Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Den fulde tekst

Cirkulære om organisationsaftale for administrative medarbejdere og aftale om nyt lønsystem for administrative tjenestemænd i Naviair under Trafikforbundets område

Generelle bemærkninger

1. Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II har indgået vedlagte organisationsaftale for administrative medarbejdere i Naviair, der er overgået fra tjenestemandsansættelse til overenskomstansættelse.

Organisationsaftalen udgør sammen med fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II, Lærernes Centralorganisation og Overenskomstansattes Centralorganisation det samlede overenskomstgrundlag.

2. For administrative tjenestemænd i Naviair under Trafikforbundets område har Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II indgået vedlagte aftale om nyt lønsystem.

Ikrafttræden

Cirkulæret har virkning fra den 1. oktober 2008.

Organisationsaftale for administrative medarbejdere i Naviair under Trafikforbundets område

Denne organisationsaftale supplerer og/eller fraviger fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II, Lærernes Centralorganisation og Overenskomstansattes Centralorganisation (CO II/LC/OC-fællesoverenskomsten).

§ 1. Dækningsområde

Organisationsaftalen omfatter administrative medarbejdere i Naviair under Trafikforbundets område, der er overgået fra tjenestemandsansættelse til overenskomstansættelse.

Stk. 2. Organisationsaftalen omfatter ikke stillinger, der er klassificeret i lønramme 37 og højere, eller som efter aftalens ikrafttræden klassificeres i lønramme 37 eller højere.

Stk. 3. Uanset bestemmelsen i § 1, stk. 4, nr. 1, i fællesoverenskomsten finder organisationsaftalen anvendelse for ansatte, der som personlig ordning har bevaret ret til tjenestemandspension mv.

Cirkulærebemærkning til § 1, stk. 3:

Ansatte, der som en personlig ordning har bevaret ret til tjenestemandspension mv., bevarer retten til forudlønning.

§ 2. Lønsystemet mv.

Lønsystemet er aftalt i henhold til den enhver tid gældende rammeaftale om nye lønsystemer, hvis bestemmelser gælder, hvor intet andet måtte være nævnt i denne aftale.

Stk. 2. Lønsystemet består af en basisløn, jf. § 3, og en tillægsdel, jf. § 4. Tillægsdelen omfatter lokalt aftalte funktionstillæg, kvalifikationstillæg, engangsvederlag og resultatløn.

Stk. 3. Ved ansættelse på deltid ydes forholdsmæssig løn.

Stk. 4. Alle basislønninger og tillæg er angivet i årligt grundbeløb (niveau 1. oktober 1997).

Stk. 5. Den timeløn, der lægges til grund ved beregning af overarbejdsgodtgørelse, udgør 1/1924 af den samlede faste løn (inkl. evt. personligt tillæg (udligningstillæg) samt eventuelle tillæg, der er videreført fra det gamle lønsystem, men ekskl. eventuelle rådighedstillæg). Dertil ydes overtidstillæg efter reglerne i aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten.

Cirkulærebemærkninger til § 2:

Basisløn og tillæg reguleres i henhold til rammeaftalen om nye lønsystemer. Eventuelle tillæg, som tidligere har været uregulerede, reguleres fortsat ikke.

§ 3. Basisløn og udligningstillæg

§ 3, § 8 og § 10, stk. 2, i aftale om nyt lønsystem for administrative tjenestemænd i Naviair finder tilsvarende anvendelse.

Cirkulærebemærkning til § 3:

Dette indebærer, at den ansatte ved overgang til overenskomstvilkår indplaceres med den basisløn og de tillæg, der er fastlagt i aftale om nyt lønsystem for administrative tjenestemænd i Naviair.

§ 4. Tillæg mv.

Der kan lokalt aftales tillæg for særlige funktioner, der varetages i stillingen eller stillingsgruppen.

Stk. 2. Der kan lokalt aftales tillæg for kvalifikationer mv., det vil sige på grundlag af den ansattes faglige og personlige kvalifikationer, kvaliteten i opgavevaretagelsen, balancen i forhold til tilsvarende stillinger på det øvrige arbejdsmarked eller af hensyn til rekruttering og fastholdelse.

Stk. 3. Tillæg efter stk. 1 og 2 kan aftales i form af varige tillæg eller midlertidige tillæg, jf. § 5.

Stk. 4. Herudover kan der lokalt aftales engangsvederlag, f.eks. som honorering af en særlig indsats, jf. § 6.

Stk. 5. Der kan lokalt aftales supplerende resultatbaserede lønordninger, efter hvilke der udbetales resultatløn i form af tillæg for den pågældende måleperiode, i det omfang de på forhånd definerede mål er opnået.

§ 5. Forhandling og aftale af varige og midlertidige tillæg

Aftaler om varige og midlertidige tillæg til ansatte, som forud for overgang til nyt lønsystem har varetaget en stilling klassificeret under lønramme 35, indgås mellem ansættelsesmyndigheden og den forhandlingsberettigede organisation eller den, som organisationen har delegeret forhandlings- og aftaleretten til.

Stk. 2. Aftaler om varige og midlertidige tillæg til ansatte, som forud for overgang til nyt lønsystem har varetaget en stilling klassificeret i lønramme 35 og derover, indgås på grundlag af en forhandling mellem ledelsen og den enkelte ansatte, som kan vælge under forhandlingen at lade sig bistå af den forhandlingsberettigede organisation. Resultatet af forhandlingen indsendes til den forhandlingsberettigede organisations godkendelse.

Stk. 3. Hvis resultatet af forhandlingen ikke kan godkendes, kan den forhandlingsberettigede organisation inden for en frist af 10 arbejdsdage fra modtagelsen af resultatet af forhandlingerne kræve optaget forhandling med ledelsen. Såfremt et sådant krav ikke er fremsat inden fristens udløb, anses forhandlingsresultatet for godkendt af organisationen. Ved beregning af fristen ses bort fra perioden 1.- 15. juli. Fristen kan ved aftale forlænges.

Stk. 4. Såfremt den ansatte ikke selv ønsker at forhandle varige og midlertidige tillæg med ledelsen, føres forhandlingen med henblik på indgåelse af aftale herom direkte mellem ansættelsesmyndigheden og den forhandlingsberettigede organisation.

§ 6. Forhandling og aftale af engangsvederlag

Engangsvederlag til ansatte, som forud for overgang til nyt lønsystem har varetaget en stilling klassificeret under lønramme 35, aftales mellem ledelsen og den forhandlingsberettigede organisation eller den, som organisationen har delegeret forhandlings- og aftaleretten til.

Stk. 2. For ansatte, som forud for overgang til nyt lønsystem har varetaget en stilling klassificeret i lønramme 35 og derover, fastsættes engangsvederlag af ledelsen efter forhandling med den enkelte ansatte. Engangsvederlag kan f.eks. ydes som honorering af særlig indsats, resultatløn og honorering af merarbejde.

§ 7. Pension

Tjenestemænd overgået til overenskomstansættelse er omfattet af aftale om pensionsforhold for gruppen, jf. bilag 1.

Stk. 2. Der kan som supplement lokalt aftales pensionsbidrag af varige og midlertidige tillæg. I givet fald indbetaler ansættelsesmyndigheden et pensionsbidrag på 18 pct. af tillægget.

Stk. 3. Pensionsbidraget indbetales af ansættelsesmyndigheden til CO II Konto i PFA. Af pensionsbidraget anses 1/3 for at være den ansattes eget bidrag. Lønspecifikationen skal indeholde oplysning herom.

Stk. 4. Den supplerende pensionsordning er omfattet af bestemmelserne i aftale af 22. april 2002 om pensionsbidrag af visse faste tillæg.

Cirkulærebemærkning til § 5:

Ved OK08 er det aftalt som ændring til rammeaftalen om nye lønsystemer, at der lokalt kan aftales pensionsbidrag af engangsvederlag og resultatløn. I givet fald udgør pensionsbidraget 18 pct.

§ 8. Midlertidig tjeneste i højere stilling

Under midlertidig tjeneste i højere stilling anvendes de for statens tjenestemænd gældende regler.

§ 9. Arbejdstid

De ansatte er omfattet af den til enhver tid gældende aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten.

§ 10. Øvrige bestemmelser

De ansatte er ikke omfattet af aftalerne om lokal- og chefløn.

§ 11. Ikrafttræden mv.

Organisationsaftalen har virkning fra den 1. oktober 2008 og kan af parterne opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst til den 31. marts 2011.

   
København, den 19. marts 2010.
 
   
Statstjenestemændenes Centralorganisation II
Peter Ibsen
Trafikforbundet
Jes Brinch
Finansministeriet
P.M.V.
E.B.
Mogens Esmarch

Personalestyrelsen, den 26. marts 2010

Helle Hoff


Aftale om nyt lønsystem for administrative tjenestemænd i Naviair under Trafikforbundets område

§ 1. Dækningsområde

Aftalen omfatter administrative tjenestemænd i Naviair under Trafikforbundets område.

Stk. 2. Bestemmelserne i aftalen supplerer og/eller erstatter bestemmelserne i lønjusteringsaftalen, klassificeringsaftaler og andre lønaftaler.

Stk. 3. Aftalen omfatter ikke stillinger, der er klassificeret i lønramme 37 og højere, eller som efter aftalens ikrafttræden klassificeres i lønramme 37 eller højere.

§ 2. Lønsystemet mv.

Lønsystemet er aftalt i henhold til den enhver tid gældende rammeaftale om nye lønsystemer, hvis bestemmelser gælder, hvor intet andet måtte være nævnt i denne aftale.

Stk. 2. Lønsystemet består af en basisløn, jf. § 3, og en tillægsdel, jf. § 4. Tillægsdelen omfatter lokalt aftalte funktionstillæg, kvalifikationstillæg, engangsvederlag og resultatløn.

Stk. 3. Ved ansættelse på deltid ydes forholdsmæssig løn.

Stk. 4. Den timeløn, der lægges til grund ved beregning af overarbejdsgodtgørelse, udgør 1/1924 af den samlede faste løn (inkl. evt. personligt tillæg (udligningstillæg) samt eventuelle tillæg, der er videreført fra det gamle lønsystem, men ekskl. eventuelle rådighedstillæg). Dertil ydes overtidstillæg efter reglerne i aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten.

Cirkulærebemærkninger til § 2:

Basisløn og tillæg reguleres i henhold til rammeaftalen om nye lønsystemer. Eventuelle tillæg, som tidligere har været uregulerede, reguleres fortsat ikke.

§ 3. Basisløn

Bestemmelserne i stk. 2-3 træder i stedet for hidtil gældende klassificeringsaftaler.

Stk. 2. De ansatte indplaceres på en basisløn, der svarer til den hidtidige skalaløn tillagt ikke-pensionsgivende varige tillæg. Basislønnen fastsættes i årligt grundbeløb (niveau 1. oktober 1997) i hele hundrede kr., som er lig med eller nærmest over den hidtidige skalaløn tillagt ikke-pensionsgivende tillæg.

Cirkulærebemærkning til § 3, stk. 2:

De ansatte ydes herudover et udligningstillæg svarende til hidtidige pensionsgivende tillæg, jf. § 10, stk. 2.

Stk. 3. Alle basislønninger og tillæg er angivet i årligt grundbeløb (niveau 1. oktober 1997).

§ 4. Tillæg mv.

Der kan lokalt aftales tillæg for særlige funktioner, der varetages i stillingen eller stillingsgruppen.

Stk. 2. Der kan lokalt aftales tillæg for kvalifikationer mv., det vil sige på grundlag af den ansattes faglige og personlige kvalifikationer, kvaliteten i opgavevaretagelsen, balancen i forhold til tilsvarende stillinger på det øvrige arbejdsmarked eller af hensyn til rekruttering og fastholdelse.

Stk. 3. Tillæg efter stk. 1 og 2 kan aftales i form af varige tillæg eller midlertidige tillæg, jf. § 5.

Stk. 4. Herudover kan der lokalt aftales engangsvederlag, f.eks. som honorering af en særlig indsats, jf. § 6.

Stk. 5. Der kan lokalt aftales supplerende resultatbaserede lønordninger, efter hvilke der udbetales resultatløn i form af tillæg for den pågældende måleperiode, i det omfang de på forhånd definerede mål er opnået.

§ 5. Forhandling og aftale af varige og midlertidige tillæg

Aftaler om varige og midlertidige tillæg til ansatte, som forud for overgang til nyt lønsystem har varetaget en stilling klassificeret under lønramme 35, indgås mellem ansættelsesmyndigheden og den forhandlingsberettigede organisation eller den, som organisationen har delegeret forhandlings- og aftaleretten til.

Stk. 2. Aftaler om varige og midlertidige tillæg til ansatte, som forud for overgang til nyt lønsystem har varetaget en stilling klassificeret i lønramme 35 og derover, indgås på grundlag af en forhandling mellem ledelsen og den enkelte ansatte, som kan vælge under forhandlingen at lade sig bistå af den forhandlingsberettigede organisation. Resultatet af forhandlingen indsendes til den forhandlingsberettigede organisations godkendelse.

Stk. 3. Hvis resultatet af forhandlingen ikke kan godkendes, kan den forhandlingsberettigede organisation inden for en frist af 10 arbejdsdage fra modtagelsen af resultatet af forhandlingerne kræve optaget forhandling med ledelsen. Såfremt et sådant krav ikke er fremsat inden fristens udløb, anses forhandlingsresultatet for godkendt af organisationen. Ved beregning af fristen ses bort fra perioden 1.- 15. juli. Fristen kan ved aftale forlænges.

Stk. 4. Såfremt den ansatte ikke selv ønsker at forhandle varige og midlertidige tillæg med ledelsen, føres forhandlingen med henblik på indgåelse af aftale herom direkte mellem ansættelsesmyndigheden og den forhandlingsberettigede organisation.

§ 6. Forhandling og aftale af engangsvederlag

Engangsvederlag til ansatte, som forud for overgang til nyt lønsystem har varetaget en stilling klassificeret under lønramme 35, aftales mellem ledelsen og den forhandlingsberettigede organisation eller den, som organisationen har delegeret forhandlings- og aftaleretten til.

Stk. 2. For ansatte, som forud for overgang til nyt lønsystem har varetaget en stilling klassificeret i lønramme 35 og derover, fastsættes engangsvederlag af ledelsen efter forhandling med den enkelte ansatte. Engangsvederlag kan f.eks. ydes som honorering af særlig indsats, resultatløn og honorering af merarbejde.

§ 7. Pension

Tjenestemandsansatte i Naviair med ret til tjenestemandspension er omfattet af aftale om pensionsforhold for gruppen, jf. bilag 1.

Stk. 2. Der kan som supplement lokalt aftales pensionsbidrag af varige og midlertidige tillæg. I givet fald indbetaler ansættelsesmyndigheden et pensionsbidrag på 18 pct. af tillægget

Stk. 3. Pensionsbidraget indbetales af ansættelsesmyndigheden til CO II Konto i PFA. Af pensionsbidraget anses 1/3 for at være den ansattes eget bidrag. Lønspecifikationen skal indeholde oplysning herom.

Stk. 4. Den supplerende pensionsordning er omfattet af bestemmelserne i aftale af 22. april 2002 om pensionsbidrag af visse faste tillæg.

Cirkulærebemærkning til § 7:

Ved OK08 er det aftalt som ændring til rammeaftalen om nye lønsystemer, at der lokalt kan aftales pensionsbidrag af engangsvederlag og resultatløn. I givet fald udgør pensionsbidraget 18 pct.

§ 8. Genforhandling af basisløn ved avancement

Ved avancement til højere stilling fastsættes en ny basisløn ved aftale mellem ansættelsesmyndigheden og den forhandlingsberettigede organisation.

Stk. 2. Hvis basislønnen udgør 336.500 kr. eller højere, er den ansatte omfattet af forhandlingsreglerne i § 5, stk. 2-4, og § 6, stk. 2.

§ 9. Øvrige bestemmelser

De ansatte er ikke omfattet af aftalerne om lokal- og chefløn.

§ 10. Overgang for allerede ansatte til det nye lønsystem

Alle ansatte overgår med virkning fra 1. oktober 2008 til det nye lønsystem, jf. §§ 2-7.

Stk. 2. Der ydes et personligt pensionsgivende udligningstillæg svarende til hidtidige pensionsgivende tillæg, der ikke videreføres i det nye lønsystem. Tillægget ydes som et lokalt kvalifikationstillæg i henhold til § 4, stk. 2, eller eventuelt, hvis der lokalt er enighed herom, som et lokalt funktionstillæg i henhold til § 4, stk. 1.

Stk. 3. Hidtidige midlertidige tillæg opretholdes som midlertidige tillæg i den aftalte periode.

Stk. 4. Allerede ansatte, der ikke ved overgangen til det nye lønsystem oppebærer slutløn i det hidtidige lønforløb, sikres endvidere et tillæg/en tillægsforhøjelse svarende til værdien af førstkommende anciennitetsstigning med virkning fra det tidspunkt, da anciennitetsoprykningen ville være sket efter det hidtidige lønsystem. Tillægget/tillægsforhøjelsen ydes dog kun i det omfang, der ikke i forbindelse med overgangen til det nye lønsystem pr. 1. oktober 2008 er aftalt en samlet løn, der er højere end hidtidig løn inkl. førstkommende anciennitetstrin.

§ 11. Ikrafttræden mv.

Aftalen har virkning fra den 1. oktober 2008 og kan af parterne opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst til den 31. marts 2011.

   
København, den 19. marts 2010.
 
   
Statstjenestemændenes Centralorganisation II
Peter Ibsen
Trafikforbundet
Jes Brinch
Finansministeriet
P.M.V.
E.B.
Mogens Esmarch


Bilag 1

Aftale om pensionsforhold for administrative tjenestemænd i Naviair under Trafikforbundets forhandlingsområde

I henhold til § 3 i aftale af 19. december 2003 om pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o.lign. i forbindelse med nye lønsystemer aftales følgende:

§ 1. Dækningsområde

Aftalen omfatter administrative tjenestemænd på nyt lønsystem i Naviair under Trafikforbundets forhandlingsområde.

§ 2. Pensionsgivende skalatrinsforløb

De i § 1 omhandlede tjenestemænd optjener - i medfør af § 3, stk. 1, i aftale af 19. december 2003 om pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o. lign. i forbindelse med nye lønsystemer - tjenestemandspensionsret efter følgende skalatrinsforløb:

Briefingmedarbejdere aflønnet efter skalatrin 24, 25, 26, 27, 28 (lønramme 19) i tidligere lønsystem:

Optjener tjenestemandspensionsret efter følgende skalatrinsforløb:

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.

Alle trin er 2-årige. Skalatrin 29 og 30 er tillagt det hidtil gældende skalatrinsforløb for tjenestemandspensionsret. Skalatrin 29 opnås efter 2 år på skalatrin 28, uanset om tiden på skalatrin 28 helt eller delvis ligger før denne aftales virkningstidspunkt. Hvis mindst 2 år på skalatrin 28 er opnået, opnås skalatrin 29 fra denne aftales virkningstidspunkt. Skalatrin 30 opnås efter 2 år på skalatrin 29 dog senest efter i alt 4 år på skalatrin 28 og eventuelt skalatrin 29, uanset om tiden på skalatrin 28 helt eller delvis ligger før denne aftales virkningstidspunkt. Hvis mindst 4 år på skalatrin 28 er opnået, opnås skalatrin 30 fra denne aftales virkningstidspunkt.

Viceluftfartsinspektører aflønnet efter skalatrin 31, 33, 35, 37 (lønramme 25) i tidligere lønsystem:

Optjener tjenestemandspensionsret efter følgende skalatrinsforløb:

31, 33, 35, 37, 39.

Alle trin er 2-årige. Skalatrin 39 er tillagt det hidtil gældende skalatrinsforløb for tjenestemandspensionsret og opnås efter 2 år på skalatrin 37, uanset om tiden på skalatrin 37 helt eller delvis ligger før denne aftales virkningstidspunkt. Hvis mindst 2 år på skalatrin 37 er opnået, opnås skalatrin 39 fra denne aftales virkningstidspunkt.

Viceluftfartsinspektører aflønnet efter skalatrin 33, 35, 37, 39 (lønramme 27) i tidligere lønsystem:

Optjener tjenestemandspensionsret efter følgende skalatrinsforløb:

33, 35, 37, 39, 41.

Alle trin er 2-årige. Skalatrin 41 er tillagt det hidtil gældende skalatrinsforløb for tjenestemandspensionsret og opnås efter 2 år på skalatrin 39, uanset om tiden på skalatrin 39 helt eller delvis ligger før denne aftales virkningstidspunkt. Hvis mindst 2 år på skalatrin 39 er opnået, opnås skalatrin 41 fra denne aftales virkningstidspunkt.

Luftfartsinspektører aflønnet efter skalatrin 40, 42, 44 (lønramme 31) i tidligere lønsystem:

Optjener tjenestemandspensionsret efter følgende skalatrinsforløb:

40, 42, 44, 46.

Alle trin er 2-årige. Skalatrin 46 er tillagt det hidtil gældende skalatrinsforløb for tjenestemandspensionsret og opnås efter 2 år på skalatrin 44, uanset om tiden på skalatrin 44 helt eller delvis ligger før denne aftales virkningstidspunkt. Hvis mindst 2 år på skalatrin 44 er opnået, opnås skalatrin 46 fra denne aftales virkningstidspunkt.

Luftfartsinspektører aflønnet efter skalatrin 43, 45 (lønramme 32) i tidligere lønsystem:

Optjener tjenestemandspensionsret efter følgende skalatrinsforløb:

43, 45, 47.

Alle trin er 2-årige. Skalatrin 47 er tillagt det hidtil gældende skalatrinsforløb for tjenestemandspensionsret og opnås efter 2 år på skalatrin 45, uanset om tiden på skalatrin 45 helt eller delvis ligger før denne aftales virkningstidspunkt. Hvis mindst 2 år på skalatrin 45 er opnået, opnås skalatrin 47 fra denne aftales virkningstidspunkt.

Luftfartsinspektører aflønnet efter skalatrin 47 (lønramme 34) i tidligere lønsystem:

Optjener tjenestemandspensionsret efter følgende skalatrinsforløb:

47, 48.

Skalatrin 48 er tillagt det hidtil gældende skalatrinsforløb for tjenestemandspensionsret og opnås efter 2 år på skalatrin 47, uanset om tiden på skalatrin 47 helt eller delvis ligger før denne aftales virkningstidspunkt. Hvis mindst 2 år på skalatrin 47 er opnået, opnås skalatrin 48 fra denne aftales virkningstidspunkt.

Administrative tjenestemænd i Naviair, hvor der er indgået aftale om, at den ansatte er indplaceret i en anden lønramme end det hidtidige gældende pensionsskalatrinsforløb for ovennævnte tjenestemænd, tillægges 2 ekstra skalatrin til slutskalatrinnet i lønrammeforløbet eller til det pensionsskalatrin den enkelte tjenestemand på tidspunktet for implementering af denne aftale er indplaceret på, dog maksimalt til skalatrin 48.

Hvis det hidtidige skalatrinsforløb er baseret på løntrin svarende til 2 skalatrin, opnås de 2 ekstra skalatrin, når den enkelte tjenestemand i 2 år har haft ret til tjenestemandspension fra det samme skalatrin, som den pågældende jf. ovenstående er indplaceret på, uanset om tiden helt eller delvis ligger før denne aftales virkningstidspunkt. Hvis mindst 2 år på det hidtidige pensionsberettigende skalatrin er opnået, tillægges de 2 ekstra trin fra denne aftales virkningstidspunkt.

Hvis det hidtidige skalatrinsforløb er baseret på løntrin svarende til 1 skalatrin, opnås det første skalatrin, når den enkelte tjenestemand i 2 år har haft ret til tjenestemandspension fra det samme skalatrin, som den pågældende jf. ovenstående er indplaceret på, uanset om tiden helt eller delvis ligger før denne aftales virkningstidspunkt. Hvis mindst 2 år på det hidtidige pensionsberettigende skalatrin er opnået, tillægges det første skalatrin fra denne aftales virkningstidspunkt. Det andet skalatrin opnås efter 2 år på det første skalatrin dog senest efter i alt 4 år på det hidtidige pensionsberettigende skalatrin og eventuelt det første skalatrin, uanset om tiden på det hidtidige pensionsberettigende skalatrin helt eller delvis ligger før denne aftales virkningstidspunkt. Hvis mindst 4 år på det hidtidige pensionsberettigende skalatrin er opnået, tillægges det andet skalatrin fra denne aftales virkningstidspunkt.

Hvis en tjenestemand avancerer til højere stilling inden for eget ansættelsesområde, opnås i pensionsmæssig henseende et ekstra skalatrin fra avancementstidspunktet, dog maksimalt til skalatrin 48, hvorefter den resterende del af pensionsskalaen forskydes med et skalatrin, jfr. § 3, stk. 4-5 i aftalen af 19. december 2003. Den enkelte tjenestemand kan kun opnå ét ekstra skalatrin i forbindelse med avancement, uanset hvor mange avancementer den pågældende opnår.

§ 3. Ikrafttrædelse mv.

Denne aftale træder i kraft og har virkning fra 1. april 2010.

Stk. 2. For tjenestemænd, der er pensioneret inden for tidsrummet 1. oktober 2008 og indtil denne aftales virkningstidspunkt, og som på pensioneringstidspunktet opfyldte betingelserne for oprykning til skalatrin 29 eller skalatrin 30 (briefingmedarbejdere), skalatrin 39 (viceluftfartsinspektører lønramme 25), skalatrin 41 (viceluftfartsinspektører lønramme 27), skalatrin 46 (luftfartsinspektører lønramme 31), skalatrin 47 (luftfartsinspektører lønramme 32), skalatrin 48 (luftfartsinspektører lønramme 34), eller opfyldte betingelserne for at få tillagt 2 ekstra skalatrin (administrative tjenestemænd indplaceret i en anden lønramme), omberegnes pensionen på grundlag heraf med virkning fra pensioneringstidspunktet.

Stk. 3. Denne aftale kan ikke opsiges uden sammenhæng med aftale af 19. december 2003 om pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o.lign. i forbindelse med nye lønsystemer.

   
København, den 23. marts 2010.
 
   
Statstjenestemændenes Centralorganisation II
Peter Ibsen
Finansministeriet
P.M.V.
E.B.
Pia Staniok

Redaktionel note
  • Udsendt som Perst.nr. 014-10