § 81, stk. 2.

Produktplacering i programmer

§ 85 a. Produktplacering i programmer i fjernsyn og on demand-audiovisuelle medietjenester er forbudt.

Stk. 2. Ved produktplacering forstås i denne lov visning eller omtale af en vare, en tjenesteydelse eller et varemærke som led i et programs handling mod betaling eller anden modydelse.

Stk. 3. Stk. 1 er ikke til hinder for medtagelse af eller henvisning til en vare, en tjenesteydelse eller et varemærke i et program (produktsponsorering), hvis

1) varen, tjenesteydelsen eller varemærket ikke har nogen betydelig værdi og

2) ingen relevant medietjenesteudbyder eller tilknyttet person har modtaget betaling eller anden modydelse i relation til medtagelsen af eller henvisningen til varen, tjenesteydelsen eller varemærket i programmet.

Stk. 4. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om produktplacering, herunder om fravigelse af forbuddet mod produktplacering i stk. 1, og produktsponsorering.

Kapitel 12

Forskellige bestemmelser

§ 86. Sager og dokumenter vedrørende DR’s og de regionale TV 2-virksomheders programvirksomhed og forretningsmæssige forhold i tilknytning hertil er undtaget fra lov om offentlighed i forvaltningen.

Stk. 2. Sager og dokumenter vedrørende DR’s og de regionale TV 2-virksomheders programvirksomhed og forretningsmæssige forhold i tilknytning hertil er undtaget fra forvaltningslovens kapitel 4-6.

§ 87. DR, de regionale TV 2-virksomheder, indehavere af tilladelse til programvirksomhed og registrerede foretagender skal optage og i 3 måneder opbevare alle programmer i overensstemmelse med regler, der kan fastsættes af kulturministeren. I forbindelse med behandlingen af en sag vedrørende programvirksomheden, herunder vedrørende udsendte reklamer, kan det pålægges foretagender at aflevere optagelser af programmerne. Hvis behandlingen af en sag gør det nødvendigt, kan det pålægges foretagendet at opbevare programmerne i mere end 3 måneder.

Stk. 2. Medietjenesteudbydere, der udbyder on demand-audiovisuel programvirksomhed omfattet af § 2, stk. 1, nr. 4, skal ved modtagelse af en klage over programvirksomheden opbevare en optagelse af det program, der klages over. Medietjenesteudbyderen, jf. 1. pkt., kan endvidere i forbindelse med behandlingen af en sag vedrørende programvirksomheden pålægges at aflevere en optagelse af programmet.

§ 88. Radio- og fjernsynsforetagender, der er omfattet af denne lov, er forpligtet til efter regler, der kan fastsættes af kulturministeren, at udsende meddelelser af beredskabsmæssig betydning til befolkningen.

§ 89. (Ophævet)

§ 90. Kulturministeren kan fastsætte regler om, at fjernsynsforetagenders enerettigheder til begivenheder af væsentlig samfundsmæssig interesse ikke må udnyttes på en sådan måde, at en betydelig del af befolkningen forhindres i at kunne følge sådanne begivenheder via direkte eller tidsforskudt transmission på gratis fjernsyn.

Stk. 2. Fjernsynsforetagender, der hører under dansk myndighed, må ikke udnytte enerettigheder til begivenheder, som af et andet EU-land, af et land, som Fællesskabet har indgået aftale med, eller af et land, som har tiltrådt Europarådets konvention om grænseoverskridende fjernsyn, er erklæret for at være af væsentlig samfundsmæssig interesse, på en sådan måde, at en betydelig del af befolkningen i det pågældende land er forhindret i at følge begivenhederne på gratis fjernsyn. Udnyttelsen af enerettighederne skal ske i overensstemmelse med det pågældende lands regler om hel eller delvis transmission og om samtidig eller forskudt transmission af begivenhederne.

Stk. 3. Et fjernsynsforetagende, der med eneret transmitterer en begivenhed af stor interesse for offentligheden, skal give andre fjernsynsforetagender, der er etableret inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, adgang til korte uddrag fra det transmitterende signal.

Stk. 4. Uddrag, der er givet adgang til efter stk. 3, må kun anvendes i generelle nyhedsprogrammer. Uddrag i et generelt nyhedsprogram, jf. 1. pkt., må kun anvendes i on demand-audiovisuelle medietjenester, når det samme program tilbydes tidsforskudt af den samme medietjenesteudbyder.

Stk. 5. Kulturministeren fastsætter nærmere regler om adgangen til og anvendelsen af uddrag efter stk. 3 og 4.

§ 91. Det er ikke tilladt at fremstille, importere, omsætte, besidde eller ændre dekodere eller andet dekodningsudstyr, hvis formål det er at give uautoriseret adgang til indholdet af et kodet radio- eller tv-program. Annoncering eller anden form for reklame for sådant udstyr er ikke tilladt.

§ 92. Anvendelse af radiofrekvenser med henblik på udøvelse af programvirksomhed forudsætter tilladelse udstedt af IT- og Telestyrelsen i henhold til lov om radiofrekvenser. Såfremt tilladelse i henhold til 1. pkt. inddrages, bortfalder eller tilbagekaldes, kan kulturministeren beslutte, at programtilladelsen i henhold til radio- og fjernsynsloven bortfalder.

Stk. 2. Radio- og tv-nævnet kan i forbindelse med udstedelse af programtilladelse fastsætte en frist, inden for hvilken der skal foreligge en tilladelse i henhold til lov om radiofrekvenser. Fristen kan forlænges.

§ 92 a. Kulturministeren kan fastsætte regler om fordelingen af tilskud, vilkår for anvendelse af tilskud, indsendelse af ansøgninger, regnskabsaflæggelse, revisionskompetence og revisionens udførelse m.v. vedrørende tilskud, der udbetales i medfør af lovens §§ 11 a og 43.

Stk. 2. Det Danske Filminstitut henholdsvis Radio- og tv-nævnet kan indhente yderligere materiale fra tilskudsmodtagerne til brug for Rigsrevisionen til en nøjere regnskabsgennemgang.

Stk. 3. Afgivne tilsagn bortfalder og udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt i tilfælde, hvor tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for tilskuddet eller ikke gennemfører den forudsatte aktivitet.

Stk. 4. Udbetaling af tilskud kan ske forskudsmæssigt.

Kapitel 13

Straffebestemmelser

§ 93. Med bøde straffes den, der

1) udøver programvirksomhed i strid med § 1,

2) distribuerer lyd- eller billedprogrammer i strid med § 3,

3) overtræder § 6, stk. 2,

4) tilsidesætter anmodninger fremsat af Radio- og tv-nævnet i medfør af § 39, stk. 3,

5) tilsidesætter en afgørelse i henhold til § 44,

6) undlader at lade sig registrere i overensstemmelse med § 47, stk. 1,

7) tilsidesætter en afgørelse om indstilling af programvirksomheden efter § 42, nr. 5, § 42 a, stk. 2, eller § 50, stk. 2 eller 3,

8) i gentagne eller grovere tilfælde overtræder § 70, stk. 1, 1. pkt., eller forskrifter udstedt i medfør af § 70, stk. 1, 3. pkt.,

9) overtræder § 70, stk. 1, 2. pkt.,

10) overtræder § 85 a, stk. 1,

11) overtræder § 87 eller pålæg udstedt i medfør af denne bestemmelse,

12) overtræder § 90, stk. 2,

13) undlader at give adgang til korte uddrag i henhold til § 90, stk. 3, eller

14) overtræder § 90, stk. 4.

Stk. 2. I forskrifter, der udstedes efter § 6, stk. 2, § 7, § 77, § 85, § 85 a, § 88 og § 90, stk. 1 og 5, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 94. Med bøde straffes den, som forsætligt eller groft uagtsomt overtræder § 91.

Stk. 2. Er overtrædelsen begået forsætligt og under skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel indtil 1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 299 b. Skærpende omstændigheder anses navnlig at foreligge i tilfælde, hvor udbredelse m.v. sker i erhvervsmæssigt øjemed, i en videre kreds eller under omstændigheder, hvor der er særlig risiko for omfattende overtrædelser.

Stk. 3. § 93, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse.

Kapitel 14

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser m.v.

§ 95. Loven træder i kraft den 1. januar 2003.

Stk. 2. Samtidig ophæves lov nr. 1065 af 23. december 1992 om radio- og fjernsynsvirksomhed med senere ændringer.

Stk. 3. De regler om placering og omfang af den i lovens § 54, stk. 1, nr. 4, nævnte sendetid, som kulturministeren kan fastsætte i medfør af lovens § 54, stk. 4, finder anvendelse på tilladelser, der er udstedt med virkning fra den 1. januar 2003 og senere.

§ 96. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

§ 97. Regler, der er udstedt efter den hidtidige lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. § 95, stk. 2, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af regler udstedt efter denne lov. Overtrædelser af reglerne straffes efter de hidtil gældende regler.

§ 98. Programtilladelser i henhold til lovens kapitel 9, som er udstedt efter 1. januar 2003, kan uanset bestemmelsen i § 60 ikke række ud over den 2. marts 2004.

Stk. 2. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om fravigelse af stk. 1.

Stk. 3. Kulturministeren kan uanset bestemmelsen i § 60 fastsætte regler om forlængelse af programtilladelser, der er udstedt i henhold til lovens kapitel 9 før den 1. januar 2003.

§ 99. Tilladelser til programvirksomhed, der er meddelt på tidspunktet for lovens ikrafttræden, forbliver i kraft.

Stk. 2. Kulturministeren kan fastsætte regler om lempelse af vilkår i tilladelser, der er meddelt på tidspunktet for lovens ikrafttræden.


Lov nr. 439 af 10. juni 2003 om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Ændringer som følge af lov om TV 2/DANMARK A/S) indeholder følgende bestemmelse:

§ 2

Kulturministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden. Ministeren kan herunder fastsætte, at lovens enkelte bestemmelser træder i kraft på forskellige tidspunkter. Ved ikrafttræden af lovens § 1, nr. 6, anses den selvejende institution TV 2/DANMARK for opløst.3)


Lov nr. 1437 af 22. december 2004 om ændring af radio- og fjernsynsloven indeholder følgende bestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2005.


Lov nr. 1439 af 22. december 2004 om pligtaflevering af offentliggjort materiale indeholder følgende bestemmelse:

§ 22

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2005.

Stk. 2. Kulturministeren fremsætter forslag om revision af loven senest i folketingsåret 2007-08.

Stk. 3. Lov nr. 423 af 10. juni 1997 om pligtaflevering af udgivne værker ophæves.


Lov nr. 430 af 6. juni 2005 om ændring af forskellige love og om ophævelse af lov om kommunalt samarbejde om opkrævning og inddrivelse indeholder følgende bestemmelse:

§ 70

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Loven har virkning fra den 1. november 2005, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Afgørelser om inddrivelse, der inden 1. oktober 2005 er påklaget til de hidtidige administrative klageinstanser, overgår til behandling i Landsskatteretten den 1. januar 2006, hvis de hidtidige klageinstanser ikke har færdigbehandlet klagen inden denne dato.


Lov nr. 431 af 6. juni 2005 om ændring af forskellige love indeholder følgende bestemmelse:

§ 85

Stk. 1. Loven har virkning fra den 1. november 2005, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. (Udelades)


Lov nr. 563 af 24. juni 2005 om ændring af en række love på kulturområdet indeholder følgende bestemmelse:

§ 10

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2007. Bestemmelserne i stk. 2-6 træder dog i kraft dagen efter lovens bekendtgørelse i Lovtidende.

Stk. 5. Uanset bestemmelsen i radio- og fjernsynslovens § 64, stk. 6, fungerer nævn i kommuner, der indgår i en sammenlægning med en eller flere andre kommuner, og hvis funktionsperiode udløber senest den 30. april 2006, indtil udgangen af 2006. Med virkning fra den 1. januar 2007 nedsætter kommunalbestyrelsen eller kommunalbestyrelserne et nyt nævn.4)


Lov nr. 1404 af 21. december 2005 om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og medieansvarsloven indeholder følgende bestemmelse:

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2006.

Stk. 2. Radio- og tv-nævnet kan uden forudgående udbud forlænge tilladelser til lokal radiovirksomhed ved hjælp af jordbaserede sendemuligheder, der udløber i perioden 1. januar 2006 – 31. december 2007. Tilsvarende kan nævnet i særlige tilfælde udbyde ledige sendemuligheder til andre tilladelsesindehavere i det område, som sendemuligheden er udmeldt til. Forlængelser og tilladelser kan ikke række ud over 31. december 2007.

Stk. 3. Kulturministeren fastsætter regler om de i stk. 2 nævnte forlængelser og tilladelser, herunder om fravigelse af den nævnte periode.

Stk. 4. Radio- og tv-nævnet kan efter regler fastsat af kulturministeren forlænge tilladelser til lokal fjernsynsvirksomhed, som udløber i perioden 1. januar 2006 – 31. december 2006.

Stk. 5. Tilladelser til programvirksomhed, der er meddelt på tidspunktet for lovens ikrafttræden, forbliver i kraft for resten af den periode, hvori tilladelsen er gældende.

Stk. 6. Sager om lokal programvirksomhed, der verserer på tidspunktet for lovens ikrafttræden, overgår fra de lokale radio- og fjernsynsnævn til Radio- og tv-nævnet den 1. januar 2006.

Stk. 7. Sager om tilladelse til eller registrering af lokal programvirksomhed, der verserer på tidspunktet for lovens ikrafttræden, skal færdigbehandles efter reglerne i denne lov eller bestemmelser fastsat efter loven. Andre verserende sager færdigbehandles efter de hidtil gældende regler.

Stk. 8. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om lempelse af vilkår i tilladelser, der er meddelt inden lovens ikrafttræden.


Lov nr. 1569 af 20. december 2006 om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om leje (Gennemførelse af medieaftale 2007-2010 m.v.) indeholder følgende bestemmelser:

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2007, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Lovens § 1, nr. 6, træder i kraft den 1. januar 2011.

Stk. 3. Kulturministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af lovens § 1, nr. 2.5)

§ 4

De regionale TV 2-virksomheder kan fortsat udøve anden virksomhed, der er etableret på tidspunktet for lovens ikrafttræden efter den hidtil gældende § 33, stk. 2 og 3, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. Sådan virksomhed, der efter § 33, stk. 2 og 3, som affattet ved § 1, nr. 11 og 12, i denne lov, ikke må udøves, skal dog være afviklet senest den 1. januar 2011.


Lov nr. 1336 af 19. december 2008 om ændring af kildeskatteloven, opkrævningsloven, udpantningsloven og forskellige andre love indeholder følgende bestemmelse:

§ 167

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2009, jf. dog stk. 2. § 11 finder alene anvendelse på afgørelser om lønindeholdelse, der træffes efter lovens ikrafttræden.

Stk. 2. Skatteministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse af § 9, § 99, nr. 3, § 103, § 109, nr. 4 og 5, § 117, nr. 4, § 118, nr. 1, § 136, nr. 1, 3 og 4, § 144, nr. 1 og 2, § 148, nr. 2, og § 149, nr. 2.


Lov nr. 1404 af 27. december 2008 om ændring af varemærkeloven, straffeloven, lov om radio- og fjernsynsvirksomhed samt forskellige andre love indeholder følgende bestemmelser:

§ 9

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2009.

Stk. 2-4. (Udelades)


Lov nr. 189 af 18. marts 2009 om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Forlængelse af programtilladelser til den fjerde og den femte FM-radiokanal) indeholder følgende bestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft den 1. marts 2009.


Lov nr. 426 af 30. maj 2009 om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv, ændring af must carry-reglerne, opkrævning af licens m.v.) indeholder følgende bestemmelser:

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juni 2009, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Lovens § 1, nr. 1, 2, 3, 19 og 21, træder i kraft den 1. november 2009.

Stk. 3. Tilskud i henhold til tilsagn afgivet af Radio- og tv-nævnet før lovens ikrafttræden kan fortsat udbetales.


Lov nr. 1269 af 16. december 2009 om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om ophavsret (Gennemførelse af direktivet om audiovisuelle medietjenester m.v.) indeholder følgende bestemmelser:

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 18. december 2009.

Stk. 2. § 90, stk. 3, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed som affattet ved denne lovs § 1, nr. 32, finder alene anvendelse på eneretstransmissioner, hvorom der er indgået eller forlænget aftale efter lovens ikrafttræden.

Stk. 3. Foretagender, der på tidspunktet for lovens ikrafttræden udøver programvirksomhed ved hjælp af satellit, fællesantenneanlæg, jordbaserede digitale tv-sendemuligheder, kortbølgesendemuligheder eller øvrige elektroniske kommunikationsnet, og som hører under dansk myndighed, jf. § 47, stk. 1, 1. pkt., i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed som affattet ved denne lovs § 1, nr. 18, og som ikke allerede er registreret hos Radio- og tv-nævnet, skal lade sig registrere hos nævnet senest den 1. februar 2010.

Kulturministeriet, den 6. maj 2010

Per Stig Møller

/ Lars Banke

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/65/EF af 11. december 2007 om ændring af Rådets direktiv 89/552/EØF om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne vedrørende udøvelse af tv-spredningsvirksomhed, EF-Tidende 2007 L 332, side 27, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/36/EF af 30. juni 1997, EF-Tidende 1997 L 202, side 60.

2) I henhold til lov nr. 1569 af 20. december 2006 træder bestemmelsen først i kraft den 1. januar 2011.

3) I henhold til bekendtgørelse nr. 1030 af 11. november 2003 trådte dele af loven i kraft den 17. december 2003.

4) Som følge af ophævelsen af radio- og fjernsynslovens kapitel 9, jf. lov nr. 1404 af 21. december 2005, er bestemmelsen uden praktisk betydning.

5) I henhold til bekendtgørelse nr. 1046 af 29. oktober 2008 trådte § 1, nr. 2, i kraft den 1. november 2008.