Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Bladet havde bragt et portrætinterview af en chef fra en stor virksomhed. Klageren havde godkendt artiklen, hvorefter bladet efterfølgende tilføjede nogle negative oplysninger om klagers virksomhed, der ikke var forelagt klageren. Klageren fandt de tilføjede oplysninger fejlagtige og mente, det var et brud på deres aftale om artiklen. Nævnet udtalte, at bladet havde ret til at redigere i artiklen og bemærkede, at det i øvrigt ikke fremstod som om, at klageren havde accepteret de påstande, der ikke var blevet ham forelagt. God presseskik var ikke tilsidesat.
Den fulde tekst

Kendelse fra Pressenævnet

Adm. direktør K, SAS, har klaget til Pressenævnet over en artikel bragt i Ingeniøren den 28. december 2001, idet han mener, at god presseskik er tilsidesat.

Af artiklen med overskriften "SAS-chef i stormvejr" fremgik bl.a.

-----

"Fasten your seatbelts it´s gonna be a rocky ride!" Sådan burde det have lydt, da [klageren] indtog chefstolen i SAS for godt et halvt år siden. Men det gjorde det ikke. Slet ikke. Den lune, solrige forårsdag tegnede det skandinaviske flyselskabs fremtid sig så lys og lykkelig, som tilværelsen kun kan se ud i maj.

Selskabet var trimmet og strategien klar: K´s hovedopgaver ville blive at sørge for, at SAS fik 50 pct. flere passagerer, 5.000 nye medarbejdere og en forrentning af kapitalen på mindst 12 pct. Og det var ikke opgaver, han anså for specielt vanskelige.

Men så kom virkeligheden tordnende ind på radaren i et hysterisk tempo. Fire begivenheder ændrede dagsordenen, livet i SAS og K´s job dramatisk:

18. juli: SAS idømmes af EU en bøde på 219 mio. kr. for ulovlig karteldannelse med Maersk Air. Skandalen koster først men efter manges mening for langsomt vicekoncernchef Vagn Sørensen jobbet, siden går den samlede SAS-bestyrelse af.

11. september: Terror-aktionerne i USA fratager folk lysten til at flyve.

8. oktober : SK686 forulykker i Milanos Lufthavn og alle 118 om bord omkommer.

6. november: Regnskabstallene tegner så ildravende røde, at koncernledelsen må lancere en sparepakke, der betyder et farvel til i alt 3.600 ansatte og 21 fly. Underskuddet år 2001 ventes at blive et minus på 1,5-2 mia. svenske kroner.

Oveni kunne Ingeniøren så i december fortælle, at en havarirapport har afsløret mangler i SAS vedligeholdelsesprocedurer. Til trods for at man vidste, der var fejl på begge motorer, blev et DC9-fly i april 2000 sendt i luften. Umiddelbart efter starten eksploderede den ene motor. Det lykkedes dog piloten at nødlande flyet.

.. "

Klageren har oplyst, at artiklen, der er et portræt af klager, blev forelagt klager af journalisten, der medtog nogle enkelte rettelser, som klager havde til teksten, hvorefter klager godkendte artiklen.

Klageren har anført, at bladet efterfølgende har føjet et afsnit til artiklen om en meget kontroversiel sag, hvor den virksomhed, klager repræsenterer, er beskyldt for bevidst at sætte passagerernes sikkerhed på spil. Det siger sig selv, at klager aldrig ville deltage i et stort portrætinterview, hvis han havde vidst, at man bag hans ryg, og uden han havde mulighed for at svare, ville bringe noget sådant til torvs. At bladets påstande er positivt forkerte, skal kun nævnes for fuldstændighedens skyld.

Klageren har i den forbindelse anført, at det er betænkeligt, at et medie på den måde kan indgå aftaler om medvirken i større artikler og derefter ændre radikalt på forudsætningerne. Det springende punkt er, at bladet da det modtog klagers rettelser var helt på det rene med, at man ville bringe stærkt kontroversielle oplysninger om SAS. Det undlod man at meddele klager, ligesom man undlod at meddele, at disse artikler nu var omtalt i portrætinterviewet. Enhver ved, at det ikke er muligt at udarbejde et sådant portræt uden klagers aktive medvirken. Det kommer derfor til at fremstå, som om klager har godkendt artiklen og dermed accepteret bladets påstande, hvilket klager ikke har gjort. Alene af den grund, at de er fejlagtige. Det er korrekt, at klager har gjort ophævelser over en ledende artikel, der yderligere strammede konklusionerne fra artiklerne.

Klageren har endvidere anført, at det er hans opfattelse, at bladet var i ond tro, da man bragte de kontroversielle artikler, idet chefen for havarikommissionen i Danmark havde undsagt bladets udlægning, allerede inden de blev bragt. Ved at bringe oplysningerne fra artiklerne i portrætartiklen bruger man således klagers navn til at sandsynliggøre artikler, som man ved er forkerte. Det sker uden klagers vidende, selv om man havde alle muligheder for at drøfte sagen med klager.

Klageren har endelig oplyst, at da bladet bragte de samme ubegrundede artikler i det almindelige ugeblad, henvendte klager sig til redaktøren og bad ham om at fjerne portrætartiklen fra det kommende nummer. Klager fik at vide, at det ikke teknisk kunne lade sig gøre. Klager fik ikke oplyst, at man havde valgt at lave en sådan tilføjelse.

Bladet har oplyst, at man ikke har ændret på forudsætningerne i forbindelse med portrætartiklen med klager. Dette hænger sammen med, at der hverken før, under eller efter interviewet er aftalt forudsætninger eller særlige betingelser med klager. Der har alene eksisteret en aftale om, at klager skulle lade sig interviewe til en portrætartikel i bladets årlige specialmagasin "Året Rundt".

Bladet har oplyst, at interviewet blev gennemført i Stockholm den 26. november 2001. Klager havde forud for interviewet givet udtryk for, at han var bekendt med bladet og særnummeret "Året Rundt". Da interviewet var overstået, blev klager spurgt, om han havde lyst til at se artiklen, så han eventuelt kunne reagere. Det takkede klager ja til, og et udkast blev sendt til klager den 28. november 2001. Dagen efter vendte klager tilbage og sagde, at artiklen var god, men at han havde et par smårettelser, som han ville vende tilbage med efter en rejse i USA. Den 4. december 2001 ringede klager med sine rettelser, der blev accepteret af journalisten og indføjet direkte på ombrydningsskærmen i portrætartiklen, der i mellemtiden var blevet redigeret og layoutet.

Bladet har anført, at der intet er i forløbet, der kunne give klager anledning til at tro, at han havde hånds- og halsret over den færdige artikel i bladet. Journalisten har opbygget sin artikel som en blanding af elementer fra interviewet, anden research og egne iagttagelser. Journalist og redaktionssekretær har efterfølgende redigeret artiklen, idet der er rettet op på sproglige uklarheder, føjet til og trukket fra, sådan som det rutinemæssigt sker med en hvilken som helst artikel under redigering og layout. Under redigeringen føjede journalisten et ekstra afsnit ind i sin egen indledning, hvor hun i forvejen opremser de negative hændelser, der har præget klagers første år som koncernchef i SAS. Journalisten vurderede, at det i denne opremsning ville være naturligt også at nævne den allerseneste sag, hvor der i bladets ordinære ugeavis blev rettet kritik af selskabets sikkerhedssystemer i forbindelse med et konkret motorhavari. Der var tale om en opremsning af hændelser, der ikke havde klager som kilde, men som var alment kendte hændelser.

Bladet har videre oplyst, at den 5. december 2001 blev de færdige sider sendt til ekstern repro-behandling. Den 7. december 2001 ringede klager til bladet. Klager var vred over nogle artikler og en leder, som bladet samme dag bragte i den ordinære avis, idet klager mente, at bladet på et urigtigt og urimeligt grundlag stillede spørgsmålstegn ved SAS sikkerhed. Klager krævede en skriftlig og uforbeholden undskyldning over tonen i lederen og to artikeloverskrifter, og samtidig forlangte han at få portrætartiklen trukket tilbage. Bladet opfordrede i den forbindelse klager til at påpege konkrete fejl eller mangler i behandlingen af sikkerhedsproblemerne, idet bladet som princip altid tydeligt og ufortrødent retter og beklager, når man har taget fejl, hvorimod man naturligvis ikke bringer undskyldninger, blot fordi en part i en sag ikke kan lide f.eks. "tonen i en leder". Klager vendte ikke tilbage derefter. Bladet har i øvrigt gennem december 2001 og januar 2002 fortsat sin artikelserie om sikkerhedsforholdene i SAS.

Bladet har i den forbindelse anført, at man ikke kunne nå at trække portrætartiklen tilbage, men at det under alle omstændigheder ville være betænkeligt, hvis en professionel og medievant person som klager kunne trække sin medvirken i en artikel tilbage især når artiklens indhold ikke havde meget med den opståede konflikt at gøre, og når han i øvrigt havde godkendt samtlige de dele af artiklen, der byggede på ham selv som kilde.

Bladet har til klagers anførsel om, at han ikke "fik et ord at vide om, at man havde valgt at lave en sådan tilføjelse", anført, at baggrunden for, at bladet valgte at tilføje et afsnit om de seneste artikler om SAS motorhavari, var, at læserne ellers kunne undre sig over, at denne sag ikke var nævnt i rækken af hændelser, når "Året Rundt", der som magasin har en lang produktionstid, kom læserne i hænde mellem jul og nytår. Det, der for bladet var ét blandt flere rutinemæssige redigeringstiltag, fremstår åbenbart for klager som noget, bladet bevidst har sat ind for at genere ham og SAS. Sådan tænker man simpelthen ikke hos indklagede.

Bladet kan på den baggrund ikke anerkende, at bladet skulle have handlet i strid med god presseskik.

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget: Axel Kierkegaard, Aage Lundgaard, Tage Clausen og Ole Askvig.

Pressenævnet udtaler:

Pressenævnet bemærker indledningsvis, at redaktøren i overensstemmelse med det almindelige princip om redaktørens ret til at redigere mediet er berettiget til at beslutte, hvad man vil bringe i mediet, og at det kan lægges til grund, at der med klageren ikke var indgået aftale, der indebar en fravigelse af dette princip.

Nævnet finder ikke grundlag for at udtale kritik i anledning af, at bladet valgte at lave en tilføjelse til rækken af negative hændelser, der har ramt SAS, mens klager har været administrerende direktør. Nævnet bemærker samtidig, at SAS i den ordinære udgave af bladet den 7. december 2001 har kommenteret det spørgsmål, som bladets tilføjelse i portrætartiklen vedrører.

Nævnet finder samtidig anledning til at bemærke, at det efter nævnets opfattelse ikke på nogen måde i artiklen fremstår, som om at klager har accepteret de påstande, der er bragt i den ordinære udgave af bladet om flysikkerheden hos SAS.

Afsagt den 10. april 2002.