Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen

I medfør af § 52, 1. pkt., i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 593 af 24. juni 2009, fastsættes:

§ 1. Skolebestyrelsen fastsætter skolens ordensregler og værdiregelsæt og kan fastsætte principper for anvendelse af foranstaltninger over for elever, der ikke overholder ordensreglerne, værdiregelsættet eller i øvrigt almindelige normer for god opførsel, herunder anvendelse af foranstaltninger i anledning af elevadfærd, der er udvist uden for skolen, hvis adfærden har haft en direkte indflydelse på god orden i skolen.

Stk. 2. Værdiregelsættet skal bidrage til opfyldelsen af folkeskolens formål og være retningsgivende for god adfærd og give pejlemærker for, hvordan der opnås god trivsel på skolen samt et godt psykisk undervisningsmiljø med respektfulde relationer mellem skolens elever indbyrdes og mellem elever og ansatte. Værdiregelsættet skal herunder indeholde en overordnet antimobbestrategi.

Stk. 3. De af skolebestyrelsen fastsatte ordensregler og det fastsatte værdiregelsæt gælder for alle skolens tilbud til eleverne, herunder skolefritidsordningen.

Stk. 4. Skolens leder oplyser ved hvert skoleårs begyndelse eleverne og forældrene om skolens ordensregler og værdiregelsæt.

§ 2. Eleverne og forældrene skal i samarbejde med skolens leder og medarbejdere medvirke til et godt undervisningsmiljø i skolen og i de enkelte klasser og til, at eleverne får forståelse for skolens ordensregler, værdiregelsæt og i øvrigt almindelige normer for god opførsel.

Stk. 2. Hvis en elev ikke overholder skolens ordensregler m.v., skal årsagen hertil søges afklaret gennem samtaler med eleven og forældrene med henblik på at bibringe forståelse for nødvendigheden af at overholde ordensreglerne m.v.

§ 3. Hvis en elev ikke overholder skolens ordensregler, værdiregelsæt eller i øvrigt almindelige normer for god opførsel kan skolens leder, jf. § 4, iværksætte foranstaltninger over for eleven.

Stk. 2. Foranstaltninger kan anvendes i anledning af

1) elevens benyttelse af skolens tilbud eller

2) anden elevadfærd, der, selvom den er udvist uden for skolen, har haft en direkte indflydelse på god orden i skolen.

Stk. 3. §§ 5-11 fastsætter de øvre rammer for iværksættelse af foranstaltninger.

§ 4. Beslutning om iværksættelse af foranstaltninger over for en elev træffes af skolens leder. Skolens leder kan delegere denne beføjelse til medarbejderne.

Stk. 2. Enhver beslutning om iværksættelse af foranstaltninger til fremme af god orden træffes på baggrund af en samlet vurdering af de konkrete omstændigheder. Foranstaltningen skal stå i rimeligt forhold til elevens forseelse og skal bl.a. vurderes i forhold til forseelsens grovhed, elevens alder, eventuelle forudgående samtaler, påtaler og advarsler m.v., og om forseelsen er begået forsætligt eller uagtsomt m.v.

§ 5. Hvis hensynet til undervisningen af resten af klassen eller holdet gør det nødvendigt, kan en elev overføres til anden undervisning på skolen i enkelte timer eller resten af dagen.

§ 6. Over for en elev, der i undervisningstiden, herunder pauser, mellemtimer m.v., ikke overholder skolens ordensregler, værdiregelsæt eller i øvrigt almindelige normer for god opførsel, kan endvidere tages følgende foranstaltninger i anvendelse:

1) Eftersidning i op til 1 time, jf. § 7, stk. 1.

2) Udelukkelse fra undervisningen i indtil 1 uge, jf. § 7, stk. 2.

3) Overflytning til en parallelklasse ved samme undervisningssted under samme skole, jf. § 7, stk. 3.

4) Overflytning til en klasse på tilsvarende klassetrin ved et andet undervisningssted under samme skole, jf. § 7, stk. 4.

5) Overflytning til en klasse på tilsvarende klassetrin ved en anden skole i kommunen, jf. § 7, stk. 5.

6) Udskrivning af folkeskolen af elever på 10. klassetrin, jf. § 8.

§ 7. Eftersidning i medfør af § 6, nr. 1, er betinget af forudgående meddelelse til forældrene og af, at eleven er under fornødent tilsyn. Eftersidning må ikke hindre eller væsentligt forsinke en elevs hjemtransport.

Stk. 2. Udelukkelse af en elev fra undervisning i medfør af § 6, nr. 2, er betinget af forudgående meddelelse til forældrene og af, at eleven i udelukkelsestiden er under fornødent tilsyn. Udelukkelse kan kun finde sted én gang inden for samme skoleår. I særlige tilfælde kan udelukkelse dog finde sted to gange inden for samme skoleår.

Stk. 3. Overflytning af en elev til en parallelklase ved samme undervisningssted under samme skole i medfør af § 6, nr. 3, er betinget af forudgående meddelelse til forældrene.

Stk. 4. Skolens leder kan iværksætte overflytning til et andet undervisningssted under samme skole i medfør af § 6, nr. 4, hvis eleven og dennes forældre kan tilslutte sig overflytningen. I særligt grove tilfælde eller gentagelsestilfælde kan skolens leder iværksætte overflytningen uden elevens eller forældrenes tilslutning. Kommunalbestyrelsen skal have skriftlig meddelelse om beslutningen og begrundelsen herfor, og forældrene skal have kopi af meddelelsen.

Stk. 5. Skolens leder kan iværksætte overflytning til en anden skole i kommunen i medfør af § 6, nr. 5, hvis eleven og dennes forældre kan tilslutte sig overflytningen. Overflytning til en anden skole forudsætter desuden tilslutning fra lederen ved den nye skole. I særligt grove tilfælde eller gentagelsestilfælde kan skolens leder med tilslutning fra lederen ved den nye skole iværksætte overflytningen uden elevens og forældrenes tilslutning. Kommunalbestyrelsen skal have skriftlig meddelelse om beslutningen og begrundelsen herfor, og forældrene skal have kopi af meddelelsen.

Stk. 6. Hvis overflytning ikke kan gennemføres efter stk. 5, træffer kommunalbestyrelsen beslutning om, hvorvidt overflytning skal finde sted, og i bekræftende fald til hvilken skole overflytning skal ske. Beslutning træffes på grundlag af indstilling fra de involverede skoleledere og efter høring af eleven og forældrene.

Stk. 7. For en elev, som overflyttes efter stk. 5 eller 6, kan det besluttes, at forældrene i op til et år er frataget retten til at vælge en anden skole i kommunen efter reglerne om mere frit skolevalg, jf. folkeskolelovens § 36, stk. 2 og 3.

§ 8. Udskrivning af folkeskolen af en elev på 10. klassetrin i medfør af § 6, nr. 6, besluttes af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra skolens leder eller af skolens leder, hvis denne er bemyndiget hertil. Eleven og dennes forældre skal have haft lejlighed til at udtale sig.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at Ungdommens Uddannelsesvejledning inddrages, når en elev i medfør af § 6, nr. 6, udskrives af folkeskolen, jf. lov om vejledning om uddannelse og erhverv.

§ 9. Skolens leder eller den, som er bemyndiget hertil, kan tilbageholde private genstande i tilfælde, hvor en elev overtræder skolens ordensregler for medbringelse og anvendelse af sådanne genstande i skoletiden eller ved brug af skolens tilbud i øvrigt. Skolens leder eller den, som er bemyndiget hertil, bestemmer, hvornår genstanden kan afhentes.

Stk. 2. Opretholdelse af tilbageholdelsen af inddragne private genstande ud over skoletiden kan alene ske, når dette har hjemmel i de ordensregler, skolebestyrelsen har fastsat. Det er endvidere en betingelse, at tilbageholdelsen er praktisk og pædagogisk begrundet, og at disse grunde er tungtvejende.

§ 10. Legemlig afstraffelse og nedværdigende behandling er ikke tilladt.

Stk. 2. For at afværge, at elever øver vold mod sig selv eller andre, eller ødelægger eller beskadiger ting, kan der anvendes magt i nødvendigt omfang.

Stk. 3. En elev, over for hvem der anvendes magt af den i stk. 2 nævnte karakter, kan af læreren omgående udelukkes fra klassen. Udelukkelsen er betinget af, at eleven i udelukkelsestiden er under fornødent tilsyn.

Stk. 4. Skolens leder skal ved udelukkelse af en elev fra klassen efter stk. 3 omgående underrettes af læreren, hvorefter lederen træffer beslutning om de nødvendige videre foranstaltninger.

§ 11. I de tilfælde, hvor der er grund til at antage, at en elevs uhensigtsmæssige opførsel skyldes sociale eller emotionelle omstændigheder, skal skolens leder rette henvendelse til pædagogisk-psykologisk rådgivning med henblik på vurdering af behov for specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand eller til de sociale myndigheder.

Stk. 2. Henvendelse til de sociale myndigheder om forhold, der er nævnt i stk. 1, og som ligger uden for reglerne om underretningspligt i henhold til lov om social service, må normalt ikke ske, før skolens leder forgæves har opfordret forældrene til selv at rette henvendelse hertil. Forældrene skal i alle tilfælde underrettes om enhver henvendelse til de sociale myndigheder.

§ 12. I tilfælde, hvor beslutning om iværksættelse af en foranstaltning efter §§ 5-11 udgør en afgørelse i forvaltningslovens forstand, skal forvaltningslovens bestemmelser iagttages.

§ 13. For elever, der ikke er undergivet forældrenes myndighed, skal forældrene ikke inddrages i medfør af § 1, stk. 4, § 2, stk. 2, § 7, stk. 1-6, § 8, stk. 1, og § 11, stk. 2.

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 6. april 2010.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 27 af 12. januar 1995 om foranstaltninger til fremme af god orden i folkeskolen ophæves.

Stk. 3. Vejledning nr. 14 af 12. januar 1995 om foranstaltninger til fremme af god orden i folkeskolen bortfalder.

Undervisningsministeriet, den 26. marts 2010

Tina Nedergaard

/ Lise Bagge Rasmussen